Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
84 30.8.2000 Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1742

Na temelju članka 20.L69472 stavka 2. i članka 32.L69473 stavka 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine« br. 27/99.) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S RENDGENSKIM UREĐAJIMA, AKCELERATORIMA I DRUGIM UREĐAJIMA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆA ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

1. Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjere zaštite za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja u medicini, stomatologiji, veterinarstvu, gospodarstvu, znanstvenim i drugim istraživanjima, školstvu, državnoj upravi i drugim djelatnostima.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- uvjeti za projektiranje, izgradnju i opremanje prostora i postrojenja u kojima su smješteni ili se koriste rendgenski uređaji, akceleratori i drugi uređaji koji proizvode ionizirajuća zračenja sukladno namjeni i mjestu uporabe,

- tehničke značajke, temeljni zahtjevi bitnih značajki uređaja i radni uvjeti kojima moraju udovoljavati rendgenski uređaji, akceleratori i drugi uređaji koji proizvode ionizirajuća zračenja za dobivanje dozvole za njihovu uporabu,

- mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja, vrsta, svojstva i količina, te način uporabe zaštitne opreme i osobne zaštitne opreme tijekom obavljanja djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja,

- i druge tehničke i organizacijske mjere potrebite za unapređenje sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Osiguranje kakvoće jesu sve planirane i sustavno provođene aktivnosti potrebne za osiguranje visokog stupnja pouzdanosti da sustav, sastavnica sustava ili proces udovoljava uvjetima propisanim odgovarajućim normama;

2. Provjera kakvoće jest sastavni dio osiguranja kakvoće. To je skup postupaka (programiranje, usklađivanje, provedba) u svrhu održanja i unapređenja kakvoće. Provjera kakvoće obuhvaća ispitivanje, ocjenu i održanje svih provjerljivih i mjerljivih značajki sustava ili uređaja na propisanoj razini;

3. Snimanje ili radiografija je postupak za dobivanje i bilježenje informacije koja nastaje prolazom i selektivnom apsorpcijom ionizirajućeg zračenja u predmetu ispitivanja na prijamnom sustavu (film u kaseti);

4. Prosvjetljavanje ili dijaskopija je postupak za dobivanje i istovremeno prikazivanje informacije nastale prolazom rendgenskog zračenja kroz predmet ispitivanja u obliku vidljive slike koju prenosi selektivno apsorbirano rendgensko zračenje do mjesta prijma slike-zaslona;

5. Elektroničko pojačalo slike je dodatni uređaj na rendgenskom uređaju u kojem se rendgensko zračenje koje nosi primarnu sliku nastalu prolazom rendgenskog zračenja kroz predmet ispitivanja pretvara u optičko zračenje koje je pri tom pojačava i stvara jasnu sliku koja se televizijskim sustavom nadograđenim na elektroničko pojačalo prenosi na TV monitor;

6. Mamografija je snimanje dojki posebnim rendgenskim uređajem u svrhu dijagnostike;

7. Industrijska radiografija je postupak ispitivanja predmeta u kontroli bez razaranja koji se u gospodarstvu primjenjuje uporabom rendgenskih uređaja ili akceleratora radi istraživanja i otkrivanja nesavršenosti, pogrešaka i oštećenja u predmetu ispitivanja;

8. Žarište rendgenske cijevi je mjesto na anodi rendgenske cijevi na kojem nastaje rendgensko zračenje;

9. Zračnik je dio rendgenskog uređaja koji čini kućište s otvorom za prolaz korisnog snopa rendgenskog zračenja i rendgenska cijev umetnuta u to kućište;

10. Etaloniranje (umjeravanje) je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili mjerni sustav ili vrijednosti koje prikazuje neka tvarna mjera ili neka referencijska tvar i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima;

11. Etalon je tvarna mjera, mjerilo, referencijska tvar ili mjerni sustav namijenjen za određivanje, ostvarivanje, čuvanje ili obnavljanje jedinice jedne ili više vrijednosti kakve veličine da bi mogli poslužiti kao referencija.

Članak 3.

(1) Odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje daje ministar zdravstva ako je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti od ionizirajućih zračenja (dalje u tekstu: Zakon), odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih temeljem Zakona.

(2) Djelatnosti za koje je potrebno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka jesu: uporaba, proizvodnja, uvoz, montiranje i servisiranje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuća zračenja osim za elektroničke mikroskope i katodne cijevi koje se ugrađuju u TV prijamnike i TV monitore.

Članak 4.

Pored uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno je:

1. mišljenje o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja za prostoriju u kojoj se koristi rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja koje daje ovlaštena pravna osoba iz članka 31. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba),

2. uporabna dozvola ministra zdravstva za rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja,

3. osiguranje zaštitne opreme koja se koristi za zaštitu djelatnika, ostalih osoba i okoliša,

4. osiguranje mjerenja osobnog ozračenja djelatnika koje provodi pravna osoba ovlaštena za dozimetriju,

5. akt o unutarnjem ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s programom osiguranja i održanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja.

Članak 5.

(1) Odobrenje iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika za obavljanje djelatnosti nije potrebno niti se odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju na uređaje koji proizvode ionizirajuća zračenja koji udovoljavaju oba sljedeća uvjeta:

1. brzina ekvivalentne doze na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne točke na površini uređaja manja je od 1 mSv/h u svim uvjetima rada,

2. najveća energija zračenja koju bilo koji dio uređaja može proizvesti manja je od 5 keV.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se ni na uređaje za koje se tijekom postupka ispitivanja za dobivanje odobrenja utvrdi da udovoljavaju najmanje jednom od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, a zaštita od ionizirajućeg zračenja koje proizvodi takav uređaj je optimalizirana na takav način da je zanemarivo mala vjerojatnost da će u svim uvjetima rada bilo koju osobu izložiti ozračenju višem od 10 mSv u jednoj godini.

(3) Ministar zdravstva izdaje rješenje o izuzimanju uređaja iz stavka 2. ovoga članka iz nadzora.

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje određene djelatnosti s rendgenskim uređajem, akceleratorom ili drugim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje podnosi se ministru zdravstva.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

1. suglasnost ministra zdravstva,

2. izvod iz registra trgovačkog suda ili pismeni izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,

3. potvrda Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja o upisu u registar:

a) pravne ili fizičke osobe koja će obavljati određenu djelatnost za koju je dobila suglasnost ministra zdravstva iz točke 1. ovoga stavka,

b) djelatnika koji će obavljati poslove s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i zdravstvenom pregledu,

4. akt o imenovanju odgovorne osobe za zaštitu od ionizirajućih zračenja,

5. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja.

6. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(3) Potvrdu iz točke 2. stavka 2. ovoga članka Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja daje na zahtjev pravne ili fizičke osobe uz podnesak priloga:

1. suglasnost ministra zdravstva za obavljanje djelatnosti,

2. mišljenje ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja za prostoriju u kojoj se rabi rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja,

3. popis djelatnika s osobnim podacima, podacima o njihovoj stručnoj spreme i obučenosti za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, te preslikom potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu.

2. Posebni uvjeti glede prostora

Članak 7.

(1) Prostorije u kojima se koriste rendgenski uređaji, akceleratori i drugi uređaji koji proizvode ionizirajuća zračenja moraju biti projektirane, izgrađene i opremljene tako da zidovi vrata, dovratnici, prozori i strop tijekom uporabe tih uređaja u svim uvjetima rada ne propuštaju dozu ili brzinu doze iznad granica propisanih za djelatnike koji rade s tim uređajima i ostalih osoba u susjednim prostorijama.

(2) Doza ili brzina doze iz stavka 1. ovoga članka mora biti ispod propisanih granica, i to: toliko niska koliko je to razumno moguće postići uzimajući u obzir tehničke, gospodarske, socijalne i ostale čimbenike prilikom projektiranja, gradnje i opremanja prostorije.

Članak 8.

(1) Za projekt prostorije u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja prije početka izgradnje potrebno je pribaviti mišljenje ovlaštene pravne osobe o tome da li su projektom predviđene odgovarajuće mjere zaštite od ionizirajućih zračenja sukladno vrsti i namjeni uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja koji će se koristiti u tim prostorijama. Narečeno mišljenje obvezno se prilaže zahtjevu za izdavanje građevne dozvole.

(2) Vrsta, sastav, debljina, način ugradnje i ostala svojstva gradiva za izgradnju prostorije u kojoj se koristi rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja moraju se predvidjeti i specificirati projektom uzimajući u obzir najveću energiju i jakost zračenja, usmjerenost snopa zračenja, efektivno vrijeme proizvodnje zračenja, te radna mjesta u susjednim prostorijama, odnosno nazočnost osoba u okolišu prostorije.

(3) Zidovi, vrata, dovratnici, prozori, pod i strop prostorije u kojoj je smještena rendgenska cijev ili dio uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja moraju biti izgrađeni od gradiva koji osiguravaju odgovarajuću zaštitu svim osobama u susjednim prostorijama sukladno kategorizaciji područja iz članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Za prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje poslije izgradnje i opremanja, a prije početka uporabe potrebno je prethodno mišljenje o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja.

(2) Mišljenje o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja za prostoriju iz stavka 1. ovoga članka daje ovlaštena pravna osoba po obavljenom ispitivanju na zahtjev vlasnika, graditelja ili korisnika prostorije. Zahtjevu treba priložiti građevnu dozvolu.

(3) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ponovno zatražiti poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućih zračenja unutar i izvan prostorije.

Članak 10.

U prostoriji s rendgenskim uređajem, akceleratorom ili drugim uređajem koji proizvodi ionizirajuća zračenja mogu se nalaziti isključivo oprema i predmeti koji su nužni za obavljanje odobrene djelatnosti za koju je uređaj namijenjen.

3. Područje nadzora oko izvora ionizirajućih zračenja

Članak 11.

Prostor oko rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, unutar kojeg nazočne osobe mogu primiti efektivnu dozu u jednoj godini višu od 1 mSv smatra se područjem nadzora, a djelatnici koji rade u tom prostoru podliježu nadzoru sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 12.

(1) Ulaz u područje nadzora mora biti nadziran od djelatnika koje rade u tom području i posebno obilježen oznakom upozorenja opasnosti od zračenja.

(2) Sve osobe koje rade u području nadzora moraju tijekom rada nositi propisane osobne dozimetre.

(3) Područje nadzora iz stavka 1. ovoga članka u smislu obvezatne provedbe mjera zaštite od ionizirajućih zračenja postoji samo za vrijeme dok je uključena glavna sklopka kojom se rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje priključuje na električnu mrežu.

Članak 13.

(1) Ako se rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja koristi u posebno izgrađenim prostorijama za njihovu uporabu stijenke tih prostorija: zidovi, vrata, prozor, strop i pod projektiraju se i grade se na takav način da predstavljaju granicu područja nadzora. Izvan područja nadzora mora biti čekaonica i kabine za presvlačenje pacijenata, te tamna komora za razvijanje rendgenskih filmova. Posebna prostorija s upravljačkim uređajem rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja smatra se područjem nadzora.

(2) Ako se rendgenski uređaj ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi ili samo povremeno koristi u prostorijama koje nisu namjenski građene za uporabu izvora zračenja ili na radilištu u otvorenom prostoru, granica područja nadzora određuje se mjerenjem odgovarajuće brzine doze i proračunom efektivne doze u datim okolnostima, te određivanjem minimalne udaljenosti od dijela uređaja koji izravno proizvodi zračenje do koje se tijekom uključenja uređaja smije odobriti pristup djelatnicima i ostalim osobama.

(3) Na granici područja nadzora mora biti tijekom uporabe uređaja u otvorenom prostoru vidljivo istaknut natpis upozorenja ili oznaka opasnosti od zračenja, svjetlosni ili zvučni signali ili se na drugi način moraju upozoriti i zaustaviti osobe koje neovlašteno mogu ući u područje nadzora i biti izložene ionizirajućem zračenju.

Članak 14.

(1) Područje nadzora dijeli se na “Područje posebnog nadzora” i “Područje nadgledanja”.

(2) Područje posebnog nadzora jest područje nadzora unutar kojeg su vjerojatne efektivne doze u jednoj godini iznad 6 mSv.

(3) U području posebnog nadzora tijekom rada uređaja smiju biti nazočne samo osobe čija je nazočnost opravdana tijekom uporabe uređaja.

(4) U području posebnog nadzora sve osobe koje se stalno ili privremeno zadržavaju tijekom rada uređaja moraju koristiti osobna zaštitna sredstva.

4. Uporabna dozvola za rendgenski uređaj, akcelerator i drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje

Članak 15.

(1) Za rendgenski uređaj, akcelerator i drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja potrebna je uporabna dozvola koju daje ministar zdravstva po prethodno pribavljenom mišljenju ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima propisanim Zakonom i uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(2) Uporabna dozvola iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od 12 mjeseci.

(3) Pravna ili fizička osoba kojoj je dana uporabna dozvola iz stavka 1. ovoga članka obvezna je prije isteka roka važenja uporabne dozvole istu obnoviti ako namjerava i dalje koristiti uređaj iz stavka 1. ovoga članka. Ministar zdravstva daje novu uporabnu dozvolu na temelju mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja.

(4) Uporabna dozvola iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod i sl.). U tom slučaju potrebno je zatražiti novu uporabnu dozvolu.

(5) Uporabnu dozvolu iz stavka 1. ovoga članka za rendgenski uređaj ili akcelerator koji se koristi se za dijagnostiku ili terapiju u medicini ili stomatologiji potrebno je izvjesiti na vidno mjesto tako da je osobi koja koristi uređaj ili pacijentu razvidno da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja sukladno važećim propisima.

(6) Uporabna dozvola iz stavka 1. ovoga članka ili njena preslika za pokretni rendgenski uređaj koji se koristi u operacijskim dvoranama ili u bolesničkim sobama mora se nalaziti uz upravljački uređaj istog pričvršćena na prikladan način.

Članak 16.

(1) Ministar zdravstva daje uporabnu dozvolu za rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja na temelju pisanog zahtjeva uz priloženo mišljenje ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i potvrde o upisu uređaja u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja.

(2) Potvrdu o upisu u središnji registar izvora ionizirajućih zračenja Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja daje po prijmu popunjenog prijavnog lista o upisu rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja na obrascu tiskanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 17.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, ugradi, montira, ili obavi drugu vrstu prometa rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja poslije njihove montaže, a prije predaje tih uređaja krajnjem korisniku mora od ovlaštene pravne osobe zatražiti prvo ispitivanje tih uređaja.

(2) Izvješće o prvom ispitivanju i mišljenje ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka predaje krajnjem korisniku koji će ih priložiti zahtjevu za dobivanje uporabne dozvole iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika.

(3) Pravna ili fizička osoba koja ugrađuje nove dijelove, održava ili popravlja rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuća zračenja obvezna je od ovlaštene pravne osobe zatražiti novo ispitivanje poslije svake značajnije popravke uređaja ili zamjene dijelova uređaja koji su bitni za proizvodnju zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod i sl.).

Članak 18.

(1) Pravna ili fizička osoba u roku 15 dana od završetka montiranja uređaja obvezna je Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zaštitu od zračenja dostaviti osnovne podatke o uređaju koji je montiran i naziv krajnjeg korisnika kojem je uređaj predat na obrascu iz Priloga I. koji je njegov sastavni dio.

(2) Ako krajnji korisnik rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja, prestane isti koristiti, rashoduje ga, otpiše ili otuđi obvezan je u roku od 15 dana o tomu izvijestiti Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja.

Članak 19.

(1) Uređaji koji proizvode ionizirajuća zračenja moraju udovoljavati hrvatskim normama (HRN) i drugim međunarodnim i harmoniziranim europskim normama (EN, ISO, IEC) što se dokazuje izvornikom ili preslikom certifikata sukladnosti.

(2) Uvoznik, proizvođač ili dobavljač uređaja koji proizvode ionizirajuća zračenja obvezan je predati pravnoj ili fizičkoj osobi u svrhu ishođenja uporabne dozvole iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika: certifikat sukladnosti uređaja ili certifikat za bitne dijelove uređaja (zračnik, rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod), naputak za rukovanje i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku i jamstveni list.

II. UVJETI ZA UPORABU RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE U MEDICINI I STOMATOLOGIJI

A. DIJAGNOSTIKA

1. Rendgenski uređaji

1.1. Opće odredbe

Članak 20.

(1) U jednoj prostoriji istovremeno smije biti uključena samo jedna rendgenska cijev.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na rendgenske uređaje kod kojih za potrebe određenog dijagnostičkog postupka dvije cijevi istovremeno ozračuju bolesnika.

Članak 21.

(1) Glavni prekidač kojom se rendgenski uređaj priključuje na električnu mrežu mora biti lako dostupan i dohvatljiv s uobičajenog radnog mjesta osobi koja rukuje rendgenskim uređajem. Po potrebi je potrebno u prostoriji ili na dijelovima rendgenskog uređaja postaviti odgovarajući broj dodatnih sigurnosnih prekidača na pritisak koji trenutno mogu prekinuti napajanje rendgenskog uređaja.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na pokretne rendgenske uređaje i uređaje za snimanje zubi koji se na električnu mrežu priključuju izravno utikačem sa zaštitnim uzemljenjem.

Članak 22.

(1) Prostorija u kojoj je smješten nepokretni (stacionarni) rendgen uređaj mora imati ugrađen uređaj za provjetravanje koji je nezavisan o uređaju za provjetravanje ostalih dijelova zgrade. Kapacitet tih uređaja uvjetovan je namjenom i vrstom rendgenskog uređaja, a mora omogućavati najmanje četiri izmjene zraka u prostorijama.

(2) U prostoriji u kojoj je postavljen rendgenski uređaj za snimanje zubi ili rendgenski uređaj za snimanje dojki (mamograf) nije potrebno ugraditi poseban uređaj za provjetravanje.

Članak 23.

(1) U zid između prostorije u kojoj se nalazi upravljački uređaj nepokretnog (stacionarnog) rendgenskog uređaja i prostorije sa zračnikom i rendgenskom cijevi u kojoj se obavlja pregled, mora se ugraditi prozor sa staklom ili providnim materijalom odgovarajućeg zaštitnog učinka. U tom slučaju obvezna je i dvosmjerna audio veza između tih prostorija.

(2) Vremenski prekidač upravljačkog uređaja kod pokretnih rendgenskih uređaja ili rendgenskih uređaja za snimanje zuba mora imati električni vodič dužine koja omogućuje uključivanje zračenja s udaljenosti dostatne da se izloženost djelatnika smanji na najmanju moguću mjeru ispod propisanih granica.

(3) Djelatnika koji rukuje rendgenskim uređajem iz stavka 2. ovoga članka potrebno je dodatno zaštititi i odgovarajućim štitom, ako se mjerenjem doze na mjestu s kojeg se uključuje rendgenski uređaj utvrdi da se djelatnik pretežito nalazi u području posebnog nadzora ovisno o načinu i mjestu uporabe uređaja.

(4) Izravni (primarni) snop rendgenskih zraka ne smije se u bilo kojim uvjetima rada usmjeriti prema mjestu na kojem se nalazi upravljački uređaj.

1.2. Zaštita djelatnika u području posebnog nadzora

Članak 24.

(1) Djelatnici koji su tijekom rada s rendgenskim uređajem stalno u području nadzora ne smiju biti izloženi izravnom snopu rendgenskog zračenja, ne smiju pridržavati pacijente i ne smiju pridržavati kasete s filmovima tijekom snimanja.

(2) Zdravstveni djelatnici koji nisu radiološke struke, a koji tijekom rendgenskog pregleda pridržavaju nepokretne bolesnike i druge osobe koje ne mogu samostalno ostati u potrebnom položaju za pregled, moraju koristiti zaštitne pregače jednakovrijednog zaštitnog učinka kao i olovo debljine od najmanje 0,5 mm, a po potrebi i zaštitne rukavice, zaštitne okovratnike i naočale s olovnim staklima istog zaštitnog učinka.

(3) Zdravstveni djelatnici iz stavka 2. ovoga članka obvezno moraju imati propisani osobni dozimetar tijekom rendgenskog pregleda.

(4) Ako osobu tijekom rendgenskog pregleda pridržavaju pratitelji (najviše dvije osobe), odnosno, osoba koja nije zdravstveni djelatnik, isti moraju nositi zaštitnu pregaču zaštitnog učinka jednakovrijednog kao i olovo debljine od najmanje 0,5 mm.

Članak 25.

(1) U prostoriji s rendgenskom cijevi tijekom dijagnostičkog postupka smiju se nalaziti samo osobe čija je nazočnost potrebna obzirom na vrstu dijagnostičkog postupka.

(2) Zdravstveni djelatnici koje se nalaze u prostoriji s rendgenskom cijevi provodeći dijagnostički postupak i osobe koje im pri tome pomažu moraju koristiti zaštitna sredstva i nositi osobne dozimetre tijekom rada.

 

Članak 26.

(1) Zaštitna pregača, zaštitne rukavice, zaštitni ovratnik za štitnu žlijezdu, te zaštitne naočale nisu predviđeni za zaštitu od izravnog snopa zračenja.

(2) Zaštitna pregača mora osobu koja je koristi pokrivati od ključnih kostiju do polovice potkoljenice, obuhvaćajući bedra.

(3) Zaštitne rukavice moraju imati poseban prostor za svaki prst i dosezati do laktova.

(4) Zaštitni učinak pregača, rukavica, ovratnika i naočala mora biti jednakovrijedan učinku olova debljine najmanje 0,25 mm. Zaštitni učinak pregače pri naponu rendgenske cijevi iznad 100 kV ne smije biti manji od 0,35 mm debljine olova.

(5) Zaštitne pregače i rukavice ne smiju se savijati, ne smiju biti oštećene i moraju se najmanje jedanput godišnje ispitati poradi provjere cjelovitosti i ispravnosti.

Članak 27.

(1) Tijekom snimanja pokretnim rendgenskim uređajima u bolesničkim sobama moraju se koristiti zaštitni paravani za zaštitu djelatnika koji obavlja snimanje, drugih zdravstvenih djelatnika i ostalih bolesnika koji se nalaze u prostoriji u kojoj se obavlja snimanje.

(2) Zaštitni učinak tih paravana ne smije biti manji od jednakovrijednog učinka olova debljine 1 mm.

1.3. Bitne tehničke značajke rendgenskih uređaja koji se koriste u medicini i stomatologiji

Članak 28.

(1) Za rendgenski uređaj obvezno je od početka uporabe ustrojiti, održavati i provoditi odgovarajući program osiguranja kakvoće sukladno vrsti i namjeni rendgenskog uređaja poradi postizanja optimalnog dijagnostičkog učinka uz što manje ozračivanje pacijenta.

(2) Program osiguranja kakvoće za rendgenski uređaj provodi se ispitivanjem bitnih značajki rendgenskog sustava obvezno prije početka uporabe i tijekom uporabe najmanje svakih 12 mjeseci. Temeljni zahtjevi kakvoće za pojedinu vrstu rendgenskog uređaja koji se koriste u medicini i stomatologiji te rokovi ispitivanja njihovih bitnih značajki sadržani su u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 29.

Najveći mogući napon cijevi rendgenskog uređaja koji se koristi za dijagnostiku u medicini ne smije prelaziti 150 kV.

Članak 30.

(1) Kućište u koje je smještena rendgenska cijev (zračnik) mora imati otvor samo za prolaz korisnog snopa rendgenskog zračenja koji se usmjerava na pacijenta.

(2) Kućište rendgenske cijevi pri najvećem mogućem opterećenju kod zatvorenog zaslona ne smije u bilo kojem smjeru na udaljenosti 1 m od bilo koje točke na površini propustiti brzinu apsorbirane doze iznad 1 mGy/h.

(3) Zaslon i njegovi sastavni dijelovi za podešavanje i promjenu veličine primarnog snopa rendgenskog zračenja iz rendgenske cijevi moraju udovoljavati uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 31.

Na vidljivom mjestu na kućištu rendgenske cijevi mora biti otisnut jasno čitljiv broj kućišta i oznaka žarišta, te serijski broj rendgenske cijevi.

Članak 32.

(1) Rendgensko zračenje mora biti filtrirano prije ulaska u tijelo pacijenta. Filtri se ugrađuju kao stalni i dodatni koji se po potrebi mogu postaviti ili ukloniti.

(2) Sastav i debljina filtra moraju biti označeni na kućištu rendgenske cijevi. U debljinu filtra ubraja se vlastito filtriranje kućišta rendgenske cijevi, filtriranje stalnih i dodatnih filtara izraženo u vrijednostima debljine aluminija ili bakra.

(3) Stalni filtar rendgenske cijevi s naponom do 70 kV mora biti od aluminija debljine 1,5 mm, za napone od 71 kV do 100 kV od aluminija debljine 2 mm, za napone iznad 100 kV od aluminija debljine 3 mm.

Članak 33.

(1) Na upravljačkom uređaju rendgenskog uređaja moraju postojati vidljivo označene oznake namjene svakog prekidača.

(2) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen svjetlosni pokazatelj koji nedvojbeno pokazuje da je uređaj uključen na električnu mrežu.

(3) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen svjetlosni pokazatelj koji paljenjem i promjenom boje svjetla pokazuje početak, tijek i završetak rada rendgenske cijevi. Na uređaju koji ima ugrađen i zvučni signal koji se javlja ako je cijev uključena, trajanje zvuka određeno je vremenom u kojem je uključena rendgenska cijev.

(4) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen prekidač za trenutno prekidanje dovoda električne struje na uređaj.

1.3.1. Snimanje i slojevno snimanje (radiografija i tomografija) rendgenskim uređajem

Članak 34.

(1) Djelatnik koji uključuje rendgensku cijev s mjesta uz upravljački stol mora imati pregled unutrašnjosti prostorije s pacijentom.

(2) Ulaz u područje nadzora mora biti izveden tako da onemogućava nekontrolirani ulazak.

Članak 35.

Udaljenost žarište - koža pacijenta kod rendgenskog uređaja koji se koristi za snimanje ne smije biti manja od 30 cm, a kod snimanja prsnih organa ne smije biti manja od 60 cm.

Članak 36.

Rendgenski uređaj koji se koristi za snimanje mora imati ugrađen zaslon za ograničavanje veličine polja zračenja, te svjetlosni pokazatelj veličine ozračenog polja.

Članak 37.

Kod snimanja u slijedu rendgenskim uređajem obavezno se mora rabiti transporter filma, a kontrastna sredstva moraju se uštrcati odgovarajućim automatskim štrcaljkama.

Članak 38.

(1) Vremenski prekidač kojim se uključuje rendgenski uređaj za snimanje mora biti izveden tako da pouzdano osigura prestanak rada cijevi nakon isteka odabranog vremena trajanja snimanja. Pouzdanost treba osigurati dodatnim alternativnim načinom isključenja cijevi koji se aktivira ako uobičajeni način otkaže.

(2) Vremenskim prekidačem ne smije biti moguće ponovno uključiti zračenje rendgenske cijevi sve dok prethodni tijek zračenja nije potpuno završen.

Članak 39.

(1) U svrhu postizanja i održavanja odgovarajuće kakvoće rendgenskih snimki s pouzdanim i razvidnim dijagnostičkim informacijama u cijelom sustavu za dobivanje dijagnostičke informacije tehnikom snimanja od provedbe snimanja rendgenskim uređajem do razvijanja rendgenskog filma potrebno je u svim koracima provoditi program osiguranja i nadzora kakvoće.

(2) Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za snimanje i slojevno snimanje, te rokovi ispitivanja pojedinih bitnih značajki sadržani su u Tablici 1. Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Temeljni zahtjevi kakvoće sustava za razvijanje rendgenskih filmova i rokovi ispitivanja pojedinih bitnih značajki tog sustava sadržani su u Tablici 2. Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

1.3.2. Prosvjetljavanje (dijaskopija ili radioskopija)

Članak 40.

(1) Rendgenski uređaj za dijaskopiju može se koristiti samo ako ima elektroničko pojačalo slike i televizijski lanac.

(2) Kućište rendgenske cijevi, zaslon za ograničavanje korisnog snopa i elektroničko pojačalo slike moraju biti povezani tako da korisni snop zračenja ne prelazi ulaznu površinu elektroničkog pojačala.

Članak 41.

Kućište i nosač elektroničkog pojačala moraju osigurati zaštitu od ionizirajućeg zračenja koja je najmanje jednakovrijedna učinku olova debljine 2 mm za napone cijevi do 100 kV. Za napone od 100 do 150 kV potrebno je pojačati zaštitu s jednakovrijednim učinkom debljine 0.01 mm olova po svakom kV.

Članak 42.

Brzina apsorbirane doze na koži pacijenta tijekom dijaskopije ne smije biti veća od 0,1 Gy/min.

Članak 43.

Kod nepokretnih (stacionarnih) rendgenskih uređaja za dijaskopiju udaljenost žarište-koža pacijenta ne smije biti manja od 30 cm.

Članak 44.

(1) Na rendgenskom uređaju za dijaskopiju mora biti ugrađen uređaj za automatsko isključenje rendgenske cijevi nakon istjeka postavljenog vremena, s najduljim trajanjem od 10 min. Istek tog vremena najavljuje se zvučnim signalom neposredno prije kraja isključenja.

(2) Prekidač kojim se uključuje dijaskopija mora biti neprekidno pritisnut za cijelo vrijeme pregleda. Otpuštanjem prekidača dijaskopija se mora automatski isključiti. Pritisak se ostvaruje rukom ili nogom ovisno o vrsti i namjeni uređaja.

Članak 45.

(1) Rendgenski uređaj koji se koristi za dijaskopiju u uspravnom položaju bolesnika mora imati zaštitnu pregaču ispod elektroničkog pojačala slike i s njegove lijeve strane na nosaču.

(2) Zaštitna pregača ispod elektroničkog pojačala slike mora biti iste širine ili šira od držača elektroničkog pojačala, a duljine najmanje 40 cm. Pregača mora biti načinjena od najmanje tri dijela s tim da se susjedni dijelovi moraju preklapati najmanje po 1 cm.

(3) Ako se rendgenski uređaj za dijaskopiju koristi u ležećem položaju pacijenta zaštitna pregača mora biti i sa strane na kojoj se nalazi osoba koja obavlja pregled.

(4) Zaštitni učinak zaštitnih pregača iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mora imati jednakovrijedan učinak kao 0,5 mm debljine olova.

Članak 46.

Odredbe članka 45.#clanak45 ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na rendgenske uređaje za dijaskopiju s daljinskim upravljanjem te na pokretne rendgenske uređaje za dijaskopiju u operacijskim dvoranama.

Članak 47.

(1) Tijekom uporabe rendgenskog uređaja za dijaskopiju pri posebnim postupcima (angiografija, nadzor nad ugradnjom ugradaka u tijelo pacijenta i sl.) osobe koje su uz pacijenta moraju koristiti i druga zaštitna sredstva, uključujući posebne štitove, paravane i zavjese, kojima se smanjuje njihovo izlaganje ionizirajućem zračenju raspršenom od pacijenta i dijelova rendgenskog uređaja.

(2) Zaštitni učinak tih zaštitnih sredstava mora biti jednakovrijedan učinku olova debljine najmanje 0,25 mm.

Članak 48.

Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za dijaskopiju i rokovi ispitivanja određenih bitnih značajki sadržani su u Tablici 3. u Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

1.3.3 Posebni rendgenski uređaji za snimanje dojki
(mamografija)

Članak 49.

(1) Za snimanje dojki (mamografiju) moraju se koristiti isključivo posebni rendgenski uređaji za tu svrhu.

(2) Rendgenski uređaj za snimanje dojki mora imati uređaj za kompresiju dojke i uklonjivu rešetku u pretincu za kasetu.

Članak 50.

(1) Žarište rendgenske cijevi rendgenskog uređaja za snimanje dojki mora biti od molibdena, a otvor za prolaz korisnog snopa na kućištu rendgenske cijevi od berilija.

(2) Veličina žarišta mora biti manja od 0,6 mm.

(3) Udaljenost žarište - kaseta mora biti viša od 50 cm.

Članak 51.

Rendgenski uređaji za snimanje dojki (mamografiju) moraju imati ugrađene stalne filtre čija debljina ne smije biti manja od 0,5 mm debljine aluminija ili 0,03 mm debljine molibdena.

Članak 52.

Najveći mogući napon rendgenske cijevi ne smije biti viši od 50 kV, a mora se podešavati u koracima od 1 kV.

Članak 53.

Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za snimanje dojki (mamografija) isti su kao za uobičajeno snimanje i sadržani su u Tablici 1. Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

1.3.4 Rendgenski uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT)

Članak 54.

(1) Tijekom pripremnog razdoblja poslije uključenja uređaja za kompjutoriziranu tomografiju na električnu mrežu, dok je u tijeku zagrijavanje i samopodešavanje rendgenske cijevi koja u tom razdoblju zrači, u prostoriji u kojoj je uređaj smješten ne smije biti nazočnih osoba.

(2) Djelatnik odgovoran za nadzor uređaja za kompjutoriziranu tomografiju tijekom pripremnog razdoblja poslije uključenja ne smije napustiti mjesto uz upravljački uređaj sve dok cijeli pripremni postupak nije završen.

Članak 55.

(1) Uz uređaj za kompjutoriziranu tomografiju mora na raspolaganju biti odgovarajući test fantom za provjeru određenih značajki uređaja bitnih za nadzor i održanje dijagnostičke pouzdanosti rada uređaja.

(2) Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju sadržani su u Tablici 4. Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 56.

Izlazni snop zračenja iz rendgenske cijevi uređaja za kompjutoriziranu tomografiju mora biti ograničen tako da njegov presjek ne prelazi ulaznu površinu aktivnog dijela prijamnog detektora zračenja.

1.3.5 Rendgenski uređaji za snimanje zubi

Članak 57.

(1) U prostoriji s rendgenskim uređajem za snimanje zubi tijekom rada rendgenske cijevi smije biti samo pacijent i osoba koja uključuje vremenski prekidač, ako je zaštićena od ionizirajućih zračenja odgovarajućim zaštitnim paravanom.

(2) Zaštitni učinak paravana iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti manji od jednakovrijednog učinka olova debljine 1 mm.

Članak 58.

Primarni snop zračenja rendgenskog uređaja za snimanje zubi ne smije biti ni u kojim uvjetima rada usmjeren prema osobi koja uključuje vremenski prekidač.

Članak 59.

(1) Kućište zračnika za snimanje zuba ne smije pri bilo kojim uvjetima na udaljenosti 1 m od bilo koje točke od površine kućišta, uz zatvoreni otvor za prolazak primarnog snopa zračenja, propuštati brzinu apsorbirane doze veću od 1 mGy/sat.

(2) Na kućištu mora biti označeno mjesto gdje se nalazi žarište.

Članak 60.

Napon rendgenske cijevi za snimanje zuba ne smije biti manji od 50 kV.

Članak 61.

(1) Rendgensko zračenje uređaja za snimanje zubi mora biti filtrirano pomoću filtera:

a) 1,5 mm debljine aluminija za napone cijevi do 70 kV,

b) 2,5 mm debljine aluminija za napone cijevi iznad 70 kV.

(2) Sastav i ekvivalentna debljina filtera moraju biti označeni na kućištu rendgenske cijevi.

Članak 62.

(1) Rendgenski uređaj za snimanje zubi mora imati tubus koji osigurava udaljenost žarište-koža pacijenta od najmanje 20 cm za napon cijevi iznad 60 kV i 10 cm za napon cijevi do 60 kV.

(2) Udaljenost žarište-koža pacijenta uređaja za panoramsko snimanje čeljusti mora biti veća od 15 cm.

Članak 63.

(1) Veličina ozračenog polja na vrhu tubusa rendgenskog uređaja za snimanje zubi ne smije biti veća od 6 cm u promjeru.

(2) Veličina polja na nosaču kasete rendgenskih uređaja za panoramsko snimanje čeljusti ne smije biti veća od 1 cm x 15 cm. Ukupno polje zračenja ne smije prelaziti veličinu otvora na zračniku za više od 20 %.

Članak 64.

(1) Rendgenski uređaj za snimanje zubi mora imati ugrađen svjetlosni pokazatelj da je priključen na električnu mrežu.

(2) Rendgenski uređaj za snimanje zubi mora imati svjetlosni pokazatelj koji je uključen tijekom rada rendgenske cijevi, a isključuje se nakon isteka postavljenog vremena trajanja snimanja.

Članak 65.

Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za snimanje zubi i rokovi ispitivanja pojedinih njegovih značajki sadržani su u Tablici 5. Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

B. TERAPIJA

1. Opće odredbe

Članak 66.

(1) Rendgenski uređaji, akceleratori i drugi električni uređaji koji proizvode ionizirajuća zračenja a služe za terapiju moraju biti smješteni u najmanje dvije odvojene prostorije. U jednu se prostoriju postavlja dio uređaja koji zrači, a u drugu prostoriju se postavlja upravljački uređaj.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na rendgenske uređaje za terapiju čiji najveći napon ne prelazi 50 kV.

Članak 67.

(1) U prostoriji u kojoj se pacijent zrači radi terapije smije se nalaziti samo pacijent.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na rendgenske uređaje za terapiju čiji je najveći napon manji od 50 kV. Kod tih uređaja u istoj prostoriji su rendgenska cijev i upravljački uređaj. Osoba koja uključuje rendgenski uređaj mora biti zaklonjena zaštitnom kabinom ili paravanom čiji je zaštitni učinak jednakovrijedan učinku olova debljine 1 mm.

Članak 68.

(1) Djelatnik uz upravljački uređaj sa svog mjesta mora imati u vidokrugu dio uređaja koji zrači i bolesnika.

(2) Ako je najveći napon uređaja za terapiju do 150 kV, tada je u zid prostorije s upravljačkim uređajem i prostorije za ozračivanje potrebno ugraditi prozor zaštićen olovnim staklom zaštitnog učinka koji mora najmanje osigurati da je osoba uz upravljački uređaj u području nadgledanja.

(3) Ako je napon uređaja za terapiju veći od 150 kV tada se umjesto prozora u prostoriji mora ugraditi televizijski lanac kojim se osigurava pregled prostorije u kojoj se obavlja ozračivanje.

Članak 69.

(1) Kod uređaja namijenjenih za terapiju s najvećim mogućim naponom većim od 50 kV moraju se ugraditi prekidači koji onemogućuju rad uređaja kad je otvoren bilo koji ulaz u prostoriju u kojoj se obavlja ozračivanje.

(2) Na upravljačkom uređaju mora se nalaziti prekidač ili ključ za uključivanje uređaja za terapiju kojom se u bilo kojem trenutku može pouzdano prekinuti ozračivanje.

(3) U prostoriji za ozračivanje moraju se ugraditi pričuvni prekidači kojima se u bilo kojem trenutku može prekinuti ozračivanje. Nakon prekida ozračivanja pričuvnim prekidačima u prostoriji za ozračivanje, ponovno ozračivanje može se započeti samo pomoću ključa ili sklopke na upravljačkom uređaju.

Članak 70.

(1) Pokazatelji početka, tijeka i završetka ozračivanja moraju biti ugrađeni na upravljačkom uređaju i u prostoriji za ozračivanje.

(2) Na ulaznim vratima u prostoriju mora se postaviti svjetlosni pokazatelj koji promjenom boje svjetla označuje da je u tijeku ozračivanje pacijenta.

(3) Ulazna vrata prostorije za ozračivanje mogu se uvijek otvarati iz prostorije za ozračivanje bez obzira je li ozračivanje u tijeku ili ne.

Članak 71.

Na upravljačkom uređaju terapijskog uređaja mora biti ugrađen vremenski prekidač koji automatski prekida ozračivanje nakon isteka odabranog vremena.

Članak 72.

(1) Rendgenski uređaj za terapiju i akcelerator moraju biti etalonirani (umjereni) tako da se za svaki odabir parametara može odrediti doza koju je pacijent primio tijekom terapije.

(2) Za umjeravanje rendgenskog uređaja i akceleratora za terapiju u propisanim rokovima potrebno je osigurati odgovarajući fantom i dozimetar koji mora udovoljavati uvjetima koji su utvrđeni propisima o mjeriteljstvu.

(3) Umjeravanje u propisanim rokovima provodi medicinski fizičar ili druga osposobljena osoba za provedbu takvih ispitivanja, a zapisi o umjeravanju moraju se čuvati najmanje dvanaest mjeseci.

(4) Rokovi umjeravanja jesu:

 1. Rendgenski uređaj čiji je najveći napon do 400 kV: jedanput mjesečno,

 2. Rendgenski uređaj čiji je najveći napon viši od 400 kV: jedanput tjedno,

 3. Akcelerator: jedanput tjedno.

2. Rendgenski uređaji za terapiju

2.1. Rendgenski uređaji za površinsku terapiju
s naponom do 150 kV

Članak 73.

(1) Kućište rendgenske cijevi rendgenskog uređaja za površinsku terapiju mora udovoljavati uvjetima iz članka 30.#clanak30 stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na rendgenske cijevi s radnim naponom od 5 kV do 50 kV. Kućište tih cijevi pri bilo kojim uvjetima napona i struje cijevi na udaljenosti 5 cm od bilo koje dostupne točke na njegovoj površini ne smije propuštati brzinu apsorbirane doze u zraku veću od 1 mGy/h.

Članak 74.

(1) Rendgenski uređaji za površinsku terapiju moraju imati dodatne filtre označene tako da se sastav i debljina filtra jasno vide s mjesta na kojem se nalazi osoba koja upravlja rendgenskim uređajem i nadzire tijek ozračivanja.

(2) Rendgenski uređaj za površinsku terapiju mora imati ugrađen mehanizam kojim se omogućuje odabir željenog napona cijevi, struje i filtra.

2.2. Rendgenski uređaji za terapiju s naponom cijevi
od 150 kV do 500 kV

Članak 75.

Kućište rendgenske cijevi rendgenskog uređaja za terapiju s naponom od 150 kV do 500 kV pri bilo kojim vrijednosti napona i struje cijevi na udaljenosti 1 m od žarišta cijevi ne smije propuštati brzinu apsorbirane doze zračenja veću od 10 mGy/sat, ni brzinu apsorbirane doze iznad 300 mGy/sat na udaljenosti 5 cm od bilo koje dostupne točke na površini kućišta.

Članak 76.

(1) Stalni zaslon za ograničenje korisnog snopa ili tubusi koji se postavljaju na kućište za usmjerenje primarnog snopa moraju smanjiti ukupnu dozu koju tijekom ozračivanja prima pacijent. Zaslon i tubusi moraju udovoljavati uvjetima iz članka 75.#clanak75 ovoga Pravilnika u odnosu na propuštanje.

(2) Zaslon i tubusi ne smiju propuštati više od 2 % primarnog snopa zračenja.

Članak 77.

(1) Rendgenski uređaji za terapiju s naponom cijevi od 150 kV do 500 kV moraju imati pričuvni (dodatni) vremenski prekidač koji će u slučaju kad glavni vremenski prekidač ne prekine ozračivanje nakon isteka odabranog vremena automatski isključiti ozračivanje.

(2) Pričuvni (dodatni) vremenski prekidač ima postavljeno najmanje 10% dulje vrijeme ozračivanja od trajanja koje je određeno glavnim vremenskim prekidačem.

Članak 78.

Rendgenski uređaji za terapiju s naponima od 150 kV do 500 kV moraju imati dodatne filtre ili klinaste filtre vidljivo obilježene, tako da se njegov sastav i debljina vide s mjesta na kojem se nalazi osoba koja upravlja rendgenskim uređajem i nadzire tijek ozračivanja.

3. Akcelerator

Članak 79.

(1) Akcelerator koji se koristi za terapiju elektronima i rendgenskim zrakama smije se postaviti samo u posebno projektiranim i izgrađenim prostorijama uvažavajući mogućnost ozračivanja ljudi u okolišu prostorije rendgenskim zračenjima i neutronima.

(2) Ulaz u prostoriju s akceleratorom mora biti zaštićen labirint prolazom.

(3) Pregled prostorije za ozračivanje mora biti osiguran s mjesta uz upravljački uređaj pomoću televizijskog lanca.

Članak 80.

Prostorija za ozračivanje mora imati ugrađen poseban uređaj za provjetravanje odgovarajuće učinkovitosti u svrhu uklanjanja ozona koji nastaje u zraku prolazom zračenja tijekom ozračivanja elektronima, uklanjanja neutrona i uklanjanje radionuklida koji nastaju aktivacijom neutronima koji su nastali fotodezintegracijom neutralnih jezgri u zraku prolazom rendgenskog zračenja energije iznad 10 MeV tijekom ozračivanja pacijenta.

Članak 81.

(1) Akceleratori moraju imati dvojni sustav za prekidanje ozračivanja. Ukoliko otkaže primarni mjerni sustav, drugi mora prekinuti zračenje nakon što se doza poveća za više od 0,4 Gy u odnosu na dozu postavljenu za terapijski postupak.

(2) Akcelerator mora imati i pričuvni vremenski prekidač koji može prekinuti zračenje ako sustavi iz stavka 1. ovoga članka ne isključe ozračivanje.

Članak 82.

(1) Izlaz snopa zračenja akceleratora mora imati ugrađenu takvu zaštitu da u slučaju propuštanja zračenja brzina apsorbirane doze u zraku u bilo kojoj točki izvan primarnog snopa na kružnici polumjera 2 m koja je u ravnini okomitoj na središnju os na kojoj je i njeno središte na udaljenosti od žarišta koja je uobičajena tijekom ozračivanja, ne smije biti veća od 0,2 % brzine apsorbirane doze na osi u primarnom snopu na istoj udaljenosti od žarišta. Propušteno zračenje određuje se kod potpuno zatvorenog otvora za prolaz primarnog snopa zračenja.

(2) Brzina apsorbirane doze na 1 m udaljenosti od smjera putovanja elektrona od njihova izvora do mete ne smije prijeći 0,5% brzine apsorbirane doze u zraku na središnjoj osi snopa u uobičajenoj udaljenosti za ozračivanje.

Članak 83.

Temeljni zahtjevi kakvoće akceleratora i rokovi ispitivanja određenih bitnih značajki sadržani su u Tablici 1. Priloga III. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 84.

(1) Prvo ispitivanje parametara kojim se postavljaju referencijske vrijednosti parametara akceleratora koji utječu na kakvoću terapije osigurava isporučitelj. Zapisnik s rezultatima prvog ispitivanja bitnih značajki akceleratora supotpisuje imenovani predstavnik krajnjeg korisnika koji je nazočan ispitivanju. Isporučitelj akceleratora obvezan je uz ostalu dokumentaciju dostaviti krajnjem korisniku rezultate prvog ispitivanja bitnih značajki akceleratora.

(2) Krajnji korisnik akceleratora obvezan je donijeti svoj program održanja i nadzora kakvoće tijekom uporabe akceleratora na temelju referencijskih vrijednosti iz prvog ispitivanja i ispitivanja određenih značajki terapijskog postupka u rokovima koji su sadržani u Tablici 1. Priloga III. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. UVJETI ZA UPORABU RENDGENSKIH UREĐAJA U VETERINARSTVU

Članak 85.

Rendgenski uređaj koji se koristi za dijagnostiku u veterinarstvu mora udovoljiti uvjetima određenim ovim Pravilnikom utvrđenim za rendgenske uređaje iste vrste kakvi se primjenjuju u medicinskoj dijagnostici.

Članak 86.

(1) Osoba koja pridržava životinju koju se pregleda mora nositi zaštitnu pregaču, zaštitne rukavice, a po potrebi i druga zaštitna sredstva.

(2) Zaštitni učinak tih sredstava mora imati jednakovrijedan učinak kao i olovo debljine 0,5 mm.

(3) Ni jedan dio tijela osobe koja pridržava životinju tijekom pregleda ne smije biti izložen primarnom snopu rendgenskog zračenja.

(4) Trudnice, žene za koje postoji vjerojatnost trudnoće i osobe mlađe od 18 godina ne smiju pridržavati životinje nad kojima se obavlja pregled rendgenskim uređajima.

(5) Kad god je moguće životinju treba uspavati ili primjenjivati sredstva za onemogućivanje pokreta (imobilizacija) tijekom rendgenskog pregleda.

IV. UVJETI ZA UPORABU RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆA ZRAČENJA U GOSPODARSTVU I OPĆOJ UPORABI

Članak 87.

(1) Rendgenski uređaji ili akcelerator za industrijsku radiografiju, rendgenski uređaji za ispitivanje, popravljanje i restauraciju umjetnina, kao i rendgenski uređaji koji se koriste za ispitivanje sastava tvari ili se koriste u tehnološkim procesima moraju se postaviti u najmanje dvije prostorije. U jednu se postavljaju dijelovi koji zrače i stol za ispitivanje predmeta koji se ispituje, a u drugu upravljački uređaj ili vremenski prekidač kojim se uključuje zračenje.

(2) Iznimno, rendgenski uređaji za industrijsku radiografiju mogu se koristiti i u proizvodnim tvorničkim i skladišnim postorima, ako se u njima uspostavi područje nadzora sukladno članku 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

Članak 88.

Na vratima prostorije u kojoj se koristi rendgenski uređaj za industrijsku radiografiju ili akcelerator moraju se postaviti prekidači koji onemogućuju uključivanje uređaja kad su vrata otvorena.

Članak 89.

(1) Uključivanje rendgenskih uređaja i akceleratora iz članka 87.#clanak87 ovoga Pravilnika mora se osigurati isključivo s upravljačkog uređaja.

(2) Upravljački uređaj mora imati glavni ključ bez kojeg nije moguće uključiti zračnik.

(3) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen svjetlosni pokazatelj koji mora biti upaljen tijekom zračenja i mora se isključiti nakon prestanka ozračivanja.

Članak 90.

Nitko se ne smije nalaziti u “području posebnog nadzora” tijekom zračenja uređaja koji proizvode ionizirajuća zračenja, a koriste se u gospodarstvu za bilo koju namjenu.

Članak 91.

(1) Djelatnici koji rade s rendgenskim uređajima za industrijsku radiografiju izvan posebno opremljenih prostorija ili na radilištu moraju za svoju zaštitu tijekom snimanja koristiti pokretne zaštitne paravane ili upravljački uređaj postaviti na zaštićeno mjesto tako da njihovo izlaganje ionizirajućim zračenjima bude što niže ispod propisanih granica.

(2) Upravljački uređaj odnosno dio rendgenskog uređaja sa zračnikom mora imati dostatno duge priključne vodiče na generator radi osiguranja dovoljne udaljenosti djelatnika koji uključuje zračenje od mjesta gdje se nalazi zračnik.

(3) Tijekom rada izvan posebno opremljenih prostorija djelatnici moraju osigurati prostor oko rendgenskog uređaja od pristupa drugih osoba koje mogu doći na mjesto rada i biti slučajno izloženi rendgenskom zračenju.

Članak 92.

(1) Granice područja posebnog nadzora kao i odgovarajuće mjesto s kojeg će se uključivati rendgenski uređaj tijekom upotrebe izvan posebno opremljenih prostorija određuje se uređajem za mjerenje brzine apsorbirane doze ili putem odgovarajućih tablica.

(2) Granice područja posebnog nadzora potrebno je ograditi ili jasno označiti natpisom, oznakama ili znakovima opasnosti tako da svatko tko se približava tom području može nedvojbeno uočiti opasnost od ionizirajućih zračenja.

(3) Djelatnici koji rade s rendgenskim uređajem za industrijsku radiografiju izvan posebno opremljene prostorije moraju uz propisani osobni dozimetar imati i osobni dozimetar s izravnim očitanjem doze.

Članak 93.

(1) U prostorijama u kojima se koriste rendgenski uređaji za kristalografiju, difrakciju ili spektralne analize (analizu građe materijala) smiju za vrijeme ozračivanja boraviti isključivo djelatnici čija nazočnost je neophodna za provedbu ispitivanja.

(2) Brzina apsorbirane doze u zraku na udaljenosti 5 cm od bilo koje dostupne točke na površini rendgenskog uređaja iz stavka 1. ovoga članka tijekom rada uređaja pri bilo kojim vrijednostima napona i struje ne smije biti veća od 5 mGy/h.

Članak 94.

(1) Rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage, paketa i pismovnih pošiljki koji se koriste na javnim mjestima moraju imati zaštitno kućište koje ograničava područje nadzora na prostor omeđen kućištem.

(2) Ako se na zaštitnom kućištu nalaze vrata kroz koja se unose predmeti za pregled, ona moraju imati prekidače koji onemogućuju uključivanje rendgenskog uređaja dok su vrata otvorena.

(3) Djelatnici čija su radna mjesta uz kućište rendgenskih uređaja iz stavka 1. ovoga članka moraju biti opskrbljeni propisanim osobnim dozimetrima, osim ako se mjerenjima nedvojbeno ne pokaže da u svim uvjetima uporabe pretežiti dio radnog vremena provode izvan područja nadzora.

V. OSTALI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆA ZRAČENJA

Članak 95.

(1) Pravne ili fizičke osobe koje proizvode, uvoze ili obavljaju drugu vrstu prometa katodnih cijevi TV prijemnika za prijam programa u boji, TV prijemnika i TV monitora obvezne su krajnjem korisniku uz ostalu dokumentaciju (jamstveni list, naputak za rad i održavanje i sl.) predati i certifikat o kakvoći zaštite od ionizirajućih zračenja pribavljen od ovlaštene pravne osobe.

(2) Certifikat o kakvoći zaštite od ionizirajućih zračenja iz stavka 1. ovoga članka jest isprava kojom se potvrđuje da model ili tip katodne cijevi ugrađen u TV prijamnik ili TV monitor udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućih zračenja propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 96.

Na 5 cm udaljenosti od bilo koje točke na površini zaslona katodne cijevi TV prijemnika za prijam programa u boji ili TV monitora brzina apsorbirane doze u zraku ne smije biti veća od 5 mGy/h.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 97.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. Ako obavlja djelatnost s rendgenskim, uređajem i akceleratorom u prostoriji za koju nema mišljenje ovlaštene pravne osobe (članak 9.)

2. Ako koristi rendgenski uređaj, akcelerator i drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje bez uporabne dozvole (članak 15.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 35.000,00 do 100.000,00 kuna.

Članak 98.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. Ako isporuči, uveze, ugradi, montira, popravi ili obavi drugu vrstu prometa rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuća zračenja i ne osigura prvo ispitivanje od ovlaštene pravne osobe i ne preda krajnjem korisniku mišljenje o udovoljavanju uvjetima zaštite od zračenja, te ako krajnjem korisniku ne preda poslije montaže certifikat sukladnosti uređaja ili certifikat za bitne dijelove uređaja (zračnik, rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod ), naputak za rukovanje i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku i jamstveni list. (članak 17. i članak 19. stavak 2.)

2. Ako ne osigura zaštitna sredstva i opremu u dovoljnom broju i propisane kakvoće za djelatnike koji rade s rendgenskim uređajem, akceleratorom i drugim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenja u medicini i stomatologiji za druge izložene osobe (članak 24., članak 25., članak 26., članak 27., članak 45., članak 47.),

3. Ako za snimanje dojki koristi rendgenski uređaj koji nije namijenjen u tu svrhu (članak 49.)

4. Ako za snimanje zubi koristi rendgenski uređaj koji nije namijenjen u tu svrhu ( članak 58. - 65.).

5. Ako za terapiju koristi rendgenski uređaj i akcelerator koji nisu etalonirani (umjereni) u propisanim rokovima ili su etalonirani na nepropisan način (članak 72.)

6. Ako rendgenske uređaje za industrijsku radiografiju tijekom uporabe u otvorenom prostoru ili na radilištu koristi bez provedbe odgovarajućih mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (članak 91. i 92.),

7. Ako rendgenske uređaje za provjeru sadržaja prtljage, osobne prtljage koji se koriste na javnim mjestima koristi protivno propisanim uvjetima (članak 94.)

8. Ako proizvode, uveze ili obavi drugu vrstu prometa katodnih cijevi TV prijamnika i TV monitora te ih preda krajnjem korisniku bez certifikata o kakvoći zaštite od ionizirajućih zračenja (članak 95.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 64. do 119. Pravilnika o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih tvari iznad određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja te o zaštitnim mjerama od zračenja tih izvoraL69475 (»Narodne novine«, br. 53/91).

Članak 100.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/0107
Urbroj: 534-02-30-00-0003
Zagreb, 28. lipnja 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.

PRIJAVNI LIST ZA UPIS PODTAKA O ELEKTIČNOM UREĐAJU KOJI PROIZVODI IONIZIRAJUĆA ZRAČENJA U SREDIŠNJI REGISTAR PRI HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Vrsta prijave: (Zaokruži odgovor i upiši evidencijski broj pod kojim se uređaj vodi u HZZZ)

Prva prijava uređaja	DA	NE	Promjena/Premještaj uređaja broj:

Podaci u pravnoj/fizičkoj osobi:
Naziv pravne/fizičke osobe:							Matični broj:
										Poštanski broj:
Grad:				Ulica:
Telefon:			Fax:				e-pošta:
Odgovorna osoba za zaštitu od zračenja:
Osoba za kontakte:

Uređaj će biti smješten:
Odjel:								Prostorija:
Lokacija:

Podaci o uređaju
Proizvođač:							Serijski broj:
Oznaka modela:
Ukupan	Maks.	napon:		kV		Godina			Godina
broj cijevi:		struja:		mA		proizvodnje:		montaže:

Namjena:

Prilozi:
1.	Preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti ministra zdravstva
2.	Preslika odobrenja ministra zdravstva za nabavku uređaja
3.	Potvrda ovlaštene pravne osobe o sklopljenom ugovoru o pregledu uređaja

Ovjera pravne/fizičke osobe

Urudžbeni broj:						Za pravnu/fizičku osobu:

Klasa:										
											MP
Nadnevak:


PRILOG II.
Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja

					Tablica 1.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE RENDGENSKOG UREĐAJA KOJI SE RABI ZA SNIMANJE

R.	Veličina koja se ispituje		Značajka koju 	Granice dopuštenih	Rokovi
br.						se ispituje	odstupanja		ispitivanja
1.	Napon rendgenske cijevi:		Ponovljivost	+ 5%			Godišnje
						Točnost		+ 5%			Godišnje
						Ponovljivost	+ 5%			Godišnje
2.						Točnost		+ 5%			Godišnje
						Linearnost	+ 5%			Godišnje
3.	Vrijeme					Točnost		+ 5%			Godišnje
4.						Ponovljivost	+ 5%			Godišnje
						Točnost		+ 5%			Godišnje
5.	Sloj polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV		> 2,3 mmAl		Godišnje
6.	Izlazna doza u zraku na središnjoj osi polja zračenja i + 5%			Godišnje
	1 m udaljenosti žarište-mjerilo
7.	Sukladnost polja zračenja i svjetlosnog polja		2% udaljenosti 		Mjesečno
								žarište-test objekt	
8.	Centriranje središnje zrake snopa			1% udaljenosti 		Mjesečno
								žarište-test objekt	
9.	Razlučivanje na mjestu pacijenta bez folije uz
	film - folija pojačanje: S = 200			2,0 lp/mm
								2,8 lp/mm		Godišnje
						Malo		+ 50% od nomi- 
10 .	Veličina žarišta					nalne veličine		Prijam
						Veliko		+ 50% od nomi- 
								nalne veličine		Prijam
11.	Visina točke rotacije (samo tomografija) 		+ 5%			Godišnje
12.	Kut rotacije (samo tomografija)				+ 5%			Godišnje					Tablica 2.

GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE SUSTAVA ZA RAZVIJANJE FILMOVA

R.	Veličina koja	 		Značajka koju			Granice		Rokovi
br.	se ispituje			se ispituje			odstupanja	ispitivanja
1.	Provjera tamne komore		Optička gustoća neizloženog 	0,05		Godišnje
					razmotanog filma nakon 		60 s	
2.	Optička gustoća 		Referentna vrijednost 24 sata 	+ 0,2 		Dnevno 
					poslije pripravka novih kemikalija 	
3.	Osnovno zacrnjenje neizloženog 	Optička gustoća			0,25 		Mjesečno
	filma (mrena)	

Ove veličine u tablici mogu se provjeravati i pri drugačijim vrijednostima sukladno preporukama proizvođača.


					Tablica 3.

GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE VELIČINA RENDGENSKOG UREĐAJA KOJI SE RABI ZA DIJASKOPIJU

R.	Veličina koja 		Značajka koju			Granice			Rokovi
br.	se ispituje		se ispituje			odstupanja		ispitivanja
1.	Napon cijevi:		Ponovljivost			+ 5%			Godišnje
				Točnost				+ 5%			Godišnje
2.	Vrijeme			Točnost				+ 5%			Godišnje
3.	Maksimalna brzina	Normalna brzina doze na izlazu	5,3 Gy/h		Godišnje
	izlazne doze 1		Visoka brzina doze		10,6 Gy/h		Godišnje
4.	Sloj polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV		2,3 mmAl		Godišnje
5.	Sukladnost polja zračenja i svjetlosnog polja		2% udaljenosti žarište-	Godišnje
								ulaz pojačala slike	
6.	Centriranje središnje zrake snopa			1% udaljenosti žarište-	Godišnje
								ulaz pojačala slike	
7.	Razlučivanje:promjer ulaza el. pojačala:23-25cm/30-32 	2,5/ 1,8/ 1,4 lp/mm	Godišnje
	cm/38-40 cm, na izlaznom monitoru	

Ove vrijednosti ne smiju biti prekoračene. To vrijedi za sve udaljenosti između žarišta i ispitne točke. Ispitna točka može biti:
-	1 cm iznad ležaja pacijenata, ako je rendgenska cijev ispod stola
-	30 cm iznad ležaja pacijenta, ako je rendgenska cijev iznad stola
-	30 cm od ulaza u elektroničko pojačalo, ako je rendgenski uređaj s C-lukom.						Tablica 4.

GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE VELIČINA RENDGENSKOG UREĐAJA ZA KOMPJUTERIZIRANU TOMOGRAFIJU (CT)	

R.	Veličina koja 			Značajka koju			Granice			Rokovi
br.	se ispituje			se ispituje			odstupanja		ispitivanja
1.	Napon cijevi:			Ponovljivost			+ 5%			Godišnje
					Točnost				+ 5%			Godišnje
2.	Linearnost -CT-broj 1 		Voda: CT vode = 0		+ 4 CT			Mjesečno
					Zrak: CT zrak = 1000		+ 10 CT			Mjesečno
3.	Homogenost 1							+ 2 CT			Dnevno
4.	Šum 1								+ 0,2 CT ili 10%	Godišnje
5.	Debljina sloja (s)		s ť 2 mm			+ 50%			Godišnje
					2 mm < s < 8 mm			+ 25%			Godišnje
					s ˆ 8 mm			+ 10%			Godišnje
6.	Razlučivanje lp/cm-MTF 1	50 %							Godišnje
					10%							Godišnje
					 2%							Godišnje
7.	CT dozni indeks -CTDI 1		u središtu			prijamno ispitivanje	Godišnje
					gore				prijamno ispitivanje	Godišnje
					dolje				prijamno ispitivanje	Godišnje
					lijevo 				prijamno ispitivanje	Godišnje
					desno				prijamno ispitivanje	Godišnje
8.	Namještanje ležaja pacijenta 	Odstupanje u uzdužnom smjeru	+ 2 mm	Godišnje
	opterećenog s 70 kg		pomaka ležaja za 30 mm	
					Odstupanje uz pomak naprijed 	+ 2 mm	Godišnje
					za 30 mm i povrat na početak	


					Tablica 5.

GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE RENDGENSKOG UREĐAJA KOJI SE RABI ZA SNIMANJE ZUBI

R.	Veličina koja 				Značajka koju		Granice		Rokovi
br.	se ispituje				se ispituje		odstupanja	ispitivanja
1.	Napon cijevi:				Ponovljivost		+ 5%		Godišnje
						Točnost			+ 5%		Godišnje
2.	Vrijeme 				Ponovljivost		+ 5%		Godišnje
						Točnost			+ 5%		Godišnje
						Linearnost		+ 5%		Godišnje
3.	Izlazna doza na vrhu tubusa		Ponovljivost		+ 5%		Godišnje
						Točnost			+ 5%		Godišnje
4.	Sloj polovične vrijednosti-filtracija 	za napon < 70 kV	1,5 mmAl 	Godišnje
						za napon > 70 kV 	2,5 mmAl 	Godišnje
5.	Veličina polja zračenja na 					N ť 6 cm	Godišnje
	vrhu tubusa		
Temeljni zahtjevi kakvoće akceleratora za terapiju
					Tablica 1.

GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE VELIČINA AKCELERATORA KOJE SE RABI ZA TERAPIJU

R.	Veličina koja 	Značajka veličine koju			Granice		Učestalost ispitivanja
br.	se ispituje	se ispituje				odstupanja	Dnevno	Mjesečno Godišnje
1.	MEHANIČKA 	Pokazatelji kuta gantrija		+ 1 o		X	X		X
	TOČNOST		Pokazatelji kuta kolimatora		+ 1 o			X		X
			Pokazatelji optičke udaljenosti		+ 2 mm			X		X
			Pokaza	10 x 10 cm			+ 2 mm			X		X
			telji	20 x 20 cm			+ 2 mm			X		X
			veličine30 x 0 x 15 cm			+ 2 mm			X		X
			polja	30 x 15 x 0 cm			+ 2 mm			X		X
			Stabilnost pokazatelja presjeka 				X		X
			s rotacijom kolimatora			1 mm polumjer	
			Sukladnost lasera s izocentrom		+ 2 mm od izocentra 	X		X
								za svaki laser		
			Položaj	Kut 				+ 1 o			X		X
			ležaja	
			pacije-	Visina ležaja			+ 2 mm			X	
			nta
2.	ZRAČENJE 1	Stalnost izlaznog snopa fotona 		3 % od referentne	X		X
			visoke energije	vrijednosti		
			Stalnost izlaznog snopa fotona		3 % od referentne 	X		X
			niske energije	vrijednosti		
			Stalnost jednog izlaznog snopa 		3 % od referentne	X		X
			elektrona (svaki dan drugi)		vrijednosti		
			Ispravan rad funkcije lučne terapije	Po ref. vrijednosti 			X
								proizvođača			
			Sime-	0o				+ 2,5 % od referentne 			X
			trija/					vrijednosti			
			uprav-	90o				+ 2,5 % od referentne 			X
			njenost					vrijednosti			
				180o				+ 2,5 % od referentne 			X
								vrijednosti			
				270o				+ 2,5 % od referentne 			X
								vrijednosti			
			Kongruencija svjetlosnog polja i 	+ 2 mm od ruba		X		X
			polja zračenja (10 x 10 cm)		svjetlosnog polja		
			Centriranje svjetlosnog polja i 	+ 2 mm od središta	X		X
			polja zračenja (10 x 10 cm)		svjetlosnog polja		


zatvori
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !