Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05, XX/09 - čl. 14. Pravilnika o standardnim ponudama)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 25.03.2009 Pravilnik o standardnim ponudama

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

829

Temeljem članka 12.L439633 stavka 1. i članka 58.L439634 stavka 4. i stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O STANDARDNIM PONUDAMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje osnovni sadržaj, razina podrobnosti podataka i način objave standardnih ponuda. Standardna ponuda izdvojenog pristupa lokalnoj petlji mora osobito sadržavati podatke utvrđene mjerodavnom direktivom Europske unije o pristupu.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji (shared access to the local loop): pružanje usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ili lokalnoj potpetlji operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojim se operatoru korisniku standardne ponude dopušta uporaba širine pojasa frekvencijskog spektra iznad govornoga pojasa frekvencijskog spektra lokalne petlje, dok govorni pojas frekvencijskog spektra lokalne petlje i dalje upotrebljava operator sa značajnom tržišnom snagom za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga,

2. fizička kolokacija (physical collocation): kolokacija pri kojoj je oprema operatora korisnika standardne ponude smještena u prostoriji glavnog razdjelnika operatora sa značajnom tržišnom snagom, ili pri kojoj operator sa značajnom tržišnom snagom sporazumno daje prostor za opremu operatoru korisniku standardne ponude u različitoj prostoriji na istoj lokaciji na kojoj je smještena i prostorija glavnog razdjelnika ovisno o zahtjevu operatora korisnika i o raspoloživom prostoru,

3. glavni razdjelnik: mjesto na kojem lokalna petlja završava i spaja se na pretplatnički stupanj lokalne centrale operatora sa značajnom tržišnom snagom,

4. izdvojeni pristup lokalnoj petlji (unbundled access to the local loop): potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji i dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji, pri čemu ne dolazi do promjene vlasništva nad lokalnom petljom,

5. iznajmljeni elektronički komunikacijski vod: cijeli elektronički komunikacijski vod između dvije točke, bez obzira na broj spojnih putova i vrstu voda, kojeg operator korisnik standardne ponude koristi za vlastite potrebe što uključuje i spajanje krajnjih korisnika u svrhu pružanja vlastitih usluga, bez funkcije prospajanja (komutacije),

6. kolokacija (collocation): pružanje usluge najma prostora i tehničkih sadržaja koji su potrebni za prikladan smještaj i povezivanje potrebne opreme operatora korisnika standardne ponude u svrhu korištenja uslugom izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i uslugom međupovezivanja,

7. lokalna potpetlja (local sub-loop): dio lokalne petlje koji povezuje krajnju točku elektroničke komunikacijske mreže u prostoru pretplatnika na sabirnu (koncentracijsku) točku (pretplatničkog multipleksora, koncentratora ili kabelskog razdjelnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži) ili na neku drugu posrednu pristupnu točku u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži,

8. operator korisnik standardne ponude: operator koji se u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama koristi elektroničkom komunikacijskom mrežom ili elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom operatora sa značajnom tržišnom snagom,

9. operator sa značajnom tržišnom snagom: operator kojeg je Vijeće HAKOM-a, nakon završetka postupka analize tržišta na mjerodavnom tržištu, odlukom odredilo operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tom mjerodavnom tržištu i odredilo mu najmanje jednu regulatornu obvezu, koji može biti operator za međupovezivanje i/ili operator za pristup mreži ovisno na kojem je mjerodavnom tržištu određen operatorom sa značajnom tržišnom snagom,

10. operator za međupovezivanje: operator sa značajnom tržišnom snagom na pojedinom ili svim sljedećim mjerodavnim tržištima u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama:

– započinjanje (originacija) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji,

– završavanje (terminacija) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji,

– prijenos poziva (tranzita) u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži; ili operator sa značajnom tržišnom snagom na pojedinom ili svim sljedećim mjerodavnim tržištima u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama:

– pristup i započinjanje (originacija) poziva iz pokretnih javnih komunikacijskih mreža,

– završavanje (terminacija) poziva u određenu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu,

11. operator za pristup mreži: operator sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu koji je obvezan osigurati pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama,

12. potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji (full unbundled access to the local loop): pružanje operatoru korisniku standardne ponude pristupa lokalnoj petlji ili lokalnoj potpetlji operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojim se dopušta uporaba cijeloga frekvencijskog spektra lokalne petlje,

13. pripadajući sadržaji (related facilities): sadržaji vezani uz pružanje pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji, osobito kolokacija, elektronički komunikacijski vodovi i odgovarajući informacijski sustavi, pristup koji je operatoru korisniku standardne ponude potreban za pružanje usluga na konkurentskoj i ravnopravnoj osnovi,

14. pristupna točka: fizičko sučelje unutar elektroničke komunikacijske mreže operatora sa značajnom tržišnom snagom na koju se mogu priključiti vodovi međupovezivanja,

15. prostorija glavnog razdjelnika: prostorija u kojoj su smještene krajnje točke pretplatničkih vodova na koje se primjenjuje postupak izdvajanja lokalne petlje,

16. točka razgraničenja: fizička točka u kojoj su elektronička komunikacijska mreža operatora sa značajnom tržišnom snagom i elektronička komunikacijska mreža operatora korisnika standardne ponude međusobno povezane, te predstavlja granicu između domena odgovornosti operatora sa značajnom tržišnom snagom i operatora korisnika standardne ponude,

17. udaljena kolokacija (distant collocation): lokacija na kojoj operator sa značajnom tržišnom snagom pruža uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji u prostoriji operatora korisnika standardne ponude, koja je na odgovarajući način povezana s glavnim razdjelnikom operatora sa značajnom tržišnom snagom,

18. virtualna kolokacija (virtual collocation): lokacija na kojoj je oprema operatora korisnika standardne ponude, potrebna za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, smještena u prostorijama operatora sa značajnom tržišnom snagom, a tu opremu postavlja, održava i njome upravlja isključivo operator sa značajnom tržišnom snagom, bez dopuštenja pristupa operatoru korisniku standardne ponude.

II. ZADAĆE HAKOM-a

Članak 3.

(1) Ako HAKOM nakon provedenog postupka analize tržišta, koji se sastoji od određivanja mjerodavnih tržišta i procjene postojanja jednog ili više operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojim je utvrdio nedostatnu djelotvornost tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu koje je sastavni dio Preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima, donese odluku o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom mjerodavnom tržištu, HAKOM može tom operatoru kao regulatornu obvezu odrediti obvezu nediskriminacije i transparentnosti u vezi s međupovezivanjem i/ili pristupom.

(2) HAKOM može operatoru sa značajnom tržišnom snagom, kojem su određene regulatorne obveze iz stavka 1. ovog članka, odrediti obvezu objave standardne ponude koja će podrobno biti raščlanjena u skladu s potrebama tržišta, kako operator korisnik standardne ponude ne bi bio obvezan plaćati dodatne troškove za opremu i usluge koji nisu neophodni za pružanje zahtijevane usluge. Standardna ponuda osobito mora sadržavati pripadajuće rokove, uvjete i cijene usluga.

(3) HAKOM jedanput godišnje provodi postupak izmjene standardnih ponuda iz stavka 2. ovog članka. U svrhu ostvarivanja regulatornih načela i ciljeva iz Zakona o elektroničkim komunikacijama, postupak izmjene standardnih ponuda iznimno se može provesti i više puta tijekom godine.

(4) HAKOM vodi i redovito obnavlja baze podataka sa svim upisnicima koje vodi u svrhu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, a što osobito obuhvaća popis standardnih ponuda koje su operatori sa značajnom tržišnom snagom obvezni izraditi i objaviti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama i ovog pravilnika.

III. IZGLED, OBLIK I SADRŽAJ STANDARDNIH PONUDA

Članak 4.

(1) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je standardnu ponudu objaviti poštujući sadržaj i redoslijed naveden u člancima od 5. do 9. ovog pravilnika ovisno o standardnoj ponudi koju je obvezan objaviti.

(2) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je, u svim standardnim ponudama, utvrditi iste instrumente osiguranja plaćanja, a operator korisnik standardne ponude je obvezan dostaviti operatoru sa značajnom tržišnom snagom jedan od tih instrumenata osiguranja plaćanja po vlastitom izboru.

Započinjanje (originacija) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji i završavanje (terminacija) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji

(tržišta broj 2 i 3 iz Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji)

Izgled, oblik i sadržaj standardne ponude za usluge započinjanja (originacije) poziva i završavanja (terminacije) poziva u nepokretnim mrežama

Članak 5.

(1) Opće odredbe

– Predmet, opseg i ograničenja standardne ponude

– Razvoj standardne ponude

– izmjene standardne ponude

– načini usklađivanja ugovora proizašlih iz standardne ponude

– primjena standardne ponude

– vrijeme stupanja na snagu standardne ponude

– važenje standardne ponude

– Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica

– Zahtjev za pregovore i postupak pregovaranja

– zahtjev za pregovore i postupak pregovaranja

– odgoda i odbijanje pregovora

– promjena cijena usluga međupovezivanja

– Kontakt podaci

(2) Opis usluga koje su određene opsegom standardne ponude

Opis usluga međupovezivanja

Elektroničke komunikacijske usluge podržane uslugama međupovezivanja

(3) Tehnička realizacija

– Arhitektura međupovezivanja

– Tehnički uvjeti

– uspostava međupovezivanja

– točka razgraničenja

– fizičke i električne karakteristike pripadajućih sučelja

– sinkronizacija

– specifikacija protokola za međupovezivanje

– tehnička specifikacija signalizacijskih protokola

– Eksploatacijski i ostali tehnički uvjeti

– prijenosna oprema

– prijenosni put

– smještaj prijenosne opreme

– uvjeti okoline i sigurnosti

– uvjeti napajanja i uzemljenja opreme

– Promjene u elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi operatora za međupovezivanje

(4) Cijene usluga međupovezivanja

– Usluge započinjanja (originacije) poziva

– Usluga završavanja (terminacije) poziva

(5) Obračun, naplata i instrumenti osiguranja plaćanja

– Obračun i plaćanja

– Postupak za naplatu prometa međupovezivanja

– Instrumenti osiguranja plaćanja

– Postupak za rješavanje prigovora

– Prekid pružanja usluga međupovezivanja

(6) Kakvoća usluga

(7) Upravljanje, rad i održavanje usluge

(8) Odgovornost i naknada štete

– Odgovornost operatora za međupovezivanje i operatora korisnika standardne ponude i naknada štete

– Odgovornost i naknada štete prema trećima

(9) Povjerljivost informacija i poslovna tajna

(10) Postupak migracije operatora korisnika standardne ponude između usluga

(11) Prava intelektualnog vlasništva

(12) Rješavanje sporova

(13) Dodaci standardne ponude

– Popis regionalnih točaka za pristup i nacionalnih odredišnih kodova

– Planiranje, narudžba i testiranje (predlošci tablica)

– Zahtjev za pregovore

– Sporazum o povjerljivosti

– Tekst bankovnog jamstva

– Obrasci za postupak migracije operatora korisnika standardne ponude na druge tehnologije preko kojih se može pružati usluga

Operator za međupovezivanje na tržištima 2 i 3 Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je objaviti jednu standardnu ponudu pod nazivom Standardna ponuda za usluge međupovezivanja.

Veleprodajni (fizički) pristup mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji

(tržište broj 4 iz Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji)

Izgled, oblik i sadržaj standardne ponude izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i pripadajućim sadržajima

Članak 6.

(1) Opće odredbe

– Predmet, opseg i ograničenja standardne ponude

– Vrijeme stupanja na snagu standardne ponude

– Važenje standardne ponude

– Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica

– Kontakt podaci

(2) Opis usluge

– Usluga pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji u pristupnoj mreži

– potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji

– dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji

– Usluga kolokacije

– fizička kolokacija

– udaljena kolokacija

– virtualna kolokacija

– Odredbe u slučaju kašnjenja pružanja usluga od strane operatora za pristup mreži

– Usluge IT sustava

(3) Informacije o pristupnoj mreži i lokacijama glavnih razdjelnika

– Podaci o položaju lokacija na kojima se ostvaruje fizički pristup i dostupnosti lokalnih petlji u određenim dijelovima pristupne elektroničke komunikacijske mreže

(4) Tehnički uvjeti pristupa i uporabe lokalnih petlji, uključujući tehničke značajke fizičkog voda u lokalnoj petlji

– Tehnički opis usluge – fizički vod

– raspoloživost

– prijenosna tehnologija

– sučelja

– upotreba svakog priključka

– operativna rezerva

– podjela odgovornosti

– Tehnički opis usluge – zajednički pristup

– raspoloživost

– odgovornosti za tehničku opremu

– sučelja

– fizički preduvjeti

– upotreba gornjeg frekvencijskog opsega za velike brzine prijenosa

– zaštita od utjecaja štetnih smetnji

(5) Inicijalni upit

(6) Postupci pregovaranja, podnošenja zahtjeva i pružanja usluge izdvojenog pristupa lokalnim petljama te ograničenja pri njihovoj uporabi

– Prethodni zahtjev za informaciju o fizičkom vodu

– Zahtjev

– Povlačenje zahtjeva

– Pružanje usluge

– rokovi

– proces priključenja

– Otkaz usluge

(7) Uvjeti pružanja usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

– Standardni uvjeti ugovora o izdvojenom pristupu lokalnoj petlji, uključujući nadoknade zbog neizvršenja ugovornih obveza u vremenu odgovora

(8) Odbijanje zahtjeva operatora korisnika standardne ponude

(9) Pregovori i sklapanje ugovora o pružanju kolokacijskih usluga

(10) Kolokacija

– Fizička kolokacija

– Udaljena kolokacija

– Virtualna kolokacija

– Ulaz kabela i vođenje kabela

– Posredni razdjelnik/glavni razdjelnik

– Pravila korištenja kolokacijskog prostora

– Sigurnosne mjere i norme

– Značajke opreme i možebitna ograničenja uporabe u kolokacijskim prostorima:

– zaštita života i zdravlja ljudi

– elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

– usklađenost s uvjetima koji su podrobno određeni u specifikacijama za sučelja krajnjih točaka elektroničke komunikacijske mreže operatora za pristup mreži

– usklađenost sa specifikacijama elektroničke komunikacijske mreže operatora za pristup mreži

– izmjere opreme koje moraju biti prilagođene predviđenom prostoru u za to određenoj prostoriji

– usklađenost sa zahtjevima za zaštitu od požara

– Uvjeti pristupa za osoblje operatora korisnika standardne ponude:

– pravila i postupci koji uređuju pristup i boravak u zgradama, prostorijama i dijelovima prostorija u kojima je smještena elektronička komunikacijska oprema

– pravila i postupci ovlašćivanja osoba koje rade na poslovima postavljanja, održavanja i popravka opreme koju upotrebljava operator korisnik standardne ponude, u svojem vlasništvu ili u vlasništvu operatora za pristup mreži

– Pravila za raspodjelu prostora na lokacijama gdje je kolokacijski prostor ograničen te definiranje alternativnih tehničkih uvjeta pristupa i uporabe lokalnih petlji

– Uvjeti uz koje operatori korisnici standardne ponude mogu pregledati lokacije na kojima je omogućena fizička kolokacija, kao i lokacije na kojima kolokacija nije omogućena zbog nedostatka prostornih ili tehničkih mogućnosti

– Obveza operatora za pristup mreži da osigura operatoru korisniku standardne ponude sljedeće uvjete:

– energiju i druge uvjete potrebne za redovni rad opreme operatora korisnika standardne ponude,

– mogućnost priključenja operatora korisnika standardne ponude na elektroničku komunikacijsku mrežu operatora za pristup mreži,

– Najmanje vrijeme trajanja kolokacije posebno za svako mjesto kolokacije (osim ako to razdoblje nije jedinstveno, u skladu s namjerama operatora za pristup mreži), pri čemu operator za pristup mreži ne može ograničiti vrijeme trajanja kolokacije operatoru korisniku standardne ponude

(11) Uvjeti pružanja kolokacijskih usluga

– Zahtjev

– Uspostava kolokacije

– Otkazivanje kolokacije

(12) Postupak migracije operatora korisnika standardne ponude između usluga

(13) Cijene usluga

– Usluga pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji – fizički vod

– stavljanje na raspolaganje i priključenje

– otkazivanje i isključenje

– prethodni zahtjev

– povlačenje zahtjeva

– mjesečna naknada

– Ostale usluge povezane s uslugom pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji

– neosnovan zahtjev za popravak kvara

– provjera kompatibilnosti mreže

– vrijeme rada kod naplate prema utrošenom vremenom i materijalu

– Usluga kolokacije

– izrada ponude

– priprema i stavljanje na raspolaganje kolokacijskog prostora

– mjesečna najamnina

– napajanje električnom energijom

– troškovi posrednog kabela, posrednog razdjelnika te prijenosnog kabela

– naknada za obradu kolokacije – održavanje datoteke i naplata

– povrat u prijašnje stanje

– Cijene IT sustava

– Postupci izračuna naknada za svaki odgovarajući sastavni dio standardne ponude iz ovoga članka

(14) Obračun, naplata i instrumenti osiguranja plaćanja

– Obračun i naplata

– Instrumenti osiguranja plaćanja

(15) Naknade u slučaju zakašnjenja s isporukom usluga

– Naknade za zakašnjenje u isporuci pojedinačnog fizičkog voda

– Naknade za zakašnjenje u realizaciji kolokacije

– Naknada za zakašnjenje u otklanjanju kvarova

– Naknade za zakašnjenje u isporuci proširenja kolokacije

– Naknade za naknadna odbijanja prethodno prihvaćenih zahtjeva za uslugom izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

(16) Postupci planiranja

– Planirani kapaciteti

– Realizacija planiranih kapaciteta

(17) Privremena obustava usluge

(18) Odgovornost i naknada štete

– Odgovornost operatora za pristup mreži i operatora korisnika standardne ponude i naknada štete

– Odgovornost i naknada štete prema trećima

(19) Izmjena ugovora

(20) Rješavanje sporova

(21) Informacijski sustavi

– Opis usluge

– Uvjeti pristupa sustavima operativne potpore, informacijskim sustavima i bazama podataka operatora za pristup mreži (za potrebe podnošenja prethodnih zahtjeva, zahtjeva za pružanje usluge, za narudžbe, održavanje, uklanjanje kvarova i naplatu)

– Uvjeti korištenja IT sustava

(22) Ispitivanje kompatibilnosti mreže

(23) Izmjena tehničkih parametara

(24) Kakvoća usluge

– Sporazumi o razini usluge

– Parametri kakvoće usluge

(25) Otklon kvara kod usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

– Otklon kvara kod usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

– Otklon kvara posrednih kabela

– Otklon kvara na prijenosnim kabelima

– Otklon kvara kod napajanja električnom energijom

(26) Prava intelektualnog vlasništva

(27) Povjerljivost informacija i poslovna tajna

(28) Dodaci standardne ponude

– Zahtjev za sklapanje ugovora o izdvojenom pristupu lokalnoj petlji

– Zahtjev za pružanje kolokacijskih usluga

– Zahtjev za ponudu za proširenje kolokacije

– Prethodni zahtjev za informaciju o lokalnoj petlji

– Zahtjev za izdvajanje pojedine lokalne petlje

– Zahtjev za otklanjanje kvara/smetnje

– Izjava o povjerljivosti

– Tekst bankovnog jamstva

– Izjava krajnjeg korisnika o namjeri sklapanja pisanog ugovora s operatorom korisnikom standardne ponude

– Izjava krajnjeg korisnika o namjeri sklapanja pisanog ugovora s operatorom korisnikom standardne ponude uz zadržavanje osnovnog ugovora o pristupu mreži operatora za pristup mreži

– Obrazac za postupak migracije operatora korisnika standardne ponude na druge tehnologije preko kojih se može pružati usluga.

Veleprodajni širokopojasni pristup

(tržište broj 5 iz Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji)

Izgled, oblik i sadržaj standardne ponude veleprodajnog širokopojasnog pristupa

Članak 7.

(1) Opće odredbe

– Predmet opseg i ograničenja standardne ponude

– Razvoj standardne ponude

– Izmjene standardne ponude

– Načini usklađivanja ugovora proizašlih iz standardne ponude

– Primjena standardne ponude

– Vrijeme stupanja na snagu standardne ponude

– Važenje standardne ponude

– Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica

– Zahtjev za započinjanje pregovora o sklapanju ugovora koji osobito mora sadržavati vrijeme odgovora na zahtjeve za korištenje usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Kontakt podaci

(2) Opis usluga koje su određene opsegom standardne ponude

(3) Tehnički uvjeti/arhitektura usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Točke pristupa za sve vrste usluga definirane ovom standardnom ponudom

– Vrste i opis raspoloživih sučelja, te pripadajućih protokola

– Vrste pristupnih vodova

– Standardna razina usluge

– uspostava pristupa i prijenosa podataka

– autentifikacija

– prijenos podataka

– Tehnički uvjeti i način spajanja operatora korisnika standardne ponude na mrežnu platformu operatora za pristup mreži

– Izmjene tehničkih parametara

(4) Podrobni uvjeti za postupak sklapanja ugovora o korištenju usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Postupci podnošenja zahtjeva i pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa te ograničenja pri njihovoj uporabi

– Uvjeti za aktivaciju i pružanje usluge

– Razlozi za odbijanje zahtjeva i/ili trajno/privremeno obustavljanje pružanja usluge

(5) Cijene usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Cijene usluge i postupci izračuna naknada za svaki odgovarajući sastavni dio standardne ponude iz ovoga članka

(6) Obračun, naplata i instrumenti osiguranja plaćanja

(7) Kakvoća usluga

(8) Uvjeti pružanja usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Vrijeme odgovora na zahtjeve za pružanje usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Sporazumi o razini usluge (standardna razina)

– Standardni uvjeti ugovora o korištenju usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa, uključujući nadoknade zbog neizvršenja ugovornih obveza u vremenu odgovora

– Rad i održavanje

– Utvrđivanje i otklanjanje smetnji

– postupak

– prekidi u mreži

– postupak u slučaju planiranog prekida rada mreže

– Privremena obustava pružanja usluge

– Trajna obustava pružanja usluge

(9) Upravljanje, rad i održavanje usluge

– Uvjeti pristupa sustavima operativne potpore, informacijskim sustavima i bazama podataka operatora za pristup mreži (za potrebe podnošenja prethodnih zahtjeva, zahtjeva za pružanje usluge, uklanjanje kvarova i naplatu)

(10) Odgovornost i naknada štete

– Odgovornost operatora za pristup mreži i operatora korisnika standardne ponude i naknada štete

– Odgovornost i naknada štete prema trećima

(11) Povjerljivost informacija i poslovna tajna

(12) Postupak migracije operatora korisnika standardne ponude između usluga

(13) Rješavanje sporova

(14) Dodaci standardne ponude

– Popis regionalnih pristupnih točaka

– Zahtjevi za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa

– Sporazum o povjerljivosti

– Tekst bankovnog jamstva

– Obrazac za prijavu kvarova /smetnji

– Obrasci za postupak migracije operatora korisnika standardne ponude na druge tehnologije preko kojih se može pružati usluga.

Veleprodajni zaključni segmenti iznajmljenih vodova, bez obzira na korištenu tehnologiju za pružanje iznajmljenog ili zakupljenog kapaciteta

(tržište broj 6 iz Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji)

Izgled, oblik i sadržaj standardne ponude za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove

Članak 8.

(1) Opće odredbe

– Predmet, opseg i ograničenja standardne ponude

– Razvoj standardne ponude

– Izmjene standardne ponude

– Načini usklađivanja ugovora proizašlih iz standardne ponude

– Primjena standardne ponude

– Vrijeme stupanja na snagu standardne ponude

– Važenje standardne ponude

– Pojmovi i značenja te popis korištenih kratica

– Zahtjev za uslugu

– postupak podnošenja zahtjeva

– vrijeme odgovora na zahtjeve

– vrijeme prihvaćanja zahtjeva i priključenja usluge

– razlozi za odbijanje zahtjeva

– Bitni uvjeti ugovora o korištenju usluge

– trajanje ugovornog odnosa, raskid ugovora, izmjene ugovora

– Kontakt podaci

(2) Tehnička realizacija

– Tehnički uvjeti

– Specifikacija usluge

– Postupak priključenja usluge

– Izmjena tehničkih parametara

(3) Planiranje i naručivanje usluge

(4) Cijene usluge iznajmljenih elektroničkih komunikacijskih vodova

(5) Obračun, naplata i instrumenti osiguranja plaćanja

(6) Kakvoća usluge

– Odgovornost za kakvoću usluge

– Parametri kakvoće usluge i praćenje kakvoće usluge

– Postupak za utvrđivanje i otklanjanje smetnji vezanih za pružanje usluge

– Postupak u slučaju planiranog prekida rada mreže

(7) Upravljanje, rad i održavanje usluge

– Uvjeti pristupa sustavima operativne potpore, informacijskim sustavima i bazama podataka operatora za pristup mreži (za potrebe podnošenja prethodnih zahtjeva, zahtjeva za pružanje usluge, uklanjanje kvarova i naplatu)

(8) Odgovornost i naknada štete

– Odgovornost operatora za pristup mreži i operatora korisnika standardne ponude i naknada štete

– Odgovornost i naknada štete prema trećima

(9) Povjerljivost informacija i poslovna tajna

(10) Prava intelektualnog vlasništva

(11) Rješavanje sporova

(12) Dodaci standardne ponude

– Zahtjevi za uslugu

– Sporazum o povjerljivosti

– Tekst bankovnog jamstva

– Obrazac za prijavu smetnji/Izvješće o otklonjenom prekidu

Završavanje (terminacija) poziva u određenu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu

(tržište broj 7 iz Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji)

Izgled, oblik i sadržaj standardne ponude međupovezivanja u pokretnim mrežama

Članak 9.

(1) Opće odredbe

– Predmet, opseg i ograničenja standardne ponude

– Razvoj standardne ponude

– Izmjene standardne ponude

– Načini usklađivanja ugovora proizašlih iz standardne ponude

– Primjena standardne ponude

– Vrijeme stupanja na snagu standardne ponude

– Važenje standardne ponude

– Pojmovi i značenja te popis kratica

– Zahtjev za započinjanje pregovora o sklapanju ugovora o međupovezivanju koji osobito mora sadržavati vrijeme odgovora na zahtjeve za pružanje usluge međupovezivanja

– Kontakt podaci

(2) Opis usluga koje su određene opsegom standardne ponude

(3) Tehnička realizacija

– Pristupne točke

– pristupne točke za govorni promet

– pristupne točke za signalizacijski promet

– Arhitektura međupovezivanja

– Signalizacija i sinkronizacija elektroničkih komunikacijskih mreža

– Opis tehničke realizacije međupovezivanja

– sučelja

– karakteristike sučelja

– opterećenje signalizacijske mreže

– sinkronizacija

– Testiranje usluga međupovezivanja

– Modifikacije sklopovlja (hardwarea) i programskih sustava (softwarea)

– Uvjeti pristupa za osoblje operatora korisnika standardne ponude

– Značajke opreme i možebitna ograničenja

– zaštita života i zdravlja ljudi

– elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

– usklađenost s uvjetima koji su podrobno određeni u specifikacijama za sučelja krajnjih točaka elektroničke komunikacijske mreže operatora za međupovezivanje

– usklađenost sa specifikacijama elektroničke komunikacijske mreže operatora za međupovezivanje

– usklađenost sa zahtjevima za zaštitu od požara

– druga ograničenja u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i drugim podzakonskim propisima

– Sigurnosne mjere koje operator za međupovezivanje poduzima u svrhu osiguravanja svojih lokacija

(4) Planiranje i naručivanje usluge međupovezivanja

– Govorni promet

– Signalizacijski promet

– Privremena obustava pružanja usluge

(5) Cijene usluga za međupovezivanje

– Usluga završavanja (terminacije poziva)

(6) Obračun, naplata i instrumenti osiguranja plaćanja

(7) Kakvoća usluga

– Smetnje

– Parametri kvalitete

(8) Upravljanje rad i održavanje usluge

– Uvjeti pristupa sustavima operativne potpore, informacijskim sustavima i bazama podataka operatora za međupovezivanje (za potrebe podnošenja prethodnih zahtjeva, zahtjeva za pružanje usluge, za narudžbe, održavanje, rad, uklanjanje kvarova i naplatu)

– Procedura u slučaju tehničkih grešaka

(9) Odgovornost i naknada štete

– Odgovornost operatora za međupovezivanje i operatora korisnika standardne ponude i naknada štete

– Odgovornost i naknada štete prema trećima

(10) Obustava usluga

(11) Povjerljivost informacija i poslovna tajna

(12) Prava intelektualnog vlasništva

(13) Rješavanje sporova

(14) Dodaci standardne ponude

– Zahtjev za pregovore radi ostvarivanja međupovezivanja

– Sporazum o povjerljivosti

– Tekst bankovnog jamstva

– Obrazac za prijavu kvarova /smetnji usluga međupovezivanja

– Upitnik za prijavu smetnji

Operator za međupovezivanje na tržištu 7 Dodatka preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj regulaciji, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je objaviti standardnu ponudu pod nazivom Standardna ponuda za usluge međupovezivanja.

Članak 10.

(1) HAKOM može odlukom utvrditi da su i druga mjerodavna tržišta, osim tržišta koja su sastavni dio Preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima, podložna prethodnoj regulaciji, ako su na tim tržištima istodobno zadovoljena tri mjerila iz članka 53. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

(2) Ako HAKOM, nakon provedenog postupka analize tržišta iz stavka 1. ovog članka, kojim je utvrdio nedostatnu djelotvornost tržišnog natjecanja, donese odluku o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom mjerodavnom tržištu, HAKOM može tom operatoru kao regulatorne obveze odrediti obvezu nediskriminacije i transparentnosti u vezi s međupovezivanjem i/ili pristupom.

(3) HAKOM može operatoru sa značajnom tržišnom snagom kojem je određena regulatorna obveza iz stavka 2. ovog članka odrediti obvezu objave standardne ponude koja će podrobno biti raščlanjena u skladu s potrebama tržišta, kako operator korisnik standardne ponude ne bi bio obvezan plaćati dodatne troškove za opremu i usluge koji nisu neophodni za pružanje zahtijevane usluge. Standardna ponuda također mora sadržavati pripadajuće rokove, uvjete i cijene usluga.

(4) HAKOM jedanput godišnje provodi postupak izmjene standardnih ponuda iz stavka 3. ovog članka. U svrhu ostvarivanja regulatornih načela i ciljeva iz Zakona o elektroničkim komunikacijama, postupak izmjene standardnih ponuda iznimno se može provesti i više puta tijekom godine.

Ukidanje regulatornih obveza i prestanak valjanosti standardnih ponuda

Članak 11.

(1) Ako HAKOM u postupku provođenja analize tržišta iz članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama utvrdi postojanje djelotvornog tržišnog natjecanja na određenom mjerodavnom tržištu iz članka 3.#clanak3 stavka 1. i članka 10.#clanak10 stavka 2. ovog pravilnika, HAKOM će donijeti odluku o ukidanju regulatornih obveza na tom mjerodavnom tržištu, a što osobito uključuje ukidanje regulatorne obveze nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, a danom donošenja te odluke standardna ponuda će prestati proizvoditi pravne učinke.

Ostale zadaće HAKOM-a i obveze operatora sa značajnom tržišnom snagom

Članak 12.

(1) HAKOM može svojom odlukom o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojom određuje regulatorne obveze, propisati da osnovni sadržaj standardnih ponuda naveden u člancima od 5. do 9. ovog pravilnika, ovisno o rezultatima analize tržišta može sadržavati i dodatne točke osim točaka navedenih u tim člancima.

(2) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je objaviti na svojim internet stranicama standardnu ponudu u roku koji je određen regulatornim obvezama koje su sastavni dio odluke o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom.

(3) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza iz stavka 2. ovog članka, obvezan je na standardnoj ponudi naznačiti datum stupanja na snagu standardne ponude. Standardna ponuda stupa na snagu danom objave iste.

(4) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza iz stavka 2. ovog članka, obvezan je dostaviti HAKOM-u u elektroničkom i pisanom obliku konačni tekst standardne ponude i tekst standardne ponude s evidentiranim promjenama kako bi HAKOM mogao standardnu ponudu i standardnu ponudu s evidentiranim promjenama objaviti na svojim internet stranicama.

(5) Operatoru sa značajnom tržišnom snagom kojem je, sukladno članku 3.#clanak3 stavku 2. i članku 10.#clanak10 stavku 3. ovog pravilnika, određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, HAKOM može naložiti dostavu ugovora sklopljenih na temelju te standardne ponude.

(6) HAKOM objavljuje popis standardnih ponuda i popis ugovora koje su operatori sa značajnom tržišnom snagom sklopili na temelju tih standardnih ponuda na internet stranicama HAKOM-a, a po potrebi i na drugi prikladan način.

IV. UPISNIK STANDARDNIH PONUDA

Članak 13.

(1) HAKOM ustrojava i vodi upisnik standardnih ponuda u obliku baze podataka.

(2) U upisnik standardnih ponuda za svaku standardnu ponudu upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i nadnevak zaprimanja standardne ponude u HAKOM,

3. nadnevak objave standardne ponude,

4. popis sklopljenih ugovora na temelju standardne ponude i njemu pripadajući podaci koji će biti dostupni samo strankama u postupku,

5. podaci o broju izdvojenih lokalnih petlji na temelju sklopljenih ugovora iz točke 4. ovoga stavka (samo za standardnu ponudu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i pripadajućim sadržajima),

6. podaci o operatorima korisnicima standardne ponude s kojima operator sa značajnom tržišnom snagom ima ugovore sklopljene na temelju standardne ponude,

7. nadnevak pokretanja svakog spora, koji je pokrenuo operator korisnik standardne ponude u vezi s uvjetima i/ili izmjenama iz standardne ponude; pripadajući podaci u vezi s tim sporovima biti će dostupni samo strankama u postupku,

8. klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i nadnevak odluke Vijeća HAKOM-a iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga pravilnika,

9. nadnevak prestanka valjanosti standardne ponude.

(3) U sklopu upisnika standardnih ponuda, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, mora se voditi i sljedeća dokumentacija:

1. odluka Vijeća HAKOM-a o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom,

2. standardna ponuda na temelju odluke iz točke 1. ovog stavka,

3. odluka Vijeća HAKOM-a o izmjeni standardne ponude,

4. standardna ponuda na temelju odluke iz točke 3. ovog stavka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju vrijediti

Članak 14.

(1) Nakon provedenog Testa tri mjerila i/ili postupka analize pojedinog mjerodavnog tržišta, koji završava donošenjem odluke iz članka 56.L439636 Zakona o elektroničkim komunikacijama, prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama (»Narodne novine« broj 183/04 i 185/05) koje se odnose na regulatorne obveze operatora sa značajnom tržišnom snagom i to na način da prestaju vrijediti samo odredbe koje se odnose na to mjerodavno tržište.

(2) Nakon provedenog Testa tri mjerila i/ili postupka analize pojedinog mjerodavnog tržišta, koji završava donošenjem odluke iz članka 56. Zakona o elektroničkim komunikacijama, prestaju vrijediti pojedine odredbe Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanjuL439638 (»Narodne novine« broj 185/03) i to one koje se odnose na regulatorne obveze operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom mjerodavnom tržištu.

(3) Nakon provedenog postupka analize mjerodavnog tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji, a koji završava donošenjem odluke iz članka 56.L439639 Zakona o elektroničkim komunikacijama prestaje vrijediti Pravilnik o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji (»Narodne novine« broj 45/05, 99/05).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se nakon završetka postupka analize tržišta iz članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Klasa: 011-01/08-01/00011

Urbroj: 376-08-08-09

Zagreb, 12. ožujka 2009.

Predsjednik Vijeća
Hrvatske agencije za poštu i
elektroničke komunikacije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Pravilnik o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !