Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sanitetskom prijevozu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 14.10.2009 Pravilnik o sanitetskom prijevozu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3041

Na temelju članka 16.L478837 stavka 2. točke 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 150/08 i 94/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SANITETSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način korištenja prijevoza sanitetskim vozilom za posebne kategorije osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Pod sanitetskim prijevozom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se prijevoz u ili iz zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

Članak 2.

Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) koja je:

– nepokretna,

– teško pokretna i

– kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Članak 3.

Potrebu sanitetskog prijevoza utvrđuje:

– izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) osigurane osobe,

– doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi,

– doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja,

– ovlašteni doktor Zavoda, sukladno općim aktima Zavoda.

Članak 4.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na temelju ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje i ovjerava:

– izabrani doktor u slučaju kad se osigurana osoba upućuje radi korištenja zdravstvene zaštite iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika,

– doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja,

– doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba liječi, odnosno ugovorni doktor privatne prakse kod kojeg se osigurana osoba liječi kad se osiguranu osobu iz ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika prevozi u mjesto prebivališta, odnosno boravišta te kad se osigurana osoba premješta iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove u drugu i

– ovlašteni doktor Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo Direkcije Zavoda u slučaju prijevoza u inozemstvo ili povratka iz inozemstva u skladu s općima aktima Zavoda.

Članak 5.

Oblik i sadržaj tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika propisuje općim aktom Zavod.

Članak 6.

Sanitetski prijevoz osigurane osobe obavlja ugovorna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti sanitetskog prijevoza sukladno općem aktu Zavoda.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sanitetskom prijevozuL478839 (»Narodne novine« broj 65/05).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/54
Urbroj: 534-07-1-1/3-09-01
Zagreb, 28. rujna 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o sanitetskom prijevozu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !