Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 03.04.2009 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija

MINISTARSTVO FINANCIJA

927

Na temelju članka 25.L445688 stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA UPRAVE ZA FINANCIJSKI SUSTAV U MINISTARSTVU FINANCIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj iskaznice ovlaštenih službenika Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija, način izdavanja, uporaba i zamjena službene iskaznice te način vođenja očevidnika o izdanim i vraćenim službenim iskaznicama.

Članak 2.

Iskaznica ovlaštenih službenika Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija (dalje u tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 55x85 mm te izrađena tehnikom zaštitnog tiska od polikarbonatnog materijala.

Obrazac iskaznice je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Prednja strana obrasca iskaznice sadrži:

– u gornjem dijelu lijevo grb Republike Hrvatske

– desno od grba Republike Hrvatske, po sredini, ispisano je jedno ispod drugog: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, UPRAVA ZA FINANCIJSKI SUSTAV, SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA S OVLAŠTENJEM

– ispod toga ispisuje se ime i prezime službenika

– desno od teksta je prazan prostor za fotografiju veličine 30x35 mm

– ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice.

Poleđina obrasca iskaznice iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika sadrži:

– u gornjem dijelu lijevo ispisano je OVLASTI, a ispod toga tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okvirima inspekcijskog nadzora provoditi postupke i radnje kontrole zakonitosti rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, izrađivati akte prema Zakonu o općem upravnom postupku te pregledati poslovne knjige, isprave i prostorije štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji.«

– u donjem dijelu lijevo ispisan je evidencijski broj, ispod evidencijskog broja nalaze se slovne oznake: MF UzFS SzN (Ministarstvo financija, Uprava za financijski sustav, službenik za nadzor)

– u donjem dijelu po sredini ispisane su oznake M.P. i pečat Ministarstva financija

– u donjem desnom kutu ispisan je datum izdavanja i potpis ministra financija.

Članak 4.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo financija.

Članak 5.

Službenici iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika mogu koristiti iskaznicu samo u službene svrhe.

Za svaku zlouporabu iskaznice utvrđuje se disciplinska i kaznena odgovornost.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugome.

Članak 6.

Ministarstvo financija vodi očevidnik o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Očevidnik iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– ime i prezime službenika s ovlaštenjima Ministarstva financija, Uprave za financijski sustav kojemu je izdana iskaznica

– naziv radnog mjesta – položaj na koji je ovlaštena osoba raspoređena

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum vraćanja iskaznice

– rubriku za potpis ovlaštenog službenika koji je primio odnosno vratio iskaznicu

– rubriku za napomene.

Članak 7.

Službenik s ovlaštenjima koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi službenik s ovlaštenjima koji je iskaznicu izgubio ili bez nje ostao svojom krivnjom.

Zbog gubitka iskaznice služba kojoj službenik s ovlaštenjima pripada dužna je provesti postupak i sastaviti izvješće o događaju, te ga priložiti zahtjevu za izdavanje nove iskaznice.

Članak 8.

Službenik s ovlaštenjima kojemu prestane državna služba u Ministarstvu financija, Upravi za financijski sustav, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, vratiti iskaznicu neposredno nadređenom službeniku.

Neposredno nadređeni službenik iz stavka 1. ovog članka dužan je primljenu iskaznicu dostaviti nadležnoj službi u Ministarstvu financija.

Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.

Službeniku s ovlaštenjima iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika privremeno će se, do okončanja postupka, oduzeti iskaznica ako se protiv njega vodi istraga ili ako je protiv njega podignuta optužnica, odnosno zbog drugih opravdanih razloga ako postoji opasnost od zlouporabe službene dužnosti.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 452-01/09-01/14

Urbroj: 513-11/09-1

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

SLUŽBENA ISKAZNICA MF UzFS SzN

GRB REPUBLIKA HRVATSKA ____________

MINISTARSTVO FINANCIJA Fotografija

UPRAVA ZA FINANCIJSKI SUSTAV 39x35 mm

____________

________________

(Serijski broj)

SLUŽBENA ISKAZNICA

SLUŽBENIKA S OVLAŠTENJIMA

ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

_________________

(Ime i prezime)

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE MF UzFS SzN

OVLAŠTENJA SLUŽBENIKA:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okvirima inspekcijskog nadzora provoditi postupke i radnje kontrole zakonitosti rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, izrađivati akte prema Zakonu o općem upravnom postupku te pregledati poslovne knjige, isprave i prostorije štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji.

__________________

(Datum izdavanja)

_________________ __________________

Ev. broj (Ministar financija)

zatvori
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !