Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu – (“Narodne novine”, br. XX/99.) (čl. 24,)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 2.4.1999 Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 24.L63603 stavka 2. Zakona o bankama ("Narodne novine", 161/98) i članka 67.L63605 stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 26. ožujka 1999. godine, donio je

PRAVILNIK

O STRUČNOM BANKARSKOM ISPITU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i rokovi polaganja stručnog bankarskog ispita.

Članak 2.

Stručni bankarski ispit polaže osoba koja je kao kandidat predložena za predsjednika ili člana uprave banke, odnosno štedionice i koja ima sljedeće uvjete:

- visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera,

- trogodišnje iskustvo na vodećim poslovima u banci ili šestogodišnje iskustvo na odgovarajućim financijskim poslovima.

Članak 3.

Osoba koja je kao kandidat predložena za predsjednika ili člana uprave banke, odnosno štedionice polaže stručni bankarski ispit pred Ispitnom komisijom koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Ispitne komisije imenuje Savjet Hrvatske narodne banke na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Ispitne komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad u Ispitnoj komisiji, visinu koje utvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Naknadu iz prethodnog stavka ovog članka isplaćuje Hrvatska narodna banka.

Članak 4.

Osoba koja je kao kandidat predložena za predsjednika ili člana uprave banke, odnosno štedionice dužna je podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci prijavu za polaganje stručnog bankarskog ispita.

Uz prijavu za polaganje stručnog bankarskog ispita kandidat je dužan podnijeti i dokaze da ispunjava uvjete iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, te platiti naknadu za troškove polaganja stručnog bankarskog ispita čiju visinu utvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Članak 5.

O vremenu i mjestu polaganja stručnog bankarskog ispita kandidat će biti obaviješten pismenim putem.

Kandidat može, najviše dva puta, odgoditi polaganje stručnog bankarskog ispita ukoliko, o nemogućnosti pristupanja ispitu obavijesti Hrvatsku narodnu banku najkasnije dva dana prije polaganja ispita.

U slučaju iz prethodnog stavka kandidat će se obavijestiti o novom vremenu i mjestu polaganja stručnog bankarskog ispita.

Članak 6.

Stručni bankarski ispit polaže se na hrvatskom jeziku.

Stručni bankarski ispit obuhvaća provjeru poznavanja prava, ekonomije, bankarstva i financija.

Sadržaj stručnog bankarskog ispita pobliže propisuje guverner Hrvatske narodne banke.

Članak 7.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje Ispitna komisija, većinom glasova, prema rezultatima koje je kandidat pokazao na ispitu.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa "uspješno položio" ili "nije položio".

Članak 8.

O položenom stručnom bankarskom ispitu izdaje se uvjerenje koje potpisuju predsjednik i članovi Ispitne Komisije.

Članak 9.

Kandidat koji nije položio stručni bankarski ispit, ne može pristupiti ponovnom polaganju ispita, prije isteka roka od šest mjeseci od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit.

Članak 10.

O kandidatima koji su polagali stručni bankarski ispit i izdanim uvjerenjima vodi se posebna evidencija koja sadrži podatke o:

- imenima i prezimenima kandidata koji su podnijeli prijave za polaganje stručnog bankarskog ispita.

- datumima podnesenih prijava i dokaza sukladno čl. 2.#clanak2 ovog Pravilnika;

- vremenu i mjestu polaganja stručnog bankarskog ispita, te predsjedniku i članovima Ispitne komisije;

- vremenu i mjestu ponovnog polaganja stručnog bankarskog ispita;

- datumu izdavanja uvjerenja o položenom stručnom bankarskom ispitu.

Članak 11.

Upute za provedbu ovog Pravilnika donosi guverner Hrvatske narodne banke.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 479/99.
Zagreb, 26. ožujka 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.

zatvori
Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !