Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

135

Na temelju članka 99.L429101 Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU I UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije te uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3) Pravilnik – Pravilnik donesen temeljem članka 24. stavka 7. Zakona;

4) Društvo – investicijsko društvo, podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećim državama, kreditna institucija, podružnica kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama.

Članak 3.

(1) Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se podnositelju zahtjeva.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva« (Obrazac OVZ), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac OVZ mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac OVZ potpisuje fizička osoba – podnositelj zahtjeva ili osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – podnositelj zahtjeva, a potpis istih mora biti javnobilježnički ovjeren.

(4) Obrazac OVZ ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u njegovo ime obavlja poslove vezanog zastupnika.

Članak 5.

(1) Fizička osoba – podnositelj zahtjeva dužna je uz zahtjev iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika priložiti:

1. dokaz o državljanstvu;

2. osobnu iskaznicu, odnosno za stranog državljanina putovnicu;

3. dokaz o stručnoj spremi;

4. svjedodžbu/uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 1. do 4. Zakona

5. svjedodžbu/uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 5. Zakona;

6. životopis, s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu (posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, društva u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova);

7. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, ne starije od 3 (tri) mjeseca od podnošenja zahtjeva;

8. radnu knjižicu, odnosno za stranog državljanina odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;

9. odluku investicijskog društva o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom;

10. izjavu da ne obavlja poslove iz članka 93. stavka 1. Zakona u ime drugog investicijskog društva;

11. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

12. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Pravna osoba – podnositelj zahtjeva obvezna je uz zahtjev priložiti:

1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;

2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva,

3. dokaz da je na neodređeno vrijeme zaposlila najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za brokera propisane člankom 24. stavak 3. Zakona i Pravilnikom, ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 1. do 4. Zakona;

4. dokaz da je zaposlila osobu koja zadovoljava uvjete za investicijskog savjetnika propisane člankom 24. stavak 3. Zakona i Pravilnikom, ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 5. Zakona;

5. za osobe iz točke 3. i 4. ovog stavka priloge propisane stavkom 1. ovog članka;

6. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

7. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

III. UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 6.

(1) Fizička osoba – podnositelj zahtjeva, odnosno fizička osoba zaposlena u pravnoj osobi – podnositelju zahtjeva, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imati položen ispit za obavljanje poslova brokera / investicijskog savjetnika;

b) imati najmanje šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima investicijskog društva;

c) imati dobar ugled.

(2) Dobar ugled ima osoba:

a) koja je potpuno poslovno sposobna;

b) nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak;

c) protiv koje nije pokrenuta istraga odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti;

d) koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja.

(3) Prilikom procjene ugleda uzet će se u obzir dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe, kao i eventualne nadzorne mjere i prijave nadležnim tijelima koje je Agencija poduzela zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

(4) Odredba stavka 2. i 3. ovog članka, na odgovarajući se način primjenjuje na pravnu osobu – podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/10

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

[Obrazac OVZ]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev.

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon – Zakon o tržištu kapitala

Društvo:

– investicijsko društvo;

– podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi;

– kreditna institucija;

– podružnica kreditne institucije sa sjedištem u trećoj državi;

Podaci o Podnositelju zahtjeva – FIZIČKOJ OSOBI

OSOBNI PODACI:

Ime:

Prezime /djevojačko prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

Spol:

Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Broj putovnice:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronska pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina stjecanja:

Akademska titula:

Područje znanstvenog rada:

Naziv magistarskog rada

ili disertacije:

STRUČNI ISPIT:

(brokerski odnosno ispit za investicijskog savjetnika)

Datum polaganja ispita:

Organizator ispita:

PODACI O ZAPOSLENJU:

Tvrtka Društva:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web-stranice:

Poslovi koje Podnositelj obavlja:

Funkcija koju Podnositelj obnaša:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:

Ime i prezime oca:

Ime i djevojačko prezime majke:

Ime i djevojačko prezime

bračnog druga:

Ime i prezime djeteta (djece):

Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog društva u kojem Podnositelj izravno ili neizravno ostvaruje udjel u kapitalu veći od 10%:

Navesti Društvo(a) u kojima je Podnositelj zahtjeva do sada radio, te na kojim poslovima je radio:

Razdoblje

Tvrtka društva

Poslovi

1.

Podaci o Podnositelju zahtjeva – PRAVNOJ OSOBI

PODACI O DRUŠTVU:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta::

Internet stranice:

Broj zaposlenih:

Matični broj subjekta (MBS)

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

Iznos temeljnog kapitala Društva:

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom

Članovi uprave Društva:

Imatelji kvalificiranog udjela u Društvu:

PODACI O PODRUŽNICAMA:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta::

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom

PODACI O ZAPOSLENICIMA DRUŠTVA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA BROKERA/INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA:

OSOBNI PODACI:

Ime:

Prezime /djevojačko prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

Spol:

Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Broj putovnice:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronska pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina stjecanja:

Akademska titula:

Područje znanstvenog rada:

Naziv magistarskog rada

ili disertacije:

STRUČNI ISPIT:
(brokerski odnosno ispit za investicijskog savjetnika)

Datum polaganja ispita:

Organizator ispita:

Poslovi koje zaposlenik obavlja:

Funkcija koju zaposlenik obnaša:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:

Ime i prezime oca:

Ime i djevojačko prezime majke:

Ime i djevojačko prezime

bračnog druga:

Ime i prezime djeteta (djece):

Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog društva u kojem Podnositelj izravno ili neizravno ostvaruje udjel u kapitalu veći od 10%:

Podaci o Društvu koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva na zastupanje:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta::

Internet stranice:

Broj zaposlenih:

Matični broj subjekta (MBS):

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

Iznos temeljnog kapitala Društva:

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom

Članovi uprave Društva:

Poslovi iz članka 5. Zakona za koje je Društvu izdana dozvola:

(označite sa X u prvom stupcu)

Zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

Izvršavanje naloga za račun klijenata

Trgovanje za vlastiti račun

Upravljanje portfeljem

Investicijsko savjetovanje

Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom

Poslovi iz članka 93. Zakona koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime Društva:

(označite sa X u prvom stupcu)

Promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva

Ponudu usluga investicijskog društva

Primanje i prijenos naloga od klijenata ili potencijalnih klijenata

Plasman financijskih instrumenta

Savjetovanje u vezi financijskih instrumenata i usluga koje investicijsko društvo nudi

Je li Podnositelj zahtjeva ikad iz bilo kojeg razloga bio isključen iz trgovanja na tržištu kapitala:

(označite sa X u prvom stupcu)

DA

NE

ako DA, navedite:

Gdje:

U kojem razdoblju:

Razlog isključenja:

Je li u posljednjih 5 (pet) godina Podnositelj zahtjeva kažnjavan (od strane hrvatskog ili stranog suda) za kaznena djela koja uključuju:

(unesite znak X pod točan odgovor)

DA

NE

a. krivotvorenje novca

b. krivotvorenje vrijednosnih papira

c. krivotvorenje znakova za vrijednost

d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

h. pogodovanje vjerovnika

i. zloupotreba stečaja

j. zlouporaba u postupku stečaja

k. obmanjivanje kupaca

l. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

m. utaja poreza i drugih davanja

n. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

o. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

p. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

q. nedozvoljena trgovina zlatom

r. nesavjesno gospodarsko poslovanje

s. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

t. prijevara u gospodarskom poslovanju

u. sklapanje štetnog ugovora

v. primanje mita u gospodarskom poslovanju

w. davanje mita u gospodarskom poslovanju

x. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

y. nedozvoljena proizvodnja

z. nedozvoljena trgovina

aa. izbjegavanje carinskog nadzora

bb. krivotvorenje isprave

cc. krivotvorenje službene isprave

dd. posebni slučajevi krivotvorenja isprave

ee. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

ff. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom prilogu ovom zahtjevu.

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je upoznat sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari čini kazneno djelo.

Vlastoručni potpis Podnositelja zahtjeva:

Potpis Podnositelja zahtjeva na ovom zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje Društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u ime istog obavlja poslove vezanog zastupnika, čime Društvo potvrđuje istinitost i točnost podataka o poslovima iz članka 93. Zakona koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime Društva:

Tvrtka Društva:

Ime i prezime, funkcija

Vlastoručni potpis

Mjesto:

Datum:

Pečat Društva:

zatvori
Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !