Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 17.07.1995 Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 223.L35240 stavak 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93 i 92/94), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SLOBODNIM CARINSKIM PRODAVAONICAMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica (u daljnjem tekstu: prodavaonice) i provedba posebnih mjera carinskog nadzora nad robom koja se prodaje u tim prodavaonicama, te radom i poslovanjem tih prodavaonica.

Članak 2.

Sukladno članku 222. stavak 1. Carinskog zakona, slobodne carinske prodavaonice mogu se otvarati samo na graničnim prijelazima u zračnim lukama otvorenim za medunarodni promet

- u čekaonicama i drugim prostorijama namijenjenim putnicima koji neposredno odlaze u inozemstvo, a nalaze se iza mjesta obavljanja carinske kontrole.

Prodavaonica u zračnoj luci otvorenoj za međunarodni promet sastoji se od prodajnog mjesta i priručnog skladišta pored prodajnog mjesta, a može imati i posebni skladišni prostor.
Prostorije prodavaonice moraju biti osigurane i poslovanje organizirano tako da bez carinskog nadzora nije moguće unošenje i iznošenje robe.

Članak 3.

Pisani zahtjev za otvaranje prodavaonice ovlaštenoj carinarnici može podnijeti trgovačko društvo upisano u trgovački registar za obavljanje djelatnosti trgovine, koje je dobilo koncesiju za otvaranje prodavaonice na određenom graničnom prijelazu u odgovarajućoj zračnoj luci otvorenoj za međunarodni promet.
Uz zahtjev za otvaranje slobodne carinske prodavaonice podnose se:

- ugovor o koncesiji za otvaranje odgovarajuće slobodne carinske prodavaonice,
- izvod iz registra mjerodavnog Trgovačkog suda,
- isprave o ispunjavanju sanitarnih i tehničkih uvjeta za rad prodavaonice, glede udovoljavanja propisima o zaštiti na radu, zaštiti od požara, te zaštiti čovjekovog okoliša,
- specifikacija robe koja će se prodavati u prodavaonici s trgovačkim nazivima i tarifnim oznakama, te
- položajni nacrt i tehnički opis prostorija prodavaonice, s unešenim gradevnim i drugim obilježjima mjerodavnim za provedbu carinskoga nadzora.

Članak 4.

Po primitku zahtjeva za otvaranje prodavaonice ovlaštena carinarnica odreduje tročlanu komisiju koja utvrđuje:
- nalaze li se prostorije namijenjene za otvaranje prodavaonice u području medunarodnog graničnog prijelaza u zračnoj luci otvorenoj za međunarodni promet, u dijelu namijenjenom putnicima u odlasku, iza mjesta obavljanja carinske kontrole,
- udovoljavaju Ii prostorije prodavaonice propisanim sanitarnim, tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti,
- udovoljavaju li prostorije prodavaonice uvjetima za smještaj carinske robe i djelotvornu provedbu carinskoga nadzora, te
- valja li poduzeti i dodatne mjere za provedbu carinskoga nadzora.

Komisija obavlja pregled prostorija i o nalazu sastavlja zapisnik u tri primjerka, od kojih jedan uručuje podnositelju zahtjeva, a ostale zadržava.

Članak 5.

Na temelju podnijetog zahtjeva, priloženih isprava i nalaza i mišljenja komisije, ovlaštena carinarnica donosi rješenje o otvaranju slobodne carinske prodavaonice.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka carinarnica utvrđuje i posebne mjere za provedbu carinskog nadzora (suključarstvo i druge mjere carinskog nadzora), specifkaciju robe koja se može prodavati u prodavaonici, te druge mjere za obavljanje carinskog nadzora glede poslovanja prodavaonice.

Članak 6.

U slobodnoj carinskoj prodavaonici može se prodavati inozemna roba i roba domaće proizvodnje. Inozemna roba smješta se u prodavaonicu uz dostavnicu posjednika konsignacijskog skladišta. Dostavnica se popunjava u četiri primjerka, od kojih jedan zadržava posjednik skladišta, a tri prate robu. Posjednik prodavaonice ovjerava dostavnice, dva primjerka vraća posjedniku skladišta, a jedan zadržava za svoje potrebe. Dostavnica iz stavka 2. ovoga članka sadrži: tvrtku zastupnika strane tvrtke, naziv konsignacijskog skladišta, tvrtku posjednika i naziv prodavaonice u koju se roba upućuje, broj i datum dostavnice, tarifnu oznaku robe iz Carinske tarife, naziv robe, jedinicu mjere i količinu, te cijenu po kojoj se roba upućuje u prodavaonicu. Posjednik skladišta dužan je do 10. u mjesecu podnijeti izlazni list konsignacijske robe utvrđen propisom o carinskim ispravama za robu upućenu iz skladišta u prodavaonicu u prethodnom mjesecu. Uz izlazni list konsignaoijske robe prilaže se i dostavnica ovjerena od strane prodavaonice kojoj je roba upućena. Domaća roba smješta se u prodavaonicu na temelju specificiranog računa ili računa sa specifikacijom robe koja se smješta u prodavaonicu u primitku, ovjerenih po ovlaštenoj carinarnici.

Posjednik prodavaonice dužan je robu smještenu u prodavaonici evidentirati na listovima kartoteke, odvojeno na domaću i za inozemnu robu. Listovi za domaću robu su bijele, a za inozemnu zelene boje.

Na listove kartoteke na kojima se evideritira roba, upisuju se podaci o ispravi po kojoj je roba upućena u prodavaonicu (dostavnica, račun sa specifikacijom i dr.), vrijednost po kojoj je roba upućena, naziv robe, tarifna oznaka robe iz Carinske tarife, te količina i prodajna cijena.

Na listove kartoteke moraju se svakoga dana unositi promjene o smještenoj i prodanoj robi, na temelju podataka o dnevnoj prodaji koja se vodi preko elektroničke registar kase (računara).

Posjednik prodavaonice dužan je do 5. u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti carinarnici izvješće o prodanoj robi i stanju zaliha u prodavaonici po vrsti, količini i vrijednosti robe.

Carinarnica ovlaštena prema sjedištu konsignacijskog skladišta na zahtjev posjednika konsignacijskog skladišta, ovjerava račun za prodanu robu, koji služi za obračun sa zastupanom tvrtkom.

Članak 7.

Posjednik prodavaonice do 5. u mjesecu za prethodni mjesec ovlaštenoj carinarnici dostavlja izvješće o poslovanju prodavaonice u prethodnom mjesecu, uključujući i obračun udjela Republike Hrvatske u ostvarenom prometu prodavaonice.

Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, s obračunom udjela Republike Hrvatske u ostvarenom prometu kontrolira i ovjerava ovlaštena carinarnica u roku od tri dana.

Temeljem ovjerenoga obračuna, udio Republike Hrvatske u ostvarenome prometu prodavaonice uplaćuje se do 10. u mjesecu u korist računa državnog proračuna, a izvješće o izvršenoj uplati dostavlja ovlaštenoj carinarnici u roku tri dana po izvršenoj uplati.

Pri sastavljanju obračuna o ostvarenom prometu prodavaonice, ostvareni promet i udio Republike Hrvatske obračunavaju se prema valuti u kojoj je promet ostvaren, primjenom srednjeg tečaja NBH na dan izvršenoga obračuna, a udio uplaćuje u kunama.

Članak 8.

U prodavaonici roba se može prodavati samo putnicima koji neposredno odlaze u inozemstvo, poslije obavljene carinske kontrole, na temelju boarding karte ili karte za putovanje, ovjerene štambiljom s tekstom: "Robu kupljenu u SCP obvezatno je neposredno iznijeti iz Republike Hrvatske", na hrvatskom i engleskom jeziku.

Putnici koji prije odlaska u inozemstvo (napuštanja carinskog područja Republike Hrvatske) pristaju u nekoj drugoj hrvatskoj zračnoj luci, ne smatraju se putnicima koji neposredno odlaze u inozemstvo.
Radno vrijeme prodavaonice uskladuje se s redom polijetanja zrakoplova na inozemnim linijama. Prodavaonica se otvara najranije dva sata prije polijetanja zrakoplova na odredenoj liniji za inozemstvo, a izvan utvrđenoga radnog vremena prodavaonica mora biti zatvorena.

Članak 9.

Inozemna neprodana roba vraća se iz prodavaonice u konsignacijsko skladište i posjedniku robe domaće proizvodnje na temelju dostavnice posjednika prodavaonice. Dostavnica sadrži naziv prodavaonice, naziv skladišta u koje se roba upućuje, tarifnu oznaku iz Carinske tarife, te naziv, količinu i nabavnu vrijednost robe po jedinici proizvoda.
Posjednik konsignacijskog skladišta dužan je za robu iz stavka 1. ovoga članka, u roku pet dana po primitku robe ovlaštenoj carinarnici podnijeti carinsku deklaraciju za smještaj robe na konsignacijsko skladište.

Dostavnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u najmanje tri primjerka, od kojih jedan zadriava prodavaonica, a dva prate robu.

Domaća neprodana roba vraća se u unutarnji promet dostavnicom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicamaL35242 ("Narodne novine", br. 63/92).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/95-01/35
Urbroj: 513-02/95-01
Zagreb, 28. lipnja 1995.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.

zatvori
Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !