Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora ("Narodne novine", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 04.05.1994 Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 140.L28397 stavak 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94), mirlistar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program stručnog ispita za zdravstvenog inspektora, sastav ispitne komisije i način provođenja ispita.

Članak 2.

Stručni ispit za zdravstvenog inspektora se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio stručnog ispita za zdravstvenog inspektora obuhvaća slijedeće predmete.

- ustrojstvo državne vlasti,

- sustav državne uprave

- radni odnosi,

-opći upravni postupak i upravni sporovi

- prekršajni postupak,

- uredsko poslovanje Posebni dio stručnog ispita za zdravstvenog inspektora obuhvaća slijedeće predmete

- zdravstvena zaštita,

- zdravstveno osiguranje

Članak 3.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom.

Ispitnu komisiju imenuje ministar zdravstva rješenjem o osnivanju i imenovanju komisije. Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i elanova komisije koji su ujedno i ispitivaći za pojedine predmete

Predsjedniku i članovima komisije određuju se zamjenici. U ispitnu komisiju imenuju se osobe s visokom stručnom spremom

Članak 4.

Administrativne poslove ispitne komisije obavlja tajnik, odnosno njegov zamjenik, kojeg imenuje ministar zdravstva rješenjem o osnivanju i imenovanju komisije.

Članak 5.

Prijavnicu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Ministarstvu zdravstva. Uz prijavnicu se prilaže

- diploma u izvorniuk ili ovjerena fotokopija diplome,

- ovjerena fotokopija domovnice,

- dokaz o radnom iskustvu u struci

Članak 6.

Kandidatu koji ispunjava sve uvjete propisane ovim pravilnikom, ministar zdravstva odobrava rješenjem polaganje stručnog ispita i izvješćuje ga o mjestu i vremenu polaganja ispita najkasnije osam dana prije ispitnog roka.

Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita, ispitna komisija o tome dostavlja obavijest uz povrat dokumentacije.

Članak 7.

Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obvezan o tome pismeno izvijestiti Ispitnu komisiju najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 8.

Opći uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se komisijski. lspitivač sudjeluje u ocjenjivanju uspjeha kandidata samo za predmet koji je ispitivao. Ocjena uspjeha je položio ili nije položio.

Članak 9.

Kandidat koji na stručnom ispitu nije zadovoljio iz dva predmeta može polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana polaganja ispita.

Ako kandidat u roku iz stavka 1. ovog članka ne izađe na popravni ispit. polaže ponovno cijeli ispit.

Kandidat koji nije zadovoljio iz najmanje tri predmeta, kao i kandidat koji nije zadovoljio na popravnom ispitu, može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 6 mjeseci.

Članak 10.

Kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora. Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 11.

Ministarstvo zdravstva vodi knjigu evidencije kandidata koji su polagali stručni ispit za zdravstvenog inspektora koji sadrži: - ime i prezime kandidata,

- datum i mjesto rođenja,

- datum polaganja stručnog ispita,

- postignut uspjeh na stručnom ispitu,

- broj izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 12.

Ispitna komisija i tajnik na stručnom ispitu imaju pravo na nadoknadu. Visinu nadoknade iz stavka 1. ovog članka određuje ministar zdravstva posebnim rješenjem.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 011-01/94-01/21

Urbroj: 534-02-22-94-1

Zagreb. 19 travnja 1994

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Format 21x 30 cm

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

ISPITNA KOMISIJA:____________________________

Klasa: ________________________________________

Ur. br. _______________________________________

Broj ev.: _____________________________________

Temeljem članka 10. Pravilnika o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora ("Narodne novine", br.______________________________ Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske izdaje

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu

__________________________________________________________________

(ime i prezime)

rođen-a ___________________________ u ____________________________

(dan, mjesec i godina) (mjesto) __________________________________________________________________

(država)

polagao-la je dana____________ 199_______ godine stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Komisija je ocijenila da je kandidat ispit položio i stekao stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima

zdravstvenog inspektora

_____________________________________________________________________

U_________________________ dana _______________________199_________.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

_______________________

MINISTAR

______________________

zatvori
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !