Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 13.8.2008 Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2964

Na temelju odredbi članka 15.L407644 stavak 1. točka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 60.L407646 stavka 5. točke 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« br. 106/99, 66/00 i 107/07) i članka 15.L407648 stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 109/07) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 24. 7. 2008.

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se određuju načela izrade, sadržaj i oblik financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava, te način i rokovi izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) te javna objava godišnjih financijskih izvještaja.

Članak 2.

(1) Financijski izvještaji mirovinskog osiguravajućeg društva su:
– bilanca,
– račun dobiti i gubitka,
– izvještaj o novčanom tijeku,
– izvještaj o promjenama kapitala i
– bilješke uz financijske izvještaje.
(2) Oblik i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka određen je u obrascima u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio (Prilog 1: Vrste i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava).
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, bilješke uz financijske izvještaje, sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI), na način da trebaju:
(a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s točkama 108. do 115. Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 1;
(b) objaviti informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala ili izvještaju o novčanom tijeku i
(c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala ili izvještaju o novčanom tijeku, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
(4) Godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora. Izvještaj neovisnog ovlaštenog revizora sastavni je dio godišnjeg financijskog izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva, sukladno odredbama članka 60. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 3.

(1) Pored financijskih izvještaja mirovinsko osiguravajuće društvo podnosi i dopunske izvještaje u cilju osiguranja dodatnih podataka i informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i poslovnim aktivnostima mirovinskog osiguravajućeg društva.
(2) Dopunski izvještaji mirovinskog osiguravajućeg društva su:
– Pregled stanja ulaganja sredstava tehničkih pričuva obveznog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-1),
– Pregled stanja ulaganja sredstava tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-2),
– Pregled stanja ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava (osim sredstava obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja), (Obrazac DI-3),
– Prihodi i rashodi od ulaganja sredstava tehničkih pričuva obveznog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-4),
– Prihodi i rashodi od ulaganja sredstava tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-5),
– Nerealizirani dobici/gubici od ulaganja sredstava obveznog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-6),
– Nerealizirani dobici/gubici od ulaganja sredstava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-7),
– Tehničke pričuve obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (Obrazac DI-8).
(3) Oblik i sadržaj dopunskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava određen je u obrascima u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio (Prilog 2: Vrste i sadržaj dopunskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava).
(4) U prilogu propisanih obrazaca DI-1, DI-2 i DI-3 ovoga Pravilnika, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostavljati i analitičke podatke o ulaganju sredstava obveznog odnosno dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te podatke o ulaganju iz kapitala i ostalih sredstava.
Analitičke podatke potrebno je dostaviti prema rednim brojevima tabela DI-1, DI-2 i DI-3 obrazaca na sljedeći način:
– za ulaganja u dužničke vrijednosne papire podatke o izdavatelju uz naznaku uvjeta pod kojima su sredstva uložena (datum ulaganja, dospijeće, kamatna stopa),
– za ulaganja u dionice i udjele treba navesti podatke o visini udjela u pojedinoj pravnoj osobi kao i postotnom učešću u kapitalu i glasačkim pravima ako je jednako ili veće od 20%, te navesti trošak ulaganja i fer vrijednost za svako pojedino ulaganje.
– za ulaganja u depozite kod banaka, podatke o nazivu banke, datumu i visini odobrenja, kamatnu stopu i rok povrata depozita,
– za ulaganja u nekretnine treba navesti podatke o nabavnoj vrijednosti i sadašnjoj knjigovodstvenoj vrijednosti svake pojedinačne nekretnine te opis nekretnine prema stanju u katastru ili prema stanju u zemljišnim knjigama.

Članak 4.

(1) Godišnje financijske izvještaje mirovinsko osiguravajuće društvo podnosi Agenciji najkasnije tri mjeseca od proteka izvještajnog razdoblja, zajedno s izvješćem o izvršenoj reviziji.
(2) Tromjesečne financijske izvještaje mirovinsko osiguravajuće društvo podnosi Agenciji mjesec dana od proteka izvještajnog razdoblja.
(3) Mjesečne dopunske izvještaje mirovinsko osiguravajuće društvo dostavlja Agenciji najkasnije u roku od petnaest dana od proteka izvještajnog razdoblja.

Članak 5.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izraditi godišnje izvješće, sukladno odredbama članka 18. Zakona o računovodstvu.

Članak 6.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće, revizorsko izvješće te konsolidirane godišnje financijske izvještaje, ako ih je dužno sastavljati sukladno odredbama članka 16. Zakona o računovodstvu, dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave.

Članak 7.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je objaviti i osigurati nesmetan pristup na internetskim stranicama društva godišnjim financijskim izvještajima društva za posljednje tri poslovne godine.

Članak 8.

Financijski izvještaji propisani ovim Pravilnikom dostavljaju se Agenciji potvrđeni od strane uprave mirovinskoga osiguravajućega društva u rokovima propisanim ovim Pravilnikom, u papirnatom i elektroničkom obliku, pri čemu se treba pridržavati u cjelini oblika i sadržaja propisanog za pojedini izvještaj.

Članak 9.

Mirovinsko osiguravajuće društvo vodi knjigovodstvo uz primjenu Kontnog plana koji je u prilogu ovog Pravilnika (Prilog 3: Kontni plan za mirovinska osiguravajuća društva).

Članak 10.

Obrasci navedeni u ovom Pravilniku sastavni su dio ovog Pravilnika.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se na financijske izvještaje sa stanjem na dan 30. 9. 2008. i kasnije.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društavaL407650 (»Narodne novine« br. 31/08).

Klasa: 011-02/08-04/18
Urbroj: 326-01-08-1
Zagreb, 24. srpnja 2008.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG 1

VRSTE I SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

                                   Naziv društva ________________________
                                               MBS: ________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski
                                           registar)
 

BILANCA
na dan _______________ godine

AKTIVA

 

 

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+003

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

 

 

002

 

1

Kapital pozvan da se plati

 

 

003

 

2

Kapital nije pozvan da se plati

 

 

004

005+006

B

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

005

 

1

Goodwill

 

 

006

 

2

Ostala nematerijalna imovina

 

 

007

008+009+010

C

MATERIJALNA IMOVINA

 

 

008

 

1

Zemljišta i građevinski objekti

 

 

009

 

2

Postrojenja i oprema

 

 

010

 

3

Ostala materijalna imovina i zalihe

 

 

011

012+013+017

D

ULAGANJA

 

 

012 

 

I

Ulaganja u nekretnine

 

 

013

014+015+016

II

Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate

 

 

014

 

1

Dionice i udjeli u podružnicama

 

 

015

 

Dionice i udjeli u pridruženim društvima

 

 

016

 

3

Sudjelovanje u zajedničkim pothvatima

 

 

017

018+021+026+032

III

Ostala financijska ulaganja

 

 

018

019+020

1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

019

 

1.1

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

 

 

020

 

1.2

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

021

022+023+024+025

2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

022

 

2.1

Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod

 

 

023

 

2.2

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

 

 

024

 

2.3

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

025

 

2.4

Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

026

027+028+029+030+031

3

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

027

 

3.1

Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod

 

 

028

 

3.2

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

 

 

029

 

3.3

Derivativni financijski instrumenti

 

 

030

 

3.4

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

031

 

3.5

Ostala ulaganja

 

 

032

033+034+035

4

Depoziti, zajmovi i potraživanja

 

 

033

 

4.1

Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)

 

 

034

 

4.2

Zajmovi i potraživanja

 

 

035

 

4.3

Ostala financijska imovina

 

 

036

037+038+039

E

UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA

 

 

037 

 

1

Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, udio reosiguranja

 

 

038

 

2

Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, udio reosiguranja

 

 

039

 

3

Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade, udio reosiguranja

 

 

040

041+042

F

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA

 

 

041

 

1

Odgođena porezna imovina

 

 

042

 

2

Tekuća porezna imovina

 

 

043

044+047+048+049

G

POTRAŽIVANJA

 

 

044

045+046

1

Potraživanja od fondova

 

 

045

 

1.1

Potraživanja od obveznih mirovinskih fondova

 

 

046

 

1.2

Potraživanja od dobrovoljnih mirovinskih fondova

 

 

047

 

2

Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa

 

 

048

 

3

Potraživanja od povezanih poduzeća

 

 

049

 

4

Ostala potraživanja

 

 

050

051+054+055

H

OSTALA IMOVINA

 

 

051

052+053

1

Novac u banci i blagajni

 

 

052

 

1.1

Sredstva na poslovnom računu

 

 

053

 

1.2

Novčana sredstva u blagajni

 

 

054

 

2

Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja

 

 

055

 

3

Ostalo

 

 

056

057+058+061+062

I

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

 

 

057

 

1

Razgraničene kamate i najamnine

 

 

058

059+060

2

Razgraničeni troškovi poslovne aktivnosti

 

 

059

 

2.1

S temelja obveznog mirovinskog osiguranja

 

 

060

 

2.2

S temelja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

 

 

061

 

3

Potraživanja za naknade troškova koji nisu fakturirani

 

 

062

 

4

Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

 

 

063

 

J

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

 

 

064

 

001+004+007+011+
036+040+043+050+
056+063

K

UKUPNO AKTIVA

 

 

065

 

L

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 
      

PASIVA

 

 

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Stanje na posljednji dan prethodnog razdoblja

Stanje na posljednji dan tekućeg razdoblja

066

067+070+071+075+
079+082

A

KAPITAL I REZERVE

 

 

067 

068+069

1

Upisani kapital

 

 

068

 

1.1

Uplaćeni kapital

 

 

069 

 

1.2

Kapital pozvan da se plati

 

 

070

 

2

Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)

 

 

071

072+073+074

3

Revalorizacijske rezerve

 

 

072

 

3.1

Zemljišta i građevinskih objekata

 

 

073

 

3.2

Financijskih ulaganja

 

 

074

 

3.3

Ostale revalorizacijske rezerve

 

 

075

076+077+078

4

Rezerve

 

 

076

 

4.1

Zakonske rezerve

 

 

077

 

4.2

Statutarna rezerva

 

 

078

 

4.3

Ostale rezerve

 

 

079

080+081

5

Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak

 

 

080

 

5.1

Zadržana dobit

 

 

081

 

5.2

Preneseni gubitak (–)

 

 

082

083+084

6

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

083

 

6.1

Dobit tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

084

 

6.2

Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (–)

 

 

085

 

B

MANJINSKI INTERES

 

 

086

087+088+089

C

TEHNIČKE PRIČUVE

 

 

087

 

1

Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, bruto iznos

 

 

088

 

2

Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, bruto iznos

 

 

089

 

3

Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade, bruto iznos

 

 

090

091+092+093+094

D

OSTALE PRIČUVE – REZERVIRANJA

 

 

091

 

1

Interventne pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje

 

 

092

 

2

Interventne pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje

 

 

093

 

3

Ostala rezerviranja obveznog mirovinskog osiguranja

 

 

094

 

4

Ostala rezerviranja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

 

 

095

096+097

E

NEOSIGURATELJNO-TEHNIČKE PRIČUVE – REZERVIRANJA

 

 

096

 

1

Pričuve za mirovine i slične obveze 

 

 

097 

 

2

Ostale pričuve

 

 

098

099+100+101

F

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

099

 

1

Obveze po osnovi zajmova

 

 

100

 

2

Obveze po izdanim vrijednosnim papirima

 

 

101

 

3

Ostale financijske obveze

 

 

102

103+104

G

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

 

 

103

 

1

Odgođena porezna obveza

 

 

104

 

2

Tekuća porezna obveza

 

 

105

106+107+108+109+
110+111

H

OSTALE OBVEZE

 

 

106

 

Obveze prema povezanim poduzećima

 

 

107

 

2

Obveze prema dobavljačima

 

 

108

 

3

Obveze prema zaposlenima

 

 

109

 

4

Obveze za plaće i naknade plaća

 

 

110

 

5

Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje

 

 

111

 

6

Ostale obveze

 

 

112

113+114+115

I

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 

 

 

113 

 

1

Obračunati troškovi

 

 

114

 

2

Odgođeno priznavanje prihoda

 

 

115

 

3

Prihod budućeg razdoblja

 

 

116

066+085+086+090+
095+102+105+112

J

UKUPNO PASIVA

 

 

117

 

K

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 
Napomena: Poziciju 085 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________
 

                                  Naziv društva ________________________
                                               MBS: ________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski
                                           registar)

 

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od ________ do __________

u kunama

Broj pozicije 

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

POZICIJA

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+003

I

Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata – Obvezno mirovinsko osiguranje

 

 

002

 

1

Bruto iznos

 

 

003 

 

2

Udio reosiguranja

 

 

004

005+006

II

Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata – Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

 

 

005

 

1

Bruto iznos

 

 

006

 

2

Udio reosiguranja

 

 

007

008+009+013+014+
015+019+020

III

Prihodi od ulaganja – Obvezno mirovinsko osiguranje

 

 

008

 

1

Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim pothvatima

 

 

009

010+011+012

2

Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

 

 

010

 

2.1

Prihodi od najma

 

 

011

 

2.2

Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata

 

 

012

 

2.3

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

 

 

013

 

3

Prihodi od kamata

 

 

014

 

4

Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

015

016+017+018

5

Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja

 

 

016

 

5.1

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

017

 

5.2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

018

 

5.3

Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja

 

 

019

 

6

Neto pozitivne tečajne razlike

 

 

020

 

7

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

021

 

022+023+027+028+
029+033+034

IV

Prihodi od ulaganja – Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

 

 

022

 

1

Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim pothvatima

 

 

023

024+025+026

2

Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

 

 

024

 

2.1

Prihodi od najma

 

 

025

 

2.2

Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata

 

 

026

 

2.3

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

 

 

027

 

3

Prihodi od kamata 

 

 

028

 

4

Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

029

030+031+032

5

Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja

 

 

030

 

5.1

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

031

 

5.2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

032

 

5.3

Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja

 

 

033

 

6

Neto pozitivne tečajne razlike

 

 

034

 

7

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

035

036+037+041+042+
043+047+048

V

Prihodi od ulaganja – Poslovanje Društva

 

 

036

 

1

Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim pothvatima

 

 

037

038+039+040

2

Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

 

 

038

 

2.1

Prihodi od najma

 

 

039

 

2.2

Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata

 

 

040

 

2.3 

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

 

 

041

 

3

Prihodi od kamata

 

 

042

 

4

Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

043

044+045+046

5

Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja

 

 

044

 

5.1

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

045

 

5.2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

046

 

5.3

Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja

 

 

047

 

6

Neto pozitivne tečajne razlike

 

 

048 

 

7

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

049

 

VI

Prihodi od provizija i naknada

 

 

050

 

VII

Ostali prihodi

 

 

051

052+059+062+065

VIII

Rashodi s temelja ugovora o mirovini – Obvezno mirovinsko osiguranje

 

 

052

053+056

1

Isplate iz obveznog mirovinskog osiguranja

 

 

053

054+055

1.1

Isplate mjesečnih mirovina

 

 

054

 

1.1.1

Bruto iznos

 

 

055

 

1.1.2

Udio reosiguranja

 

 

056

057+058

1.2

Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa

 

 

057

 

1.2.1 

Bruto iznos

 

 

058

 

1.2.2

Udio reosiguranja

 

 

059

060+061

2

Promjene tehničkih pričuva

 

 

060

 

2.1

Bruto iznos

 

 

061

 

2.2

Udio reosiguranja

 

 

062

063+064

3

Promjene pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade

 

 

063

 

3.1

Bruto iznos

 

 

064

 

3.2

Udio reosiguranja

 

 

065

 

4

Promjene interventnih pričuva

 

 

066

067+074+077+080

IX

Rashodi s temelja ugovora o mirovini – Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

 

 

067

068+071

1

Isplate iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

 

 

068

069+070

1.1

Isplate mjesečnih mirovina

 

 

069

 

1.1.1

Bruto iznos

 

 

070

 

1.1.2

Udio reosiguranja

 

 

071

072+073

1.2

Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa

 

 

072

 

1.2.1

Bruto iznos

 

 

073

 

1.2.2

Udio reosiguranja

 

 

074

075+076

2

Promjene tehničkih pričuva

 

 

075

 

2.1

Bruto iznos

 

 

076

 

2.2

Udio reosiguranja

 

 

077

078+079

3

Promjene pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade

 

 

078

 

3.1

Bruto iznos

 

 

079

 

3.2

Udio reosiguranja

 

 

080

 

4

Promjene interventnih pričuva

 

 

081

082+083+084+085+
086

X

Poslovni rashodi

 

 

082

 

1

Troškovi uprave

 

 

083

 

2

Amortizacija

 

 

084

 

3

Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće

 

 

085

 

4

Ostali troškovi uprave

 

 

086

 

5

Ostali poslovni rashodi

 

 

087

088+089+090+091+
092+093+094

XI

Troškovi ulaganja – Obvezno mirovinsko osiguranje

 

 

088

 

1

Amortizacija

 

 

089

 

2

Kamate

 

 

090

 

3

Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja

 

 

091

 

4

Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja

 

 

092

 

5

Neto negativne tečajne razlike

 

 

093

 

6

Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

094

 

7

Ostali troškovi ulaganja

 

 

095

096+097+098+099+
100+101+102

XII

Troškovi ulaganja – Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

 

 

096

 

1

Amortizacija  

 

 

097

 

2

Kamate

 

 

098

 

3

Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja

 

 

099

 

4

Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja

 

 

100

 

5

Neto negativne tečajne razlike

 

 

101

 

6

Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

102

 

7

Ostali troškovi ulaganj 

 

 

103

104+105+106+107+
108+109+110

XIII

Troškovi ulaganja – Poslovanje Društva

 

 

104

 

1

Amortizacija

 

 

105

 

2

Kamate

 

 

106

 

3

Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja

 

 

107

 

4

Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja

 

 

108

 

5

Neto negativne tečajne razlike

 

 

109

 

6

Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

110

 

7

Ostali troškovi ulaganja

 

 

111

 

XIV

Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja

 

 

112

 

XV

Udjeli u dobiti pridruženih društava

 

 

113

 

001+004+007+021+
035+049+050+051+
066+081+087+095+
103+111+112

XVI

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza

 

 

114

114+115

XVII

Porez na dobit ili gubitak

 

 

115

 

1

Tekući porezni trošak

 

 

116

 

2

Odgođeni porezni trošak (prihod)

 

 

117

113-114

XVIII

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza

 

 

118

 

1

Pripisano imateljima kapitala matice

 

 

119

 

2

Pripisano manjinskom interesu

 

 
Napomena: Pozicije 118 i 119 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

                                   Naziv društva ________________________
                                               MBS: ________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski
                                           registar)

 

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje od ____________ do ___________

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Tekuće poslovno razdoblje

Isto razdoblje prethodne godine

001

002+013+029

I

NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 

 

 

002

003+004

1

Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza

 

 

003

 

1.1

Dobit/gubitak prije poreza

 

 

004

005+006+007 +008+
009+010 +011+012 

1.2

Usklađenja:

 

 

 

005

 

1.2.1

Amortizacija nekretnina i opreme

 

 

006

 

1.2.2

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

007

 

1.2.3

Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost

 

 

008

 

1.2.4

Troškovi kamata

 

 

009

 

1.2.5

Prihodi od kamata

 

 

010

 

1.2.6

Udjeli u dobiti pridruženih društava

 

 

011

 

1.2.7

Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)

 

 

012

 

1.2.8

Ostala usklađenja

 

 

013

014+015+…+028

2

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

 

 

014

 

2.1

Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju

 

 

015

 

2.2

Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

016

 

2.3

Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja

 

 

017

 

2.4

Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama

 

 

018

 

2.5

Povećanje/smanjenje porezne imovine

 

 

019

 

2.6

Povećanje/smanjenje potraživanja 

 

 

020

 

2.7

Povećanje/smanjenje ostale imovine

 

 

021

 

2.8

Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda

 

 

022

 

2.9

Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva

 

 

023

 

2.10

Povećanje/smanjenje ostalih pričuva

 

 

024

 

2.11

Povećanje/smanjenje neosigurateljno-tehničkih pričuva

 

 

025

 

2.12

Povećanje/smanjenje poreznih obveza

 

 

026

 

2.13

Povećanje/smanjenje financijskih obveza

 

 

027

 

2.14

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

 

 

028

 

2.15

Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

 

 

029

 

3

Plaćeni porez na dobit

 

 

030

031+032+…+046

II

NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

031

 

Primici od prodaje materijalne imovine

 

 

032

 

2

Izdaci za nabavu materijalne imovine

 

 

033

 

3

Primici od prodaje nematerijalne imovine

 

 

034

 

4

Izdaci za nabavu nematerijalne imovine

 

 

035

 

5

Primici od prodaje nekretnina

 

 

036

 

Izdaci za prodaju nekretnina

 

 

037

 

7

Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

 

 

038

 

8

Primici od prodaje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za novac i novčane ekvivalente

 

 

039

 

9

Izdaci za stjecanje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za stečeni novac i novčane ekvivalente

 

 

040

 

10

Primici od ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

041

 

11

Izdaci za ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

042

 

12

Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela

 

 

043

 

13

Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele

 

 

044

 

14

Primici od dividendi i udjela u dobiti

 

 

045

 

15

Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

046

 

16

Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove

 

 

047 

048+049+050+051+
052

III

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

048

 

1

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

 

 

049

 

2

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

050

 

3

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

051

 

4

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

 

 

052

 

5

Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

 

 

053

001+030+047

IV

ČISTI NOVČANI TIJEK (I+II+III)

 

 

054

 

V

 

UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE

 

 

055

053+054

VI

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (I+II+III+IV)

 

 

056

 

1

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 

 

 

057

055+056

2

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

 

 

Napomene: 1. Pozicije koje umanjuju novčani tijek upisuju se s negativnim predznakom
2. Pozicije 038 i 039 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

                                   Naziv društva ________________________
                                               MBS: ________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski
                                           registar)
 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
za razdoblje od _________ do _________

 

                                Glavnica

   

 

Upisani kapital

Premije
na emitirane dionice

Revalorizacijska rezerva- zemljišta i građevinski objekti

Revalorizacijska rezerva- financijska ulaganja

Ostale revalorizacijske rezerve

Zakonske rezerve

Statutarne rezerve

Ostale rezerve (uključujući vlastite dionice)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Manjinski interes¹

Ukupno kapital i rezerve

Pozicija

Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena računovodstevnih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizirani dobici i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgođeni porez po dobicima i gubicima od financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dobici i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto dobici (gubici) priznati direktno u kapitalu i rezervama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno priznati dobici (gubici) u tekućem razdoblju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividende (udjeli u dobiti – za isplatu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenos dobiti u rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispravak  pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena računovodstvenih politika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizirani dobici i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgođeni porez po dobicima i gubicima od financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dobici i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto dobici (gubici) priznati direktno u kapitalu i rezervama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno priznati dobici (gubici) u prethodnom razdoblju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividende (udjeli u dobiti – za isplatu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenos dobiti u rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: ¹ Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje
financijske izvještaje

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________


 

PRILOG 2

VRSTE I SADRŽAJ DOPUNSKIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Obrazac DI-1

                                   Naziv društva ________________________
                                               MBS: ________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski
                                           registar)

PREGLED STANJA ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH PRIČUVA OBVEZNOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan ____________ godine

Redni broj

Namjena ulaganja

Dozvoljeni %

Ostvareni iznos

Ostvareni %

 

Ukupne tehničke pričuve OMO

100%

 

 

I

Ulaganja predviđena člankom 68. stavak 1. Zakona

100%

 

 

1.

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

2.

Zapisi HNB

 

 

 

3.

Obveznice

 

 

 

3.1

Državne obveznice (najmanje 50%)*

 

 

 

3.2

Obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave

 

 

 

3.3

Hipotekarne obveznice

 

 

 

3.4

Obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3

5%

 

 

4.

Vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo te zajmovi koje daje ili za koje je izdala jamstvo RH

10%

 

 

5.

Nekretnine
(najviše 5% u jednu nekretninu)

 

 

 

6.

Dionice kojima se trguje na organiziranim tržištima

 

 

 

7.

 

Depoziti u bankama
(najviše 5% u jednu banku, a u više povezanih banaka ukupno najviše 7,5%)

 

 

 

8.

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

9.

Dionice u zatvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

Točke 8. i 9. najviše 20% od čega najviše 5% u jedan investicijski fond

20%

 

 

10.

Cjenovno indeksirane obveznice

 

 

 

10.1

Cjenovno indeksirane državne obveznice (najmanje 50%)*

 

 

 

10.2

Cjenovno indeksirane obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave

20%

 

 

10.3

Cjenovno indeksirane obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3

20%

 

 

10.4

Cjenovno indeksirane hipotekarne obveznice

 

 

 

II

Ostala ulaganja

5%

 

 

1.

Novac na žiroračunu

 

 

 

2.

Ostala ulaganja

 

 

 

Napomena: Društvo mora najmanje 50% sredstava tehničkih pričuva OMO uložiti u imovinu pod rednim brojem I, 10.1 ukoliko takva imovina postoji, u protivnom mora najmanje 50% sredstava tehničkih pričuva OMO uložiti u imovinu pod rednim brojem I, 3.1

 

 

 

 

 

Redni broj

Stavka

Iznos

1

Ukupno uložena sredstva

 

2

Ukupne tehničke pričuve

 

 

Razlika (1-2)

 

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________
 

Obrazac DI-2

                                   Naziv društva ________________________
                                               MBS: ________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski
                                           registar)
 

PREGLED STANJA ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH PRIČUVA DOBROVOLJNOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan ____________ godine

 

Redni broj

Namjena ulaganja

Dozvoljeni %

Ostvareni iznos

Ostvareni %

 

Ukupne tehničke pričuve DMO

100%

 

 

I

Ulaganja predviđena člankom 68 stavak 1.

100%

 

 

1.

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

2.

Zapisi HNB

 

 

 

3.

Obveznice

 

 

 

3.1

Državne obveznice 

 

 

 

3.2

Obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave

 

 

 

3.3

Hipotekarne obveznice

 

 

 

3.4

Obvznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3

5%

 

 

4.

Vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo te zajmovi koje daje ili za koje je izdala jamstvo RH

10%

 

 

5.

Nekretnine (najviše 5% u jednu nekretninu)

 

 

 

6.

Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH  

 

 

 

7.

Depoziti u bankama  (najviše 5% u jednu banku, a u više povezanih banaka ukupno najviše 7,5%)

 

 

 

8.

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

9.

Dionice u zatvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

Točke 8. i 9. najviše 20% od čega najviše 5% u jedan investicijski fond

20%

 

 

10.

Cjenovno indeksirane obveznice

 

 

 

10.1

Cjenovno indeksirane državne obveznice

 

 

 

10.2

Cjenovno indeksirane obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave

 

 

 

10.3

Cjenovno indeksirane obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3

 

 

 

10.4

Cjenovno indeksirane hipotekarne obveznice

 

 

 

II

Ostala ulaganja

5%

 

 

1.

Novac na žiroračunu

 

 

 

2.

Ostala ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

 Stavka

 

Iznos

1

Ukupno uložena sredstva

 

2

Ukupne tehničke pričuve

 

 

Razlika (1-2)

 

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________
 

Obrazac DI-3

Naziv društva ________________________
MBS: ______________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski registar)
 

Pregled stanja ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava
(osim sredstava obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja)
na dan ____________ godine

Redni
broj

Opis pozicije

Ostvareni iznos

A

Ukupna ulaganja iz kapitala

 

I

Ulaganja u nekretnine

 

II

Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

 

1

Dionice i udjeli u podružnicama 

 

2

Dionice i udjeli u pridruženim društvima

 

3

Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

 

III

Ostala financijska ulaganja

 

1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

 

1.1

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

 

1.2

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

 

2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

2.1

Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv priho 

 

2.2

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

 

2.3

Udjeli u investicijskim fondovima

 

2.4

Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju

 

3

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

3.1

Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod

 

3.2

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

 

3.3

Derivativni financijski instrumenti

 

3.4

Udjeli u investicijskim fondovima

 

3.5

Ostala ulaganja

 

4

Depoziti, zajmovi i potraživanja

 

4.1

Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)

 

4.2

Zajmovi

 

4.3

Ostali zajmovi i potraživanja

 

IV

Novac na žiroračunu

 

 

 

 

B

Ulaganja (bilanca, aktiva, D, 011)

 

1

Kapital i rezerve (bilanca, pasiva, A, 066)

 

2

Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja (DI-1)

 

3

Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (DI-2)

 

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

 

Obrazac DI-4

Naziv društva ________________________
MBS: ______________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski registar)
 

PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA SREDSTAVA
TEHNIČKIH PRIČUVA OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
u razdoblju od ______ do _______ godine

Redni broj

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

1

Prihodi od kamata

 

 

2

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

 

 

3

Pozitivne tečajne razlike

 

 

4

Realizirani prihodi od ulaganja u

 

 

4.1

dionice

 

 

4.2

obveznice

 

 

4.3

trezorske zapise

 

 

4.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

4.5

ostalo

 

 

5

Prihodi od najma nekretnina

 

 

6

Prihodi od prodaje nekretnina

 

 

7

Ostali prihodi

 

 

I

UKUPNO PRIHODI

 

 

1

Negativne tečajne razlike

 

 

2

Realizirani rashodi od ulaganja u

 

 

2.1

dionice

 

 

2.2

obveznice

 

 

2.3

trezorske zapise

 

 

2.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

2.5

ostalo

 

 

3

Rashodi od prodaje nekretnina

 

 

4

Ostali rashodi

 

 

II

UKUPNO RASHODI

 

 

III

NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA

 

 

1

Nerealizirani dobici od ulaganja u

 

 

1.1

dionice

 

 

1.2

obveznice

 

 

1.3

trezorske zapise

 

 

1.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

1.5

ostalo

 

 

2

Nerealizirani gubici od ulaganja u

 

 

2.1

dionice

 

 

2.2

obveznice

 

 

2.3

trezorske zapise

 

 

2.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

2.5

ostalo

 

 

IV

UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

 

 

V

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA

 

 

 Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

 

Obrazac DI-5

Naziv društva ________________________
MBS: ______________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA SREDSTAVA
TEHNIČKIH PRIČUVA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
u razdoblju od ______ do _______ godine

Redni broj

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

1

Prihodi od kamata

 

 

2

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

 

 

3

Pozitivne tečajne razlike

 

 

4

Realizirani prihodi od ulaganja u

 

 

4.1

dionice

 

 

4.2

obveznice

 

 

4.3

trezorske zapise

 

 

4.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

4.5

ostalo

 

 

5

Prihodi od najma nekretnina

 

 

6

Prihodi od prodaje nekretnina

 

 

7

Ostali prihodi

 

 

I

UKUPNO PRIHODI

 

 

1

Negativne tečajne razlike

 

 

2

Realizirani rashodi od ulaganja u

 

 

2.1

dionice

 

 

2.2

obveznice

 

 

2.3

trezorske zapise

 

 

2.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

2.5

ostalo

 

 

3

Rashodi od prodaje nekretnina

 

 

4

Ostali rashodi

 

 

II

UKUPNO RASHODI

 

 

III

NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA

 

 

1

Nerealizirani dobici od ulaganja u

 

 

1.1

dionice

 

 

1.2

obveznice

 

 

1.3

trezorske zapise

 

 

1.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

1.5

ostalo

 

 

2

Nerealizirani gubici od ulaganja u

 

 

2.1

dionice

 

 

2.2

obveznice

 

 

2.3

trezorske zapise

 

 

2.4

udjele u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

2.5

ostalo

 

 

IV

UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

 

 

V

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG
OSIGURANJA

 

 

 Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________
 

Obrazac DI-6

Naziv društva ________________________
MBS: ______________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski registar)
 

NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA SREDSTAVA
OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan _____________

Redni broj

 

Trošak ulaganja

Fer vrijednost na datum izvještajnog razdoblja

Nerealizirani

dobici

gubici

I

PORTFELJ ZA TRGOVANJE

 

 

 

 

1

ZAPISI

 

 

 

 

1.1

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

 

1.2

Zapisi HNB

 

 

 

 

2

OBVEZNICE

 

 

 

 

2.1

Obveznice Republike Hrvatske

 

 

 

 

2.2

Obveznice lokalne uprave i samouprave

 

 

 

 

2.3

Obveznice trgovačkih društava

 

 

 

 

3

DIONICE I UDJELI

 

 

 

 

3.1

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

3.2

Dionice trgovačkih društava

 

 

 

 

3.3

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

4

OSTALA ULAGANJA

 

 

 

 

4.1

Ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

4.2

Ulaganja u ostalu imovinu

 

 

 

 

II

PORTFELJ S PROMJENAMA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA

 

 

 

 

1

ZAPISI

 

 

 

 

1.1

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

 

1.2

Zapisi HNB

 

 

 

 

2

OBVEZNICE

 

 

 

 

2.1

Obveznice Republike Hrvatske

 

 

 

 

2.2

Obveznice lokalne uprave i samouprave

 

 

 

 

2.3

Obveznice trgovačkih društava

 

 

 

 

3

DIONICE I UDJELI

 

 

 

 

3.1

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

3.2

Dionice trgovačkih društava

 

 

 

 

3.3

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

4

OSTALA ULAGANJA

 

 

 

 

4.1

Ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

4.2

Ulaganja u ostalu imovinu

 

 

 

 

III

PORTFELJ RASPOLOŽIV ZA PRODAJU

 

 

 

 

1

ZAPISI

 

 

 

 

1.1

Trezorski zapisi Ministarstva financij 

 

 

 

 

1.2

Zapisi HNB

 

 

 

 

2

OBVEZNICE

 

 

 

 

2.1

Obveznice Republike Hrvatske

 

 

 

 

2.2

Obveznice lokalne uprave i samouprave

 

 

 

 

2.3

Obveznice trgovačkih društava

 

 

 

 

3

DIONICE I UDJELI

 

 

 

 

3.1

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

3.2

Dionice trgovačkih društava

 

 

 

 

3.3

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

4

OSTALA ULAGANJA

 

 

 

 

4.1

Ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

4.2

Ulaganja u ostalu imovinu

 

 

 

 

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

 

Obrazac DI-7

Naziv društva: ________________________
MBS: _______________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski registar)
 

NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA SREDSTAVA
DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan _____________

Redni broj

 

Trošak ulaganja

Fer vrijednost na datum izvještajnog razdoblja

Nerealizirani

dobici

gubici

I

PORTFELJ ZA TRGOVANJE

 

 

 

 

1

ZAPISI

 

 

 

 

1.1

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

 

1.2

Zapisi HNB

 

 

 

 

2

OBVEZNICE

 

 

 

 

2.1

Obveznice Republike Hrvatske

 

 

 

 

2.2

Obveznice lokalne uprave i samouprave

 

 

 

 

2.3

Obveznice trgovačkih društava

 

 

 

 

3

DIONICE I UDJELI

 

 

 

 

3.1

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

3.2

Dionice trgovačkih društava

 

 

 

 

3.3

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

4

OSTALA ULAGANJA

 

 

 

 

4.1

Ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

4.2

Ulaganja u ostalu imovinu

 

 

 

 

II

PORTFELJ S PROMJENAMA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA

 

 

 

 

1

ZAPISI

 

 

 

 

1.1

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

 

1.2

Zapisi HNB

 

 

 

 

2

OBVEZNICE

 

 

 

 

2.1

Obveznice Republike Hrvatske

 

 

 

 

2.2

Obveznice lokalne uprave i samouprave

 

 

 

 

2.3

Obveznice trgovačkih društava

 

 

 

 

3

DIONICE I UDJEL 

 

 

 

 

3.1

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

3.2

Dionice trgovačkih društava

 

 

 

 

3.3

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

4

OSTALA ULAGANJA

 

 

 

 

4.1

Ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

4.2

Ulaganja u ostalu imovinu

 

 

 

 

III

PORTFELJ RASPOLOŽIV ZA PRODAJU

 

 

 

 

1

ZAPISI

 

 

 

 

1.1

Trezorski zapisi Ministarstva financija

 

 

 

 

1.2

Zapisi HNB

 

 

 

 

2

OBVEZNICE

 

 

 

 

2.1

Obveznice Republike Hrvatske

 

 

 

 

2.2

Obveznice lokalne uprave i samouprave

 

 

 

 

2.3

Obveznice trgovačkih društava

 

 

 

 

3

DIONICE I UDJELI

 

 

 

 

3.1

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

3.2

Dionice trgovačkih društava

 

 

 

 

3.3

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

 

 

 

 

4

OSTALA ULAGANJA

 

 

 

 

4.1

Ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

4.2

Ulaganja u ostalu imovinu

 

 

 

 

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

 

Obrazac DI-8

Naziv društva: ________________________
MBS: _______________________________
(matični broj subjekta upisa u sudski registar)
 

TEHNIČKE PRIČUVE OBVEZNOG I DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
sa stanjem na dan _________________________

u kunama
 

Vrsta mirovine

Uplate za korisnika mirovine (doznake i jednokratne uplate)

Tehnički dio premije

Režijski dodatak (dodatak za
troškove)

Tehnička pričuva
iz prethodnog obračunskog razdoblja
(na dan________)

Tehnička pričuva
tekućeg obračunskog razdoblja
(na dan________) 

Promjena tehničke pričuve

Tehnička pričuva za pokriće obveza iz ugovora o mirovini
na dan ____

Tehnička pričuva za pokriće budućih troškova
na dan ____

Ukupna tehnička pričuva
na dan ____

Tehnička pričuva za pokriće obveza iz ugovora o mirovini
na dan ____

Tehnička pričuva za pokriće budućih troškova
na dan ____

Ukupna tehnička pričuva
na dan ____

Tehničke pričuve za pokriće obveza iz ugovora o mirovini
na dan ____

Tehničke pričuve za pokriće budućih troškova
na dan ____

Ukupna tehnička pričuva
na dan ____

 

1 (2 + 3)

2

3

4

5

6 (4 + 5)

7

8

9 ( 7 + 8)

10 ( 7 – 4)

11 ( 8 – 5)

12 (9 – 6) 

OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv mirovine*

 

…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv
mirovine*

 

…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mirovinska osiguravajuća društva dužna su upisati sve mirovinske programe koji su odobreni od strane Agencije na zadnji dan obračunskog razdoblja

Datum: _____________

Sastavio: (čitko ime i prezime)                                     Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

Potpis: _____________                                                            Potpis: _____________

 

PRILOG 3

KONTNI PLAN ZA MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
 

RAZRED
0

 

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL, NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA I FINANCIJSKA ULAGANJA

00

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL

001

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

01

NEMATERIJALNA IMOVINA

010

Osnivački izdaci

011

Izdaci za istraživanje i razvoj

012

Patenti, licence, koncesije, zaštitni znakovi i ostala slična prava

013

Računalni programi – softver

014

Goodwill

015

Predujmovi za nematerijalnu imovinu

016

Nematerijalna ulaganja u pripremi

017

Ostala nematerijalna imovina

018

Vrijednosno usklađenje i revalorizacija nematerijalne imovine

019

Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine

02

MATERIJALNA IMOVINA

020

Zemljišta

021

Građevinski objekti (zgrade)

022

Postrojenja, strojevi i oprema

023

Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportna sredstva

024

Predujmovi za materijalnu imovinu

025

Materijalna imovina u pripremi

026

Materijalna imovina izvan upotrebe

027

Ostala materijalna imovina

028

Ulaganja na tuđoj imovini u uporabi

029

Vrijednosno usklađenje objekata i opreme

030

Akumulirana amortizacija materijalne imovine

03

ULAGANJA U POVEZANA DRUŠTVA (PODRUŽNICE), PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE

030

Ulaganja u povezana društva (podružnice)

031

Ulaganja u pridružena društva

032

Ulaganja u zajedničke pothvate

04

FINANCIJSKA ULAGANJA KOJA SE DRŽE DO DOSPIJEĆA

040

Obveznice i usklađenje vrijednosti

0400

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

04000

Državne obveznice

040001

Nabavna vrijednost

040008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040009

Amortizacija

04001

Municipalne obveznice

040011

Nabavna vrijednost

040018

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040019

Amortizacija

04002

Korporativne obveznice

040021

Nabavna vrijednost

040028

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040029

Amortizacija

04003

Ostale obveznice

040031

Nabavna vrijednost

040038

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040039

Amortizacija 

0401

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

04010

Državne obveznice

040101

Nabavna vrijednost

040108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040109

Amortizacija

04011

Municipalne obveznice

040111

Nabavna vrijednost

040118

Usklađenje (ispravak) vrijednost 

040119

Amortizacija

04012

Korporativne obveznice

040121

Nabavna vrijednost

040128

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040129

Amortizacija

04013

Ostale obveznice

040131

Nabavna vrijednost

040138

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040139

Amortizacija

0402

Sredstva društva

04020

Državne obveznice

040201

Nabavna vrijednost

040208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040209

Amortizacija

04021

Municipalne obveznice

040211

Nabavna vrijednost

040218

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040219

Amortizacija

04022

Korporativne obveznice

040221

Nabavna vrijednost

040228

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040229

Amortizacija

04023

Ostale obveznice

040231

Nabavna vrijednost

040238

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

040239

Amortizacija

041

Komercijalni zapisi i usklađenje vrijednosti

0410

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

041001

Nabavna vrijednos 

041008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

041 

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranj 

041101

Nabavna vrijednost

041108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0412

Sredstva društva

041201

Nabavna vrijednost

041208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

042

Trezorski zapisi i usklađenje vrijednosti

0420

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

042001

Nabavna vrijednost

042008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0421

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

042101

Nabavna vrijednost

042108

Usklađenje (ispravak) vrijednost 

0422

Sredstva društva 

042201

Nabavna vrijednost

042208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

043

Mjenice i usklađenje vrijednosti

0430

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

043001

Nabavna vrijednost

043008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0431

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

043101

Nabavna vrijednost

043108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0432

Sredstva društva

043201

Nabavna vrijednost

043208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

049

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća i usklađenje vrijednosti

0490

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

049001

Nabavna vrijednost

049008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0491

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

049101

Nabavna vrijednost

049108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0492

Sredstva društva

049201

Nabavna vrijednost

049208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05

FINANCIJSKA ULAGANJA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

050

Obveznice i usklađenje vrijednosti

0500

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

05000

Državne obveznice

050001

Nabavna vrijednost

050018

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05001

Municipalne obveznice

050011

Nabavna vrijednost

050018

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05002

Korporativne obveznice

050021

Nabavna vrijednost

050028

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05003

Ostale obveznice

050031

Nabavna vrijednost

050038

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0501

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

05010

Državne obveznice

050101

Nabavna vrijednost

050118

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05011

Municipalne obveznice

050111

Nabavna vrijednost

050118

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05012

Korporativne obveznice

050121

Nabavna vrijednost

050128

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05013

Ostale obveznice

050131

Nabavna vrijednost

050138

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0502

Sredstva društva

05020

Državne obveznice

050201

Nabavna vrijednost

050218

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05021

Municipalne obveznice

050211

Nabavna vrijednost

050218

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05022

Korporativne obveznice

050221

Nabavna vrijednost

050228

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

05023

Ostale obveznice

050231

Nabavna vrijednost

050238

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

051

Komercijalni zapisi i usklađenje vrijednosti

0510

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

051001

Nabavna vrijednost

051008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0511

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

051101

Nabavna vrijednost

051108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0512

Sredstva društva

051201

Nabavna vrijednost

051208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

052

Mjenice mjerene po fer vrijednosti i usklađenje vrijednosti

0520

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

052001

Nabavna vrijednost

052008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0521

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

052101

Nabavna vrijednost

052108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0522

Sredstva društva

052201

Nabavna vrijednost

052208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

053

Investicijski fondovi i usklađenje vrijednosti

0530

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

053001

Nabavna vrijednost

053008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0531

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

053101

Nabavna vrijednost

053108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0532

Sredstva društva

053201

Nabavna vrijednost

053208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

054

Dionice i usklađenje vrijednosti

0540

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

054001

Nabavna vrijednost

054008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0541

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

054101

Nabavna vrijednost

054108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0542

Sredstva društva

054201

Nabavna vrijednost

054208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

055

Derivativni instrumenti i usklađenje vrijednosti u računovodstvu zaštite

0550

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 

055001

Nabavna vrijednost

055008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0551

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

055101

Nabavna vrijednost

055108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0552

Sredstva društva

055201

Nabavna vrijednost

055208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

059

Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju i usklađenje vrijednosti

0590

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

059001

Nabavna vrijednost

059008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0591

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

059101

Nabavna vrijednost

059108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0592

Sredstva društva

059201

Nabavna vrijednost

059208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

059

Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju i usklađenje vrijednosti

0590

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

059001

Nabavna vrijednost

059008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0591

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

059101

Nabavna vrijednost

059108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0592

Sredstva društva

059201

Nabavna vrijednost

059208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

06

FINANCIJSKA ULAGANJA NAMIJENJENA ZA TRGOVANJE (PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA)

060

Obveznice i usklađenje vrijednosti

0600

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

060001

Nabavna vrijednost

060008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0601

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

060101

Nabavna vrijednost

060108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0602

Sredstva društva

060201

Nabavna vrijednost

060208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

061

Komercijalni zapisi i usklađenje vrijednosti

0610

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

061001

Nabavna vrijednost

061008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0611

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

061101

Nabavna vrijednost

061108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0612

Sredstva društva

061201

Nabavna vrijednost

061208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

062

Trezorski zapisi i usklađenje vrijednosti

0620

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

062001

Nabavna vrijednost

062008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0621

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

062101

Nabavna vrijednost

062108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0623

Sredstva društva

062301

Nabavna vrijednost

062308

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

063

Mjenice koje kotiraju i usklađenje vrijednosti

0630

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranj 

063001

Nabavna vrijednost

063008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0631

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

063101

Nabavna vrijednost

063108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0632

Sredstva društva

063201

Nabavna vrijednost

063208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

064

Investicijski fondovi i usklađenje vrijednosti

0640

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

064001

Nabavna vrijednost

064008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0641

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

064101

Nabavna vrijednost

064108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0642

Sredstva društva

064201

Nabavna vrijednost

064208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

065

Dionice i usklađenje vrijednosti

0650

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

065001

Nabavna vrijednost

065008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0651

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

065101

Nabavna vrijednost

065108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0652

Sredstva društva

065201

Nabavna vrijednost

065208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

066

Derivativni instrumenti i usklađenje vrijednosti

0660

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

066001

Nabavna vrijednost

066008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0661

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

066101

Nabavna vrijednost

066108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0662

Sredstva društva

066201

Nabavna vrijednost

066208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

069

Ostala ulaganja po fer vrijednosti i usklađenje vrijednosti

0690

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

069001

Nabavna vrijednost

069008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0691

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranj 

069101

Nabavna vrijednost

069108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0692

Sredstva društva

069201

Nabavna vrijednost

069208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

07

DEPOZITI I ZAJMOVI

070

Depoziti i usklađenje vrijednosti

0700

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

070001

Nabavna vrijednost

070008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0701

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

070101

Nabavna vrijednost

070108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0702

Sredstva društva

070201

Nabavna vrijednost

070208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

071

Ostali zajmovi i depoziti i usklađenje vrijednosti

0710

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

071001

Nabavna vrijednost

071008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0711

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

071101

Nabavna vrijednost

071108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0712

Sredstva društva

071201

Nabavna vrijednost

071208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

072

Vrijednosni papiri koji ne kotiraju na aktivnom tržištu i usklađenje vrijednosti

0720

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

072001

Nabavna vrijednost

072008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0721

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

072101

Nabavna vrijednost

072108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0722

Sredstva društva

072201

Nabavna vrijednost

072208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

073

Plasmani temeljem obrnutih repo poslova i usklađenje vrijednosti

0730

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

073001

Nabavna vrijednost

073008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0731

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

073101

Nabavna vrijednost

073108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0732

Sredstva društva

073201

Nabavna vrijednost

073208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

074

Nederivativna financijska ulaganja s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu i usklađenje vrijednosti

0740

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

074001

Nabavna vrijednost

074008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0741

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

074101

Nabavna vrijednost

074108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0742

Sredstva društva

074201

Nabavna vrijednost

074208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

075

Ostali plasmani i usklađenje vrijednosti

0750

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

075001

Nabavna vrijednost

075008

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0751

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

075101

Nabavna vrijednost

075108

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

0752

Sredstva društva

075201

Nabavna vrijednost

075208

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

08

ULAGANJE U NEKRETNINE (podijeliti na ulaganja OMO i DMO)

0800

Zemljišta

0801

Građevinski objekti (zgrade)

0809

Ispravak vrijednosti za iznos amortizacije i umanjenja ulaganja u nekretnine

09

VLASTITE DIONICE I UDJELI

0900

Otkupljene vlastite dionice

0901

Otkupljeni vlastiti posovni udjeli

0909

Usklađenje (ispravak) vrijednosti

  

RAZRED 1

NOVAC, NOVČANI EKVIVALENTI, POTRAŽIVANJA I RAZGRANIČENJA

10

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

100

Novac u banci – kunski

1000

Žiro-račun

1001

Žiro-račun tehničke pričuve – DMO

1002

Žiro-račun tehničke pričuve – OMO

1090

Žiro-račun – prijelazni konto

109 

Žiro-račun – prijelazni konto – bezgotovinska blagajna

1092

Žiro-račun – prijelazni konto – gotovinska blagajna

1093

Žiro-račun – prijelazni konto za zatvaranje avansa

1094

Žiro-račun – prijelazni konto za prijenos sredstava za isplatu mirovina

101

Novac u banci – devizni

1010

Devizni račun – EUR

1011

Devizni račun – EUR – DMO

1012

Devizni račun – EUR – OMO

1019

Devizni račun – prijelazni konto

102

Novac u blagajni – kunski

1020

Glavna blagajna

103

Novac u blagajni – devizni

1030

Glavna devizna blagajna – EUR

1037

Ostala novčana sredstva

11

NOVČANI EKVIVALENTI

110

Čekovi

111

Ostalo

119

Ispravak vrijednosti

12

POTRAŽIVANJA OD OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOV 

13

POTRAŽIVANJA OD DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

14

POTRAŽIVANJA OD OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA

15

POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH OSOBA

18

OSTALA POTRAŽIVANJA

180

Ostala potraživanja

181

Potraživanja za prinose po uloženim sredstvima (kamate, udjeli, dividende i sl.)

1810

Sredstva društva

1811

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

1812

Obvezno mirovinsko osiguranje

182

Potraživanja od državnih i drugih institucija

183

Potraživanja za preplaćene poreze, doprinose i članarine

184

Potraživanja od zaposlenih

185

Potraživanja od kupaca

189

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja

19

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)

190

Unaprijed plaćeni troškovi

191

Obračunana nedospjela potraživanja

192

Nedospjela naplata prihoda

193

Odgođena porezna mirovina 

194

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

 

 

RAZRED 2

DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

20

OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA I OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA

200

Obveze po osnovi naknada – sredstva društva 

201

Obveze po osnovi naknada – dobrovoljno mirovinsko osiguranje

202

Obveze po osnovi naknada – obvezno mirovinsko osiguranje

21

OBVEZE PO OSNOVI UGOVORA O MIROVINI

210

Obveze po osnovi ugovora o mirovini – dobrovoljno mirovinsko osiguranje

211

Obveze po osnovi ugovora o mirovini – obvezno mirovinsko osiguranje

22

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

220

Obveze prema dobavljačima u zemlji

221

Obveze prema dobavljačima iz inozemstva

222

Obveze prema dobavljačima – fizičke osobe

23

OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

230

Obveze za neto plaće i nadnice

231

Obveza za doprinose iz plaće

232

Porezi i prirezi

233

Obveze za doprinose na plaće

234

Obustave iz neto plaća i naknada

235

Ostale obveze prema zaposlenima

236

Isplate s temelja udjela u kapitalu (opcijske kupnje, dionice)

25

OBVEZE PREMA POVEZANIM OSOBAMA 

26

FINANCIJSKE OBVEZE, OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

260

Financijske obveze po amortiziranom trošku

2600

Obveze po izdanim vrijednosnim papirima

26000

Obveze po izdanim obveznicama

26001

Obveze po ostalim dužničkim vrijednosnicama

2601

Ostale obveze po amortiziranom trošku

261

Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2610

Obveze po dužničkim vrijednosnim papirim 

2611

Derivativne financijske obveze

2612

Ostale financijske obveze po fer vrijednosti

262

Obveze za kredite

263

Obveze po repo poslovima

264

Obveze s osnove kamata i naknada

269

Ostale financijske obveze

27

OSTALE OBVEZE

27000

Obveze za primljene predujmove za premije osiguranja – jednokratne uplate

27001

Obveze za primljene predujmove za premije osiguranja – uplate iz DMF-a

27002

Obveze za primljene predujmove za premije osiguranja – uplate iz OMF-a

27010

Obveze za doprinos za općekorisne funkcije šuma

27011

Obveza za poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

27012

Obveze za doprinos HGK

27020

Obveze za uplatu temeljnog kapitala

27080

Obveze za porez na dobit

27090

Ostale nespomenute obveze

29

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)

290

Odgođeno plaćanje troškova

291

Odgođene porezne obveze

292

Prihodi budućeg razdoblja

299

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

  

RAZRED 3

ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

31

SIROVINE I MTERIJAL

32

REZERVNI DIJELOVI

35

SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA

350

Sitan inventar, autogume i ambalaža

3500

Sitan inventar na zalihi

3501

Sitan inventar u upotrebi

3502

Autogume na zalihi

3503

Autogume u upotrebi

3504

Autogume u uporabi

3505

Amortizacija sitnog inventara

3506

Amortizacija autoguma

3509

Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, autoguma i ambalaže

36

PREDUJMOVI ZA ZALIHE

  

RAZRED 4

TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI

40

RASHODI S TEMELJA ISPLATA MIROVINA

400

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

401

Obvezno mirovinsko osiguranje

41

PROMJENE TEHNIČKIH PRIČUVA

410

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

411

Obvezno mirovinsko osiguranje

42

PROMJENE INTERVENTNIH PRIČUVA

43

PROMJENE PRIČUVA ZA NEISPLAĆENE MIROVINE I OSTALE NAKNADE

44 

FINANCIJSKI RASHODI

440

Kamatni rashodi

441

Negativne tečajne razlike

4410

Financijska ulaganja koja se drže do dospijeća

44100

Obveznice

441000

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441001

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranj 

441002

Sredstva društva

44101

Mjenice

441010

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441011

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441012

Sredstva društva

44102

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

441020

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441021

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441022

Sredstva društva

4411

Financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

44110

Obveznice

441100

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441101

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441102

Sredstva društva

44111

Mjenice

441110

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441111

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441112

Sredstva društva

44112

Investicijski fondovi

441120

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441121

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441122

Sredstva društva

44113

Dionice

441130

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441131

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441132

Sredstva društva

44114

Derivativni instrumenti

441140

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441141

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441142

Sredstva društva

44115

Ostala financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

44115 

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441151

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441152

Sredstva društva

4412

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

44120

Obveznice

441200

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441201

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441202

Sredstva društva

44121

Mjenice

441210

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441211

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441212

Sredstva društva

44122

Investicijski fondovi

441220

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441221

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441222

Sredstva društva

44123

Dionice

441230

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441231

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441232

Sredstva društva

44124

Derivativni instrumenti

441240

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441241

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441242

Sredstva društva

44125

Ostala financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

441250

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441251

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441252

Sredstva društva

4413

Zajmovi i depoziti

44130

Depoziti

441300

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441301

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441302

Sredstva društva

44131

Zajmovi

441310

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441311

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441312

Sredstva društva

44132

Mjenice 

441320

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441321

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441322

Sredstva društva

44133

Plasmani temeljem obrnutih repo poslova

441330

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441331

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441332

Sredstva društva

44134

Nederivativna financijska ulaganja

441340

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

44134 

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441342

Sredstva društva

44135

Ostali plasmani

441350

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441351

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441352

Sredstva društva

44136

Negativne tečajne razlike na kamat 

441360

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

441361

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

441362

Sredstva društva

442

Umanjenja financijske i materijalne imovine

4420

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

4421

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

4422

Sredstva društva

443

Troškovi naknada

4430

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

4431

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

4432

Sredstva društva

444

Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

4440

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

44400

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

44401

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

44402

Sredstva društva

4441

Ostali nerealizirani gubici

44410

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

44411

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

44412

Sredstva društva

445

Realizirani gubici od prodaje financijske imovine

4450

Financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

44500

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

44501

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

44502

Sredstva društva

4451

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

44510

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

44511

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

44512

Sredstva društva

4452

Zajmovi i depoziti

44520

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

44521

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

44522

Sredstva društva

449

Ostali troškovi po financijskim i materijalnim ulaganjima

45

RASHODI OD POSLOVANJA

450

Troškovi plaća zaposlenih i naknade zaposlenima za primanja po kolektivnom ugovoru

4500

Troškovi plaća zaposlenih 

45000

Neto plaća

45001

Trošak doprinosa za MIO iz plaća

45002

Trošak doprinosa za ZO iz plaće 

45003 

Trošak doprinosa za zapošljavanje iz plaće

45004

Trošak poreza iz plaće

45005

Trošak prireza na porez

45006

Trošak doprinosa za MIO na plaću

45007

Trošak doprinosa za ZO na plaću

45008

Trošak doprinosa za zapošljavanje na plaću

45009

Troškovi doprinosa ZO za ozljede na radu (0,5%)

4501

Naknade zaposlenima za primanja po kolektivnom ugovoru

45010

Dnevnice za službena putovanja u zemlji

45011

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu

45012

Troškovi prijevoza na posao i s posla

45013

Naknada za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe

451

Materijalni troškovi, troškovi usluga i energije

4510

Materijalni troškovi

4511

Troškovi usluga

4512

Troškovi energije

4513

Amortizacija

453

Naknade članovima upravnih organa, revizorskih tvrtki, autorski honorari i druge naknade

454

Troškovi reprezentacije

455

Bankarske usluge i trošak platnog prometa

456

Doprinosi, članarine i slična davanja

457

Ostali troškovi poslovanja

46 

REZERVACIJA TROŠKOVA I RIZIKA 

48

OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH
AKTIVNOSTI

49

RASPORED TROŠKOVA

  

RAZRED 5

INTERNI OBRAČUN

50

Interni obračuni

 

RAZRED 7

OSTVARENI PRIHODI

70

PRIHODI S TEMELJA DOZNAKA MIROVINSKIH DRUŠTAVA I IZRAVNIH JEDNOKRATNIH UPLATA

74

FINANCIJSKI PRIHODI – PRIHODI OD ULAGANJA

740

Prihodi od kamata

7400

Financijska ulaganja koja se drže do dospijeća

74000

Obveznice

740000

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740001

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740002

Sredstva društva

74001

Komercijalni zapisi

740010

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740011

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740012

Sredstva društva

74002

Trezorski zapisi

740020

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740021

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740022

Sredstva društva

74003

Mjenice

740030

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740031

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740032

Sredstva društva

74009

Ostala ulagnja koja se drže do dospijeća

740090

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740091

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740092

Sredstva društva

7401

Financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

74010

Obveznice

740100

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740101

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740102

Sredstva društva

74011

Komercijalni zapis 

740110

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740111

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740112

Sredstva društva

74012

Trezorski zapisi

740120

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740121

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740122

Sredstva društva 

74013

Mjenice

740130

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740131

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740132

Sredstva društva

74014

Derivativni instrumenti

740140

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740141

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740142

Sredstva društva

74019

Ostala financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

740190

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740191

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740192

Sredstva društva

7402

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

74020

Obveznice 

740200

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740201

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740202

Sredstva društva

74021

Komercijalni zapisi

740210

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740211

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740212

Sredstva društva

74022

Trezorski zapisi

740220

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740221

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740222

Sredstva društva

74023

Mjenice

740230

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740231

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740232

Sredstva društva

74024

Derivativni instrumenti

740240

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740241

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740242

Sredstva društva 

74029 

Ostala financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

740290

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740291

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740292

Sredstva društva

7403

Depoziti i zajmovi

74030

Depoziti

740300

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740301

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740302

Sredstva društva

74031

Zajmovi

740310

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740311

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740312

Sredstva društva

74032

Mjenice

740320

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740321

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740322

Sredstva društva

74033

Plasmani temeljem obrnutih repo poslova

740330

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740331

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740332

Sredstva društva

74034

Nederivativna financijska ulaganja

740340

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740341

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740342

Sredstva društva

74035

Ostali plasmani 

740350

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

740351

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

740352

Sredstva društva

741

Amortizacija premije/diskonta obveznica

7410

Financijska ulaganja koja se drže do dospijeća

74100

Obveznice

741000

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

741001

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

741002

Sredstva društva

742

Pozitivne tečajne razlike

7420

Financijska ulaganja koja se drže do dospijeća

74200

Obveznice

742000

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742001

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742002

Sredstva društva

74201

Mjenice

742010

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742011

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742012

Sredstva društva

74209

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

742090

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742091

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742092

Sredstva društva

7421

Financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

74210

Obveznice

742100

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742101

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742102

Sredstva društva

74211

Mjenice

742110

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742111

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742112

Sredstva društva

74212

Investicijski fondovi

742120

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742121

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742122

Sredstva društva

74213

Dionice

742130

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742131

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742132

Sredstva društva

74214

Derivativni instrumenti

742140

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742141

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742142

Sredstva društva

74219

Ostala financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

742190

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742191

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742192

Sredstva društva

7422

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

74220

Obveznice

742200

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742201 

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742202

Sredstva društva

74221

Mjenice

742210

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742211

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742212

Sredstva društva

74222

Investicijski fondovi

742220

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742221

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742222

Sredstva društva

74223

Dionice

742230

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742231

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742232

Sredstva društva

74224

Derivativni instrumenti

742240

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742241

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742242

Sredstva društva

74229

Ostala financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

742290

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742291

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742292

Sredstva društva

7423

Zajmovi i depoziti

74230

Depoziti

742300

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742301

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742302

Sredstva društva

74231

Zajmovi

742310

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742311

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742312

Sredstva društva

74232

Mjenice

742320

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742321

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742322

Sredstva društva

74233

Plasmani temeljem obrnutih repo poslova

742330

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742331

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742332

Sredstva društva

74234

Nederivativna financijska ulaganja

742340

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742341

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742342

Sredstva društva

74235

Ostali plasmani

742350

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

742351

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

742352

Sredstva društva

743

Prihod od dividendi

7430

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

7431

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

7432

Sredstva društva

744

Prihod od renti

7440

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

7441

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

7442

Sredstva društva

745

Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost

7450

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

74500

Obveznice

745000

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745001

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745002

Sredstva društva

74501

Komercijalni zapisi

745010

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745011

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745012

Sredstva društva

74502

Trezorski zapisi

745020

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745021

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745022

Sredstva društva

74503

Mjenice

745030

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745031

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745032

Sredstva društva

74504

Investicijski fondovi

745040

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745041

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745042

Sredstva društva

74505

Dionice

745050

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745051

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745052

Sredstva društva

74506

Derivativni instrumenti

745060

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745061

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

745062

Sredstva društva

74509

Ostala financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

745090

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

745091

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranj 

745092

Sredstva društva

746

Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

7460

Financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

74600

Obveznice

746000

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746001

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746002

Sredstva društva

74601

Komercijalni zapisi

746010

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746011

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746012

Sredstva društva

74602

Trezorski zapisi

746020

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746021 

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746022

Sredstva društva

74603

Mjenice

746030

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746031

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746032

Sredstva društva

74604

Investicijski fondovi

746040

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746041

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746042

Sredstva društva

74605

Dionice

746050

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746051

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746052

Sredstva društva

74606

Derivativni instrumenti

746060

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746061

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746062

Sredstva društva

74609

Ostala financijska ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

746090

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746091

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746092

Sredstva društva

7461

Financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

74610

Obveznice

746100

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746101

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746102

Sredstva društva

74611

Komercijalni zapisi

746110

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746111

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746112

Sredstva društva

74612

Trezorski zapisi

746120

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746121

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746122

Sredstva društva

74613

Mjenice

746130

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746131

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746132

Sredstva društva

74614

Investicijski fondovi

746140

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746141

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746142

Sredstva društva

74615

Dionice

746150

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746151

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746152

Sredstva društva 

74616

Derivativni instrumenti

746160

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746161

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746162

Sredstva društva

74619

Ostala financijska ulaganja raspoloživa za prodaju

746190

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746191

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746192

Sredstva društva

74699

Ostali realizirani dobici od prodaje financijske imovine

746990

Sredstva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

746991

Sredstva obveznog mirovinskog osiguranja

746992

Sredstva društva

78

OSTALI PRIHODI

780

Ostali prihodi

7800

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

7801

Prihodi od prodaje ostale materijalne imovine

7802

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

7803

Prihodi od ukidanja rezervacija za troškove

7809

Ostali prihodi

781

Promjene tehničkih pričuva

7810

Prihodi od promjene tehničkih pričuva – DMO

7811

Prihodi od promjene tehničkih pričuva – OMO

79

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

  

RAZRED 8

REZULTAT POSLOVANJA

80

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

800

Dobit prije oporezivanja

801

Gubitak prije oporezivanja

81

POREZ NA DOBIT ILI GUBITAK

810

Porez na dobit

811

Porez na gubitak

82

DOBITI ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA

820

Dobit poslije oporezivanja

821

Gubitak poslije oporezivanja i prijenos gubitka

83

RASPORED DOBITI FINANCIJSKE GODINE

  

RAZRED 9

KAPITAL I PRIČUVE

90

UPISANI KAPITAL

900

Upisani temeljni kapital koji je plaćen

9000

Upisani temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošć

9001

Temeljni dionički kapital (obične dionice)

9002

Temeljni dionički kapital (povlaštene dionice)

901

Upisani temeljni kapital koji nije plaćen

91

PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE I UDJELE (KAPITALNI DOBITAK)

92

REVALORIZACIJSKE REZERVE

93

TEHNIČKE PRIČUVE (REZERVIRANJA)

930

Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

931

Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja

94

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

940

Zadržana dobit iz prethodnih godina

941

Preneseni gubitak (kumuliran iz prethodnih godina)

95

DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

950

Dobit tekuće godine

951

Gubitak tekuće godine

96

REZERVE

960

Zakonske rezerve

961

Statutarne rezerve

962

Ostale rezerve kapitala (osim revalorizacijskih)

97

NEOSIGURATELJNA REZERVIRANJA

99

IZVANBILANČNI ZAPISI

  
zatvori
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !