Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 28.04.2010 Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1273

Na temelju članka 20.L504963 stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08 i 155/09), ministar obrane uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJELATNIKA MINISTARSTVA OBRANE I PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu pripadnika), njihov opseg i način provođenja.

Mjere specifične zdravstvene zaštite pripadnika skup su preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju pojedinih razina zdravstvene zaštite, usmjerenih postizanju više razine zdravlja pripadnika.

Mjere specifične zdravstvene zaštite pripadnika provode se u zemlji i u području mirovnih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu.

Članak 2.

Mjere specifične zdravstvene zaštite pripadnika provode se u cilju:

– povećanja razine zdravlja,

– sprečavanja i otkrivanja profesionalnih bolesti, ozljeda pri obavljanju dužnosti i bolesti vezanih uz obavljanje dužnosti,

– smanjenja pobola, smrtnosti i invalidnosti od ozljeda pri obavljanju dužnosti, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz obavljanje dužnosti,

– provođenja posebnih mjera za unapređenje zdravlja pripadnika izloženih povećanim profesionalnim rizicima za zdravlje.

Članak 3.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove zdravstva stručno usmjerava provedbu mjera specifične zdravstvene zaštite pripadnika.

Ustrojstvena jedinica Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Glavni stožer) nadležna za poslove zdravstva, nadzire provedbu mjera specifične zdravstvene zaštite pripadnika.

Izvršitelji mjera specifične zdravstvene zaštite pripadnika su doktori opće/obiteljske medicine, specijalisti medicine rada i specijalisti drugih grana medicine iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu vojni doktori) u suradnji s vojnim psiholozima, kineziolozima, djelatnicima ovlaštenima za provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša te personalnim djelatnicima iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

II. SADRŽAJ MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Prethodni zdravstveni pregled

Članak 4.

Prethodni zdravstveni pregled provodi se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vojnu službu u skladu s pravilnikom kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

Pregled iz stavka 1. ovoga članka provodi se prije:

– prijma u službu,

– potpisivanja ugovora o školovanju – stipendiranju,

– upućivanja na dragovoljno služenje vojnog roka i

– potpisivanja ugovora za ugovornog pričuvnika.

2. Periodični/izvanredni zdravstveni pregled

Članak 5.

Periodični/izvanredni zdravstveni pregled pripadnika provodi se periodično tijekom službe u skladu s odredbama pravilnika kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu, a provodi se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za:

– djelatnu vojnu službu,

– ustrojbeno/radno mjesto na koje je raspoređen,

– rod/službu/struku i njihove specijalnosti,

– ugovornog pričuvnika,

– zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda.

3. Praćenje zdravstvenog stanja

Članak 6.

Praćenje zdravstvenog stanja pripadnika provodi se kao kontinuirana aktivnost s ciljem sprečavanja nastanka bolesti, očuvanja i unapređenja zdravlja.

Praćenje zdravstvenog stanja pripadnika obuhvaća:

a. vođenje evidencije i raščlambu pojava ozljeda pri obavljanju dužnosti,

b. vođenje evidencije i raščlambu kroničnih nezaraznih bolesti i bolesti vezanih uz obavljanje dužnosti,

c. vođenje evidencije i raščlambu profesionalnih bolesti,

d. vođenje evidencije, raščlambu zaraznih bolesti i epidemiološko praćenje,

e. praćenje i raščlambu privremene nesposobnosti za rad (bolovanja),

f. izradu izvješća o zdravstvenom stanju pripadnika.

Zdravstveno stanje pripadnika prate i nadziru vojni doktori medicine, koji u suradnji s vojnim psiholozima, vojnim doktorima veterinarske medicine, kineziolozima, djelatnicima ovlaštenima za provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša te personalnim djelatnicima, na temelju rezultata kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja pripadnika organiziraju i provode mjere zaštite prehrane pripadnika, mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, predlažu raspoređivanje pripadnika na odgovarajuću dužnost i druge mjere s ciljem povećanja razine zdravlja pripadnika odnosno povećanja spremnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske.

4. Identifikacija i procjena rizika za zdravlje na ustrojbenom mjestu

Članak 7.

Identifikacija i procjena rizika za zdravlje na ustrojbenom mjestu provodi se kontinuiranim utvrđivanjem postojanja rizika za zdravlje i procjenjivanjem utjecaja tih rizika na zdravlje pripadnika u odnosu na njihov intenzitet.

Identifikacija i procjena rizika iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

a. monitoring radnog okoliša,

b. izradu dokumenata o procjeni rizika za zdravlje.

Za potrebe utvrđivanja postojećeg stanja u svezi postojanja rizika za zdravlje izrađuje se procjena opasnosti.

Ministar obrane na prijedlog ustrojstvenih jedinica nadležnih za poslove zdravstva i personalne poslove posebnom odlukom utvrdit će način provedbe postupka izrade procjene opasnosti i imenovati povjerenstvo za izradu procjene opasnosti.

Odluka treba sadržavati metodologiju provedbe postupka s utvrđenim nositeljima, suradnicima i rokom provedbe postupka.

Dokumentom procjene opasnosti, osim utvrđivanja postojećeg stanja i plana preventivnih mjera, utvrđuje se i postupak provođenja monitoringa radnog okoliša, struktura, razina stručne osposobljenosti te obveze pripadnika koji vrše trajni monitoring radne okoline.

5. Savjetovanje o zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvima

Članak 8.

Savjetovanje o fizičkom i psihičkom zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvima provodi se kao specifičan oblik zdravstvenog prosvjećivanja u cilju podizanja svijesti pripadnika, očuvanja zdravlja te osobne/grupne sigurnosti pri obavljanju dužnosti.

Savjetovanje iz stavka 1. ovog članka provode kao kontinuirani proces vojni doktori u suradnji sa stručnjacima iz područja zaštite na radu i nadležnim ustrojstvenim jedinicama (obuka, školstvo, personalna služba), a obuhvaća kontrolu tehničko-tehnoloških i organizacijskih mjera tijekom obavljanja dužnosti, uporabe osobnih zaštitnih sredstava, ergonomskih uvjeta pod kojima se obavlja dužnost i drugih čimbenika koji utječu na zdravlje i sigurnost pripadnika.

6. Zaštita od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vezi s radom

Članak 9.

U svrhu zaštite od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u svezi s radom provodi se ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinim ustrojbenim mjestima pripadnika.

Ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom ustrojbenom mjestu obuhvaća:

a. monitoring radne okoline u odnosu na faktore rizika iz procesa obavljanja dužnosti koji mogu dovesti do profesionalne bolesti;

b. davanje stručnog mišljenja i predlaganje posebnih mjera zdravstvene zaštite (skraćivanje radnog vremena, duži godišnji odmor, raspoređivanje pripadnika na druga ustrojbena mjesta, ritam dnevnog odmora, aktivni odmori itd.) na ustrojbenim mjestima s posebnim uvjetima rada.

Ocjenjivanje uvjeta rada obavlja povjerenstvo iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, a u slučaju potrebe u suradnji s ovlaštenom ustanovom za procjenjivanje rizika odnosno trgovačkim društvom za obavljanje poslova zaštite na radu.

7. Organiziranje i pružanje prve pomoći i hitnih intervencija na licu mjesta

Članak 10.

Organiziranje i pružanje prve pomoći i žurnih intervencija na mjestu obavljanja vojne zadaće/dužnosti provodi se u cilju očuvanja zdravlja i tjelesnog integriteta pripadnika.

Organiziranje i pružanje prve pomoći i žurnih intervencija na mjestu obavljanja vojne zadaće/dužnosti obuhvaća:

a. osiguranje sanitetskog materijala za pružanje prve pomoći i brzog transporta na svim mjestima gdje se mogu očekivati ozljede pri obavljanju zadaće/dužnosti,

b. osiguranje nazočnosti doktora medicine i/ili medicinskog tehničara/sestre sa sanitetskim vozilom opremljenim za ležeći transport ozlijeđenog, kojim upravlja vozač sa završenim tečajem prve pomoći odnosno sa završenim tečajem za borbenog spasioca,

c. osiguranje izobrazbe odgovarajućeg broja nemedicinskih pripadnika za borbene spasioce,

d. osiguranje tečajeva prve pomoći za sve pripadnike s obnavljanjem tečaja svake tri godine.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove zdravstva propisat će način provedbe i sastav osoblja potrebnog za pružanje prve i žurne medicinske pomoći ovisno o zadaći koja se provodi.

8. Stručno osposobljavanje pripadnika iz područja specifične zdravstvene zaštite

Članak 11.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove zdravstva u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Glavnog stožera nadležnom za poslove zdravstva propisat će način provođenja stručnog osposobljavanja i licenciranja pripadnika iz područja specifične zdravstvene zaštite, a koje obuhvaća:

a. sudjelovanje pripadnika u tečajevima trajne edukacije s temama važnim za prevenciju ozljeda pri obavljanju dužnosti, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz obavljanje dužnosti,

b. stručno osposobljavanje i licenciranje pripadnika u smislu borbenih spasioca,

c. dodatno osposobljavanje i licenciranje vojnog medicinskog osoblja za provođenje postupka stručnog osposobljavanja i licenciranja pripadnika u smislu borbenih spasioca.

9. Zdravstveno-preventivni aktivni odmor

Članak 12.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove zdravstva u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Glavnog stožera nadležnom za poslove zdravstva propisat će način provedbe ocjenjivanja potrebe i upućivanja pripadnika na zdravstveno – preventivni aktivni odmor i praćenje ovog odmora, a koje obuhvaća:

a. određivanje kriterija za moguću psihofizičku preopterećenost,

b. utvrđivanje potreba za upućivanje pripadnika izloženih zdravstvenim rizicima na zdravstveno-preventivni aktivni odmor,

c. praćenje utjecaja zdravstveno-preventivnih aktivnih odmora na zdravlje pripadnika.

Ocjenjivanje potrebe i upućivanje pripadnika na zdravstveno-preventivni aktivni odmor obavljaju vojni doktori opće/obiteljske medicine i specijalisti medicine rada u suradnji s vojnim psiholozima, kineziolozima, djelatnicima ovlaštenim za provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša te personalnim djelatnicima nadležnih/matičnih ustrojstvenih jedinica. Nakon utvrđivanja potrebe provedbu aktivnog odmora organiziraju i nadziru zapovjedništva grana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatsko vojno učilište, Zapovjedništvo za potporu i pristožerne postrojbe.

10. Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pripadnika

Članak 13.

Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pripadnika provodi se kao kontinuirana aktivnost s ciljem podizanja svijesti o mogućnostima i neophodnosti očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja, koje je direktno u vezi s obavljanjem dužnosti.

Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pripadnika obuhvaća edukaciju pripadnika o štetnim utjecajima ustrojbenog mjesta i obavljanju dužnosti na siguran način, a provodi se kao individualni rad s grupama pripadnika uz izradu brošura, letaka i ostalog edukativnog materijala o problemima koji nastaju kao posljedica obavljanja dužnosti, a mogu dovesti do pojave profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s obavljanjem dužnosti i ozljeda pri obavljanju dužnosti.

Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pripadnika provode vojni doktori medicine, vojni psiholozi, instruktori i kineziolozi.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-04/4

Urbroj: 512-01-10-5

Zagreb, 19. travnja 2010.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !