Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 27.9.1999 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 80. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99 i 75/99), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O SLU?BENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA I NADZORNIKA U GRAÐEVNOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadr?aj i oblik, te način izdavanja i uporaba slu?bene iskaznice inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Slu?bena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađena je od otpornog materijala svijetlo plave boje.

(2) Sadr?aj, oblik i veličina iskaznice prikazan je na obrascima slu?benih iskaznica koji su tiskani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo.

Članak 4.

(1) O izdanim iskaznicama inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji vodi se evidencija u Ministarstvu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadr?i: ime i prezime osobe kojoj je izdana iskaznica, broj iskaznice, evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka, potpis inspektora odnosno nadzornika, te napomenu u svezi s izdavanjem i uporabom iskaznice.

Članak 5.

(1) Inspektor ili nadzornik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, du?an je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

(2) Nova iskaznica će se izdati nakon ?to je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ogla?ena u »Narodnim novinama« neva?ećom.

(3) Sukladno stavku 2. ovog članka tro?kove ogla?avanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice snosi Ministarstvo, koje mo?e zahtijevati naknadu tro?kova od inspektora ili nadzornika.

Članak 6.

(1) Inspektor i nadzornik du?an je prilikom primitka rje?enja o rasporedu na drugo slu?beničko mjesto odnosno prestanka radnog odnosa u Ministarstvu, predati iskaznicu neposrednom čelniku.

(2) Inspektor ili nadzornik protiv kojeg je pokrenuta istraga ili je podignuta optu?nica, du?an je do okončanja postupka predati iskaznicu neposrednom čelniku.

Članak 7.

(1) Iskaznice izdane na temelju ranijih propisa će se zamijeniti iskaznicama propisanim ovim pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(2) Prilikom zamjene iskaznice inspektori i nadzornici du?ni su predati dosada?nje iskaznice neposrednom čelniku.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje va?iti »Pravilnik o slu?benoj iskaznici građevinskog inspektora i građevinskog nadzornika« (»Narodne novine«, br. 44/95 i 56/95).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-02/99-07/87
Urbroj: 531-01/99-1
Zagreb, 23. rujna 1999.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac,
v. r.


zatvori
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !