Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 07.08.2009 Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2476

Na temelju odredbi članka 158.L468629 stavak 5., članka 21.L468630 stavak 6. i članka 263.L468631 točka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2009. godine

PRAVILNIK

O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane društava za osiguranje, društava za reosiguranje, društava za zastupanje u osiguranju, obrta za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), dužno je izvještavati Agenciju:

1. o upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim prilozima, istodobno kada se dostavljaju sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od tri dana od njegova primitka;

2. o sazivu Glavne skupštine i svim odlukama prihvaćenim na Glavnoj skupštini, dostavljanjem poziva za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka, u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine, a nakon održane Glavne skupštine dostavljanjem zapisnika s odlukama koje su donesene na Glavnoj skupštini, sa pročišćenim tekstom Statuta ako je na toj Glavnoj skupštini donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta, u roku od tri dana od dana održavanja Glavne skupštine;

3. o stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 21. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon), dostavljanjem osobnih podataka i prebivališta, odnosno naziva Društva i sjedišta dioničara Društva, nominalnog iznosa dionica koje posjeduju i postotaka udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu Društva, bez odlaganja;

4. o imenovanju odnosno razrješenju člana uprave, izvršnog direktora i prokurista, dostavljanjem odluke o imenovanju i razrješenju člana uprave, izvršnog direktora i prokuriste te obavijesti o primljenoj ostavci člana uprave, izvršnog direktora i prokurista dostavljanjem njegove ostavke. Članovi uprave odnosno izvršni direktori dužni su o svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili upravnom odboru odnosno upravi drugih pravnih osoba pisano izvijestiti Agenciju uz dostavljanje odluke kojom se mijenja njihov status, bez odlaganja;

5. o imenovanju odnosno razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju, ovlaštenog aktuara, u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

6. o promjenama vođenja unutarnje revizije, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju unutarnjeg revizora te dostavljanjem pravila djelovanja unutarnje revizije i njihovih izmjena i izvješća unutarnje revizije propisanih odredbama članka 150. Zakona, bez odlaganja,

7. o imenovanju i razrješenju dirketora podružnica, planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno promjenama vrste poslova koje obavlja podružnica, dostavljanjem predmetnih odluka, bez odlaganja,

8. o ulaganjima na temelju kojih je Društvo posredno ili neposredno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi, kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem ugovora ili druge isprave o stjecanju, odnosno ulaganju, u roku od osam dana od dana stjecanja, odnosno ulaganja,

9. o značajnim promjenama u strukturi kapitala, dostavljanjem izvješća o dioničarima Društva koji su stekli udjel od 10% ili više u glasačkim pravima ili kapitalu, odnosno i o stjecanju manjem od 10%, ako postoji utjecaj na upravljanje Društvom, uz dokaze o načinu stjecanja, bez odlaganja,

10. o početku i prestanku obavljanja određenih poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja za koje je Društvo steklo dozvolu, dostavljanjem predmetne odluke Društva, u roku od osam dana od dana njezinog donošenja,

11. ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost Društva, dostavljanjem dokumentiranog izvješća bez odlaganja,

12. ako nastupe razlozi za prestanak, odnosno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja, dostavljanjem dokumentiranog izvješća bez odlaganja,

13. ako se financijski položaj Društva izmijeni do mjere da Društvo ne dostiže granicu solventnosti iz članka 98. odnosno članka 99. Zakona, dostavljanjem izvješća, bez odlaganja.

(2) Društvo je dužno obavještavati Agenciju o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenika premija i isključivo za namjene provjere jesu li usklađene s aktuarskim načelima, tako da prije početka primjene cjenika dostavi:

1. mišljenje ovlaštenog aktuara s obrazloženjem koje će u sebi sadržavati (ovisno o cjeniku): specifikaciju rizika osiguranja u skladu s propisanim rasporedom vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja za predmetni cjenik, sve pripadajuće uvjete osiguranja, tablice invaliditeta, primijenjene tablice smrtnosti i/ili ostale tablice vjerojatnosti (iste je potrebno dostaviti u elektroničkom i u pisanom obliku), uračunate troškove za izračun premije osiguranja, formulu i primjer izračuna za premiju za troškove upravljanja, formulu i primjer izračuna za premiju za pokriće rizika, predviđene popuste na premiju i uvjete njihove primjene, formulu i primjer izračuna za neto premiju, formulu i primjer izračuna za bruto premiju i tablice bruto premijskih stopa, uračunatu kamatnu stopu za izračun premije osiguranja i matematičke pričuve, formulu i primjer izračuna za matematičku pričuvu, formulu za otkupnu vrijednost osiguranja s primjerom tablice otkupne vrijednosti, formulu za kapitalizirane svote osiguranja s primjerom tablice kapitaliziranih svota, način i uvjete raspodjele dobiti, te tablicu maksimalnog pokrića,

2. kod ugovara o životnom osiguranju vezanih za jedinice investicijskih fondova društvo za osiguranje dužno je dostaviti i pisanu obavijest kojom će prije sklapanja ugovora o osiguranju obavijestiti ugovaratelja osiguranja o prospektu fonda, a naročito o strukturi ulaganja,

3. kod osiguranja troškova pravne zaštite društvo je dužno dostaviti pisanu obavijest kojom će prije sklapanja ugovora o osiguranju obavijestiti ugovaratelja da može sam odabrati odvjetnika ili drugu osobu koja je odgovarajuće kvalificirana sukladno pravnim propisima u svrhu obrane, zastupanja ili služenja njezinim interesima u istrazi ili postupku.

4. kod izmjena i dopuna postojećih cjenika društvo je zajedno s mišljenjem ovlaštenog aktuara iz točke 1. ovog stavka dužno dostaviti i specifikaciju izmjena i dopuna cjenika.

5. uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti informaciju o datumu početka primjene cjenika, odnosno izmjene cjenika, te naziva cjenika koji se koristi za promidžbu.

Članak 3.

Ako osoba koja je dobila odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu namjerava otuđiti svoje dionice tako da bi se uslijed toga njen udio smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora o tome prethodno obavijestiti Agenciju, dostavljanjem izvješća o načinu otuđenja i osobi koja stječe te dionice, bez odlaganja.

Članak 4.

Društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju i društavo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužni su Agenciju izvještavati o:

1. upisu i promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar odnosno obrtni registar, dostavljanjem preslike prijave, odnosno zahtjeva sa svim prilozima, istodobno kada se dostavljaju sudskom registru odnosno obrtnom registru, a presliku rješenja o upisu u sudski registar odnosno obrtni registar najkasnije u roku od tri dana od njegova primitka,

2. strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje koje je obavilo u pojedinoj godini, dostavljanjem izvješća i preslika zaključenih ugovora o zastupanju u osiguranju, odnosno pružanju usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju, sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca, u roku od mjesec dana od dana isteka izvještajnog datuma,

3. ispunjavanju obveza iz članka 237., odnosno 243. Zakona, dostavljanjem ugovora o osiguranju od odgovornosti obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, ili dokaz o odgovarajućem jamstvu, u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora, odnosno dobivanja jamstva.

Članak 5.

Društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dostavljaju Agenciji dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika, osim dokumentaciju iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 6.

Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužna su dostaviti za potrebe nadzora, na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL468633 (»Narodnim novinama« broj 116/06).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-04/54

Urbroj: 326-01-09-01

Zagreb, 23. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !