Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

149

Na temelju članka 523.L429146 stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za obavljanje poslova iz članka 506. stavka 2. točke 1., 2., 3., 11., 12. i 13. Zakona, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

Članak 3.

(1) Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se podnositelju zahtjeva.

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu« (Obrazac OSKDD), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac OSKDD mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac OSKDD ovjeravaju pečatom i potpisuju članovi uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

Članak 5.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je uz zahtjev iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika priložiti:

1. statut;

2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva;

3. dokaz o uplati temeljnog kapitala u novcu, sukladno odredbama članka 507. Zakona;

4. detaljni prikaz organizacijskog ustroja;

5. prijedlog članova uprave;

6. izjavu o ispunjenju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu;

7. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

8. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

9. Pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava jamstvenog fonda, ako se zahtjev odnosi na izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 506. stavak 2. točka 11. Zakona;

10. dokaz o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi;

11. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Ako Agencija raspolaže ispravama iz stavka 1. ovog članka, Središnje klirinško depozitarno društvo iste nije dužno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/26

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

[Obrazac OSKDD]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Društvo – pravna osoba koja je podnositelj zahtjeva.

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

1. Poslovi iz članka 506. stavka 2. Zakona za koje Društvo podnosi zahtjev:

(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

1. Poslovi vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira

2. Poslovi vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata

3. Poslovi upravljanja sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a

4. Poslovi Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja, u skladu s odredbama članka 222. stavka 3 Zakona

5. Vođenje službenog registra propisanih informacija, u skladu s odredbama članka 444. Zakona

6. Druge usluge u svezi poslovanja s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima (navesti koje):

2. Zahtjev za obavljanje poslova iz članka 506. stavka 2. Zakona odnosi se na:

(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

1. Sve financijske instrumente

2. Pojedine financijske instrumente, i to:

a) prenosive vrijednosne papire

b) instrumente tržišta novca

c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja

d) izvedenice

3. Podaci o Društvu:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta:

Internet stranice:

Broj zaposlenih:

Matični broj subjekta (MBS):

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

Iznos temeljnog kapitala Društva:

Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

4. Popis osnivača Društva:

Ime i prezime

Tvrtka društva

Adresa

Ulica, grad, država

MBS

1.

5. Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Društva), njihovo zvanje, broj dionica Društva te postotak glasova koji im pripada:

Ime i prezime

Funkcija

Broj dionica

1.

6. Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Društvu:

Ime i prezime fizičke osobe
Tvrtka pravne osobe

Broj
dionica

1.

DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja “da”, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu, uključujući imena, prezimena i adrese svake fizičke ili tvrtku pravne osobe, uz detaljan opis njihove povezanosti s društvom.

(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

DA

NE

7. Obavlja li Društvo, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, poslove s vrijednosnim papirima propisane člankom 506. stavkom 2. Zakona?

8. Da li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkom 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno kontrolira upravljanje Društvom?

9. Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4. i 5. bila kažnjavana (od strane hrvatskog ili stranog suda) za počinjena kaznena djela koja uključuju:

a. krivotvorenje novca

b. krivotvorenje vrijednosnih papira

c. krivotvorenje znakova za vrijednost

d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

h. pogodovanje vjerovnika

i. zlouporaba stečaja

j. zlouporaba u postupku stečaja

k. zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja

l. obmanjivanje kupaca

m. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

n. utaja poreza i drugih davanja

o. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

p. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

q. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

r. nedozvoljena trgovina zlatom

s. nesavjesno gospodarsko poslovanje

t. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

u. prijevara u gospodarskom poslovanju

v. sklapanje štetnog ugovora

w. primanje mita u gospodarskom poslovanju

x. davanje mita u gospodarskom poslovanju

y. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

z. nedozvoljena proizvodnja

aa. nedozvoljena trgovina

bb. izbjegavanje carinskog nadzora

cc. krivotvorenje isprave

dd. krivotvorenje službene isprave

ee. posebni slučajevi krivotvorenja isprave

ff. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

gg. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

10. Je li koja od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva?

11. Da li je otvoren stečajni postupak nad Društvom?

12. Da li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5. trenutno vodi bilo kakav sudski postupak? (ako “da”, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)

13. Ima li bilo koji imatelj dionica Društva izravno ili neizravno dionice ili udjele u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?

14. Ima li Društvo izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?

15. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom investicijskom društvu ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?

16. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:

Račun za redovno poslovanje

Račun nalogodavca

Banka:

Broj kunskog računa:

Broj deviznog računa:

POTPISNA STRANICA

• Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Društvo jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilozima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici i Društvo nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, čine kazneno djelo.

Naziv Društva:

Datum:

Ovaj zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača (za društvo u osnivanju):

Ime i prezime

Vlastoručni potpis

Pečat Društva:

zatvori
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !