Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu - (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 23.6.2004 Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

1650

Na temelju članka 31.L105564 stavka 2. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 121/03.) i članka 164.L105566 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 121/03) Vijeće Hrvatske ljekarničke Komore na svojoj 3/60 sjednici održanoj dana 22. siječnja 2004. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU U LJEKARNIŠTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o stručnom nadzoru u ljekarništvu (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom ljekarni, ljekarničkih ustanova, ljekarničkih depoa, galenskih laboratorija, laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari te magistara farmacije u obavljanju ljekarničke djelatnosti.

Članak 2.

Hrvatska ljekarnička komora (u nastavku teksta: Komora) obavlja stručni nadzor kao pravna osoba s javnim ovlastima.

II. POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Članak 3.

Stručni nadzor organizira Povjerenstvo za stručni nadzor u ljekarništvu (u nastavku teksta: Povjerenstvo) koje imenuju Vijeće Komore.

Povjerenstvo ima predsjednika, četiri člana i tajnika.

Tajnik Povjerenstva je po funkciji pravnik Komore.

Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju ispunjavati najmanje uvjete koji su propisani za magistre farmacije provoditelje stručnog nadzora.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje prijedlog liste magistra farmacije koji će provoditi stručni nadzor (u nastavku teksta: provoditelj stručnog nadzora),

2. izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,

3. izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora,

4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,

5. sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,

6. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo,

7. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo će pri sastavljanju liste provoditelja stručnog nadzora voditi računa da se predlože magistri farmacije iz svih Područnih vijeća, kako bi se omogućila dostupnost u provođenju stručnog nadzora.

Članak 4.

Vijeće Komore imenuje magistre farmacije za provođenje stručnog nadzora.

Za provoditelje stručnog nadzora mogu biti imenovani magistri farmacije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– magistar farmacije specijalist iz jedne grane specijalizacije iz područja farmacije, ili magistar farmacije,

– najmanje 5 godina radnog iskustva,

– odobrenje za samostalan rad

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 5.

Stručni nadzor može biti redoviti i izvanredni.

Redoviti stručni nadzor provodi se prema godišnjem planu.

Godišnji plan stručnog nadzora donosi Vijeće Komore. Prilog godišnjeg plana su stručni kriterij po kojima će se provoditi stručni nadzor, upitnik za stručni nadzor i ostali potrebni obrasci, koji se koriste prilikom stručnog nadzora.

Izvanredni stručni nadzor provodi se u slučaju prijave na rad u ljekarni, ljekarničkoj ustanovi, ljekarničkom depou, galenskom laboratoriju, laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari odnosno na rad magistara farmacije u obavljanju ljekarničke djelatnosti.

Izvanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju drugog saznanja koje ukazuje na potrebu takvog nadzora.

Povjerenstvo pismenim nalogom pokreće postupak stručnog nadzora.

IV. SADRŽAJ STRUČNOG NADZORA

Članak 6.

Stručni nadzor obuhvaća:

– organizaciju rada u ljekarni, ljekarničkoj ustanovi, ljekarničkom depou, galenskom laboratoriju, laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari,

– način poslovanja u ljekarni i ljekarničkoj ustanovi, ljekarničkom depou, galenskim laboratorijima, laboratorijima za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari,

– stručne kvalifikacije voditelja ljekarne i magistara farmacije koji rade u ljekarni, odnosno laboratorijima,

– opis poslova, prava i obveza te odgovornosti voditelja ljekarne i magistra farmacije koji je zaposlen u ljekarni, odnosno u laboratoriju,

– stručni rad magistara farmacije,

– trajno usavršavanje magistara farmacije,

– vođenje službenih knjiga (evidencije u ljekarnama, ljekarničkim depoima, galenskim laboratorijima i laboratorijima za provjeru kakvoće galenskih pripravaka)

– način čuvanja lijekova i medicinskih proizvoda,

– izrada, označavanje i kontrola kvalitete galenskih pripravaka,

– izrada i označavanje magistralnih pripravaka,

– ostale vrste stručnog nadzora prema potrebi.

V. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Članak 7.

Pismeni nalog za pojedini stručni nadzor mora sadržavati:

– ime, prezime i stručne kvalifikacije provoditelja nadzora,

– podatak o ljekarni, ljekarničkoj ustanovi, ljekarničkom depou, galenskom laboratoriju, laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari u kojem će se obaviti stručni nadzor,

– podatak o magistru farmacije koji obavlja ljekarničku djelatnost nad radom kojega će se obaviti stručni nadzor,

– sadržaj stručnog nadzora,

– vrijeme stručnog nadzora,

– podatak da li se radi o redovnom ili izvanrednom stručnom nadzoru,

– druge bitne podatke za provođenje stručnog nadzora.

Iznimno, stručni nadzor se može obaviti bez pismenog naloga temeljem usmenog naloga predsjednika Povjerenstva i to u slučaju hitnosti, a pismeni nalog se mora izdati u roku 48 sati od izdanog usmenog naloga.

Provoditelj stručnog nadzora mora imati najmanje isti stupanj zvanja kao voditelj ljekarne, odnosno laboratorija u kojem se provodi stručni nadzor, odnosno magistar farmacije nad radom kojeg se provodi stručni nadzor.

Članak 8.

Redoviti stručni nadzor obavljaju najmanje dva provoditelja stručnog nadzora, a prema potrebi Povjerenstva može odrediti i više provoditelja stručnog nadzora, ako to ocijeni potrebnim.

Izvanredni stručni nadzor obavljaju najmanje tri provoditelja stručnog nadzora, a prema potrebi Povjerenstva može odrediti i više provoditelja izvanrednog stručnog nadzora ako to ocijeni potrebnim.

Članak 9.

Redoviti stručni nadzor najavljuje se pismeno ravnatelju ljekarničke ustanove, voditelju ljekarne odnosno laboratorija odnosno magistru farmacije nad radom kojega se provodi stručni nadzor, najkasnije osam dana prije provođenja stručnog nadzora i dostavlja mu se pismeni nalog iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

Izvanredni stručni nadzor može se najaviti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a može se provesti i bez najave ako to zahtijeva hitnost.

Članak 10.

Ravnatelj ljekarničke ustanove, voditelj ljekarne odnosno laboratorija i magistar farmacije nad radom kojega se obavlja stručni nadzor dužni su provoditelju stručnog nadzora omogućiti obavljanje nadzora i pružiti mu sve potrebne podatke i obavijesti.

Ako ravnatelj ljekarničke ustanove, voditelj ljekarne odnosno laboratorija i magistar farmacije nad radom kojeg se obavlja satručni nadzor odbiju omogućiti obavljanje nadzora, provoditelj stručnog nadzora će o tome sačiniti zapisnik, na temelju kojeg će Povjerenstvo zatražiti inspekcijski nadzor od ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 11.

U provođenju stručnog nadzora ima pravo sudjelovati magistar farmacije nad čijim se radom provodi stručni nadzor, voditelj ljekarne odnosno laboratorija, a ako se nadzor provodi nad ljekarničkom ustanovom i magistar farmacije kojeg ovlasti ravnatelj ustanove.

Članak 12.

Provoditelj stručnog nadzora vodi zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati:

– podatke iz rješenja koji sadržaj je određen u članku 7.#clanak7 ovog Pravilnika,

– sadržaj stručnog nadzora,

– podatke utvrđene prilikom obavljanja stručnog nadzora,

– nalaz i mišljenje provoditelja stručnog nadzora,

– upute odnosno mjere koje treba poduzeti za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka,

– podatak da li će provoditelj stručnog nalaza podnijeti prijavu,

– očitovanje odnosno prigovor odgovorne osobe odnosno magistra farmacije nad čijim radom se provodi stručni nadzor.

Članak 13.

Ravnatelj ljekarničke ustanove, voditelj ljekarne, odnosno laboratorija, magistar farmacije nad čijim radom se provodi stručni nadzor ima pravo uvida u zapisnik i pravo na prigovor, koji se unosi u zapisnik.

Zapisnik potpisuju provoditelj stručnog nadzora, i sve osobe koje su sudjelovale u provođenju stručnog nadzora iz stavka 1. ovog članka, te im se zapisnik mora dostaviti u roku od tri dana od provedenog stručnog nadzora.

Članak 14.

U slučaju nalaza značajnih nedostataka u stručnom radu ljekarne, ljekarničke ustanove, ljekarničkog depoa, galenskih laboratorija, laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari odnosno magistra farmacije nad čijim radom se provodi stručni nadzor, a čije otklanjanje zahtijeva hitnost, provoditelj stručnog nadzora usmeno će naložiti izvršenje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih stručnih nedostataka.

Usmeno rješenja mora se unijeti u zapisnik o obavljenom nadzoru.

Povjerenstvo za stručni nadzor dužno je izdati pisani otpravak rješenja u roku od osam dana od dana upisa izrečene mjere u zapisnik u obavljenome nadzoru.

Članak 15.

Povjerenstvo za stručni nadzor donosi rješenje o mjerama za uklanjanje utvrđenih stručnih nedostataka s rokom izvršenja mjera.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj ljekarničke ustanove, voditelj ljekarne, laboratorija odnosno magistar farmacije nad čijim radom je proveden stručni nadzor, imaju pravo prigovora Vijeću Komore u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Prigovor ne odlaže izvršenje rješenja.

Vijeće Komore mora donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana.

Odluka po prigovoru iz stavka 2. ovoga članka je konačna.

Članak 16.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci iz nadležnosti tijela Komore, provoditelj stručnog nadzora dužan je podnijeti nadležnom tijelu Komore prijavu radi pokretanja postupka.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci iz nadležnosti zdravstvene inspekcije, provoditelj stručno nadzora dužan je o tome odmah obavijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Provoditelj stručnog nadzora može obaviti kontrolu o otklanjanju utvrđenih nedostataka za koje je određen rok u zapisniku iz članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika.

Ako utvrdi da nedostaci nisu otklonjeni obvezan je podnijeti prijavu Stegovnom sudu Komore.

Članak 17.

Magistar farmacije nije odgovoran za neproveden postupak u slučaju kada unatoč primjeni najboljeg znanja i vještina, poslodavac nije osigurao zakonom određene uvjete za obavljanje ljekarničke djelatnosti.

VI. ODGOVORNOST PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA

Članak 18.

Provoditelj stručnog nadzora je odgovoran:

– ako pri provođenju stručnog nadzora propusti dati uputu za otklanjanje utvrđenih nedostataka

– ako prekorači svoje ovlasti

– ako ne podnese prijavu kako je utvrđeno u članku 16.#clanak16 ovog Pravilnika.

Zbog propusta iz st. 1. ovog članka Povjerenstvo može predložiti Vijeću Komore da se provoditelj stručnog nadzora briše s liste provoditelja.

VII. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Članak 19.

Sredstva za obavljanje stručnog nadzora osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za obavljanje stručnog nadzora Povjerenstva za provođenje stručnog nadzora i provoditelju stručnog nadzora bit će utvrđena troškovnikom, koji donosi Vijeće Komore.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva u dijelu koji se odnosi na ljekarničku djelatnostL105568 (»Narodne novine« 40/94).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavi u »Narodnim novinama«.

Broj: 04-38/1-04
Zagreb, 9. veljače 2004.

Predsjednik Povjerenik Hrvatske

VijeĆa Komore LjekarniČke Komore

Mate Portolan Katica Vugrinčić
Tomičić mr. pharm, v. r.

zatvori
Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !