Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 04.09.2009 Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2694

Na temelju članka 28.L469735 stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09) Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj dokumentacije koja se dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), a kojom se dokazuje da kandidat za člana uprave Društva ispunjava uvjete iz članka 27. Zakona o osiguranju za obavljanje te funkcije.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva podnosi se za svaki mandat člana uprave. U zahtjevu je potrebno navesti trajanje mandata i nadležnosti člana uprave.

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave Društva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis kandidata s težištem na stečenoj naobrazbi i radnom iskustvu (trajanje naobrazbe, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, naziv društava u kojima je kandidat do sada radio i na kojim funkcijama, razdoblje rada, opis poslova), 2. presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, a za strane državljane presliku putovnice,

3. dokaz o visokoj stručnoj spremi kandidata, a za stranu ispravu i prijevod te isprave ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača sa rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznanju stečene visokoškolske kvalifikacije,

4. potvrdu poslodavca o posjedovanju najmanje trogodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim položajima u Društvu, odnosno šest godina iskustva na rukovodećim poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva,

5. presliku radne knjižice, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca, prevedena i ovjerena kao i isprava pod točkom 3.,

6. uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a za strane državljane i uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, te ovjereni prijevod kao pod točkom 3.,

7. ispunjen Upitnik za kandidata za člana uprave/izvršnog direktora društva, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sa javnobilježnički ovjerenim potpisom kandidata.

8. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, osim dokaza navedenih u stavku 1. točka 3. i 4. ovog članka.

(3) Izjave kandidata i preslike isprava moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

(4) Uz zahtjev kojim se traži izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave za osobu koja je prethodnu funkciju člana uprave Društva obavljala uz odobrenje Agencije potrebno je dostaviti dokumentaciju propisanu stavcima 6. – 8. ovog članka te program kandidata o vođenju poslova Društva.

(5) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 4.

(1) Osim dokumentacije navedene u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika uz zahtjev je potrebno dostaviti i program kandidata o vođenju poslova Društva.

(2) Program kandidata o vođenju poslova Društva mora sadržavati:

1. kratak opis stanja u Društvu uz opis okruženja u kojem društvo posluje i njegov položaj u osiguravateljnom sektoru.

2. podjelu ovlasti između članovima uprave uključujući i predsjednika uprave te promjene u odnosu na postojeće stanje.

3. organizacijsku shemu Društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama.

4. pretpostavke uzete u obzir prilikom izrade programa, odnosno prilikom izrade projekcija financijskih i statističkih izvještaja Društva za mandatno razdoblje.

5. detaljan opis planiranih aktivnosti te način, dinamiku i troškove njihove realizacije u mandatnom razdoblju. Potrebno je istaknuti planirane promjene kojima će se poboljšati postojeće stanje u Društvu sa kvantifikacijom pripadajućih troškova.

6. opis rizika kojima je izloženo Društvo i kojima može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti sa opisom načina prepoznavanja, praćenja i upravljanja rizicima.

7. projekcije financijskih i statističkih izvještaja društva za mandatno razdoblje koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima i dostavljene uz program te elektronskim putem u xls formatu. Obrasci su dostupni na službenoj stranici Agencije: www.hanfa.hr,

Glavni izbornik – obrasci –Društva za osiguranje i reosiguranje, a ime datoteke s obrascima je »Obrasci za projekcije izvješća«

8. zaključak u kojem treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.

(3) Kandidat je dužan na poziv Agencije prezentirati dostavljeni program vođenja poslova Društva.

(4) Programom i njegovom prezentacijom kandidat treba dokazati poznavanje Zakona o osiguranju i propisa donesenih temeljem tog Zakona te drugih zakona i propisa koji uređuju poslovanje Društva i sposobnost obavljanja funkcije člana uprave Društva.

Članak 5.

Dokumentacija navedena u člancima 3. i 4. ovog Pravilnika mora biti priložena na propisani način i uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva koje ima upravni odbor, uz zahtjev kojim se izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, odnosno izvršnog direktora društva za uzajamno osiguranje te uz zahtjev kojim se izdaje odobrenje za obavljanje poslova vođenja podružnice stranog Društva, odnosno Društva Švicarske konfederacije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranjeL469737 (»Narodne novine« broj 2/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/29

Urbroj: 326-112-09-2

Zagreb, 27. kolovoz 2009.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

UPITNIK

ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE/IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

1. Osobni podaci kandidata:

Ime:

Prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Adresa:

2. Podaci o Društvu u kojemu ste zaposleni:

Naziv tvrtke:

Adresa:

Funkcija koju obavljate:

3. Podaci o Društvu u kojemu ste kandidat za člana uprave/izvršnog direktora:

Naziv tvrtke:

Adresa:

4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s Društvom iz točke 3.?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

5. Da li ste član uprave, nadzornog odbora, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, drugoga trgovačkog društva ili ustanove ?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Naziv tvrtke:

Adresu:

Funkciju koju obavljate:

6. Da li ste vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje ili u bilo kojem drugom trgovačkom društvu?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Adresu:

Oblik povezanosti:

7. Da li su društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili druga trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imale financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije, likvidacije ili stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Adresu:

Funkciju koju ste obavljali:

8. Da li ste bili član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili drugoga trgovačkog društva nad kojim je otvoren stečaj ili likvidacija, odnosno kojemu je oduzeta dozvola za rad?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Naziv tvrtke:

Adresu:

Funkciju koju ste obavljali:

9. Da li su u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad društava za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, drugih financijskih institucija te Zakona o trgovačkim društvima?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Adresu:

Funkciju koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

10. Da li je društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Adresu:

Funkciju koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

11. Da li je protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravomoćna?

Da li ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, odnosno odgovarajućeg zakona države čiji ste državljanin, odnosno da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za osiguranje?

DA

NE

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.

12. Da li je od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već dala, uskratila ili oduzela suglasnost ili odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluku:

13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

14. Poznato mi je da, sukladno odredbama Zakona o osiguranju, član uprave ili izvršni direktor društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ne može biti član uprave, član upravnog odbora ili izvršni direktor te prokurist drugog trgovačkog društva, imenovani ovlašteni aktuar društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje niti obavljati funkciju unutarnjeg revizora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

DA

NE

Potvrđujem svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Obvezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave/izvršnog direktora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

Mjesto i datum: ________________

Potpis kandidata: _______________

zatvori
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !