Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 31.03.2009 Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

899

Na temelju članka 30.L439926 Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine« broj 125/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PODATAKA O SVIM SASTOJCIMA I NJIHOVIM KOLIČINAMA PO VRSTI I TIPU KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI DUHANSKIH PROIZVODA TE O NAČINU INFORMIRANJA JAVNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, te o načinu informiranja javnosti.

Članak 2.

Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni su najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dostaviti popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda (u daljnjem tekstu: popis sastojaka).

Popis sastojaka izrađuje se posebno za svaku vrstu duhanskog proizvoda, te se za svaki sastojak naznačuje njegova funkcija i kategorija. Uz popis sastojaka mora biti priložena izjava proizvođača ili uvoznika duhanskih proizvoda u kojoj su navedeni razlozi korištenja određenih sastojaka u duhanskim proizvodima.

Popis sastojaka mora sadržavati dostupne toksikološke podatke o sastojcima u izgorenom ili neizgorenom obliku, posebno s naznakom na učinke koje sastojci imaju na zdravlje, vodeći računa o svojstvima koja stvaraju ovisnost.

Popis sastojaka izrađuje se u padajućem nizu uvijek počevši s duhanom.

Podaci o količinama pojedinih sastojaka trebaju biti izraženi kao srednja vrijednost najmanje 6 – 8 mjerenja, standardna devijacija i 95%-tna granica pouzdanosti količine u mg po jedinici proizvoda. Jedinicom proizvoda smatra se 1 cigara, 1 cigareta, 750 mg fino rezanog duhana, 1 g duhana za lulu, šmrkanje, vodena lula (nargila), duhan u prahu ili duhan za žvakanje. Uz rezultat mjerenja mora biti navedena korištena metoda te naziv i adresa laboratorija koji je izvršio mjerenje.

Svi podaci koji se dostavljaju Ministarstvu, putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, moraju biti dobiveni ili verificirani od strane ovlaštenog laboratorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili jednog od ovlaštenih laboratorija s područja Europske unije.

Ako se sadržaj sastojka duhanskog proizvoda promijeni, proizvođač i uvoznik duhanskog proizvoda obvezan je odmah o tome obavijestiti Ministarstvo, putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Članak 3.

Ako se toksikološki podaci promijene, proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni su nove podatke dostaviti Ministarstvu u elektroničkom obliku.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati sažetak korištenih metoda testiranja i njihove rezultate.

Članak 4.

Ministarstvo može od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda zatražiti dodatne toksikološke podatke.

Ako Ministarstvo zatraži dodatne toksikološke podatke, proizvođač i uvoznik duhanskih proizvoda obvezni su dostaviti tražene podatke najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 5.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisat će sadržaj i izgled obrasca za dostavu popisa iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika koji će biti dostupan na službenoj internetskoj stranici Ministarstva (www.mzss.hr) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr).

Članak 6.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, dostaviti Ministarstvu skupno izvješće, na temelju dostavljenih podataka proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda, a sukladno članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će proslijediti Europskoj komisiji do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Izvješće kojim se javnost informira o sastojcima duhanskih proizvoda izrađuje Ministarstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz poštivanje zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje toksikološke podatke.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva (www.mzss.hr) do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ne dovodeći u pitanje odredbu članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i/ili ovlašteni laboratorij obvezni su u slučajevima kada utvrde da cigareta sadrži više od 10 mg katrana, 1 mg nikotina odnosno 10 mg ugljičnog monoksida, u roku od 3 dana o tome pisanim putem obavijestiti Ministarstvo.

Članak 9.

Sadržaj i izgled obrasca iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je izraditi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-04/14

Urbroj: 534-08-1-1/4-09-5

Zagreb, 13. ožujka 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !