Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 15.2.2006 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

438

Na temelju članka 56.L290568 Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 170/04), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, INSPEKTORA ZA VATROGASTVO I SLUŽBENIKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrazac službene iskaznice te oblik i izgled značke i poveza inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo te službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državne uprave) s posebnim ovlastima i odgovornostima, kao i način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

II. OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 2.

Viši inspektor zaštite i spašavanja, inspektor zaštite i spašavanja, viši inspektor za vatrogastvo, inspektor za vatrogastvo i inspektor II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenik Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima, u obnašanju inspekcijskih poslova i poslova nadzora nosi iskaznicu i značku kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Članak 3.

Službene iskaznice i značku s pripadajućim povezom izdaje Državna uprava za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava) prema obrascima iskaznica i obliku i izgledu značke koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Obrazac službene iskaznice izrađuje se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica, izmjere 86 × 54 mm, na papiru zelene boje – iskaznica inspektora zaštite i spašavanja, crvene boje – iskaznica inspektora za vatrogastvo i plave boje – iskaznica službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Prednja i zadnja strana obrasca službene iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom i individualiziranim vodenim znakom (logotip Državne uprave).

Članak 5.

Prednja strana obrasca službene iskaznice sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

– desno, u ravnini grba, štampanim slovima ispisano je jedno ispod drugoga:

»REPUBLIKA HRVATSKA«

»DRŽAVNA UPRAVA

ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE«.

Na gornjoj desnoj strani nalazi se prazan prostor za fotografiju izmjere 20 x 25 mm.

Ispod naziva »DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE« ispisuje se štampanim slovima »ISKAZNICA«, ispod toga

– za višeg inspektora zaštite i spašavanja tekst »VIŠEG INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA«

– za inspektora zaštite i spašavanja tekst »INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA«

– za višeg inspektora za vatrogastvo tekst »VIŠEG INSPEKTORA ZA VATROGASTVO«

– za inspektora za vatrogastvo i inspektora II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva tekst »INSPEKTORA ZA VATROGASTVO« i

– za službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima tekst »SLUŽBENIKA DRŽAVNE UPRAVE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA«.

Ispod toga ispisuje se redni broj pod kojim je izdana, a ispod toga ime i prezime inspektora ili službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Članak 6.

Na poleđini obrasca službene iskaznice tiskane su ovlasti nositelja službene iskaznice (višeg inspektora zaštite i spašavanja, inspektora zaštite i spašavanja, višeg inspektora za vatrogastvo, inspektora za vatrogastvo i inspektora II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima). Lijevo ispod teksta o ovlastima nositelja iskaznice ispisuje se broj značke izdane uz službenu iskaznicu, a ispod toga datum do kojeg vrijedi iskaznica.

III. OBLIK I IZGLED SLUŽBENE ZNAČKE

Članak 7.

Značke višeg inspektora zaštite i spašavanja, inspektora zaštite i spašavanja, višeg inspektora za vatrogastvo, inspektora za vatrogastvo i inspektora II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima promjera su 56 mm i sastoje se od tri koncentrična kruga.

U središnjem krugu značke na zrakastoj podlozi ispisana su štampana slova »RH«, tamnoplave boje, visine 9 mm. Srednji srebrni dio kruga je promjera 41 mm i sadrži u gornjem dijelu natpis ispisan štampanim slovima tamnoplave boje »DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE«. Vanjski krug je žute boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

Članak 8.

Kožni povez iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika tamnoplave je boje i trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je značka.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s vanjske strane, otisnut je zlatnom bojom hrvatski grb i ispisuje se tiskanim štampanim slovima zlatne boje, u dva reda, natpis »DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE«.

IV. NAČIN IZDAVANJA, ZAMJENE I VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA

Članak 9.

O izdanim službenim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Službi zajedničkih poslova Državne uprave.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. Ime i prezime višeg inspektora zaštite i spašavanja, inspektora zaštite i spašavanja, višeg inspektora za vatrogastvo, inspektora za vatrogastvo, inspektora II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima, kojima je izdana iskaznica i značka;

2. Naziv ustrojstvene jedinice Državne uprave u kojoj je zaposlen;

3. Naziv radnog mjesta;

4. Registarski broj službene iskaznice i značke;

5. Datum izdavanja;

6. Datum razduživanja (povrata);

7. Potpis inspektora ili službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima;

8. Rubriku za napomene.

Članak 10.

Viši inspektor zaštite i spašavanja, inspektor zaštite i spašavanja, viši inspektor za vatrogastvo, inspektor za vatrogastvo, inspektor II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenik Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane beziskaznice odnosno značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja i Službu zajedničkih poslova.

Nova službena iskaznica ili značka izdati će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi inspektor ili službenik Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji izgubi službenu iskaznicu ili značku.

Članak 11.

Viši inspektor zaštite i spašavanja, inspektor zaštite i spašavanja, viši inspektor za vatrogastvo, inspektor za vatrogastvo, inspektor II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenik Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima kojemu prestaje radni odnos u Državnoj upravi, dužan je prije primitka rješenja o prestanku službe, odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Nadležni rukovoditelj iz stavka 1. ovog članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti Službi zajedničkih poslova Državne uprave.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-02/12

Urbroj: 543-01-09-01-06-1

Zagreb, 7. veljače 2006.

Ravnatelj

Đuro Poldrugač, v. r.

OBAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prednja strana iskaznice

 

Zadnja strana iskaznice

 

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE VIŠEG INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prednja strana iskaznice

   

Zadnja strana iskazniceOBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA ZA VATROGASTVO

Prednja strana iskaznice

Zadnja strana iskazniceOBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE VIŠEG INSPEKTORA ZA VATROGASTVO

Prednja strana iskaznice

  

Zadnja strana iskazniceOBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE SLUŽBENIKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

Prednja strana iskaznice

  

Zadnja strana iskazniceOBLIK I IZGLED ZNAČKE

zatvori
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !