Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 26.11.2010 Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3453

Na temelju odredbe članka 15.L619606 stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 109/07) te članka 101.L619608 točke 9. u svezi s člankom 103.L619609 stavkom 1. i članka 155.L619610 stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 19. studenoga 2010. godine donijela je

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kojima društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) i druge korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima, kao i rokovi te način izvještavanja Agencije te javna objava i sadržaj sažetka financijskih izvještaja.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o osiguranju i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

II. Struktura i sadržaj financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) Godišnje financijske izvještaje društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje čine:

– Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca),

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka),

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje neku računovodstvenu politiku primjenjuje retroaktivno ili ako retroaktivno prepravlja stavke u svojim financijskim izvještajima ili ako stavke u financijskim izvještajima reklasificira, pored izvještaja iz stavka 1. ovog članka, godišnje financijske izvještaje čini i:

– Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) na početku najranijeg usporednog razdoblja.

(3) Tromjesečne financijske izvještaje društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje čine:

– Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca),

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka).

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. alinejama 1. do 4. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima – Financijski izvještaji društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, a koji se nalaze u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Prilog 1).

(2) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3.#clanak3 stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI) na način da pružaju:

– informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s točkama 117. do 124. Međunarodnog računovodstvenog standarda 1 (dalje u tekstu: MRS 1),

– informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u Izvještaju o financijskom položaju (Bilanci), Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti (Računu dobiti i gubitka), Izvještaju o promjenama kapitala ili Izvještaju o novčanim tokovima,

– informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja, a obuhvaćaju najmanje podatke navedene u Prilogu 2 ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Prilog 2).

Konsolidirani financijski izvještaji

Članak 5.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje ima vladajući odnos u grupi osiguravatelja dužno je sastavljati i dostavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. alinejama 1. do 5. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju, koji su, definirani obrascima – Financijski izvještaji društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, a koji se nalaze u Prilogu 1.

(2) U slučaju da ne postoji odnos vladajućeg i ovisnog društva, društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, koje je povezano na jedan od načina propisanih člankom 10. Zakona o osiguranju s drugom pravnom osobom, Agencija može rješenjem naložiti sastavljanje i dostavu konsolidiranih financijskih izvještaja u svrhu obavljanja potpunog nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje. Agencija određuje opseg konsolidacije, pravne osobe koje će biti obuhvaćene konsolidacijom, te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja.

III. Način i rokovi izvještavanja

Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaji

Članak 6.

(1) Društvo za osiguranje dužno je Agenciji dostaviti nerevidirane godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće najkasnije u roku od tri mjeseca, a društvo za reosiguranje najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji revidirane financijske izvještaje u roku od petnaest dana od datuma izdavanja izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Nerevidirane i revidirane godišnje financijske izvještaje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji u rokovima iz stavka 1. i 2. ovog članka u pisanom i elektroničkom obliku.

(4) Način i format dostave godišnjih financijskih izvještaja u elektroničkom obliku određen je tehničkom uputom.

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje ima vladajući odnos u grupi osiguravatelja dužno je revidirane konsolidirane financijske izvještaje dostaviti Agenciji u roku od petnaest dana nakon dana izdavanja izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(2) Revidirane konsolidirane financijske izvještaje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je Agenciji dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku.

(3) Način i format dostave konsolidiranih financijskih izvještaja u elektroničkom obliku određen je tehničkom uputom.

Tromjesečni financijski izvještaji

Članak 8.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sastavlja tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovog Pravilnika sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je Agenciji dostaviti tromjesečne financijske izvještaje u roku od mjesec dana od isteka posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koje se izvještaji sastavljaju.

(3) Način i format dostave tromjesečnih financijskih izvještaja određen je tehničkom uputom.

IV. Javna objava na internetskim stranicama

Članak 9.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je do 30. lipnja tekuće godine objaviti revidirano godišnje izvješće za posljednje tri poslovne godine na svojim službenim internetskim stranicama koje najmanje mora sadržavati:

– revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3.#clanak3 stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika,

– mišljenje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja,

– mišljenje neovisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo.

V. Javna objava u tisku i sadržaj sažetka financijskih izvještaja

Članak 10.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je u roku od osam dana nakon njegova prihvaćanja, a najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka kalendarske godine, u dnevnom tisku, odnosno u stručnom financijskom tisku objaviti sažetak revidiranih godišnjih financijskih izvještaja uz mišljenje revizora i ovlaštenog aktuara, koji najmanje mora sadržavati:

– revidirane godišnje financijske izvještaje i to: Izvještaj o financijskom položaju (Bilancu), Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka), Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama kapitala,

– mišljenje revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja,

– mišljenje neovisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranjeL619612 (»Narodne novine« broj 119/09).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće za 2010. sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. te na tromjesečne financijske izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2011. godine.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

Klasa: 011-02/10-04/21

Urbroj: 326-01-10-1

Zagreb, 19. studenoga 2010.

Prilog 1.

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

Društvo za osiguranje/reosiguranje

OIB:

Bilanca (Izvještaj o financijskom položaju) na dan __________________________

AKTIVA

u kunama

Broj pozicije

Elementi
zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

001

002+003

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

002

1

Kapital pozvan da se plati

003

2

Kapital nije pozvan da se plati

004

005+006

B

NEMATERIJALNA IMOVINA

005

1

Goodwill

006

2

Ostala nematerijalna imovina

007

008+009+010

C

MATERIJALNA IMOVINA

008

1

Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti

009

2

Oprema

010

3

Ostala materijalna imovina i zalihe

011

012+013+017+036

D

ULAGANJA

012

I

Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti

013

014+015+016

II

Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

014

1

Dionice i udjeli u podružnicama

015

2

Dionice i udjeli u pridruženim društvima

016

3

Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

017

018+021+026+032

III

Ostala financijska ulaganja

018

019+020

1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

019

1.1

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

020

1.2

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

021

022+023+024+025

2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

022

2.1

Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod

023

2.2

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

024

2.3

Udjeli u investicijskim fondovima

025

2.4

Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju

026

027+028+029
+030+031

3

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

027

3.1

Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod

028

3.2

Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom

029

3.3

Derivativni financijski instrumenti

030

3.4

Udjeli u investicijskim fondovima

031

3.5

Ostala ulaganja

032

033+034+035

4

Depoziti, zajmovi i potraživanja

033

4.1

Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)

034

4.2

Zajmovi

035

4.3

Ostali zajmovi i potraživanja

036

IV

Depoziti kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)

037

E

ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA

038

039+040+041+042
+043+044+045

F

UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA

039

1

Prijenosne premije, udio reosiguranja

040

2

Matematička pričuva osiguranja, udio reosiguranja

041

3

Pričuva šteta, udio reosiguranja

042

4

Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), udio reosiguranja

043

5

Pričuva za kolebanje šteta, udio reosiguranja

044

6

Druge tehničke pričuve osiguranja, udio reosiguranja

045

7

Posebna pričuva za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik, udio reosiguranja

046

047+048

G

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA

047

1

Odgođena porezna imovina

048

2

Tekuća porezna imovina

049

050+053+054

H

POTRAŽIVANJA

050

051+052

1

Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja

051

1.1

Od ugovaratelja osiguranja

052

1.2

Od zastupnika, odnosno posrednika u osiguranju

053

2

Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja

054

055+056+057

3

Ostala potraživanja

055

3.1

Potraživanja iz drugih poslova osiguranja

056

3.2

Potraživanja za prinose na ulaganja

057

3.3

Ostala potraživanja

058

059+063+064

I

OSTALA IMOVINA

059

060+061+062

1

Novac u banci i blagajni

060

1.1

Sredstva na poslovnom računu

061

1.2

Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke pričuve

062

1.3

Novčana sredstva u blagajni

063

2

Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja

064

3

Ostalo

065

066+067+068

J

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

066

1

Razgraničene kamate i najamnine

067

2

Razgraničeni troškovi pribave

068

3

Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

069

001+004+007+011
+037+038+046
+049+058+065

K

UKUPNO AKTIVA
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

070

L

IZVANBILANČNI ZAPISI

Datum:

Sastavio: (čitko ime i prezime i potpis)

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime i potpis)

Društvo za osiguranje/reosiguranje

OIB:

PASIVA

u kunama

Broj pozicije

Elementi
zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

071

072+076+077+
081+ 085+088

A

KAPITAL I REZERVE

072

073+074+075

1

Upisani kapital

073

1.1

Uplaćeni kapital – redovne dionice

074

1.2

Uplaćeni kapital – povlaštene dionice

075

1.3

Kapital pozvan da se plati

076

2

Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)

077

078+079+080

3

Revalorizacijske rezerve

078

3.1

Zemljišta i građevinskih objekata

079

3.2

Financijskih ulaganja

080

3.3

Ostale revalorizacijske rezerve

081

082+083+084

4

Rezerve

082

4.1

Zakonske rezerve

083

4.2

Statutarna rezerva

084

4.3.

Ostale rezerve

085

086+087

5

Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak

086

5.1

Zadržana dobit

087

5.2

Preneseni gubitak (–)

088

089+090

6

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

089

6.1

Dobit tekućeg obračunskog razdoblja

090

6.2

Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( – )

091

B

OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)

092

093+094+095+
096+097+098

C

TEHNIČKE PRIČUVE

093

1

Prijenosne premije, bruto iznos

094

2

Matematička pričuva osiguranja, bruto iznos

095

3

Pričuva šteta, bruto iznos

096

4

Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), bruto iznos

097

5

Pričuva za kolebanje šteta, bruto iznos

098

6

Druge tehničke pričuve osiguranja, bruto iznos

099

D

POSEBNA PRIČUVA ZA OSIGURANJE IZ SKUPINE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK, bruto iznos

100

101+102

E

OSTALE PRIČUVE

101

1

Pričuve za mirovine i slične obveze

102

2

Ostale pričuve

103

104+105

F

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

104

1

Odgođena porezna obveza

105

2

Tekuća porezna obveza

106

G

DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE

107

108+109+110

H

FINANCIJSKE OBVEZE

108

1

Obveze po zajmovima

109

2

Obveze po izdanim vrijednosnim papirima

110

3

Ostale financijske obveze

111

112+113+114+115

I

OSTALE OBVEZE

112

1

Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja

113

2

Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja

114

3

Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje

115

4

Ostale obveze

116

117+118

J

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

117

1

Razgraničena provizija reosiguranja

118

2

Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

119

071+091+092+099+100+103+106+107+111+116

K

UKUPNA PASIVA
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

120

L

IZVANBILANČNI ZAPISI

Datum:

Sastavio: (čitko ime i prezime i potpis)

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime i potpis)

Broj
pozicije

Elementi
zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodno poslovno
razdoblje

Tekuće poslovno razdoblje

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

121

122+123

M

KAPITAL I REZERVE

122

I

Pripisano imateljima kapitala matice

123

II

Pripisano nekontrolirajućim interesima

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)

Društvo za osiguranje/reosiguranje

OIB:

Račun dobiti i gubitka (Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti) za razdoblje ________________________

u kunama

Broj
pozicije

Elementi
zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodno obračunsko razdoblje

Tekuće obračunsko razdoblje

Život

Neživot

Ukupno

Život

Neživot

Ukupno

001

002+003+004
+005+006+007
+008+009

I

Zarađene premije (prihodovane)

002

1

Zaračunate bruto premije

003

2

Premije suosiguranja

004

3

Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije osiguranja/suosiguranja

005

4

Premije predane u reosiguranje (-)

006

5

Premije predane u suosiguranje (-)

007

6

Promjena bruto pričuva prijenosnih premija (+/-)

008

7

Promjena pričuva prijenosnih premija, udio reosiguratelja (+/-)

009

8

Promjena pričuva prijenosnih premija, udio suosiguratelja (+/-)

010

011+012+016
+017+018+022
+023

II

Prihodi od ulaganja

011

1

Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima

012

013+014+015

2

Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte

013

2.1

Prihodi od najma

014

2.2

Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata

015

2.3

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

016

3

Prihodi od kamata

017

4

Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

018

019+020+021

5

Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja

019

5.1

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

020

5.2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

021

5.3

Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja

022

6

Neto pozitivne tečajne razlike

023

7

Ostali prihodi od ulaganja

024

III

Prihodi od provizija i naknada

025

IV

Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja

026

V

Ostali prihodi

027

028+032

VI

Izdaci za osigurane slučajeve, neto

028

029+030+031

1

Likvidirane štete

029

1.1

Bruto iznos (-)

030

1.2

Udio suosiguratelja (+)

031

1.3

Udio reosiguratelja (+)

032

033+034+035

2

Promjena pričuva za štete (+/-)

033

2.1

Bruto iznos (-)

034

2.2

Udio suosiguratelja (+)

035

2.3

Udio reosiguratelja (+)

036

037+040

VII

Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-)

037

038+039

1

Promjena matematičke pričuve osiguranja (+/-)

038

1.1

Bruto iznos (-)

039

1.2

Udio reosiguratelja (+)

040

041+042+043

2

Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-)

041

2.1

Bruto iznos (-)

042

2.2

Udio suosiguratelja (+)

043

2.3

Udio reosiguratelja (+)

044

045+046+047

VIII

Promjena posebne pričuve za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik, neto od reosiguranja (+/-)

045

1

Bruto iznos (-)

046

2

Udio suosiguratelja (+)

047

3

Udio reosiguratelja (+)

048

049+050

IX

Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja

049

1

Ovisni o rezultatu (bonusi)

050

2

Neovisni o rezultatu (popusti)

051

052+056

X

Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto

052

053+054+055

1

Troškovi pribave

053

1.1

Provizija

054

1.2

Ostali troškovi pribave

055

1.3

Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-)

056

057+058+059

2

Troškovi uprave (administrativni troškovi)

057

2.1

Amortizacija materijalne imovine

058

2.2.

Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće

059

2.3.

Ostali troškovi uprave

060

061+062+
063+ 064+
065+066+067

XI

Troškovi ulaganja

061

1

Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti

062

2

Kamate

063

3

Umanjenje vrijednosti ulaganja

064

4

Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) financijske imovine

065

5

Usklađivanje financijske imovine po fer vrijednosti kroz rdg

066

6

Neto negativne tečajne razlike

067

7.

Ostali troškovi ulaganja

068

069+070

XII

Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja

069

1

Troškovi za preventivnu djelatnost

070

2

Ostali tehnički troškovi osiguranja

071

XIII

Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja

072

001+010+024+

025+ 026+027+
036+044+ 048+051+
060+ 068+071

XIV

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-)

073

074+075

XV

Porez na dobit ili gubitak

074

1

Tekući porezni trošak

075

2

Odgođeni porezni trošak (prihod)

076

077+078

XVI

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-)

077

1

Pripisano imateljima kapitala matice

078

2

Pripisano nekontrolirajućim interesima

079

XVII

UKUPNI PRIHODI

080

XVIII

UKUPNI RASHODI

081

082+083+084+
085+ 086+087+
088-089

XIX

Ostala sveobuhvatna dobit

082

1

Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

083

2

Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju

084

3

Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji služe društvu za obavljanje djelatnosti

085

4

Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta i nekretnina) i nematerijalne imovine

086

5

Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka

087

6

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama

088

7

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava

089

8

Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit

090

091+092

XX

Ukupna sveobuhvatna dobit

091

1

Pripisano imateljima kapitala matice

092

2

Pripisano nekontrolirajućim interesima

093

XXI

Reklasifikacijske usklade

Datum:

Sastavio: (čitko ime i prezime i potpis)

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime i potpis)

3. Izvještaj o novčanim tokovima

Društvo za osiguranje/reosiguranje

OIB:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
(indirektna metoda)
za razdoblje od ____________ do ___________

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Tekuće poslovno razdoblje

Isto razdoblje prethodne godine

001

002+013+031

I

NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

002

003+004

1

Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza

003

1.1

Dobit/gubitak prije poreza

004

005+006+007
+008+009+010
+011+012

1.2

Usklađenja:

005

1.2.1

Amortizacija nekretnina i opreme

006

1.2.2

Amortizacija nematerijalne imovine

007

1.2.3

Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost

008

1.2.4

Troškovi kamata

009

1.2.5

Prihodi od kamata

010

1.2.6

Udjeli u dobiti pridruženih društava

011

1.2.7

Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)

012

1.2.8

Ostala usklađenja

013

014+015+…
+030

2

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

014

2.1

Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju

015

2.2

Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

016

2.3

Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja

017

2.4

Povećanje/smanjenje depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje

018

2.5

Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja

019

2.6

Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama

020

2.7

Povećanje/smanjenje porezne imovine

021

2.8

Povećanje/smanjenje potraživanja

022

2.9

Povećanje/smanjenje ostale imovine

023

2.10

Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda

024

2.11

Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva

025

2.12

Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja

026

2.13

Povećanje/smanjenje poreznih obveza

027

2.14

Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje

028

2.15

Povećanje/smanjenje financijskih obveza

029

2.16

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

030

2.17

Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

031

3

Plaćeni porez na dobit

032

033+034+
…+046

II

NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

033

1

Primici od prodaje materijalne imovine

034

2

Izdaci za nabavu materijalne imovine

035

3

Primici od prodaje nematerijalne imovine

036

4

Izdaci za nabavu nematerijalne imovine

037

5

Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti

038

6

Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti

039

7

Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

040

8

Primici od ulaganja koja se drže do dospijeća

041

9

Izdaci za ulaganja koja se drže do dospijeća

042

10

Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela

043

11

Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele

044

12

Primici od dividendi i udjela u dobiti

045

13

Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

046

14

Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove

047

048+049+050
+051+052

III

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

048

1

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

049

2

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

050

3

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

051

4

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

052

5

Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

053

001+032+047

ČISTI NOVČANI TOK (I+II+III)

054

IV

UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE

055

053+054

V

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (I+II+III+IV)

056

1

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

057

055+056

2

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Datum:

Sastavio: (čitko ime i prezime i potpis)

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime i potpis)

4. Izvještaj o promjenama kapitala

Društvo za osiguranje/reosiguranje

OIB:

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima

Ukupno kapital i rezerve

Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice)

Premije na emitirane dionice

Revalorizacijske rezerve

Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit/gubitak tekuće godine

Ukupno kapital i rezerve

I

Stanje na 1. siječnja prethodne godine

1.

Promjena računovodstvenih politika

2.

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

II.

Stanje 01. siječnja prethodne godine (prepravljeno)

III.

Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine

1.

Dobit ili gubitak razdoblja

2.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine

2.1.

Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)

2.2.

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

2.3.

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

2.4.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

IV.

Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje)

1.

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

2.

Ostale uplate vlasnika

3.

Isplata udjela u dobiti/dividenda

4.

Ostale raspodjele vlasnicima

V.

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini

VI.

Stanje na 1. siječnja tekuće godine

1.

Promjena računovodstvenih politika

2.

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

VII.

Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)

VIII.

Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine

1.

Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja

2.

Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine

2.1.

Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)

2.2.

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

2.3.

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

2.4.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

IX.

Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje)

1.

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

2.

Ostale uplate vlasnika

3.

Isplata udjela u dobiti/dividenda

4.

Ostale transakcije s vlasnicima

X.

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini

Datum:

Sastavio: (čitko ime i prezime i potpis)

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime i potpis)

Prilog 2.

Bilješke koje pružaju dodatne podatke potrebne za razumijevanje financijskih izvještaja

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

1.

Sažetak primijenjenih računovodstvenih politika s osvrtom na primijenjene računovodstvene politike za ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

2.

Podaci koji potkrepljuju stavke prikazane u Izvještaju o financijskom položaju društva, Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaju o novčanim tokovima i Izvještaju o promjenama kapitala posebno za skupinu životnih i posebno za skupinu neživotnih osiguranja.

3.

Podaci o kretanju godišnjeg prinosa na matematičku pričuvu.

4.

Podaci o kvoti šteta po vrstama neživotnih osiguranja, kvoti troškova po vrstama neživotnih osiguranja te kombiniranoj kvoti.

5.

Podaci o strukturi troškova pribave i troškova uprave (administrativnih troškova) po vrstama osiguranja.

6.

Podaci o izračunu kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala sukladno odredbama Zakona o osiguranju, posebno za skupinu životnih osiguranja i posebno za skupinu neživotnih osiguranja, koji sadrže osnovni kapital, dopunski kapital te jamstveni kapital u odnosu na granicu solventnosti.

7.

Podaci o strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke, odnosno tehničke pričuve u skladu sa Zakonom o osiguranju i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima te usporedbom s iskazanim stanjem tehničke odnosno matematičke pričuve.

8.

Podaci o prihodima i troškovima od ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

9.

Podaci o usklađenosti imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve s obvezama iz ugovora o osiguranju (temeljem kojih su formirane tehničke odnosno matematičke pričuve).

10.

Podaci o stanju i kretanju izvanbilančnih stavki koji sadržavaju:

– Dana jamstva i garancije

– Akreditive

– Mjenice

– Ročnice (futures)

– Opcije

– Swapove

– Ostale terminske poslove (forwards)

– Ostale derivate

– Ostale izvanbilančne stavke

11.

Ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

zatvori
Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !