Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

129

Temeljem odredbi članka 13.L429072 stavak 9. i članka 24.L429073 stavak 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TE O UVJETIMA I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU I INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije, te uvjeti za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku, sadržaj zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj dokumentacije.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na:

a) kreditne institucije;

b) podružnice investicijskih društava sa sjedištem u trećim državama;

c) podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

Članak 3.

(1) Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se podnositelju zahtjeva.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu« (Obrazac ZOR-1), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac ZOR-1 mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac ZOR-1 ovjerava pečatom i potpisuje uprava društva na koje se zahtjev odnosi, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je uz zahtjev iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika priložiti:

1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;

2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva;

3. detaljan prikaz organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta u društvu;

4. poslovni plan koji uključuje financijski plan s opisom svih planiranih aktivnosti, plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika društva, sustav unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima;

5. popis svih relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 4. točka 11. Zakona;

6. dokaz da je društvo na neodređeno vrijeme zaposlilo brokera i/ili investicijskog savjetnika;

7. izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima;

8. opis programske podrške koju društvo koristi pri pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti;

9. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

(2) Investicijsko društvo je, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, obvezno uz zahtjev priložiti i dokaz o uplati temeljnog kapitala u novcu, sukladno odredbama članaka 32. do 35. Zakona.

(3) Kreditna institucija je, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, obvezna uz zahtjev priložiti i odobrenje za rad izdano od Hrvatske narodne banke.

(4) Podružnica ovlaštenog društva sa sjedištem u trećoj državi je, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, obvezno uz zahtjev priložiti i ovlaštenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u zemlji svog sjedišta.

(5) Društvo može biti pozvano, osim priloga iz stavaka 1. – 4. ovoga članka, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU I INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku« (Obrazac ZOR-2), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac ZOR-2 mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac ZOR-2 potpisuje fizička osoba – podnositelj zahtjeva, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

(4) Obrazac ZOR-2 ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva, kod kojeg će podnositelj zahtjeva obavljati poslove, čime potvrđuju istinitost i točnost podataka o radnom odnosu koji su navedeni u zahtjevu.

Članak 7.

Fizička osoba – podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika priložiti:

1. dokaz o državljanstvu;

2. osobnu iskaznicu, odnosno za stranog državljanina putovnicu;

3. dokaz o stručnoj spremi;

4. dokaz o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika;

5. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva;

6. radnu knjižicu, odnosno drugu odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;

7. dokaz o ispunjavanju uvjeta sukladno propisima o zapošljavanju stranaca;

8. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

9. dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

IV. UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU I INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

Članak 8.

(1) Fizička osoba – podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imati položen ispit za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika;

b) biti zaposlen u investicijskom društvu, u punom radnom vremenu;

c) imati najmanje šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima investicijskog društva;

d) imati dobar ugled.

(2) Dobar ugled ima osoba:

a) koja je potpuno poslovno sposobna;

b) nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak;

c) protiv koje nije pokrenuta istraga odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti;

d) koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja.

(3) Prilikom procjene ugleda uzet će se u obzir dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe, kao i eventualne nadzorne mjere i prijave nadležnim tijelima koje je Agencija poduzela zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju dozvola ovlaštenim društvima, brokerima i investicijskim savjetnicima, te o izdavanju odobrenja članovima uprave i rukovoditeljima u ovlaštenim društvimaL429075 (»Narodne novine« br. 14/07).

Klasa: 011-02/09-04/3

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

[Obrazac ZOR-1]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom Zahtjevu:

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

Društvo:

– investicijsko društvo;

– kreditna institucija;

– podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi;

– podružnica kreditne institucije sa sjedištem u trećoj državi.

MTP – multilateralna trgovinska platforma.

1. Investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavak 1. Zakona, na koje se odnosi Zahtjev:

1. Zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

2. Izvršavanje naloga za račun klijenata

3. Trgovanje za vlastiti račun

4. Upravljanje portfeljem

5. Investicijsko savjetovanje

6. Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

7. Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

8. Upravljanje MTP-om

2. Pomoćne usluge iz članka 5. stavak 2. Zakona, na koje se odnosi Zahtjev:

1. Pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge

2. Davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit

3. Savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima

4. Usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga

5. Investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima

6. Usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

7. Investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica

3. Zahtjev za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti odnosi se na:

1. Sve financijske instrumente

2. Pojedine financijske instrumente, i to:

a) prenosive vrijednosne papire

b) instrumente tržišta novca

c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja

d) izvedenice

4. Vrsta Društva:

1. Investicijsko društvo

2. Kreditna institucija

3. Podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi

4. Podružnica kreditne institucije sa sjedištem u trećoj državi

5. Podaci o Društvu:

Tvrtka:

Oblik društva:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta:

Internet stranice:

Statistički broj Društva dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:

Matični broj subjekta (MBS)

odnosno OIB:

Datum osnivanja:

Iznos temeljnog kapitala:

Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

Broj zaposlenih:

6. Podaci o podružnicama:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta:

Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

7. Popis osnivača Društva:

Ime i prezime fizičke osobe/
Tvrtka pravne osobe

Adresa prebivališta/sjedišta
(država, grad, ulica)

Datum rođenja/
MBS

1.

8. Popis svih dioničara/imatelja poslovnih udjela Društva, s brojem dionica/poslovnih udjela koje drže (u apsolutnom i relativnom iznosu)

Ime i prezime fizičke osobe
Tvrtka pravne osobe

broj
dionica/udjela

%
glasova/udjela

1.

9. Popis članova uprave, nadzornog odbora i drugih rukovoditelja (osoba koje obavljaju izvršne dužnosti ili su zadužene za određivanje politike Društva):

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Funkcija

1.

10. Popis svih zaposlenika koji će u Društvu obavljati poslove brokera/investicijskog savjetnika:

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Datum izdavanja odobrenja za rad ili polaganja ispita za B/IS

1.

11. Naziv burze ili uređenog tržišta kojeg je Društvo član:

Naziv burze ili uređenog tržišta

Datum ulaska u članstvo

1.

12. Naziv središnjeg klirinško depozitarnog društva kojeg je Društvo član:

Naziv SKDD-a

Datum ulaska u članstvo

Oznaka člana

1.

DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »da«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

DA

NE

13. Obavlja li Društvo, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. Zakona?

14. Da li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 7. – 9. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno kontrolira upravljanje Društvom?

15. Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 7. – 10. bila kažnjavana za počinjena kaznena djela koja uključuju:

a. krivotvorenje novca

b. krivotvorenje vrijednosnih papira

c. krivotvorenje znakova za vrijednost

d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

h. pogodovanje vjerovnika

i. zlouporaba stečaja

j. zlouporaba u postupku stečaja

k. zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja

l. obmanjivanje kupaca

m. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

n. utaja poreza i drugih davanja

o. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

p. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

DA

NE

q. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

r. nedozvoljena trgovina zlatom

s. nesavjesno gospodarsko poslovanje

t. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

u. prijevara u gospodarskom poslovanju

v. sklapanje štetnog ugovora

w. primanje mita u gospodarskom poslovanju

x. davanje mita u gospodarskom poslovanju

y. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

z. nedozvoljena proizvodnja

aa. nedozvoljena trgovina

bb. izbjegavanje carinskog nadzora

cc. krivotvorenje isprave

dd. krivotvorenje službene isprave

ee. posebni slučajevi krivotvorenja isprave

ff. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

gg. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

DA

NE

16. Je li koja od osoba navedenih pod točkama 7. – 10. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva?

17. Je li otvoren stečajni postupak nad Društvom?

18. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 7. – 10. bilo kakav sudski postupak?

(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)

19. Ima li bilo koji vlasnik dionica/poslovnih udjela Društva, prema saznanju potpisnika zahtjeva, izravno ili neizravno dionice/poslovne udjele u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?

20. Ima li Društvo izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu ili drugom trgovačkom društvu?

21. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 7. – 10., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom investicijskom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?

22. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:

Račun za redovno poslovanje

Račun nalogodavca

Kreditna institucija:

Broj kunskog računa:

Broj deviznog računa:

POTPISNA STRANICA

• Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Društvo jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilozima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici i Društvo nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem neistinitih podataka, čine kazneno djelo.

Naziv Društva:

Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača Društva (za društvo u osnivanju):

Ime i prezime

Vlastoručni potpis

Pečat Društva:

[Obrazac ZOR-2]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

BROKERU

INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj – fizička osoba koja podnosi zahtjev.

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

Društvo:

– investicijsko društvo;

– kreditna institucija;

– podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi;

– podružnica kreditne institucije sa sjedištem u trećoj državi.

OSOBNI PODACI:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

Spol:

Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Broj putovnice

(za strane državljane):

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronska pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina stjecanja:

Akademska titula:

Područje znanstvenog rada:

Naziv magistarskog rada

ili disertacije:

STRUČNI ISPIT:

Datum polaganja ispita:

Organizator ispita:

PODACI O ZAPOSLENJU:

Tvrtka Društva:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web-stranice:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:

Ime i prezime oca:

Ime i prezime

(i djevojačko prezime) majke:

Ime i prezime

(i djevojačko prezime)

bračnog druga:

Ime i prezime djeteta (djece):

Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog društva u kojem Podnositelj izravno ili neizravno ostvaruje udjel u kapitalu veći od 10%:

Navesti investicijska društva u kojima je Podnositelj do sada radio, te na kojim poslovima je radio:

Razdoblje

Tvrtka društva

Poslovi

1.

Je li Podnositelj ikad iz bilo kojeg razloga bio isključen iz trgovanja na uređenom tržištu:

DA

NE

ako DA, navedite:

Gdje:

U kojem razdoblju:

Razlog isključenja:

Je li u posljednjih 5 (pet) godina Podnositelj kažnjavan za počinjena kaznena djela koja uključuju:

DA

NE

a. krivotvorenje novca

b. krivotvorenje vrijednosnih papira

c. krivotvorenje znakova za vrijednost

d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

h. pogodovanje vjerovnika

i. zloupotreba stečaja

j. zlouporaba u postupku stečaja

k. obmanjivanje kupaca

l. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

m. utaja poreza i drugih davanja

n. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

o. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

p. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

q. nedozvoljena trgovina zlatom

r. nesavjesno gospodarsko poslovanje

s. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

t. prijevara u gospodarskom poslovanju

u. sklapanje štetnog ugovora

v. primanje mita u gospodarskom poslovanju

w. davanje mita u gospodarskom poslovanju

x. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

y. nedozvoljena proizvodnja

z. nedozvoljena trgovina

aa. izbjegavanje carinskog nadzora

bb. krivotvorenje isprave

cc. krivotvorenje službene isprave

dd. posebni slučajevi krivotvorenja isprave

ee. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

ff. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom prilogu ovom zahtjevu.

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je upoznat sa činjenicom da navođenjem neistinitih podataka, čini kazneno djelo.

Potpis Podnositelja na ovom zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Vlastoručni potpis Podnositelja:

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje Društva kod kojeg će Podnositelj ovog zahtjeva obavljati poslove brokera/investicijskog savjetnika, čime Društvo potvrđuje istinitost i točnost navedenih podataka o radnom odnosu:

Tvrtka Društva:

Ime i prezime, funkcija

Vlastoručni potpis

1.

Pečat Društva:

Datum:

zatvori
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !