Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 13.02.2009 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora

MINISTARSTVO FINANCIJA

440

Na temelju članka 121.L437805 stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled službene iskaznice inspektora proračunskog nadzora, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

(2) Obrazac službene iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Službena iskaznica inspektora proračunskog nadzora (dalje u tekstu: iskaznica) izrađena je od punijeg papira svijetloplave boje, veličine je 85 x 55 mm, a zaštićena je prozirnim plastičnim omotom.

Prednja strana iskaznice sadržava:

– na gornjoj je lijevoj strani grb Republike Hrvatske i tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, a ispod teksta naziv: SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA PRORAČUNSKOG NADZORA, te ime i prezime inspektora proračunskog nadzora,

– desno od teksta prazan je prostor za fotografiju 30 x 35 mm,

– ispod fotografije crvenom je bojom ispisan serijski broj iskaznice.

Poleđina iskaznice sadržava:

– u gornjem je dijelu naznaka OVLASTI, a ispod toga tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je, u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, pregledavati dokumentaciju o računovodstvenom, materijalnom i financijskom poslovanju proračunskih korisnika, izvanproračunskih korisnika i primatelja sredstava glede zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava te obavljati sve poslove proračunskog nadzora u skladu s propisima o proračunskom nadzoru«,

– u donjem je dijelu u sredini mjesto za pečat,

– u donjem lijevom dijelu ispisano je mjesto i datum izdavanja iskaznice,

– u donjem je desnom dijelu mjesto za potpis ministra.

Članak 3.

(1) Očevidnik o izdanim iskaznicama vodi Ministarstvo financija.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadržava: ime i prezime inspektora proračunskog nadzora, naziv radnog mjesta na koje je raspoređen, broj iskaznice, broj pod kojim se iskaznica vodi u očevidniku, datum izdavanja iskaznice, datum njihova povrata, potpis inspektora koji je primio odnosno vratio službenu iskaznicu te prostor za napomene.

Članak 4.

(1) Inspektor proračunskog nadzora koji izgubi iskaznicu, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog čelnika.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi inspektor proračunskog nadzora koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 5.

Inspektor proračunskog nadzora kojem prestane državna služba u Ministarstvu financija, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, dužan je s danom konačnosti rješenja o prestanku državne službe, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, predati iskaznicu Ministarstvu financija.

Članak 6.

Inspektoru proračunskog nadzora koji je udaljen iz službe oduzet će se iskaznica za vrijeme dok traje udaljenje iz službe.

Rješenjem kojim je inspektor proračunskog nadzora udaljen iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice.

Na dan primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka inspektor je dužan vratiti iskaznicu.

Članak 7.

Iskaznice izdane prema Pravilniku o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzoraL437807 (»Narodne novine«, broj 42/04) vrijedit će i nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzoraL437808 (»Narodne novine«, broj 42/04).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/09-01/5

Urbroj: 513-05-02/09-1

Zagreb, 19. siječnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE

Prednja strana

Poleđina

zatvori
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !