Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 6.8.2007 Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2576

Na temelju odredbi članka 59.L348947 stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2007. godine donijela

PRAVILNIK

O NAČINIMA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se načini sprječavanja sukoba interesa putem postupaka i mjera za sprječavanje sukoba interesa koje je ovlašteno društvo dužno poduzeti u svrhu sprječavanja sukoba interesa čije postojanje može štetiti interesima klijenata, a koji su postupci i mjere sadržani u Pravilima postupanja, kao općenormativnom aktu ovlaštenog društva koji je ono dužno donijeti i učinkovito primjenjivati.

POJMOVI

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
2. Zakon je Zakon o tržištu vrijednosnih papira,
3. ovlašteno društvo je brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, te iste upisali kao djelatnost u sudski registar,
4. klijent je nalogodavac ili druga osoba u čije ime ili za čiji račun ovlašteno društvo namjerava obaviti, obavlja ili je obavljalo jedan ili više poslova s vrijednosnim papirima,
5. relevantna osoba je direktor ili rukovoditelj ovlaštenog društva, zaposlenik ovlaštenog društva i imatelj udjela ili dioničar ovlaštenog društva,
6. trajni medij je papir ili bilo koje sredstvo koje omogućuje pohranu podataka u digitalnom formatu na takav način da su pristup, obrada i cjelokupnost podataka osigurani dokle god je to zahtijevano Zakonom ili propisom donesenim temeljem Zakona,
7. osoba je svaka fizička ili pravna osoba.

OBVEZA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

Članak 3.

Ovlaštena društva dužna su poduzeti sve potrebne mjere i postupke radi sprječavanja sukoba interesa između ovlaštenog društva i/ili relevantnih osoba s jedne strane i klijenata s druge strane, a čije postojanje može štetiti interesima klijenata, te s tim u svezi donijeti Pravila postupanja.

PRAVILA POSTUPANJA

Članak 4.

(1) Pravila postupanja moraju sadržavati:
1. okolnosti koje predstavljaju ili koje mogu dovesti do sukoba interesa na štetu klijenta,
2. postupke kojih se ovlašteno društvo mora pridržavati i mjera koje mora primjenjivati za sprječavanje sukoba interesa.
(2) Pravila postupanja moraju biti u skladu s unutarnjim ustrojem ovlaštenog društva, kao i prirodom i opsegom poslova koje obavlja.
(3) Ovlašteno društvo dužno je posebnu pozornost posvetiti sprječavanju sukoba interesa prilikom obavljanja aktivnosti u svezi investicijskih analiza i savjetovanja, vlastitog trgovanja, upravljanja portfeljem te poslova financiranja trgovačkih društava, uključujući poslove pokroviteljstva i izdavanja ili prodaje vrijednosnih papira javnom ponudom kao i savjetovanja prilikom spajanja i preuzimanja.

UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU ILI MOGU DOVESTI DO SUKOBA INTERESA

Članak 5.

Ovlašteno društvo dužno je prilikom utvrđivanja okolnosti koje predstavljaju ili mogu dovesti do sukoba interesa uzeti u obzir barem sljedeće situacije u kojima može doći do sukoba interesa, bilo kao rezultat obavljanja djelatnosti ili zbog drugih razloga:
1. ovlašteno društvo i/ili relevantne osobe mogli bi ostvariti financijsku dobit ili izbjeći gubitak na štetu klijenta,
2. ovlašteno društvo i/ili relevantne osobe imaju interes ili korist od ishoda posla obavljenog za klijenta ili transakcije izvršene za račun klijenta, a koji se razlikuje od interesa klijenta,
3. ovlašteno društvo i/ili relevantne osobe imaju financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata na štetu interesa klijenta,
4. predmet poslovanja ovlaštenog društva ili relevantne osobe je isti kao i predmet poslovanja klijenta,
5. ovlašteno društvo i/ili relevantne osobe primi ili će primiti od osobe koja nije klijent dodatni poticaj na temelju posla obavljenog za klijenta, u vidu novca, roba, usluga i sličnog, a što nije uobičajena provizija ili naknada za taj posao.

POSTUPCI I MJERE ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 6.

(1) Prilikom utvrđivanja postupaka i mjera za sprječavanje sukoba interesa, ovlašteno društvo dužno je osigurati da relevantne osobe koje sudjeluju u različitim poslovnim aktivnostima, a koje uključuju mogući sukob interesa, obavljaju te aktivnosti neovisno.
(2) Pravila postupanja, u svrhu osiguranja potrebnog stupnja neovisnosti relevantnih osoba, moraju sadržavati sljedeće:
– učinkovite postupke za sprječavanje ili kontrolu razmjene podataka između relevantnih osoba uključenih u aktivnosti koje karakterizira potencijalni sukob interesa, a gdje bi razmjena podataka mogla naštetiti interesima jednog ili više klijenata,
– mjere kojima se bilo kojoj osobi sprječava ili ograničava neprimjeren utjecaj na način na koji relevantne osobe obavljaju poslove s vrijednosnim papirima,
– mjere kojima se sprječava ili nadzire istovremeno ili uzastopno sudjelovanje relevantnih osoba u različitim poslovima s vrijednosnim papirima, ukoliko takvo sudjelovanje može imati negativan utjecaj na upravljanje sukobom interesa.
(3) Ukoliko donošenje ili postupanje po jednoj ili više mjera i postupaka ne osigurava traženi stupanj neovisnosti, ovlašteno društvo je dužno donijeti zamjenske ili dodatne mjere i postupke koji su prikladni za navedenu svrhu.

PRETHODNO ODOBRENJE

Članak 7.

Prije početka primjene Pravila postupanja ovlašteno društvo je dužno ishoditi prethodno odobrenje Agencije, sukladno članku 59. stavak 5. Zakona.

OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA O SUKOBU INTERESA

Članak 8.

(1) U slučajevima kada Pravila postupanja nisu dovoljna kako bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprječavanje nastanka rizika za interese klijenta, ovlašteno društvo je dužno obavijestiti klijenta o vrsti i izvoru sukoba interesa i to prije obavljanja posla u njegovo ime.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati dovoljno podataka kojima bi se klijentu omogućilo donošenje odluke vezane uz poslove s vrijednosnim papirima u kontekstu kojih se pojavljuje sukob interesa.
(3) Ovlašteno društvo je obvezno obavijest iz stavka 1. ovog članka pružiti na trajnom mediju.

AŽURIRANJE I ČUVANJE PODATAKA O POSLOVIMA U KOJIMA SE JAVLJA SUKOB INTERESA

Članak 9.

Ovlašteno društvo je dužno čuvati i redovito ažurirati podatke o poslovima s vrijednosnim papirima koje je ovlašteno društvo obavilo ili su obavljeni u ime ovlaštenog društva, a u kojima se sukob interesa koji može imati štetne posljedice za interese jednog ili više klijenata pojavio ili se u slučaju poslova koji su u tijeku može pojaviti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovlaštena društva dužna su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika podnijeti Agenciji na odobrenje Pravila postupanja.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. studenoga 2007. godine.

Klasa: 011-02/07-04/35
Urbroj: 326-111/07-1
Zagreb, 19. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !