Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 27.9.1999 Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 47. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O SADR?AJU IZJAVE PROJEKTANTA O USKLAÐENOSTI GLAVNOG ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezatan sadr?aj izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta (u daljnjem tekstu: projekt) s odredbama posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom.

Članak 2.

Izjavu iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje projektant odnosno glavni projektant u pisanom obliku.

Članak 3.

Izjava iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika sadr?i:

1. ime ovla?tenog arhitekta ili ovla?tenog in?enjera odnosno tvrtku i adresu projektanta odnosno glavnog projektanta,

2. oznaku rje?enja o upisu u Imenik ovla?tenih arhitekata odnosno imenike ovla?tenih in?enjera Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu,

3. oznaku projekta,

4. riječi: »ovaj projekt je usklađen s...« te u nastavku ovih riječi odredbe posebnih zakona i drugih propisa odnosno posebne uvjete s kojima je projekt usklađen,

5. datum izdavanja izjave, potpis i pečat ovla?tenog arhitekta odnosno ovla?tenog in?enjera te ovla?tenika pravne osobe projektanta odnosno glavnog projektanta.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/99-03/5
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 22. rujna 1999.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac,
v. r.
zatvori
Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !