Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 23.6.2005 Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1498

Na temelju članka 168.L264471 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03 i 48/05), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice višeg zdravstvenog inspektora i zdravstvenog inspektora (u daljnjem tekstu: zdravstvenih inspektor) te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama zdravstvenih inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 2.

Službenu iskaznicu zdravstvenom inspektoru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izdaje ministar zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 3.

Obrazac službene iskaznice zdravstvenog inspektora izrađuje se na punijem papiru tamno plave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzija 105 x 75 mm. Službena iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Prednja strana službene iskaznice iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno od grba ispisano je Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, službena iskaznica zdravstvenog inspektora, a ispod toga ime i prezime zdravstvenog inspektora,

– desno od teksta je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 5.

Na stražnjoj strani službene iskaznice ispisana su ovlaštenja zdravstvenog inspektora, datum izdavanja službene iskaznice, vlastoručni potpis zdravstvenog inspektora, vlastoručni potpis ministra zdravstva i socijalne skrbi i pečat Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 6.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se upisnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime zdravstvenog inspektora kojem je izdana službena iskaznica, evidencijski broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.

Članak 7.

Službena iskaznica smije se koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora u okviru zakonske nadležnosti zdravstvenog inspektora.

Službenu iskaznicu zabranjeno je davati drugoj osobi.

Članak 8.

Zdravstveni inspektor koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika. Nova službena iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Zdravstveni inspektor kojem prestane državna služba u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ili je premješten s radnog mjesta zdravstvenog inspektora, obvezan je danom prestanka državne službe, odnosno premještaja službenu iskaznicu predati neposredno nadređenom službeniku.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici zdravstvenog inspektoraL264473 (»Narodne novine«, br. 35/94).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-11/47

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.


zatvori
Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !