Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor znanstvenih istraživanja na moru ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 17.06.2009 Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor znanstvenih istraživanja na moru

MINISTARSTVO OBRANE

1689

Na temelju članka 39.L458780 Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/07) uz suglasnost ministra nadležnog za znanost donosim

PRAVILNIK

O SURADNJI OBALNE STRAŽE S TIJELIMA NADLEŽNIMA ZA NADZOR ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA NA MORU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način suradnje Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Obalna straža) s tijelima nadležnima za nadzor znanstvenih istraživanja na moru.

Tijelo nadležno za odobravanje i nadzor znanstvenih istraživanja na moru u smislu ovog Pravilnika je ministarstvo nadležno za znanost.

Tijela nadležna za praćenje provedbe znanstvenih istraživanja na moru u smislu ovoga Pravilnika su: Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Zavod za istraživanje mora u Rovinju – Instituta »Ruđer Bošković« i Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

II. PROVEDBA SURADNJE I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 2.

Obalna straža i tijela nadležna za nadzor i praćenje provedbe znanstvenih istraživanja na moru (u daljnjem tekstu: tijela nadzora) obvezuju se na razmjenu informacija i postojećih evidencija o obavljanju znanstvenih istraživanja na moru, a u cilju izvršavanja poslova iz njihove nadležnosti.

Ovlaštene osobe Obalne straže i predstavnici tijela nadzora po potrebi će sudjelovati na zajedničkim sastancima sa svrhom izrade nacrta operativnih procedura prema vrstama nadzora i definiranja načina međusobne suradnje i provedbe u područjima djelovanja.

Članak 3.

Suradnja Obalne straže i tijela nadzora provodi se na temelju tromjesečnih planova Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru i mjesečnih provedbenih planova područnih jedinica koordinacije te na temelju zaprimljenih zahtjeva za odobrenje znanstvenih istraživanja na moru.

Planove iz stavka 1. ovoga članka tijelima nadzora dostavlja zapovjednik Obalne straže.

Nadzor provedbe aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi Stručno tijelo Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Članak 4.

Na zahtjev ministarstva nadležnog za znanost zapovjednik Obalne straže može odobriti ukrcavanje predstavnika tijela nadzora na plovilo ili zrakoplov Obalne straže u svrhu izvršenja zadaće.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka zahtjev za pružanje potpore mogu podnijeti i tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 3. ovoga Pravilnika uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost.

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi zapovjedništvu Obalne straže, a iznimno u slučaju potrebe hitne intervencije zahtjev se upućuje usmeno uz obvezu naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku.

Na zahtjev zapovjednika Obalne straže tijela nadzora mogu ukrcati svog predstavnika na plovilo ili zrakoplov Obalne straže radi pružanja potpore u izvršenju zadaće iz nadležnosti Obalne straže.

Troškove pružanja potpore snosi ministarstvo u čijem je sastavu podnositelj zahtjeva.

Članak 5.

Obalna straža i tijela nadzora surađivat će u provedbi aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode i područjima pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske u skladu s važećim aktima nadležnih tijela.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-04/10

Urbroj: 512-01-09-1

Zagreb, 10. lipnja 2009.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor znanstvenih istraživanja na moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !