Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta ("Narodne novine", br. XX/10, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 27.01.2010 Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

313

Na temelju članka 19.L491926 stavka 2. točke 4. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije, prometa i transporta (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM ISPITIMA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Stručni ispit je ispit koji prema Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (u daljnjem tekstu: Zakon), moraju položiti inženjeri iz znanstvenog polja Tehnologija prometa i transport koji obavljaju stručne poslove ovlaštenog inženjera definirane u članku 1. stavak 2. Zakona.

(2) Strukovni razredi polja tehnologija prometa i transport su:

– strukovni razred inženjera cestovnog prometa

– strukovni razred inženjera željezničkog prometa

– strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

– strukovni razred inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike

– strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa.

(3) Obveznik polaganja stručnog ispita je osoba koja je prema Zakonu obvezna položiti stručni ispit.

(4) Pristupnik polaganju stručnog ispita je osoba koja ispunjava Zakonom regulirane uvjete za članstvo u Komori i pristupa polaganju stručnog ispita.

(5) Ovlašteni inženjer je osoba koja uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom ima položen stručni ispit prema uvjetima definiranim u ovom Pravilniku.

(6) Ispitno povjerenstvo je povjerenstvo koje provodi stručni ispit.

(7) Ispitni program je program za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja tehnologije prometa i transporta.

II. STRUČNI ISPIT

Predmet

Članak 3.

(1) Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu sadržanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Način polaganja

Članak 4.

(1) Stručni ispit se polaže usmeno.

(2) Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom strukovnog razreda.

(3) O provođenju stručnog ispita, ispitno povjerenstvo vodi zapisnik o stručnom ispitu.

(4) Obrazac zapisnika o stručnom ispitu tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog pristupnika obvezno provjerava:

– identitet,

– jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,

– ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita sukladno ovom Pravilniku,

– jesu li plaćeni troškovi pripreme i polaganja stručnog ispita.

(2) Tajnik ispitnog povjerenstva obvezan je upoznati pristupnika s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.

(3) Odredbe stavka 1. i stavka 2. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita.

Prijava

Članak 6.

(1) Pristupnik podnosi Komori pisani zahtjev za polaganje stručnog ispita.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to:

– original, odnosno ovjerenu presliku diplome sukladno Zakonu,

– originalnu potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i/ili ovjerenu presliku radne knjižice pristupnika.

(3) Osim dokaza iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome).

(4) Pristupnik koji ne priloži potrebne dokaze za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu će biti obaviješten pisanom obavijesti.

(5) Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) U roku od 8 dana od dana primitka obavijesti iz članka 6.#clanak6 stavka 4. ovoga Pravilnika, pristupnik može podnijeti pisani prigovor predsjedniku Komore.

(2) O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka predsjednik Komore će odlučiti odgovarajućom primjenom odredbi Zakona, Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta(u daljnjem tekstu: Statut), Zakona o općem upravnom postupku i ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Pristupniku se dostavlja pisana obavijest o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, s informacijom o ispitnom programu po kojem se polaže stručni ispit.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena pristupniku najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Ispitno povjerenstvo

Članak 9.

(1) Ispitno povjerenstvo osniva se posebno za svaki strukovni razred sa mandatom od tri godine.

(2) Ispitno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana strukovnog razreda od kojih je jedan tajnik povjerenstva.

(3) Predsjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.

Članak 10.

Predsjednika, članove i tajnika Ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike imenuje Upravni odbor strukovnog razreda.

Članak 11.

(1) Za predsjednika Ispitnog povjerenstva i njegovog zamjenika, imenuje se član strukovnog razreda s najmanje 10 godina radnog iskustva na stručnim poslovima.

(2) Članovima Ispitnog povjerenstva, te njihovim zamjenicima, imenuju se članovi strukovnog razreda s najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima.

Članak 12.

Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Administrativni poslovi u vezi polaganja stručnog ispita obavljaju se u Komori, a tijekom stručnog ispita provodi ih tajnik Ispitnog povjerenstva.

Članak 14.

(1) Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva za provođenje stručnog ispita imaju pravo na naknadu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje Komora.

Ocjenjivanje

Članak 15.

(1) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »zadovoljava«, odnosno »ne zadovoljava«.

(2) Pristupnik dobiva ocjenu »zadovoljava« ako je dao odgovore kojima je dokazao da poznaje područje ispitnog programa obuhvaćeno ispitnim predmetom.

(3) Pristupnik dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljava«,.

(4) Ocjenu stručnog ispita zaključuje ispitno povjerenstvo na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta.

Članak 16.

(1) Podrazumijevat će se da pristupnik nije položio stručni ispit ukoliko je pristupio polaganju ispita i tijekom njegova trajanja odustao od polaganja.

(2) Kada pristupnik iz opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o odgađanju polaganja stručnog ispita za toga pristupnika.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o odgađanju ispita odlučeno.

Izvješćivanje o uspjehu

Članak 17.

Ocjenu stručnog ispita pristupniku objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta.

Broj polaganja

Članak 18.

Pristupnik koji je polagao stručni ispit, a nije položio jedan od ispitnih predmeta iz pojedinog ispitnog dijela, ima pravo polagati popravni ispit iz tih predmeta.

Rokovi

Članak 19.

(1) Ukoliko je sukladno odredbama ovoga Pravilnika došlo do odgađanja stručnog ispita, pristupnik koji je započeo polaganje, može nastaviti polaganje u roku od 60 dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog ispita.

(2) Ako pristupnik koji je započeo polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku utvrđenom u stavku 1. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 20.

(1) Pristupnik može odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije osam dana prije roka određenog za polaganje.

(2) Ako se pristupniku dogode nepredviđeni opravdani razlozi unutar roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, on polaganje ispita može odgoditi pisanim podneskom ili usmeno, uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom.

(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se da pristupnik stručni ispit nije polagao iz opravdanih razloga.

Pravo prigovora

Članak 21.

(1) U roku od 24 sata od primitka obavijesti iz članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika, pristupnik može izjaviti pisani prigovor predsjedniku Komore.

(2) O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik Komore će u roku od 30 dana odlučiti odgovarajućom primjenom odredbi Zakona, Statuta, Zakona o općem upravnom postupku i ovoga Pravilnika.

Popravak

Članak 22.

(1) Pristupnik koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše dva ispitna predmeta, može polagati popravni ispit iz tih ispitnih predmeta, kao popravni ispit.

(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 ni duži od 90 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem pristupnik nije zadovoljio. Pristupnik je dužan popravni ispit pismeno prijaviti (Prilog 3.) Komori u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata ispita.

(3) O terminu polaganja popravnog ispita, a prema roku iz stavka (2) ovoga članka, pristupnik će biti obaviješten pisanom obavijesti.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odgađanje i odustajanje od polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na popravni ispit.

(5) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

(6) Smatrat će se da nije položio stručni ispit pristupnik koji u roku iz stavka (2) ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom »nije zadovoljio-la«.

Troškovi pripreme i polaganja stručnog ispita

Članak 23.

(1) Troškove pripreme i polaganja stručnog ispita snosi pristupnik.

(2) Pristupniku koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos priznaje se za iduće polaganja stručnog ispita.

(3) Iznos troškova pripreme i polaganja stručnog ispita te način uplate određuje Komora posebnom odlukom.

(4) Trošak popravnog ispita plaća se u iznosu od 40% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a trošak snosi i plaća pristupnik prije stručnog ispita.

Potvrda o položenom stručnom ispitu

Članak 24.

(1) O položenom stručnom ispitu, a na temelju zaprimljenog zapisnika sa stručnog ispita izdaje se Potvrda o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog inženjera strukovnog razreda.

(2) Izgled potvrde detaljnije je propisan u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(3) Podaci u obrascu Potvrde o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog inženjera strukovnog razreda u pravilu se ispunjavaju elektronički.

(4) Potvrdu o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog inženjera strukovnog razreda potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Upravni odbor Komore posebnom odlukom imenuje pet članova prvog ispitnog povjerenstva pred kojim će stručni ispit polagati članovi prvoimenovanih ispitnih povjerenstava strukovnih razreda.

(2) Članove prvog ispitnog povjerenstva koje imenuje Upravni odbor Komore čine tri člana u zvanju sveučilišnog profesora iz polja tehnologije prometa i transporta te dva člana s položenim državnim stručnim ispitom.

Članak 26.

Prilozi otiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/3

Urbroj: 530-08-10-10

Zagreb, 15. siječnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

PROGRAM OPĆEG I POSEBNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA

1. OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA

I.

Pristupnik polaže opći dio stručnog ispita iz ispitnih predmeta sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

a) Normativni akti komore

1. Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transportaL491928 (»Narodne novine«, broj 79/07)

2. Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transportaL491929 (»Narodne novine«, broj 30/08)

3. Kodeks strukovne etike – po njegovom stupanju na snagu

4. Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta – po njegovom stupanju na snagu

b) Opća legislativa

1. Zakon o obveznim odnosimaL491930 (»Narodne novine«, broj 35/05); Dio prvi, Glava I., II. i III.; Dio drugi, Odsjek 11. Ugovor o djelu; Odsjek 14. Ugovor o prijevozu;

2. Uredba o uredskom poslovanju; Dio V. (»Narodne novine«, broj 7/09);

3. Zakon o općem upravnom postupkuL491931 (»Narodne novine«, broj 47/09); Prvi dio, Temeljne odredbe, Glava I., Opće odredbe; Drugi dio, Pokretanje i vođenje upravnog postupka; Glava III., Dokazivanje, Vještačenje, Pravila vještačenja, Novčane kazne za svjedoke, odnosno vještake; Glava IV., Radnje u postupku, Zapisnik

4. Zakon o zaštiti okolišaL491932 (»Narodne novine«, broj 110/07)

5. Zakon o zaštiti zrakaL491933 (»Narodne novine«, broj 178/04)

6. Zakon o zaštiti od bukeL491934 (»Narodne novine«, broj 30/09)

7. Zakon o normizacijiL491935 (»Narodne novine«, broj 163/03)

8. Zakon o akreditacijiL491936 (»Narodne novine«, broj 158/03)

9. Zakon o zaštiti i spašavanjuL491937 (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09)

10. Pravilnik o procjeni utjecaja na okolišL491938 (»Narodne novine«, broj 59/00 i 136/04)

11. Zakon o prijevozu opasnih tvariL491939 (»Narodne novine«, broj 79/07)

12. Zakon o zaštiti prirodeL491940 (»Narodne novine«, broj 70/05)

13. Zakon o prostornom uređenju i gradnjiL491941 (»Narodne novine«, broj 76/07)

14. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolišL491942 (»Narodne novine«, broj 64/08 i 67/09)

II.

Pravni izvori za polaganje općeg dijela stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđenih ovim programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

2. POSEBNI DIO STRUČNOG ISPITA

I.

1. Strukovni razred inženjera cestovnog prometa

Pristupnik koji polaže stručni ispit iz područja strukovnog razreda inženjera cestovnog prometa, polaže posebni dio ispita iz ispitnih predmeta sukladno sljedećim pravnim izvorima:

a) Legislativa organizacije i tehnologije cestovnog prometa

1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometuL491943 (»Narodne novine«, broj 178/04, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09),

2. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestamaL491944 (»Narodne novine«, broj92/05 i 42/08)

3. Zakon o kombiniranom prometuL491945 (»Narodne novine«, broj 124/09)

b) Legislativa infrastrukture cestovnog prometa

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnjiL491946 (»Narodne novine«, broj 76/07)

2. Zakon o javnim cestamaL491947 (»Narodne novine«, broj 180/04 i 124/09)

3. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretninaL491948 (»Narodne novine«, broj 128/99)

4. Zakon o izvlaštenjuL491949 (»Narodne novine«, broj 9/94 i 114/01)

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaL491950 (»Narodne novine«, broj 91/96, 73/00 i 114/01)

6. Zakon o zemljišnim knjigamaL491951 (»Narodne novine«, broj 91/96, 114/01 i 100/04)

7. Zakon o komunalnom gospodarstvuL491952 (»Narodne novine«, broj 26/03)

8. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne cesteL491953 (»Narodne novine«, broj 53/02)

9. Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoruL491954 (»Narodne novine«, broj 93/99)

10. Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i propisaL491955 (»Narodne novine«, broj 98/99)

11. Pravilnik o tehničkom pregledu za građevineL491956 (»Narodne novine«, broj 108/04)

12. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cestaL491957 (»Narodne novine«, broj 25/98, i 162/98)

13. Pravilnik o katastru zemljištaL491958 (»Narodne novine«, broj 84/07)

14. Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratimaL491959 (»Narodne novine«, broj 86/07)

15. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvoluL491960 (»Narodne novine«, broj 116/07)

16. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama I-VI (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, 12.2001.)

c) Legislativa sigurnosti cestovnog prometa

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestamaL491961 (»Narodne novine«, broj 67/08)

2. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometaL491962 (»Narodne novine«, broj 110/01)

3. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izradu priključaka i prilaza na javnu cestuL491963 (»Narodne novine«, broj 73/98)

4. Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestamaL491964 (»Narodne novine«, broj 33/05 i 155/05)

2. Strukovni razred inženjera željezničkog prometa

Pristupnik koji polaže stručni ispit iz područja strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa, polaže posebni dio ispita iz ispitnih predmeta sukladno sljedećim pravnim izvorima:

a) Legislativa organizacije i tehnologije željezničkog prometa

1. Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima (»Narodne novine –
Međunarodni ugovori«, broj 12/2000.);

2. Uredba o potvrđivanju Europskog sporazuma o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i sličnim instalacijama (AGTC) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 08/94)

3. Zakon o željezniciL491965 (»Narodne novine«, broj 123/03, 30/04, 79/07 i 75/09);

4. Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometuL491966 (»Narodne novine«, broj 87/96)

5. Zakon o kombiniranom prometuL491967 (»Narodne novine«, broj 124/09)

6. Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometuL491968 (»Narodne novine«, broj 156/08)

7. Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometuL491969 (»Narodne novine«, broj 126/09)

8. Pravilnik o izradi i objavljivanju voznog reda u željezničkom prometuL491970 (»Narodne novine«, broj 128/09),

9. Uputa o označivanju tračničkih vozila na HŽ-Hrvatskim željeznicamaL491971 (»Narodne novine«, broj 40/07 – Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, broj 3/93., 1/02., 6/04.),

b) Legislativa infrastrukture željezničkog prometa

1. Europski sporazum o najvažnijim međunarodnim željezničkim prugama (AGC) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/95)

2. Uredba o potvrđivanju Europskog sporazuma o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i sličnim instalacijama (AGTC) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 08/94)

3. Pravilnik o željezničkoj infrastrukturiL491972 (»Narodne novine«, broj 127/05 i 16/08.)

4. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke prugeL491973 (»Narodne novine«, broj 128/08);

5. Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i cesteL491974 (»Narodne novine«, broj 121/09),

6. Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i prijelazima preko prugeL491975(»Narodne novine«, broj 121/09),

7. Odluka o razvrstavanju željezničkih prugaL491976 (»Narodne novine«, broj 81/06 i 13/07)

8. Pravilnik o izgradnji u zaštitnom pojasu željezničke pruge (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, broj 4/97., 6/04 i 4/05.),

9. Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godineL491977 (»Narodne novine«, broj 31/08)

c) Legislativa sigurnosti željezničkog prometa

1. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometuL491978 (»Narodne novine«, broj 40/07)

2. Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID), Dodatak C Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/08 i 8/09)

3. Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozilaL491979 (»Narodne novine«, broj 155/08)

4. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozilaL491980 (»Narodne novine«, broj 147/08 i 03/09)

5. Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometaL491981 (»Narodne novine«, broj 133/09)

6. Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometuL491982 (»Narodne novine«, broj 64/09)

7. Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozilaL491983 (»Narodne novine«, broj 141/09)

3. Strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

Pristupnik koji polaže stručni ispit iz područja strukovnog razreda inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda, polaže posebni dio ispita iz ispitnih predmeta sukladno sljedećim pravnim izvorima:

a) Legislativa organizacije prometa

1. Pomorski zakonikL491984 (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07 i 146/08).

2. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukamaL491985 (»Narodne novine«, broj 158/03, 141/06 i 38/09).

3. Zakon o obalnoj straži Republike HrvatskeL491986 (»Narodne novine«, broj 109/07).

4. Zakon o otocimaL491987 (»Narodne novine«, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06).

5. Zakon o hidrografskoj djelatnostiL491988 (»Narodne novine«, broj 68/98, 110/98 i 163/03).

6. Zakon o Hrvatskom registru brodovaL491989 (»Narodne novine«, broj 81/96).

7. Zakon o PlovputuL491990 (»Narodne novine«, broj 73/97).

8. Pravilnik o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike HrvatskeL491991 (»Narodne novine«, broj 50/07).

9. Zakon o vodamaL491992 (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05).

10. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih vodaL491993 (»Narodne novine«, broj 109/07, 132/07)

11. Zakon o kombiniranom prometuL491994 (»Narodne novine«, broj 124/09)

12. Pravilnik o zvanjima i stručnom osposobljavanju brodaracaL491995 (»Narodne novine«, broj 73/09).

13. Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbiL491996 (»Narodne novine«, broj 99/08).

14. Pravilnik o Tehničkom nadzoru tijela za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbiL491997 (»Narodne novine«, broj 99/08).

15. Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbeL491998 (»Narodne novine«, broj 108/05).

16. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovimaL491999 (»Narodne novine«, broj 38/08).

17. Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju plovnih putova na unutarnjim vodamaL492000 (»Narodne novine«, broj 9/06).

18. Uredba o pristaništima unutarnjih vodaL492001 (»Narodne novine«, broj 134/08).

b) Legislativa sigurnosti prometa

1. Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i lukaL492002 (»Narodne novine«, broj 124/09).

2. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbeL492003 (»Narodne novine«, broj 127/05 i 38/08).

3. Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moruL492004 (»Narodne novine«, broj 164/98).

4. Međunarodna (SAR) konvencija o traganju i spašavanju na moru, Hamburg 1979. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/14/1996.

5. SOLAS konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, London 1974. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/92),(SOLAS konvencija – izdanje 2004. god. ili kasnije).

6. Pravilnik o izbjegavanju sudara na moruL492005 (»Narodne novine«, broj 17/96)

7. Pravilnik o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike HrvatskeL492006 (»Narodne novine«, broj 50/07).

8. Pravilnik o pomorskoj opremiL492007 (»Narodne novine«, broj 3/08).

9. Pravilnik o mjestima zakloništaL492008 (»Narodne novine«, broj 3/08).

10. Pravilnik o istraživanju pomorskih nesrećaL492009 (»Narodne novine«, broj 9/07).

11. Naredba o ustanovljavanju zabranjenih zona u hrvatskim unutrašnjim morskim vodamaL492010 (»Narodne novine«, broj, 66/94).

12. Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprečavanja širenja isteklih ulja u lukamaL492011 (»Narodne novine«, broj 51/05).

13. Pravilnik o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometuL492012 (»Narodne novine«, broj 79/96 i 76/02).

14. Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbeL492013 (»Narodne novine, broj 80/00).

15. Pravilnik o ispitivanju nesreće brodova na unutarnjim vodamaL492014 (»Narodne novine« broj 56/00).

16. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodamaL492015 (»Narodne novine«, broj 106/08).

17. Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, Beograd 1984. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/98).

18. Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodamaL492016 (»Narodne novine«, broj 138/08).

19. Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih vodaL492017 (»Narodne novine«, broj 32/09).

20. Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovimaL492018 (»Narodne novine«, broj 28/09).

21. Naredba o prestanku važenja Naredbe o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjih voda u granicama Republike HrvatskeL492019 (»Narodne novine«, broj 58/06).

c) Specifična legislativa strukovnog razreda

1. Zakon o Hrvatskom registru brodovaL492020 (»Narodne novine«, broj 81/96).

2. Pravilnik o pomorskom peljarenjuL492021 (»Narodne novine«, broj 17/95 i 39/08).

3. Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnostiL492022 (»Narodne novine«, broj 47/99, 78/00, 23/03, 28/03, 52/03, 56/03, 58/03, 62/03, 22/09).

4. Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodovaL492023 (»Narodne novine«, broj 46/06, 48/08).

5. Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balastaL492024 (»Narodne novine«, broj 55/07).

6. Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan lukeL492025 (»Narodne novine«, broj 90/05, 10/08, 155/08).

7. Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putovaL492026 (»Narodne novine«, broj 108/05).

8. Pravilnik o čamcimaL492027 (»Narodne novine«, broj 80/00, 38/06 i 91/06).

9. Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbeL492028 (»Narodne novine«, broj 103/00, 24/04).

10. Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke unutarnjih voda i o mjerilima za njihovo razvrstavanjeL492029 (»Narodne novine«, broj 102/00).

11. AGN Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja Ženeva 1996. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 26/98).

12. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008 – 2018 godineL492030 (»Narodne novine«, broj 65/06).

4. Strukovni razred inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike

Pristupnik koji polaže stručni ispit iz područja strukovnog razreda inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike, polaže posebni dio ispita iz ispitnih predmeta sukladno sljedećim pravnim izvorima:

a) Legislativa sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

1. Zakon o zračnom prometuL492031 (»Narodne novine«, broj 69/09)

2. Zakon o zračnim lukamaL492032 (»Narodne novine«, broj 19/98)

3. Zakon o prijevozu opasnih tvariL492033 (»Narodne novine«, broj 79/07)

4. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometuL492034 (»Narodne novine, broj 132/98)

5. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu,L492035 (»Narodne novine«, broj 151/05)

6. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbiL492036 (»Narodne novine, broj 81/08)

7. Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabuL492037 (»Narodne novine«, broj 65/05)

8. Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukamaL492038 (»Narodne novine«, broj 151/05)

9. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti (Air operator certificate – AOCL492039) (»Narodne novine, broj 65/06)

10. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbiL492040 (»Narodne novine, broj 81/08)

11. Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Convention on International Civil Aviation), International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2008. (Aerodromes), Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, Volume I, Aerodrome Design and Operations, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2004.

12. Zaštita u zračnom prometu (Security), Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2006. Uzletno-sletne staze (Runways), Aerodrome Design Manual, Part 1, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 1984.

13. Staze za vožnju, stajanke i površine za mimoilaženje (Taxiways, Aprons and Holding Bays), Aerodrome Design Manual, Part 2, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 1991.

14. Vizualna sredstva (Visual Aids), Aerodrome Design Manual, Part 4, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 1993.

b) Legislativa infrastrukture zračnog prometa:

1. Referentni priručnik za razvoj zračnih luka (Airport Development Reference Manual), International Air Transport Association, 9th Edition, 2004.

2. Master planiranje (Master Planning), Airport Planning Manual, Part 1, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 1987.

3. Korištenje zemljišta i kontrola okoliša (Land Use and Environmental Control), Airport Planning Manual, Part 2, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2002.

4. Zaštita okoliša (Environmental protection), Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 1993. i

c) Legislativa tehnologije zračnog prometa:

1. Reguliranje prijevoza opasnih materija (Dangerous Goods Regulations), International Air Transport Association, izdaje se svake godine, aktualno izdanje

2. Reguliranje prijevoza živih životinja (Live Animal Regulations), International Air Transport Association, izdaje se svake godine, aktualno izdanje

3. Reguliranje prijevoza lakopokvarljivih roba (Perishables Cargo Regulations), International Air Transport Association, izdaje se svake godine, aktualno izdanje

4. Priručnik prihvata i otpreme na zračnoj luci Zagreb (Airport Manual), Zračna luka Zagreb, aktualno izdanje

5. Priručnik za prihvat i otpremu na zračnoj luci (Airport Handling Manual), izdaje se svake godine, aktualno izdanje

5. Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa

Pristupnik koji polaže stručni ispit iz područja strukovnog razreda inženjera poštanskog i informacijsko- komunikacijskog prometa polaže posebni dio ispita iz ispitnih predmeta sukladno sljedećim pravnim izvorima:

a) Tehnologija i organizacije informacijsko-komunikacijskog i poštanskog prometa

1. Zakon o elektroničkim komunikacijamaL492041 (»Narodne novine«, broj 73/08)

2. Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektraL492042 (»Narodne novine«, broj 136/08)

3. Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacijeL492043(»Narodne novine«, broj 154/08)

4. Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektraL492044 (»Narodne novine«, broj 154/08 i 28/09)

5. Pravilnik o dodjeli adresa i brojevaL492045(»Narodne novine«, broj 154/08)

6. Plan adresiranjaL492046 (»Narodne novine«, broj 154/08)

7. Plan numeriranjaL492047 (»Narodne novine«, broj 154/08)

8. Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektraL492048 (»Narodne novine«, broj 136/08)

9. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i uslugaL492049 (»Narodne novine«, broj 154/08)

10. Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijamaL492050 (»Narodne novine«, broj 23/08)

11. Pravilnik o imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicimaL492051 (»Narodne novine«, broj 23/09)

12. Pravilnik o standardnim ponudamaL492052 (»Narodne novine«, broj 37/09)

13. Pravilnik o prenosivosti brojaL492053 (»Narodne novine«, broj 42/09)

14. Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službeL492054 (»Narodne novine«, broj 82/09)

15. Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornikaL492055 (»Narodne novine«, broj 49/07)

16. Pravilnik o očevidnicima telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornikaL492056 (»Narodne novine«, broj 49/07)

17. Pravilnik o pečatima telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornikaL492057 (»Narodne novine«, broj 49/07)

18. Statut Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacijeL492058 (»Narodne novine«, broj 116/08)

19. Zakon o zaštiti potrošačaL492059 (»Narodne novine«, broj 79/07)

20. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanjaL492060 (»Narodne novine«, broj 122/03)

21. Zakon o poštiL492061 (»Narodne novine«, broj 172/03, 15/04, 92/05 i 63/08)

22. Zakon o poštanskim uslugamaL492062 (»Narodne novine«, broj 88/09)

23. Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacijeL492063 (»Narodne novine«, broj 101/98 i 65/99)

24. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08)

25. Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08)

26. Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08)

27. Zakon o potvrđivanju Petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08)

28. Pravilnik o naknadi za dozvolu za obavljanje univerzalnih poštanskih uslugaL492064 (»Narodne novine«, broj 20/04)

29. Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje poštanskih uslugaL492065 (»Narodne novine«, broj 151/04, 122/05, 25/08, 142/08 i 37/09,)

30. Odluka o visini i načinu korištenja naknade koju plaćaju davatelji univerzalnih poštanskih usluga iz prihoda ostvarenog u prethodnoj godiniL492066 (»Narodne novine«, broj 2/05)

31. Pravilnik o poštanskom sustavu javnog operateraL492067 (»Narodne novine«, broj 5/05 i 112/08)

32. Pravilnik o mjerilima i kriterijima te postupku za ostvarivanje prava na podmirenje troškova javnog operatera iz sredstava državnog proračunaL492068 (»Narodne novine«, broj 16/05 i 112/07)

33. Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice i značke poštanskog inspektora i nadzornika Vijeća, te o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru poštanskog inspektoraL492069 (»Narodne novine«, broj 117/05 i 122/05)

34. Pravilnik o mjerilima i kriterijima, te postupku za ostvarivanje prava na podmirenje troškova javnog operatera iz sredstava državnog proračunaL492070 (»Narodne novine«, broj 16/05)

35. Popis davatelja poštanskih i kurirskih uslugaL492071 (»Narodne novine«, broj 63/07, 98/07 i 122/07)

36. Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u poštanskim uslugamaL492072 (»Narodne novine«, broj 46/08)

b) Infrastruktura informacijsko-komunikacijskog i poštanskog prometa

1. Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo putaL492073 (»Narodne novine«, broj 31/09)

2. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opremeL492074 (»Narodne novine«, broj 154/08)

3. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevineL492075 (»Narodne novine«, broj 42/09)

4. Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuzijiL492076 (»Narodne novine«, broj 148/08)

5. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)L492077 (»Narodne novine«, broj 112/08)

6. Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnostiL492078 (»Narodne novine«, broj 35/09)

7. Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremiL492079 (»Narodne novine«, broj 112/08)

c) Sigurnost i zaštita informacijsko-komunikacijskog i poštanskog prometa

1. Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošteL492080 (»Narodne novine«, broj 42/09)

2. Pravilnik o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnikaL492081(»Narodne novine«, broj 10/09)

3. Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike HrvatskeL492082 (»Narodne novine«, broj 79/07)

4. Zakon o informacijskoj sigurnostiL492083 (»Narodne novine«, broj 79/07)

5. Zakon o tajnosti podatakaL492084 (»Narodne novine«, broj 79/07)

6. Uredba o mjerama informacijske sigurnostiL492085(»Narodne novine«, broj 46/08)

7. Uredba o sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacimaL492086 (»Narodne novine«, broj 72/07)

8. Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacimaL492087 (»Narodne novine«, broj 102/07)

9. Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminaluL492088 (»Narodne novine«, broj 173/03)

10. Strategija nacionalne sigurnosti Republike HrvatskeL492089 (»Narodne novine«, broj 32/02)

11. Zakon o zaštiti osobnih podatakaL492090(»Narodne novine«, broj 103/03 i 41/08)

12. Zakon o elektroničkoj ispraviL492091 (»Narodne novine«, broj 150/05)

II.

Pravni izvori za polaganje posebnog dijela stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđenih ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa.

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

______________________________
Ime i prezime

______________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA

TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb

Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, br. xx/xx.), podnosim

ZAHTJEV
za polaganje stručnog ispita

1.

Ime i prezime:

2.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:

3.

Broj osobne iskaznice, tko ju je izdao i gdje, MBG (nije obveza):

4.

Adresa stanovanja:

5.

Stručni ili akademski naslov, stručna sprema:

6.

Podaci o radnom iskustvu u struci:

7.

Strukovni razred za koji se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita:

8.

Posebna napomena:

___________________
Potpis pristupnika

PRILOG 3

ZAHTJEV
za polaganje popravnog ispita

1.

Ime i prezime:

2.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:

3.

Broj osobne iskaznice, tko ju je izdao i gdje, MBG (nije obveza):

4.

Adresa stanovanja:

5.

Stručni ili akademski naslov, stručna sprema:

6.

Podaci o radnom iskustvu u struci:

7.

Strukovni razred za koji se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita:

8.

Posebna napomena:

___________________
Potpis pristupnika

PRILOG 4.

ZAPISNIK O STRUČNOM ISPITU

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

ZAPISNIK

o polaganju stručnog ispita pred ispitnim Povjerenstvom strukovnog razreda_____________________________________________

(naziv strukovnog razreda) (Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta) osnovanim rješenjem predsjednika strukovnog razreda Komore, klasa: ______________________; urbroj: _____________________________, od ___________________________________ u sastavu:

1. _____________________ predsjednik ispitnog povjerenstva,

2. ______________________ član-tajnik ispitnog povjerenstva,

3. ______________________ član ispitnog povjerenstva,

__________________________________________________
(ime i prezime pristupnika, stručni/akademski naslov)

rođen/rođena u ____________, iz ______________________
(datum) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________, mjesto izdavanja _________, polaže dana _____________ stručni ispit za strukovni razred
(datum)

___________________________.

stranica zapisnika 1/4

PODACI O TIJEKU STRUČNOG ISPITA:

Ispitni predmet

Pitanja

Ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)

Napomena

stranica zapisnika 2/4

Nakon završenog ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje da je pristupnik stručni ispit u strukovnom razredu _____________________

polagao prema ispitnom programu za taj razred i

postigao uspjeh: _____________________________________

(položio/nije položio/upućen na popravni ispit iz predmeta)

što pristupniku na temelju ovoga zapisnika, odmah po održanom ispitu usmeno objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Predsjednik ispitnog povjerenstva: ___________

Član-tajnik ispitnog povjerenstva: ___________

Član ispitnog povjerenstva: ___________

stranica zapisnika 3/4

PODACI O POPRAVNOM ISPITU

Pristupnik polaže dana ____________ popravni ispit iz predmeta

_______________________.

Podaci o tijeku popravnog ispita:

Ispitni

predmet

Pitanja i ocjena

Ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)

Napomena

Nakon završenog popravnog ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje da je pristupnik stručni ispit u strukovnom razredu _________________________________ polagao prema ispitnom programu za taj razred i postigao uspjeh: _________________ što pristupniku na temelju (položio/nije položio)

ovoga zapisnika, odmah po održanom ispitu usmeno objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva,

Predsjednik ispitnog povjerenstva: ________________

Član-tajnik ispitnog povjerenstva: ____________________

Član ispitnog povjerenstva: __________________

Napomena:

stranica zapisnika 4/4

PRILOG 5.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Ispitno povjerenstvo strukovnog razreda
___________________________________
(naziv strukovnog razreda)

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, broj xx / xx) Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta izdaje

POTVRDU

o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog inženjera strukovnog razreda _____________________________
(naziv strukovnog razreda)

__________________________________________________
(ime i prezime, stručni/akademski naslov)

rođen-a _______________________, u __________________

(dan, mjesec i godina rođenja) (mjesto i država rođenja)

iz ________________________________________________,
(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja ___________________,

državljanin-ka ___________, položio-la je dana _____________

stručni ispit za stjecanje statusa »ovlaštenog inženjera« pred Ispitnim povjerenstvom pri Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.

Klasa:

Urbroj:

U Zagrebu, M.P. Predsjednik
ispitnog povjerenstva

zatvori
Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !