Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između »Hrvatskih šuma« d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 7.3.2007 Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između »Hrvatskih šuma« d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

917

Na temelju članka 43.L326600 stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj: 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU »HRVATSKIH ŠUMA« d.o.o. ZAGREB I OVLAŠTENIKA PRAVA LOVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj ugovora o međusobnim pravima i obvezama ovlaštenika prava lova i Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb (u daljem tekstu: Hrvatske šume) za područje lovišta gdje se nalaze šume i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume.

Članak 2.

Ovlaštenik prava lova je dužan potpisati Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika prije stjecanja prava lova, odnosno prije donošenja upravnog akta o odobravanju lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divljači.

Članak 3.

Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika uz opći dio sadrži i odredbe o:
• korištenju rampi postavljenih na šumskim komunikacijama i lovnim revirima;
• korištenju rampi u ograđenom dijelu lovišta;
• lokacijama lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata;
• korištenju šumskih komunikacija;
• korištenju šumskih prosjeka i mekih putova;
• korištenju sporednih šumskih proizvoda od strane drugih pravnih i fizičkih osoba;
• određivanju površina za osnivanje kultura za prehranu divljači;
• sprječavanju, načinu praćenja, utvrđivanju i reguliranju štete od divljači;
• usklađivanju dinamike provedbe radova u gospodarenju šumama, trajanja dnevnog i tjednog radnog vremena i korištenja prava lova;
• određivanju zajedničkih tijela za praćenje provedbe Ugovora;
• sporazumnom rješavanju mogućih sporova proizišlih iz Ugovora.

Članak 4.

Ovlaštenici prava lova koji su pravo lova stekli do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Sastavni dio ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika jesu i opći uvjeti ugovaranja tiskani u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/49
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

OPĆI UVJETI UGOVARANJA

UGOVOROM SE UREĐUJU SLJEDEĆA PITANJA

• korištenje rampi postavljenih na šumskim komunikacijama i lovnim revirima;
• korištenje rampi u ograđenom dijelu lovišta;
• određivanje lokacija lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata;
• korištenje šumskih komunikacija;
• korištenje šumskih prosjeka i mekih putova;
• korištenje drugih objekata i građevina izgrađenih za potrebe Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb ili ovlaštenika prava lova u šumi, odnosno u lovištu;
• određivanje površina za osnivanje kultura za prehranu divljači;
• sprječavanje, praćenje, utvrđivanje i reguliranje štete od divljači;
• usklađivanje dinamike radova u gospodarenju šumama i lovištem;
• imenovanje zajedničkih tijela za praćenje provedbe ovog Ugovora;
• sporazumno rješavanje sporova pri provedbi ovog Ugovora.

ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE ULAZNIH RAMPI

Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb se obvezuje ovlašteniku prava lova predati kopije ključeva za rampe koje će se zajednički koristiti.
Ovlaštenik prava lova je odgovoran za štetu u šumi uzrokovanu neovlaštenim korištenjem ključeva od rampi koje se zajednički koriste.
Ovlaštenik prava lova se obvezuje Trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb predati kopije ključeva rampi odnosno ulaza u ograđene objekte koje je temeljem propisa lovnogospodarske osnove/programa uzgoja divljač postavio u lovištu.
Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb odgovorno je za štetu na divljači i lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima koja je nastala uslijed neodgovornog korištenja ključeva.
Ugovorne strane se obvezuju na povrat kopija ključeva nakon isteka ovog Ugovora ili u slučajevima prijevremenog raskida ugovora o davanju lovišta u zakup/koncesiju.
Primopredaja ključeva evidentira se zapisnikom kojeg potpisuje upravitelj šumarije na čijem se području nalazi lovište i ovlašteni predstavnik ovlaštenika prava lova.
Ugovorne strane obvezuju se da će održavati i popravljati oštećene rampe, prema općim načelima propisanim za naknadu štete.

ODREĐIVANJE LOKACIJA ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE LOVNOGOSPODARSKIH I LOVNOTEHNIČKIH OBJEKATA

Mjesto za izgradnju lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u šumi i na šumskom zemljištu, odnosno lovištu, predloženih lovnogospodarskom osnovom/programom uzgoja divljači, zajednički određuju stručno osoblje Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb i lovoovlaštenika i o tome vode zapisnik.
Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb dužno je voditi brigu o lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima te ih u slučaju oštećenja uzrokovanih radovima u šumi i na šumskom zemljištu trebaju dovesti u prvobitno stanje, ili nadoknaditi nastalu štetu ovlašteniku prava lova po Odštetnom cjeniku za izračun naknade štete na divljači i lovištuL326602 (»Narodne novine« broj: 67/06).
Prilog: – karta s ucrtanim objektima
• prijedlog izgradnje objekata

KORIŠTENJE ŠUMSKIH KOMUNIKACIJA

Ovlaštenik prava lova obvezuje se koristiti šumske komunikacije (ceste, tvrde putove i dr.), isključivo za potrebe korištenja prava lova uz poštivanje odredbi važećeg akta Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb koji regulira korištenje i naknadu za korištenje šumskih cesta.
Akt koji regulira korištenje i naknadu šumskih cesta sastavni je dio Ugovora.

KORIŠTENJE ŠUMSKIH PROSJEKA I MEKIH PUTOVA

Ugovorne strane suglasne su da se korištenje šumskih prosjeka i mekih šumskih putova u pogledu načina i vremena korištenja uredi godišnjim planom gospodarenja.
U slučaju oštećenja objekata iz stavka 1. ovoga članka, u prvobitno stanje dovodi ih ona strana koja je prouzročila oštećenja i to u roku petnaest dana od završetka radova koji su uzrokovali oštećenja.

KORIŠTENJE OBJEKATA IZGRAĐENIH U ŠUMI, ODNOSNO LOVIŠTU

Pitanje korištenja objekata izgrađenih u šumi, odnosno lovištu (lovačke kuće, lugarnice, lovački domovi i sl.) koji su u vlasništvu Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb, ugovorne strane će rješavati posebnim ugovorom.

ODREĐIVANJE POVRŠINA ZA OSNIVANJE KULTURA ZA PREHRANU DIVLJAČI

Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb ustupit će ovlašteniku prava lova, bez naknade, za korištenje neobraslo šumsko zemljište koje je osnovom gospodarenja, odnosno programom gospodarenja gospodarskom jedinicom predviđeno za prirodnu prehranu divljači.
Površine zemljišta, koje se nalaze unutar granica lovišta (uzgajališta), a koja nisu privedena svojoj namjeni odredbama šumskogospodarskih planova prije davanja u zakup ili služnost, Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb dužno je pismeno obavijestiti ovlaštenika prava lova o svojoj namjeri.

SPRJEČAVANJE, PRAĆENJE I REGULIRANJE ŠTETA OD DIVLJAČI

Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb i ovlaštenik prava lova obvezuju se na trajno praćenje pojave šteta od divljači sukladno odredbama Zakona o lovstvu.
Praćenje šteta od divljači obavljat će ugovorne strane pregledom stanja šume i tla od strane zajedničkoga stručnog tijela o čemu će sačiniti zapisnik.
Ovlaštenik prava lova je dužan provoditi efikasne mjere zaštite od šteta koju čini divljač.
Visina naknade za utvrđenu štetu obračunava se sporazumno i isplaćuje u roku mjesec dana od dana nastanka štete, a ako se u tom roku naknada ne obračuna sporazumno, ili se ne isplati, pravo na naknadu štete ostvaruje se u postupku pred redovnim sudom prema mjestu nastanka štete.

USKLAĐIVANJE DINAMIKE MJERA I RADOVA U GOSPODARENJU ŠUMAMA I KORIŠTENJU PRAVA LOVA

Ugovorne strane obvezuju se na međusobno usklađivanje radova u šumi i na šumskom zemljištu, radova u lovištu i lovu, prema planu i dinamici izvršenja šumskogospodarske i lovnogospodarske osnove (programa uzgoja divljači).
Radi sigurnosti pri održavanju lova u radno vrijeme Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb ovlaštenik prava lova je obvezan najmanje 10 (deset) dana prije početka skupnog lova pisano obavijestiti trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb o mjestu, vremenu i načinu lova, te broju sudionika u lovu, uz uvjet da ne remeti tekuće poslovanje gospodarenja šumama.
Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb dužno je početkom poslovne godine dostaviti ovlašteniku prava lova plan radova po mjestu izvođenja radi usklađivanja plana gospodarenja lovištem za tekuću godinu. Sva odstupanja od usklađenog plana Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb je dužno prijaviti ovlašteniku prava lova najkasnije 10 (deset) dana prije početka radova.
Pod radnim vremenom smatra se radno vrijeme propisano Zakonom o raduL326603 (»Narodne novine« broj 137/04) i važećim Kolektivnim ugovorom za radnike Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb.
Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb odgovorno je za svu štetu na divljači kao i na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima koje prouzroče osobe koje u šumi i na šumskom zemljištu borave ili obavljaju radove za Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb.

ZAJEDNIČKO TIJELO ZA PRAĆENJE I PROVEDBU OVOG UGOVORA

Radi zajedničke i kontinuirane suradnje u provedbi Ugovora, ugovorne stranke se obvezuju osnovati zajedničko stručno tijelo, sastavljano od po 2 (dva) predstavnika svake ugovorne strane.
Ugovorne strane obvezuju se svoje predstavnike u zajedničko stručno tijelo imenovati u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora.
Prva sjednica zajedničkoga stručnog tijela održat će se u roku od 15 (petnaest) dana od njegova ustanovljenja na poziv predstavnika Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb.
Odluke o imenovanju predstavnika ugovornih strana sastavni su dio Ugovora.
Zajedničko stručno tijelo iz prethodne točke nadležno je da svu problematiku koja proizlazi iz Ugovora rješava sporazumno te u tom cilju donosi odgovarajuće odluke, preporuke i zaključke obvezatne za obje ugovorne strane.
Tijelo iz stavka 1. ovoga članka sastaje se po ukazanoj potrebi, a obvezatno jednom u 6 (šest) mjeseci.
Zapisnici sa sastanka zajedničkog tijela dostavljaju se objema ugovornim stranama i imaju obvezatnu primjenu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve odnose koji nisu regulirani Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o šumamaL326604 »Narodne novine« broj 140/05), Zakona o lovstvuL326605 (»Narodne novine« broj 140/05) i Zakona o obveznim odnosimaL326606 (»Narodne novine« broj 35/05), te ostalih propisa koji reguliraju gospodarenje šumama i korištenje prava lova.
Ugovor se zaključuje na vrijeme važenja lovnogospodarske osnove.
Moguće sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u protivnom, za rješavanje istih nadležan je sud.

 
zatvori
Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između »Hrvatskih šuma« d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !