Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu okoliša ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 04.09.2009 Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu okoliša

MINISTARSTVO OBRANE

2687

Na temelju članka 39.L469700 Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/07) uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, donosim

PRAVILNIK

O SURADNJI OBALNE STRAŽE S TIJELIMA NADLEŽNIMA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način suradnje Obalne straže i tijela nadležnih za zaštitu morskog okoliša.

Tijela nadležna za zaštitu morskog okoliša u smislu ovog Pravilnika su: ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i Agencija za zaštitu okoliša.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»morski okoliš« je životni prostor organizama i njihovih zajednica koji je određen karakterističnim fizičkim, kemijskim i biološkim značajkama, a obuhvaća: područja otvorenog mora, riječna ušća (estuarije) te morska obalna područja uključujući unutarnje morske vode, teritorijalno more, dno i podmorje tih morskih prostora:

»zaštita morskog okoliša« podrazumijeva skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za morski okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćavanje morskog okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih morskom okolišu te povrat morskog okoliša u stanje prije nastanka štete.

Članak 3.

Obalna straža i tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovog Pravilnika obvezna su međusobno surađivati i razmjenjivati operativno interesantne informacije po pitanjima zaštite okoliša na otvorenom moru, zaštićenom ekološko – ribolovnom pojasu (ZERP), epikontinentalnom pojasu, teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Operativno interesantne informacije predstavljaju skup podataka o:

– pomorskim i na dnu ležećim objektima koji jesu ili bi mogli predstavljati prijetnju onečišćenju morskog okoliša (zemljopisna pozicija, opis, naziv, broj, kurs i brzina);

– izvršenom nadzoru pomorskih objekata u prekršaju, podaci o prekršitelju i poduzete mjere protiv istih.

Članak 4.

Obalna straža i tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovog Pravilnika ostvaruju stalnu suradnju svakodnevnim neposrednim kontaktom.

Pružanje i razmjena raspoloživih informacija ostvaruje se sredstvima veze i/ili pismenim putem preko operativnih središta – operativnih dežurstava ili putem Agencije za zaštitu okoliša.

Iznimno, u akciji na moru, kada plovila i zrakoplovi Obalne straže te tijela nadležna za zaštitu morskog okoliša djeluju u istom području protiv jednog ili više prekršitelja, protok operativna interesantnih informacija odvijat će se neposredno izmedu plovnih objekata i zrakoplova koji izvršavaju zadaću.

Članak 5.

Suradnja ovlaštenih osoba Obalne straže i tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se na temelju mjesečnih provedbenih planova Područnih jedinica koordinacije.

Nadzor provedbe zajedničkih aktivnosti provodi Stručno tijelo Koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Članak 6.

Na zahtjev tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Pravilnika, temeljem ukazane potrebe za pružanjem potpore, zapovjednik Obalne straže može odobriti ukrcavanje njihovog predstavnika na plovilo ili zrakoplov Obalne straže u svrhu izvršenja zadaće.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku zapovjedništvu Obalne straže, a iznimno u slučaju potrebe hitne intervencije zahtjev se upućuje usmeno uz obvezu naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku.

Na zahtjev zapovjednika Obalne straže, a temeljem ukazane potrebe, tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovog Pravilnika mogu ukrcati svog predstavnika na plovilo ili zrakoplov Obalne straže radi pružanja potpore u izvršenju zadaće iz nadležnosti Obalne straže.

Troškove pružanja potpore u potpunosti snose ministarstva u čijem su sastavu podnositelji zahtjeva.

Članak 7.

Ako postoji osnovana sumnja da je u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske došlo do kršenja odredbi medunarodnog prava i propisa Republike Hrvatske koje reguliraju zaštitu morskog okoliša i kada tijelo nadležno za postupanje nije u mogućnosti postupka Obalna straža ima pravo poduzeti mjere prisile i druge radnje potrebne za pokretanje postupka protiv prekršitelja propisa.

Članak 8.

Ako postoji osnovana sumnja da je plovilo za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršilo odredbe pravila za smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora i primjenjivih međunarodnih standarda, ovlaštena osoba Obalne straže zatražit će od broda davanje informacija o brodu, tereta, luci polazišta i odredišta te druge relevantne podatke bitne za utvrđivanje da li je pomorski objekt prekršio propise.

Kada postoji osnovana sumnja da je plovilo za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršilo propise Republike Hrvatske glede zaštite morskog okoliša u ZERP-u Republike Hrvatske i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprječavanje smanjivanja ili nadziranje onečišćenja mora, što za posljedicu ima ispuštanje, iskrcaj ili potapanje većih razmjera koje uzrokuju bi moglo uzrokovati značajno onečišćenje morskog okoliša, a plovilo odbije dati Obalnoj straži Republike Hrvatske, lučkoj kapetaniji ili Središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru informacije o plovilu, teretu, luci polazišta i odredišta te druge relevantne podatke bitne za utvrđivanje da li je plovilo prekršilo propise, sukladno posebnom propisu, ili su informacije očito netočne ili postoje drugi opravdani razlozi, ovlaštena osoba Obalne straže će zaustaviti plovilo, izvršiti pregled plovila te ostale radnje potrebite za utvrđivanje je li plovilo prekršilo propise.

Kada tijekom pregleda iz stavka 2. ovog članka, ovlaštena osoba Obalne straže prikupi jasne i objektivne dokaze da je plovilo za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršilo propise Republike Hrvatske glede zaštite morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora što je uzrokovalo ili prijeti uzrokovanjem značajne štete u ZERP-u, teritorijalnom moru unutarnjim morskim vodama ili obalnom području izreći će mjeru zadržavanja plovila.

U slučaju zadržavanja plovila, ovlaštena osoba Obalne straže dozvolit će plovilu nastavak plovidbe tek nakon provođenja inspekcijskih, istražnih i drugih radnji te nakon što položi valjano osiguranje, ako to ne bi predstavljalo nerazumnu prijetnju morskom okolišu, u kojem slučaju može biti zaustavljen ili upućen u najbliže brodogradilište na popravak.

Članak 9.

U suradnji i na zahtjev tijela iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovog Pravilnika Obalna straža kontrolira i nadzire:

– prekogranični promet otpadom,

– rad platformi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika,

– stanje i rad ribogojilišta s naglaskom na uzgajališta tune u skladu s procjenama utjecaja zahvata na okoliš.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-04/3

Urbroj: 512-01-09-4

Zagreb, 19. kolovoza 2009.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu okoliša
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !