Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 26.11.2010 Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3452

Na temelju odredbi članka 15.L619604 točke 1. i 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), Uprava Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 19. studenog 2010. donijela je

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU NADZORNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sastavlja na osnovi podataka iz poslovnih knjiga te način i rokovi dostavljanja nadzornih izvještaja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na društva za osiguranje koja imaju dozvolu Agencije za obavljanje poslova osiguranja, odnosno na društva za reosiguranje koja imaju dozvolu Agencije za obavljanje poslova reosiguranja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice stranih društava za osiguranje koja imaju dozvolu Agencije za osnivanje podružnice.

(3) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na nadzorne izvještaje koje su društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna sastavljati sukladno sljedećim pravilnicima:

– Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje,

– Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje,

– Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja,

– Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,

– Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja.

II. Nadzorni izvještaji

Članak 3.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati sljedeće nadzorne izvještaje:

1. Izvještaj o starosnoj strukturi potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja,

2. Izvještaj o starosnoj strukturi dospjele nenaplaćene financijske imovine,

3. Izvještaj o promjenama ispravaka vrijednosti,

4. Izvještaj o prihodima i troškovima ulaganja prema izvoru sredstava,

5. Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja,

6. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja,

7. Izvještaj o izvanbilančnim stavkama,

8. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama,

9. Izvještaj o prijedlogu raspodjele dobiti,

10. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) po vrstama neživotnih osiguranja,

11. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) po vrstama životnih osiguranja,

12. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) obveznih osiguranja u prometu,

13. Izvještaj o valutnoj usklađenosti imovine i obveza Izvještaja o financijskom položaju (Bilance),

14. Izvještaj o ročnoj usklađenosti imovine i obveza Izvještaja o financijskom položaju (Bilance).

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je nakon isteka svake poslovne godine sastaviti nadzorne izvještaje iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na dan 31. prosinca (dalje u tekstu: godišnji nadzorni izvještaji).

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastaviti nadzorne izvještaje iz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Pravilnika sa stanjem na dan 31. ožujka, sa stanjem na dan 30. lipnja, sa stanjem na dan 30. rujna i sa stanjem na dan 31. prosinca poslovne godine (dalje u tekstu: tromjesečni nadzorni izvještaji).

Članak 5.

Društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje koje ima vladajući odnos u grupi osiguravatelja te društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, koje je povezano na jedan od načina propisanih člankom 10. Zakona o osiguranju s drugom pravnom osobom, Agencija može rješenjem naložiti sastavljanje i dostavu konsolidiranih nadzornih izvještaja iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika, a u svrhu obavljanja potpunog nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje. Agencija određuje opseg konsolidacije, pravne osobe koje će biti obuhvaćene konsolidacijom, te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih nadzornih izvještaja.

Članak 6.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je uskladiti godišnje nadzorne izvještaje s revidiranim financijskim izvještajima.

III. Način i rokovi dostavljanja nadzornih izvještaja

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je Agenciji dostavljati godišnje nadzorne izvještaje i tromjesečne nadzorne izvještaje.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti godišnje nadzorne izvještaje, i to društvo za osiguranje najkasnije u roku od tri mjeseca, a društvo za reosiguranje najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju su izvještaji sastavljeni.

(3) Godišnje nadzorne izvještaje usklađene sa revidiranim financijskim izvještajima društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje je dužno dostaviti najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(4) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostavljati tromjesečne nadzorne izvještaje, i to najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog tromjesečja.

(5) Oblik, način i format dostave nadzornih izvještaja određen je tehničkom uputom.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje nadzorne izvještaje, koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sastavlja sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. te na tromjesečne nadzorne izvještaje, koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sastavlja sa stanjem na dan 31. ožujka 2011. godine.

Klasa: 011-02/10-04/22

Urbroj: 326-01-10-1

Zagreb, 19. studenoga

2010.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

OBRASCI

zatvori
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !