Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/05, XX/07, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
159 17.11.2004 Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE I HRVATSKI AUTOKLUB

2787

Na temelju članka 273.L110847 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993. godine Nadzorni odbor Centra za vozila Hrvatske na sjednici održanoj 9. studenoga 2004. i Upravni odbor Hrvatskog autokluba na sjednici održanoj 9. studenoga 2004., donijeli su

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanica) odnosno nad poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila i poslova koji su s time povezani, te izdavanja pokusnih pločica, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama (u daljnjem tekstu: stručni nadzor).

Članak 2.

Pravne osobe u čijem sastavu posluju stanice za tehnički pregled vozila dužne su postupati u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon), podzakonskih propisa, te općih akata i uputa koje donosi stručna organizacija (Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub), a koje se odnose na tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s time povezani, te izdavanje pokusnih pločica, kao i druge poslove koji se obavljaju u stanicama.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka odgovorne su ako u obavljanju poslova ne postupaju u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima, te uputama koje donosi stručna organizacija.

Članak 3.

Stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila obavlja Hrvatski autoklub.

Članak 4.

Stručni nadzor obavlja se redovnim i izvanrednim pregledima.

Stručni nadzor obavlja se redovnim pregledima prema programu redovnih pregleda koji donosi Hrvatski autoklub.

Članak 5.

Stručni nadzor obavit će se izvanrednim pregledom kada se ukaže potreba da se pregled obavi izvan utvrđenog programa redovnih pregleda.

Članak 6.

Hrvatski autoklub obvezan je pisano izvijestiti pravnu osobu koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila o pojavama i radnjama ustanovljenim u provođenju stručnog nadzora i učiniti joj dostupnim zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru.

Hrvatski autoklub obvezan je sve prijave građana ili djelatnika koji obavljaju poslove u stanicama za tehnički pregled vozila, a koje se odnose na nestručno ili nesavjesno obavljanje poslova u pravnim osobama koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila, provjeriti i poduzeti odgovarajuće mjere, a njihove podnositelje obavijestiti o poduzetim mjerama.

Članak 7.

Stručni nadzor obuhvaća:

 1. pregled stanja objekata, poslovnih i drugih prostorija te stanja i ispravnosti uređaja i opreme koja je u funkciji tehničkih pregleda, registracije vozila i poslova koji su s time povezani, te izdavanja pokusnih pločica, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama,

 2. utvrđivanje i donošenje programa o redovnim, te odluka o izvanrednim pregledima stanica za redovne i preventivne tehničke preglede vozila,

 3. nadzor nad radom nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila u odnosu na primjenu i poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata koji reguliraju tehničke preglede vozila, registraciju vozila i izdavanje pokusnih pločica, kao i posjedovanje ovlaštenja (licence), odnosno uspjeha na provjeri stručne osposobljenosti od strane nadzornika,

 4. kontrolu kvalitete obavljanja tehničkih pregleda vozila u stanicama za tehnički pregled vozila,

 5. kontrolu provođenja propisanih radnih operacija za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila,

 6. nadzor pravilnosti naplate naknada za tehnički pregled vozila i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila, te zakonitosti postupanja s financijskim sredstvima koja se s naslova javne ovlasti prikupljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (cestarina, osiguranje, posebna naknada za okoliš i dr.), te postupanja s financijskim sredstvima koja pripadaju stručnoj organizaciji,

 7. predlaganje provođenja preventivnih i drugih mjera za kvalitetnije i funkcionalnije obavljanje poslova u stanicama za tehničke preglede vozila,

 8. predlaganje Ministarstvu unutarnjih poslova izdavanja ovlaštenja stručnoj organizaciji za obavljanje poslova tehničkih pregleda i drugih poslova što proizlaze iz ove javne ovlasti ili su s njima povezani, u stanici za tehnički pregled vozila,

 9. podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu za poduzimanje mjera i provođenje nadzora nad zakonitosti rada stanica za redovni i preventivni tehnički pregled vozila, te predlaganje oduzimanja ovlaštenja za rad,

10. predlaganje oduzimanja ovlaštenja (licence) Ministarstva unutarnjih poslova djelatnicima koji nestručno obavljaju određene poslove u stanicama za tehničke preglede vozila,

11. kontrolu vođenja propisane dokumentacije i evidencije u stanicama za tehničke preglede vozila, te dostavu podataka nadležnim državnim organima i stručnoj organizaciji,

12. primanje i rješavanje pritužbi na rad stanica za tehnički pregled vozila koje podnose građani ili djelatnici koji u njima rade,

13. usklađivanje kriterija provedbe tehničkih pregleda i registracije vozila među stanicama za tehničke preglede vozila,

14. nadzor nad odnosom pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila prema djelatnicima, te nad primjenom općih akata u odnosu na statusni i materijalni položaj djelatnika stanica za tehnički pregled vozila,

15. obavljanje stručno-administrativnih poslova povezanih sa stručnim nadzorom,

16. izdavanje potrebnih obrazaca u funkciji poslova stručnog nadzora,

17. imenovanje ovlaštenih stručnih nadzornika i izdavanje službene iskaznice ovlaštenim stručnim nadzornicima za obnašanje poslova stručnog nadzora, te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama,

18. obavljanje i drugih poslova koji se povjere rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno poslova koji su povezani s poslovima stručnog nadzora.

II. OVLAŠTENI STRUČNI NADZORNICI

Članak 8.

Stručni nadzor u pravnim osobama koje obavljaju tehnički pregled vozila obavljaju ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba.

Članak 9.

Stručne nadzornike ovlaštene za obavljanje stručnog nadzora imenuje glavni tajnik Hrvatskog autokluba na vrijeme od četiri godine.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka ista osoba može biti ponovno imenovana za ovlaštenoga stručnog nadzornika.

Ovlašteni stručni nadzornik može biti razriješen te dužnosti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, ako se utvrdi da poslove stručnog nadzora obavlja nedovoljno stručno, nedovoljno savjesno ili protivno odredbama relevantnih propisa ili odredbama ovog pravilnika.

Rješenje o razrješenju iz stavka 3. ovog članka donosi glavni tajnik Hrvatskog autokluba.

Članak 10.

Za ovlaštenoga stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima najmanje VII. stupanj stručne spreme prometnog, strojarskog, pravnog, ekonomskog ili elektrotehničkog smjera i ima najmanje pet godina radnog iskustva, te vozačku dozvolu za upravljanje vozilom »B« kategorije.

Članak 11.

Za ovlaštenoga stručnog nadzornika može biti imenovan djelatnik Hrvatskog autokluba, a prema ukazanoj potrebi i osoba koja nije djelatnik Hrvatskog autokluba, a koja svojom stručnošću i znanjem može pridonijeti boljem obavljanju stručnog nadzora.

III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI OVLAŠTENOGA STRUČNOG NADZORNIKA

Članak 12.

Ovlašteni stručni nadzornik u obavljanju poslova stručnog nadzora navedenih u članku 7.#clanak7 ovog pravilnika, može obaviti i razgovore s pojedinim osobama i poduzimati i druge radnje u skladu sa svrhom stručnog nadzora.

Pravne osobe koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila dužne su ovlaštenim stručnim nadzornicima omogućiti obavljanje poslova stručnog nadzora, te uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko pravna osoba koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila postupi protivno odredbi stavka 2. ovog članka, ovlašteni stručni nadzornik izvijestit će Hrvatski autoklub, koji će nadležnom organu pisanim putem predložiti poduzimanje mjera.

Članak 13.

Hrvatski autoklub može obavljanje određenih stručnih tehničkih poslova neophodnih za uspješno obavljanje poslova stručnog nadzora povjeriti odgovarajućim ustanovama ili pojedinim stručnjacima koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i kvalifikacije.

Članak 14.

Prilikom obavljanja poslova stručnog nadzora ovlašteni stručni nadzornik dužan je čuvati tajnost podataka.

Pravna osoba koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila dužna je ovlaštenoga stručnog nadzornika upozoriti što se po propisima, odnosno njezinim općim aktima smatra tajnim podatkom.

Članak 15.

Ovlašteni stručni nadzornici prilikom obavljanja stručnog nadzora imaju i obvezu preventivnog djelovanja.

U okviru preventivnog djelovanja ovlašteni stručni nadzornici:

1. pružaju pomoć i daju stručne upute u provedbi propisa i mjera,

2. ukazuju na posljedice nestručnog i nesavjesnog rada,

3. iniciraju i organiziraju održavanje sastanaka, konzultacija i dogovora sa djelatnicima pravnih osoba koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila o pitanjima koja su od interesa za stručno obavljanje poslova, poduzimaju i druge mjere i akcije u cilju stručnog i kvalitetnog obavljanja poslova.

Članak 16.

Ovlašteni stručni nadzornici samostalni su u svom radu, a osobno su odgovorni za svoj rad neposrednom rukovoditelju i glavnom tajniku Hrvatskog autokluba.

Članak 17.

Hrvatski autoklub osigurava samostalnost u radu ovlaštenih stručnih nadzornika i poduzima mjere kojima se osigurava zaštita ovlaštenih stručnih nadzornika od nezakonitih utjecaja na njihov rad.

Ovlašteni stručni nadzornici obvezni su obavijestiti neposrednog rukovoditelja i glavnog tajnika Hrvatskog autokluba o pokušajima nezakonitih utjecaja na njihov rad.

Članak 18.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba najmanje jednom godišnje razmatra izvješća o stanju i funkcioniranju djelatnosti stručnog nadzora, značajnim pojavama u obavljanju stručnog nadzora, te poduzimanje mjera za poboljšanje rada i stručnog nadzora.

Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se MUP-u, Centru za vozila Hrvatske i stanicama za tehnički pregled vozila.

IV. ZAPISNIK O IZVRŠENOM STRUČNOM NADZORU I PODUZIMANJU MJERA

Članak 19.

O izvršenom stručnom nadzoru, utvrđenom stanju te o predloženim i poduzetim mjerama, ovlašteni stručni nadzornik obvezno sastavlja zapisnik.

Članak 20.

Primjerak zapisnika o izvršenome stručnom nadzoru uručuje se pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila, kod koje je izvršen pregled.

Članak 21.

Pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila ima pravo u roku osam dana po primitku zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru uložiti prigovor na njegov sadržaj, ako smatra da zapisnik sadrži netočne podatke i ocjene, koje su od bitnog utjecaja na predložene mjere.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se Hrvatskom autoklubu.

Hrvatski autoklub obvezan je u roku 15 dana od dana ulaganja prigovora odlučiti o osnovanosti prigovora.

Radi utvrđivanja osnovanosti prigovora na zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru, glavni tajnik Hrvatskog autokluba može narediti da se unutar roka iz stavka 3. ovog članka izvrši ponovni stručni nadzor nad radom pravne osobe koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila, a koja je uložila prigovor.

Članak 22.

Činjenice i ocjene u postupku obavljanja stručnog nadzora smatraju se utvrđenima zapisnikom o izvršenom stručnom nadzoru ako na zapisnik nije uložen prigovor, odnosno ako je zapisnik potvrdio glavni tajnik Hrvatskog autokluba odlučujući o osnovanosti prigovora na njegov sadržaj.

Članak 23.

Nakon sastavljanja zapisnika ovlašteni stručni nadzornik može prema ukazanoj potrebi obaviti razgovor s rukovoditeljem stanice za tehnički pregled vozila i drugim djelatnicima koji obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila, a i s odgovornom osobom pravne osobe koja obavlja poslove tehničkih pregleda vozila.

Prilikom obavljanja razgovora ovlašteni stručni nadzornik dužan je upoznati prisutne o utvrđenom stanju, raspraviti sporna pitanja i upozoriti na nedostatke u radu, te obrazložiti mjere koje se predlažu zapisnikom.

Članak 24.

U zapisniku o pregledu potrebno je navesti utvrđene nedostatke, a obavezno se predlaže poduzimanje potrebnih mjera te rokova za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Članak 25.

Na osnovu stručnih nadzora obavljenih temeljem programa iz članka 4.#clanak4 ovog pravilnika, te temeljem zapisnika iz članka 19.#clanak19 ovog pravilnika, Hrvatski autoklub u pravilu jednom tjedno sastavlja izvješće.

Tjedno izvješće dostavlja se MUP-u i Centru za vozila Hrvatske.

Članak 26.

Ako pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila ne postupi u skladu sa zahtjevima i rokovima utvrđenim zapisnikom o stručnom nadzoru, Hrvatski autoklub će zatražiti od nadležnog organa poduzimanje mjera propisanih za nadzor nad zakonitošću rada stanica za tehnički pregled vozila.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se zapisnik o stručnom nadzoru i ostala potrebna dokumentacija.

V. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 27.

Ovlaštenim stručnim nadzornicima izdaje se službena iskaznica kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom pravnih osoba koje obavljaju poslove tehničkih pregleda vozila.

Službena iskaznica je u povezu žute boje, veličine 6 x 10 cm, čiji sadržaj je otisnut uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Službenu iskaznicu izdaje Hrvatski autoklub.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija u Hrvatskom autoklubu.

Članak 28.

Ako ovlašteni stručni nadzornik izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja i glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice, te izdavanja nove.

U slučaju razrješenja dužnosti ovlaštenoga stručnog nadzornika, on je obvezan službenu iskaznicu vratiti Hrvatskom autoklubu radi poništavanja.

Osobe koje Hrvatski autoklub angažira po ukazanoj potrebi za obavljanje poslova stručnog nadzora dobivaju službenu iskaznicu, koju vraćaju nakon što potreba za njihovim angažiranjem prestane.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozilaL110849 (»Narodne novine« 166/98).

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

I/1,broj: 3066-1/2004 Broj: 9790
Zagreb, 9. studenoga 2004. Zagreb, 11. studenoga 2004.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE HRVATSKI AUTOKLUB

predsjednik Nadzornog odbora predsjednik Upravnog odbora
Ivan Babovac, dipl. ing., v. r. Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !