Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 7.7.2004 Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA

1759

Na temelju članka 26.L106025 stavka 2. Zakona o sestrinstvu (»Narodne novine« 121/03.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore na svojoj drugoj sjednici od 1. prosinca 2003. godine, donosi uz suglasnost ministra zdravstva

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKIH SESTARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom medicinskih sestara u obavljanju njihove djelatnosti.

Članak 2.

Hrvatska komora medicinskih sestara (u nastavku teksta: Komora) obavlja stručni nadzor kao pravna osoba s javnim ovlastima.

II. POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Članak 3.

Stručni nadzor organizira Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom medicinskih sestara (u nastavku teksta: Povjerenstvo) koje imenuje Vijeće Komore.

Povjerenstvo ima predsjednika, četiri člana i tajnika.

Tajnik Povjerenstva je po funkciji pravnik.

Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju ispunjavati najmanje uvjete koji su propisani za medicinske sestre provoditelje stručnog nadzora.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje prijedlog liste medicinskih sestara koji će provoditi stručni nadzor (u nastavku teksta: provoditelj stručnog nadzora),

2. izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,

3. izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora,

4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,

5. sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,

6. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstva,

7. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo će pri izradi Liste provoditelja stručnog nadzora voditi računa da se predlože medicinske sestre iz svih podružnica, kako bi se omogućila dostupnost u provođenju stručnog nadzora.

Članak 4.

Vijeće Komore utvrđuje Listu medicinskih sestara provoditelja stručnog nadzora.

Za provoditelje stručnog nadzora mogu biti imenovane medicinske sestre koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen studij sestrinstva,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad,

– najmanje 5 godina radnog iskustva.

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 5.

Stručni nadzor može biti redoviti i izvanredni.

Redoviti stručni nadzor provodi se prema godišnjem planu.

Godišnji plan stručnog nadzora donosi Vijeće Komore. Prilog godišnjeg plana su stručni kriteriji po kojima će se provoditi stručni nadzor, upitnik za stručni nadzor i ostali potrebni obrasci, koji se koriste prilikom stručnog nadzora.

Ako kod redovitog stručnog nadzora Povjerenstvo ocijeni potrebnim da nadzor provodi više provoditelja, predsjednik Povjerenstva imenuje članove Komisije za svaki takav slučaj.

Izvanredni stručni nadzor provodi se u slučaju prijave na rad medicinske sestre u obavljanju njene djelatnosti.

Izvanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju drugog saznanja koje ukazuje na potrebu takvog nadzora.

Izvanredni stručni nadzor provodi komisija čije članove imenuje predsjednik Komore za svaki pojedini slučaj.

Postupak stručnog nadzora pokreće se pisanim nalogom.

IV. SADRŽAJ STRUČNOG NADZORA

Članak 6.

Stručni nadzor obuhvaća nadzor nad izvršavanjem dužnosti medicinske sestre u njenom radu i to:

– primjenu svih dostupnih znanja iz područja sestrinstva,

– primjenu metoda rješavanja problema u provođenju zdravstvene njege koje zahtijevaju vještinu analitičkog kritičkog pristupa,

– postupanje po utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje postupaka u zdravstvenoj njezi,

– provedbu zdravstvene njege po utvrđenom planu njege,

– primjenjivanje, provođenje i evidentiranje od liječnika ordinirane lokalne, peroralne i parenteralne terapije,

– pravovremeno izvješćivanje liječnika u slučaju nastupa komplikacija primijenjene terapije,

– provedbu postupaka iz područja zaštite zdravlja i prevencije bolesti,

– vođenje sestrinske dokumentacije kojom se evidentiraju svi provedeni postupci tijekom 24 sata,

– pravovremeno izvješćivanje liječnika o stanju bolesnika, posebice o promjeni zdravstvenog stanja,

– pristupanje postupku oživljavanja u slučaju odsutnosti liječnika,

– čuvanje profesionalne tajne,

– poštivanje prava bolesnika,

– poštivanje etičkog kodeksa medicinskih sestara,

– poštivanje vjerskih načela pacijenta,

– suradnja sa svim članovima tima,

– čuvanje ugleda ustanove (poslodavca),

– ekonomično i učinkovito korištenje pribora i opreme

– djelovanje u interesu bolesnika,

– provođenje zdravstvene njege kao voditelj tima ili kao član tima,

– utvrđivanje da li medicinska sestra ima odobrenje za samostalan rad i potrebnu spremu za poslove koje obavlja,

– trajno usavršavanje medicinske sestre,

– ostale vrste stručnog nadzora po potrebi.

V. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Članak 7.

Pisani nalog za pojedini stručni nadzor mora sadržavati:

– ime, prezime i stručne kvalifikacije provoditelja nadzora,

– podatke o medicinskoj sestri nad kojom se obavlja stručni nadzor,

– sadržaj stručnog nadzora,

– vrijeme stručnog nadzora,

– podatak da li se radi o redovnom ili izvanrednom stručnom nadzoru,

– druge bitne podatke za provođenje stručnog nadzora.

Iznimno, stručni nadzor se može obaviti bez pisanog naloga temeljem usmenog naloga predsjednika Povjerenstva i to u slučaju hitnosti, a pismeni nalog se mora izdati u roku od 48 sati od izdanog usmenog naloga.

Provoditelj stručnog nadzora mora imati najmanje isti stupanj zvanja kao medicinska sestra nad radom koje se provodi stručni nadzor.

Članak 8.

Redoviti stručni nadzor obavlja jedan provoditelj stručnog nadzora, a prema potrebi Povjerenstvo može odrediti i više provoditelja stručnog nadzora, ako to ocijeni potrebnim.

Izvanredni stručni nadzor obavljaju dva provoditelja stručnog nadzora, a prema potrebi predsjednik Komore može odrediti i više provoditelja izvanrednog stručnog nadzora, ako to ocijeni potrebnim.

Članak 9.

Redoviti stručni nadzor najavljuje se pisanim putem medicinskoj sestri nad čijim radom se obavlja stručni nadzor, odgovornoj osobi poslodavca, najkasnije osam dana prije provođenja stručnog nadzora i dostavlja mu se pismeni nalog iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

Izvanredni stručni nadzor može se najaviti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a može se provesti i bez najave ako to zahtijeva hitnost. Ako izvanredni stručni nadzor nije najavljen o njemu prije provođenja provoditelji obavještavaju glavnu medicinsku sestru i ravnatelja ustanove prilikom dolaska radi obavljanja stručnog nadzora.

Članak 10.

Medicinska sestra nad čijim radom se provodi stručni nadzor te odgovorna osoba poslodavca dužni su provoditelju stručnog nadzora omogućiti obavljanje nadzora i pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

Ako medicinska sestra nad čijim se radom provodi stručni nadzor, te odgovorna osoba poslodavca, odbiju omogućiti obavljanje nadzora, provoditelj stručnog nadzora će o tome sačiniti zapisnik.

Odbijanje omogućavanja obavljanja stručnog nadzora iz stavka 3. ovog članka, jest teža povreda članske obveze medicinske sestre te će se protiv člana pokrenuti disciplinski postupak.

Članak 11.

U provođenju stručnog nadzora ima pravo sudjelovati medicinska sestra nad čijim radom se provodi stručni nadzor, ravnatelj ustanove i glavna medicinska sestra, odnosno osobe koje oni ovlaste.

Članak 12.

Provoditelj stručnog nadzora vodi zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati:

– podatke iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovog Pravilnika,

– sadržaj stručnog nadzora,

– podatke utvrđene prilikom obavljanja stručnog nadzora

– nalaz i mišljenje provoditelja stručnog nadzora,

– upute odnosno mjere koje treba poduzeti za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– podatak da li će provoditelj stručnog nadzora podnijeti prijavu,

– očitovanje odnosno prigovor odgovorne osobe odnosno medicinske sestre nad čijim radom se provodi stručni nadzor.

Članak 13.

Medicinska sestra nad čijim radom se provodi stručni nadzor, te odgovorna osoba poslodavca imaju pravo uvida u zapisnik i pravo na prigovor, koji se unosi u zapisnik.

Zapisnik potpisuju provoditelj stručnog nadzora, i sve osobe koje su sudjelovale u provođenju stručnog nadzora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

U slučaju nalaza značajnih nedostataka u stručnom radu medicinske sestre, a čije otklanjanje zahtjeva hitnost, provoditelj stručnog nadzora usmeno će naložiti izvršenje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih stručnih nedostataka.

Usmeno rješenje mora se unijeti u zapisnik o obavljenom nadzoru.

Provoditelj je dužan izdati pisanu otpravu rješenja u roku od osam dana od dana upisa izrečene mjere u zapisnik o obavljenome nadzoru.

Članak 15.

Provoditelj stručnog nadzora donosi rješenje o mjerama za uklanjanje utvrđenih stručnih nedostataka s rokom izvršenja mjera.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka medicinska sestra nad čijim radom je proveden stručni nadzor, te odgovorna osoba poslodavca imaju pravo prigovora Povjerenstvu u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Prigovor ne odlaže izvršenje rješenja.

Povjerenstvo mora donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana.

Odluka po prigovoru iz stavka 2. ovoga članka je konačna.

Članak 16.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci iz nadležnosti tijela Komore, provoditelj stručnog nadzora dužan je podnijeti nadležnom tijelu Komore prijavu radi pokretanja postupka.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci iz nadležnosti zdravstvene inspekcije, provoditelj stručnog nadzora dužan je o tome odmah obavijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Provoditelj stručnog nadzora može obaviti kontrolu o otklanjanju utvrđenih nedostataka za koje je određen rok u zapisniku iz članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika.

Ako utvrdi da nedostaci nisu otklonjeni, obvezan je podnijeti prijavu Sudu Komore.

VI. ODGOVORNOST PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA

Članak 17.

Provoditelj stručnog nadzora je odgovoran:

– ako pri provođenju stručnog nadzora propusti dati uputu za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– ako prekorači svoje ovlasti,

– ako ne podnese prijavu sukladno članku 16.#clanak16 ovog Pravilnika.

Zbog propusta iz st. 1. ovog članka Povjerenstvo može predložiti Vijeću Komore da se provoditelj stručnog nadzora briše s liste provoditelja.

VII. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Članak 18.

Sredstva za obavljanje stručnog nadzora osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za obavljanje stručnog nadzora Povjerenstvu za provođenje stručnog nadzora i provoditelju stručnog nadzor bit će utvrđena troškovnikom, koji donosi Vijeće Komore.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Vijeća Komore
Marija Orlić-Šumić, vms, v. r.

zatvori
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !