Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Narodne novine", br. XX/06, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 18.1.2006 Pravilnik o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

MINISTARSTVO OBRANE

179

Na temelju članka 16.L286386 Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine«, broj: 33/02), donosim

PRAVILNIK

O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA OBRANE U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se opći uvjeti upućivanja, ovlasti ustrojstvenih jedinica, obuka, zamjena, prava i obveze, ocjenjivanje i stegovna odgovornost te izvješćivanje o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Drugim aktivnostima u inozemstvu smatraju se aktivnosti za poticanje razvoja demokracije, pravne sigurnosti i zaštite ljudskih prava u okviru međunarodnih organizacija i saveza, sudjelovanje u vježbama i obuci, pružanje humanitarne pomoći te ostale aktivnosti na koje se Republika Hrvatska obvezala na temelju posebnog međunarodnog ugovora.

II. UVJETI UPUĆIVANJA

Članak 2.

U mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu mogu se uputiti djelatne i pričuvne vojne osobe te državni službenici i namještenici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: sudionici), pod sljedećim uvjetima:

– da su se na to obvezali posebnim ugovorom,

– da imaju odgovarajuće zdravstvene sposobnosti,

– da su uspješno završili obuku i pripremu,

– da posjeduju odgovarajuću razinu znanja stranog jezika,

– da ispunjavaju i druge tražene uvjete nositelja aktivnosti.

Pripadnici pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu se uputiti u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu samo radi pružanja humanitarne pomoći te sudjelovanja u vježbama i obuci na temelju međunarodnih ugovora.

Pripadnici ročnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske ne mogu biti upućeni u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu.

III. OVLASTI USTROJSTVENIH JEDINICA

Članak 3.

Uprava za obrambenu politiku u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:

– prati kretanja u međunarodnim odnosima i predlaže aktivno uključivanje Republike Hrvatske u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu,

– izrađuje prijedloge prethodnih odluka Hrvatskog sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo,

– uspostavlja i održava kontakte s međunarodnim organizacijama te nositelju aktivnosti dostavlja prijavu za sudjelovanje Republike Hrvatske,

– nositelj je izrade sporazuma o razumijevanju, tehničkih i ostalih sporazuma koji se po potrebi potpisuju s drugim sudionicima u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu,

– sudjeluje u osiguravanju putnog aranžmana te sudionicima po potrebi pribavlja službenu putovnicu i druge službene dokumente,

– usklađuje postupanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– organizira svečani prijam i ispraćaj sudionika s predstavnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– prati i raščlanjuje izvješća sudionika kao i podatke iz drugih izvora te priprema izvješća ministra obrane Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske i Predsjedniku Republike Hrvatske.

Članak 4.

Uprava za ljudske resurse u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:

– određuje kriterije i postupak odabira kandidata za sudjelovanje u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu,

– izrađuje i donosi programe posebne zdravstvene zaštite sudionika koji obavezno sadrže: način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sudionika, kontrolne zdravstvene preglede za vrijeme dopusta i nakon konačnog povratka iz inozemstva, potrebna cijepljenja, imunizaciju i kemoprofilaksu, način praćenja zdravstvenog stanja sudionika tijekom boravka u inozemstvu te način provedbe zdravstvene zaštite u inozemstvu,

– izrađuje prijedloge odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu s prethodnim odlukama Hrvatskog sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske uz prethodno pribavljeno mišljenje Uprave za obrambenu politiku i Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– određuje sadržaj skrbi o članovima obitelji sudionika,

– priprema i zaključuje ugovore s kandidatima za sudjelovanje u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu.

Članak 5.

Uprava za materijalne resurse u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:

– određuje standarde opremanja sudionika za pojedine operacije,

– određuje standarde za smještaj i prehranu sudionika u inozemstvu,

– određuje postupak nabave materijalnih sredstava i usluga u inozemstvu,

– određuje postupak otpisa materijalnih sredstava u inozemstvu,

– određuje postupke i ovlasti za rješavanje odštetnih zahtjeva,

– ugovara osiguranje sudionika od posljedica nezgode (nesretnog slučaja).

Članak 6.

Uprava za financije i proračun u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu osigurava prijenos novca za službene, a iznimno na poseban zahtjev i privatne potrebe sudionika.

Članak 7.

Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Glavni stožer) u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:

– predlaže strukturu hrvatskog kontingenta odnosno tima za mirovnu operaciju odnosno drugu aktivnost u inozemstvu,

– određuje nositelja ili po potrebi ustrojava namjenski organizirane snage za vođenje i zapovijedanje, osposobljavanje i obuku te nadzor nad provedbom zadaće,

– organizira provedbu odabira kandidata,

– donosi program priprema te planira i organizira provedbu obuke,

– pokreće postupak izrade sigurnosne provjere kandidata,

– organizira provedbu prethodnih i kontrolnih zdravstvenih pregleda, cijepljenja i imunizacije te obuke iz područja zdravstvene i veterinarske zaštite u skladu s programom posebne zdravstvene zaštite sudionika,

– organizira praćenje zdravstvenog stanja sudionika tijekom boravka u inozemstvu,

– osigurava logističku potporu sudionicima u inozemstvu uključujući i potrebna zdravstvena materijalna sredstva,

– osigurava izvješćivanje i informiranje te skrb o članovima obitelji sudionika.

Članak 8.

Služba za odnose s javnošću i informiranje u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:

– informira javnost o upućivanju i sudjelovanju u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu,

– osigurava sudionicima prigodne protokolarne i promidžbene darove,

– osigurava sudionicima vojna i druga domovinska glasila.

Članak 9.

Vojni ordinarijat upoznaje sudionike i članove njihovih obitelji s religijskim i kulturološkim obilježjima zemlje u koju se upućuju, a po potrebi, uz posebno odobrenje ministra obrane, može odrediti kapelane za dušobrižništvo u pojedinim mirovnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 10.

Vojna sigurnosna agencija u postupku upućivanja i sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi sljedeće aktivnosti:

– izrađuje obavještajno-sigurnosnu prosudbu aktivnosti u inozemstvu,

– izrađuje sigurnosne provjere kandidata,

– provodi sigurnosnu, obavještajnu i protuobavještajnu pripremu kandidata,

– sudjeluje u provođenju protuobavještajne zaštite i obavještajne potpore sudionika za vrijeme boravka u inozemstvu,

– provodi obavještajno-sigurnosni debrifing.

IV. OBUKA

Članak 11.

U mirovnu operaciju ili drugu aktivnost u inozemstvu ne može se uputiti osoba koja prethodno nije prošla odgovarajuću obuku.

Program i dinamiku provođenja obuke kandidata za upućivanje u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu odobrava načelnik Glavnog stožera.

Obuka se provodi s najmanje 10% više kandidata od broja osoba koje će biti upućene u inozemstvo.

V. ZAMJENA

Članak 12.

Sudionik u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu može biti zamijenjen pričuvnim kandidatom do isteka roka na koji je bio upućen u inozemstvo.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sudionik u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu može biti zamijenjen pričuvnim kandidatom u punom trajanju mandata za pojedinu aktivnost.

Zamjena se može obaviti zbog zdravstvenih razloga, zbog povrede vojne stege te zbog obiteljskih i drugih opravdanih razloga.

VI. PRAVA I OBVEZE

Članak 13.

Sudionici u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvo dužni su:

– dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku,

– djelovati u skladu s pravilima mirovne operacije odnosno druge aktivnosti na koju su upućeni,

– pridržavati se propisa o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske,

– pridržavati se propisa o osobnoj sigurnosti,

– provoditi preventivne mjere u cilju zaštite zdravlja,

– čuvati povjerena materijalna sredstva,

– provoditi mjere zaštite tajnosti podataka tijekom boravka u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu i nakon povratka u Republiku Hrvatsku.

Članak 14.

Zapovjednik hrvatskog kontingenta odnosno voditelj tima u mirovnoj operaciji i drugoj aktivnosti u inozemstvu ima i sljedeća prava i obveze:

– usklađivati djelovanje kontingenta odnosno tima prema dobivenim zadaćama,

– predstavljati kontingent odnosno tim pred međunarodnim i drugim tijelima,

– usklađivati aktivnosti kontingenta odnosno tima s uvjetima života i rada,

– odgovarati za rad kontingenta odnosno tima,

– provoditi stegovne postupke i predlagati poticajne mjere,

– dostavljati izvješća o stanju i djelovanju sudionika u misiji,

– po potrebi obavlja i druge poslove.

Članak 15.

Sudionicima u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu osigurava se pravna zaštita na temelju važećih propisa Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i konvencija.

Članak 16.

Sudionici u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ostvaruju pravo na plaću i dodatke na plaću u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za sudionike u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ministar obrane određuje iznos i vrstu dodataka na plaću.

Odredbe o iznosu osnovne plaće i dodatka na plaću sastavni su dio ugovora koji sudionici zaključuju s Ministarstvom obrane.

Članak 17.

Za sudionike u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu obvezno se osigurava odgovarajuća zdravstvena zaštita u inozemstvu.

Zapovjednik odnosno čelnik ustrojstvene jedinice određene za nositelja aktivnosti dužan je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnijeti prijavu za profesionalnu bolest odnosno ozljedu na radu za sudionika koji oboli ili bude ozlijeđen u svezi s obavljanjem djelatnosti u mirovnoj operaciji odnosno drugoj aktivnosti u inozemstvu.

Troškove propisane specifične terapije ili zdravstvene usluge za bolest odnosno ozljedu iz stavka 2. ovoga članka koju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne prizna kao ozljedu na radu odnosno profesionalnu bolest i/ili ne snosi troškove, snosit će Ministarstvo obrane ako Uprava za ljudske resurse utvrdi da se dogodila u izravnoj svezi s obavljanjem poslova na kojima je sudionik bio angažiran.

Članak 18.

Za sudionike u mirovnim operacijama odnosno drugim aktivnostima u inozemstvu zaključuje se polica osiguranja od nezgode (nesretnog slučaja) na teret Republike Hrvatske ako nisu osigurani na teret međunarodne organizacije nositelja aktivnosti u inozemstvu.

Polica osiguranja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća: smrt kao posljedicu nezgode, potpunu ili djelomičnu invalidnost, naknadu za dane spriječenosti obavljanja rada (dane bolovanja) te naknadu za dane provedene u bolnici, na liječenju i rehabilitaciji.

Polica osiguranja obuhvaća navedene rizike za vrijeme boravka u inozemstvu, a nakon povratka iz inozemstva rizike koji su posljedica sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Odredbe o osiguranju sastavni su dio ugovora koji sudionici zaključuju s Ministarstvom obrane.

Članak 19.

Nakon povratka iz mirovne operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu u kojoj je bio angažiran najmanje šest mjeseci, sudionik ostvaruje pravo na obvezni plaćeni dopust u trajanju od deset radnih dana.

Članak 20.

Sudioniku u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu Ministarstvo obrane osigurava telekomunikacijske veze s Republikom Hrvatskom.

Razina opremanja i način uporabe telekomunikacijskih veza iz stavka 1. ovoga članka uredit će se posebnim aktom nositelja aktivnosti.

Članak 21.

Kada mirovna operacija ili druga aktivnost u inozemstvu traje deset i više mjeseci, Ministarstvo obrane obvezno je sudioniku omogućiti i financirati jednokratni posjet Republici Hrvatskoj radi korištenja godišnjeg odmora ili plaćenog dopusta.

Kada sudionici u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu neprekidno borave više od šest mjeseci, posebno izaslanstvo Ministarstva obrane i Glavnog stožera obvezno je posjetiti hrvatski kontingent u inozemstvu.

Iznimno posebno izaslanstvo Ministarstva obrane i Glavnog stožera može posjetiti hrvatski kontingent i kada mirovna operacija ili druga aktivnost u inozemstvu traje kraće od šest mjeseci.

VII. OCJENJIVANJE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 22.

Sudionici u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ocjenjuju se u skladu s propisima o ocjenjivanju.

Službena ocjena ili mišljenje o radu sudionika koju daju nositelji pojedinih aktivnosti u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu priznaje se i odgovarajuće vrednuje u službenoj ocjeni sudionika u skladu s važećim propisima o ocjenjivanju.

Članak 23.

Sudionici u mirovnoj operaciji ili drugoj aktivnosti u inozemstvu podliježu stegovnoj odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 24.

Nakon završetka svake pojedine mirovne operacije odnosno druge aktivnosti u inozemstvu te nakon izvršene rotacije u pojedinoj aktivnosti u inozemstvu načelnik Glavnog stožera podnosi ministru obrane redovno izvješće u roku od 14 dana od dana povratka sudionika iz inozemstva.

Najkasnije do 15. siječnja tekuće za proteklu godinu načelnik Glavnog stožera podnosi ministru obrane godišnje izvješće o sudjelovanju u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu koje obvezno sadrži zbirni prikaz svih aktivnosti u inozemstvu sa sažetkom najvažnijih elemenata za daljnji razvoj i održavanje vojnih sposobnosti Republike Hrvatske.

U slučaju izvanrednih događaja u mirovnim operacijama odnosno drugim aktivnostima u inozemstvu načelnik Glavnog stožera u najkraćem mogućem roku podnosi ministru obrane izvanredno izvješće o događaju.

Članak 25.

Uprava za obrambenu politiku preko vojne diplomatske mreže prikuplja podatke o svim činjenicama važnima za sudjelovanje u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu te priprema i dostavlja ministru obrane i načelniku Glavnog stožera redovna mjesečna, a po potrebi i izvanredna izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje međunarodne vojne suradnje.

Članak 26.

Vojna sigurnosna agencija u suradnji s drugim sigurnosnim službama prikuplja, analizira, obrađuje i ocjenjuje podatke koji su značajni za sudjelovanje u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu te dostavlja ministru obrane i načelniku Glavnog stožera redovna mjesečna, a po potrebi i izvanredna izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje sigurnosnih mjera u cilju zaštite sudionika u inozemstvu.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-04/1

Urbroj: 512-01-06-1

Zagreb, 2. siječnja 2006.

Ministar

Berislav Rončević, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !