Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sustavima za dojavu požara – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 4.6.1999 Pravilnik o sustavima za dojavu požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o za?titi od po?ara (»Narodne novine« br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVIMA ZA DOJAVU PO?ARA

I. TEMELJNE ODREDBE

I. Općenito

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtjevi za projektiranje, ugradnju, rekonstrukciju, preuzimanje, odr?avanje i uporabu sustava za dojavu po?ara sa namjenom primjene u građevinama i prostorima, a poradi otkrivanja po?ara u njegovoj najranijoj fazi, sve u cilju za?tite osoba i imovine od posljedica njegova djelovanja.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na ostale sustave nadzora ili dojave kao npr. videosustave, sustave plinodojave, protuprovalne sustave i dr. Kada su navedeni sustavi ili njihovi dijelovi dio sustava za dojavu po?ara i djeluju zajedno sa sustavom za dojavu po?ara tada moraju udovoljavati odredbama ovog Pravilnika.

Ovim Pravilnikom propisuje se minimum mjera i uvjeta koje moraju udovoljiti sustavi za dojavu po?ara. Dodatna svojstva i mogućnosti te njihova pobolj?anja, a koja nisu u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, mogu se prihvatiti kao vrijedeći.

Članak 2.

Sustav za dojavu po?ara primjenjuje se na:

1. građevine i prostore za koje je, primjenom odgovarajuće metode procjene ugro?enosti od po?ara (npr. TVRB 100, Euroalarm ili dr.), utvrđena obveza ugradnje sustava za dojavu po?ara kao posebne mjere za?tite od po?ara,

2. građevine i prostore za koje je obveza ugradnje sustava za dojavu po?ara kao posebne mjere za?tite od po?ara utvrđena temeljem posebnih propisa,

3. građevine i prostore za koje je obveza ugradnje sustava za dojavu po?ara propisana posebnim uvjetima građenja iz područja za?tite od po?ara.

Izuzetno, odredba točke 1. stavka 1. ovog članka, ne primjenjuje se na građevine i prostore na koje se primjenjuju mjere za?tite od po?ara vi?eg stupnja od stupnja utvrđenog primjenom te iste procjenske metode.

2. Pojmovi i određenja

Članak 3.

U ovom Pravilniku rabe se sljedeći pojmovi i određenja:

Sustav za dojavu na daljinu: skup uređaja informacijske tehnike koji omogućuje prosljeđivanje obavijesti i podataka (govorom, zvukom, slikom ili znakom) te u pravilu uključuje njihovu obradu i spis.

Sustav za dojavu opasnosti: sustav za dojavu na daljinu koji se rabi za pouzdanu dojavu opasnosti po ljude i imovinu (npr. sustav za dojavu po?ara, protuprovalni ili protuprepadni sustav i dr.).

Sustav za dojavu po?ara: sustav za dojavu opasnosti koji se rabi za direktan poziv za pomoć kod opasnosti od po?ara i/ili otkrivanje i dojavljivanje po?ara u njegovoj najranijoj fazi.

Kombinirani sustav: sustav od dvaju ili vi?e pojedinačnih sustava za nadzor i/ili dojavu od kojih je jedan sustav za dojavu po?ara, a koji imaju zajedničke dijelove.

Centrala za dojavu po?ara: nadzire sustav za dojavu po?ara, prima obavijesti od drugih dijelova sustava, obrađuje ih i prosljeđuje te dojavljuje stanja sustava i/ili upravlja drugim sustavima ili njihovim dijelovima.

Uređaj za prosljeđivanje dojave po?ara (glavni javljač po?ara): uređaj pomoću kojeg se mo?e uključiti dojava u udaljenoj centrali za prijam dojave po?ara, el. putem preko sustava za dojavu po?ara i - po potrebi - dodatno ručno.

Uređaj za?tite od po?ara: uređaj koji slu?i za ga?enje ili sprečavanje ?irenja po?ara. U određenim slučajevima, kod postojanja signala dojave po?ara, mo?e se automatski uključiti.

Uređaj za upravljanje uređajima za?tite od po?ara: uređaj za uključivanje uređaja za?tite od po?ara. Mo?e biti dio sustava ili pridodan sustavu za dojavu po?ara.

Uređaj za uzbunjivanje: uređaj za dozivanje pomoći od vatrogasne slu?be ili upozorenje osoblja. Mo?e biti dio sustava ili pridodan sustavu za dojavu po?ara.

Javljač po?ara: dio sustava za dojavu po?ara koji preko centrale za dojavu po?ara uključuje dojavu po?ara odnosno uređaj za prosljeđivanje dojave po?ara. Postoje automatski i ručni javljači po?ara.

Automatski javljač po?ara: dio sustava za dojavu po?ara koji neprekidno ili u određenim vremenskim razmacima prati odgovarajuće fizikalne i/ili kemijske veličine radi otkrivanja po?ara unutar nadziranog područja.

Ručni javljač po?ara: dio sustava za dojavu po?ara pomoću kojeg se ručno uključuje dojava po?ara.

Pokazivač prorade: uređaj za svjetlosno (pomoćno) pokazivanje prorade automatskog javljača po?ara.

Pogonsko sredstvo: oprema za proizvodnju, prijenos, raspodjelu, pohranjivanje, mjerenje i pretvorbu energije.

Prijenosni put: vanjski priključak dijelova sustava koji slu?i za prijenos obavijesti odnosno dojave u sustav za dojavu po?ara, a mo?e se rabiti i za napajanje energijom.

Glavni vodovi: nadzirani prijenosni putovi.

Sporedni vodovi: nenadzirani prijenosni putovi.

Po?arna uzbuna: upozorenje od postojeće opasnosti od po?ara za ljude i imovinu poradi provođenja mjera obrane od opasnosti.

La?na uzbuna: uzbuna koja se ne temelji na opasnosti.

Dojava smetnje: dojava odstupanja od planiranog stanja u sustavu za dojavu po?ara.

Intermitirani zvučni signal: zvučni signal s pravilnom izmjenom perioda zvuka i ti?ine.

Međupohranjivanje signala uzbune: mjera potvrđivanja stanja uzbune. Prorada automatskog javljača po?ara procjenjuje se kao po?arna uzbuna tek kada je po?arna veličina du?e vrijeme prisutna.

Po?arna veličina: fizikalna veličina koja podlije?e mjerljivim promjenama u okolini nastanka po?ara kao npr. povi?enje temperature, dim ili isijavanje plamena.

Usporedba uzorka po?arne veličine: mjera kod koje se odlučuje na po?arnu uzbunu kada uzorak odgovara pretpostavljenim uvjetima.

Po?arni sektor: dio građevine koji je prema ostalim dijelovima građevine i/ili prema drugoj građevini zatvoren građevnim elementima odgovarajuće vatrootpornosti.

Pojedinačna za?tita: nadzirano područje pru?a se samo preko pojedinačnog tehničkog uređaja i/ili prostora koji ne predstavlja po?arni sektor.

Djelomična za?tita: nadzirano područje pru?a se samo preko pojedinačnog po?arnog sektora.

Cjelovita za?tita: nadzirano područje pru?a se preko cijeloga objekta.

Dojavno područje: dio građevine ili prostora koji slu?i za nedvojbeno prepoznavanje mjesta dojave opasnosti. Ne smije se rasprostirati izvan po?arnog sektora.

Dojavna grupa: jedan ili vi?e javljača po?ara čija se različita pogonska stanja (uzbuna, smetnja, isklop) grupno pokazuju na centrali za dojavu po?ara.

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja: provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine odnosno nakon izvr?ene rekonstrukcije sustava.

Periodično ispitivanje: provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima, nakon prvog ispitivanja.

Provjera ispravnosti djelovanja: provjera djelovanja koju obavlja korisnik u okviru redovnog odr?avanja i u slučajevima pojave smetnje.

Korisnik sustava za dojavu po?ara: pravna ili fizička osoba koja koristi sustav ili dijelove sustava za dojavu po?ara.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 4.

Sustav za dojavu po?ara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i ovog Pravilnika te, po potrebi, uvjetima priključenja na mjesto stalnog de?urstva.

Članak 5.

Sustav za dojavu po?ara sastoji se od obveznih i neobveznih dijelova.

Obvezni dijelovi sustava za dojavu po?ara su: automatski javljači po?ara, centrala za dojavu po?ara i uređaj za napajanje električnom energijom.

Ustroj sustava za dojavu po?ara shematski je prikazan u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

Korisnik sustava za dojavu po?ara utvrđuje uvjete uporabe i uvjete okoline kod kojih će sustav biti u uporabi.

Proizvođač i/ili izvođač utvrđuje korisniku snagu i granične vrijednosti okoline unutar kojih sustav za dojavu po?ara pouzdano radi.

Članak 7.

Sustav za dojavu po?ara smije imati zajedničke dijelove, opremu, komponente, strujne krugove i vodove s drugim nadzornim i/ili dojavnim sustavima (kombinirani sustavi).

Kod kombiniranih sustava izuzeće, premje?taj, kvar ili odr?avanje bilo kojeg dijela ili strujnog kruga koji ne obavlja niti jednu funkciju sustava za dojavu po?ara, ne smije uzrokovati gubitak bilo koje njegove funkcije.

Članak 8.

Ručni javljači po?ara, ovisno o tipu odnosno namjeni, moraju, osim normama iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika, biti sukladni i odredbama normi HRN DIN 14 650 - 1, 2 i 3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, 14 655 ili HRN DIN 14 678.

Članak 9.

Centrala za dojavu po?ara i centrala za prijam dojave po?ara moraju biti sposobne:

1. primiti dojavu odnosno odgovarajuću obavijest od dojavnih grupa,

2. nadzirati glavne vodove,

3. automatski pokazivati pogonska stanja sustava.

Centrale iz stavka 1. ovog članka, ovisno o izvedenom sustavu za dojavu po?ara, mogu biti sposobne i:

1. uključiti uređaj za uzbunjivanje,

2. uključiti uređaj za prosljeđivanje dojave po?ara,

3. uključiti uređaj za upravljanje uređajima za?tite od po?ara,

4. primiti dojavu ostalih uređaja za?tite od po?ara (npr. stabilnog sustava za ga?enje po?ara vodom - »?prinkler«),

5. omogućiti priključenje paralelnog pokazivanja,

6. omogućiti priključenje vatrogasne postrojbe prema mjesnim uvjetima,

7. ubilje?iti dojavu po?ara,

8. prihvatiti poziv ručnih javljača po?ara,

9. spojiti se s drugim sustavima dojave na daljinu uključujući i sustav za obradu podataka,

10. ispitivati i privremeno ograničeno isključiti pojedine dojavne grupe ili glavne vodove pri čemu određeni upravljački izlazi moraju biti blokirani,

11. i dr.

Članak 10.

Kod postojanja uređaja za prosljeđivanje dojave po?ara korisnik ga je obvezan uključiti (ručno ili automatski).

Kada je predviđeno dodatno ručno uključivanje uređaja za prosljeđivanje dojave po?ara, ono se obavlja ručnim javljačima po?ara koji su sukladni odredbama normi iz članka 4.#clanak4 i 8.#clanak8 ovog Pravilnika.

Članak 11.

Prijenosni putovi između dijelova centrale za dojavu po?ara moraju biti glavni vodovi.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, prijenosni putovi između dijelova centrale za dojavu po?ara smiju biti sporedni vodovi ako su dijelovi centrale izvedeni kao neposredno susjedni ili su smje?teni u zatvorenoj prostoriji za sustav za dojavu po?ara ili u zatvorenom kući?tu u njenoj neposrednoj blizini.

Članak 12.

Glavni vodovi moraju biti, pri uključenom sustavu za dojavu po?ara, nadzirani na prekid i kratki spoj.

Pogonske smetnje iz stavka 1. ovog članka moraju se prepoznati i pokazati u vremenu i na način sukladan odredbama norme HRN EN 54-2.

Kod prosljeđivanja različitih obavijesti, dojave i sl., preko glavnog voda, korisnik utvrđuje redoslijed prijama signala (rangira signale).

Članak 13.

Uređaji za zvučno uzbunjivanje moraju proizvoditi signal različit u zvuku od sličnih signala koji se rabe za druge svrhe unutar istog područja i taj signal se ne smije rabiti u druge svrhe.

U kombiniranim sustavima signal dojave po?ara i smetnji ima prednost pred drugim signalima i u slučajevima kada su oni prije nastali.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka, signal protuprepadnog sustava i signal opasnosti po ?ivot ljudi smije imati prednost pred signalom dojave smetnji sustava za dojavu po?ara.

Članak 14.

Kada se za dojavu smetnje rabi intermitirani zvučni signal on se mora javiti najmanje jednom svakih 10 s i ne smije trajati kraće od 0.5 s.

Zvučno pokazivanje smetnji smije biti zajedničko za vi?e nadziranih vodova.

Dopu?tena je uporaba uređaja za sti?avanje zvučnog pokazivanja smetnji samo na način sukladan odredbama normi HRN EN 54-2.

Stanje kod kojeg smetnja u sustavu ne postoji, a uređaj za sti?avanje zvučnog pokazivanja ostavljen je u polo?aju »sti?ano«, dojavljuje se kao smetnja.

Članak 15.

Dopu?tena je uporaba uređaja za sti?avanje zvučnog pokazivanja dojave po?ara samo na način sukladan odredbama normi HRN EN 54-2.

Stanje kada nema dojave po?ara, a uređaj za sti?avanje zvučnog pokazivanja dojave po?ara ostavljen je u polo?aju »sti?ano«, dojavljuje se kao smetnja sve do njegovog povratka u normalan rad.

Članak 16.

Napajanje energijom sustava za dojavu po?ara izvodi se sa dva međusobno neovisna izvora sukladno odredbama norme HRN EN 54-4.

Glavni izvor je električna mre?a ili druga jednakovrijedna mre?a (npr. diesel agregat), a drugi, pričuvni izvor, je akumulatorska baterija sa mogućno?ću punjenja.

Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi mora se obaviti automatski u vremenu kraćem od 30 s te ne smije utjecati na ispravno djelovanje sustava za dojavu po?ara.

Članak 17.

Pričuvni uređaj za napajanje energijom (akumulatorska baterija) mora se automatski puniti tijekom normalnog rada sustava za dojavu po?ara.

Izbor akumulatorske baterije obavlja se skladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Akumulatorske baterije ?tite se od prekostrujnog opterećenja za?titnim uređajem nazivne vrijednosti u granicama 150%-200% vrijednosti najvećeg tereta na baterijama.

Članak 18.

Uređaji pridodani sustavu za dojavu po?ara (npr. uređaj za upravljanje uređajima protupo?arne za?tite) smiju se napajati izvan sustava za dojavu po?ara.

III. PROJEKTIRANJE I OSTALI ZAHTJEVI

Članak 19.

Projekt sustava za dojavu po?ara sastavni je dio projekta za?tite od po?ara.

Projekt sustava za dojavu po?ara smije biti i samostalan projekt.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka projekt sustava za dojavu po?ara mora imati propisanu formu i sadr?aj.

Članak 20.

Sustav za dojavu po?ara smije projektirati samo osoba ovla?tena za projektiranje prema posebnom Zakonu i propisima donesenim temeljem tog Zakona i to na način sukladan odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 i ovog Pravilnika.

Članak 21.

Kada se sustav ili dijelovi sustava za dojavu po?ara primjenjuju u okolini različitih vanjskih utjecaja (niske temperature, visoki tlakovi, korozivna ili eksplozivna atmosfera i sl.) ili je na sustavu ili dijelovima sustava za dojavu po?ara potrebno provesti posebne mjere za?tite od atmosferskog pra?njenja, statičkog elektriciteta, prenapona, ugro?enosti od eksplozivne atmosfere ili dr., primjenjuju se pri projektiranju i odgovarajuće odredbe va?ećih hrvatskih propisa.

Članak 22.

Pri projektiranju sustava za dojavu po?ara utvrđuju se područja nadzora sustava te vrsta za?tite (pojedinačna, djelomična ili cjelovita) sukladno namjeni građevine pri čemu se utvrđuje i na koje osoblje odnosno opremu pojedinih dijelova građevine se nadzor odnosi te koje se mjere za?tite od opasnosti i mjere upozorenja osoblja uvode.

Unutar područja nadzora iz stavka 1. ovog članka, koje mora biti građevinski ili prostorno odvojeno od nenadziranih područja, moraju biti ispunjeni svi zahtjevi iz ovog Pravilnika glede dojave po?ara.

Članak 23.

U slučajevima opasnosti po ?ivot ljudi projektom sustava za dojavu po?ara mora se predvidjeti i nadzor svih prostora u kojima se stranke i/ili osoblje trajno ili povremeno zadr?avaju, kao i nadzor njima susjednih prostora.

Članak 24.

U slučajevima ugro?enosti imovine od po?ara projektom sustava po?ara mora se predvidjeti i potpuni nadzor sigurnosnih prostora.

Izuzetak od stavka 1. ovog članka su dijelovi prostora koji imaju malo po?arno opterećenje odnosno nemaju mogućnost ?irenja po?ara.

Članak 25.

Područje nadzora iz članka 22.#clanak22 ovog Pravilnika mora biti, uz izuzetak dijelova područja iz članka 26.#clanak26 ovog Pravilnika, potpuno nadzirano pri čemu se projektom sustava za dojavu po?ara mora predvidjeti nadzor i sljedećih dijelova tog područja:

- transportna, prijenosna i instalacijska okna te okna za dizala i osvjetljenje,

- kabelski kanali i okna,

- sabirna mjesta za otpad,

- kabine i slične ugradnje (izuzetak su telefonske kabine),

- međustropni i međupodni prostori,

- dijelovi prostorija stvoreni policama i namje?tajem udaljenim manje od 0.3 m od stropa,

- natkrivene teretne rampe na otvorenom,

- sabirni hodnici i okna.

Članak 26.

Dijelovi područja iz članka 22.#clanak22 ovog Pravilnika koji se projektom sustava za dojavu po?ara smiju izuzeti od nadzora su:

- sanitarne prostorije (npr. praonice i zahodi) kada u njima nema pohranjenih zapaljivih tvari ili otpada niti se mo?e naći zapaljiva oprema (ne odnosi se na zajedničke predprostorije),

- stubi?ta bez po?arnog opterećenja koja čine zaseban po?arni sektor,

- kabelski kanali i okna nepristupačni za odr?avanje, ako su u odnosu na ostala područja po?arno odvojeni sukladno vatrootpornosti po?arnog sektora u kojima se nalaze te ako se kroz njih vode samo elektroenergetski kabeli, najvi?eg izmjeničnog napona 220 V, jednog po?arnog sektora (ne odnosi se na kanale i okna s kabelima sustava za dojavu po?ara),

- međustropni i međupodni prostori kada ispunjavaju sve
sljedeće uvjete:

1. visina međuprostora nije veća od 0.8 m,

2. prostorom ne prolaze vodovi sigurnosnih sustava npr. osvjetljenja u slučaju nu?de ili zvučnih električnih uređaja,

3. po?arno opterećenje je manje od 25 MJ/m2 i

4. okolni građevni dijelovi (stropovi, podovi, zidovi) nezapaljivi su, a međuprostor podijeljen nezapaljivim materijalom u dijelove čija du?ina i ?irina nije veća od 10 m,

- međupodni prostori, ako su prisilno ventilirani i ispitani na vatrootpornost po ovla?tenoj ispitnoj stanici tako da je osigurana pravodobna vatrodojava,

- međustropni i međupodni prostori koji iz geometrijskih i/ili tehničkih razloga ne mogu biti nadzirani, a podijeljeni su u svim smjerovima nezapaljivim materijalom na udaljenosti od najvi?e 10 m, s odgovarajuće brtvljenim prodorima,

- kanali za provjetravanje i klimatizaciju:

1. ako su sve prostorije kroz koje prolaze kanali nadzirane automatskim javljačima po?ara,

2. ako je centrala sustava za klimatizaciju nadzirana automatskim javljačima po?ara,

3. ako su glavni usisni i isisni kanali sustava za klimatizaciju nadzirani javljačima protoka zraka,

4. ako dojava jedne grupe javljača upravlja protupo?arnim zaklopkama i/ili isključuje provjetravanje,

- rashladne stanice (do 20 m2).

Članak 27.

Područje nadzora sustava za dojavu po?ara iz čl. 22.#clanak22 ovog Pravilnika dijeli se na dojavna područja.

Dojavno područje određuje se na način koji omogućuje ?urno i jednoznačno određivanje mjesta javljanja odnosno po?ara.

Javljači po?ara jednog dojavnog područja grupiraju se u jednu dojavnu grupu.

Dojavna područja i dojavne grupe projektiraju se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Članak 28.

Ručni javljači po?ara moraju biti projektom sustava za dojavu po?ara predviđeni na izlazne evakuacijske putove tako da njihova međusobna udaljenost ne iznosi vi?e od 100 m.

U posebno ugro?enim područjima po?arnog opterećenja > 2 GJ/m2 međusobna udaljenost ručnih javljača ne smije iznositi vi?e od 40 m.

Na mjestima ili kod opreme gdje postoji opasnost od eksplozije udaljenost između ručnih javljača po?ara smije se ograničiti i na vrijednost manju od propisane.

Članak 29.

Izbor automatskih javljača po?ara obavlja se prema očekivanim po?arnim veličinama u fazi njegovog nastajanja, visini prostorija, okolnim uvjetima i mogućim smetnjama u nadziranom području, a njihov broj i razmje?taj određuju se prema vrsti primijenjenih javljača, geometriji prostorije (veličini, visini, obliku stropa i krova itd.), vrsti primjene te uvjetima okoline nadziranog područja.

Automatski javljači odabiru se na način da se svaki po?ar mo?e prepoznati u početnom stadiju, a razmje?taju tako da se izbjegne la?na uzbuna.

Izbor, broj i razmje?taj automatskih javljača po?ara moraju biti sukladni odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Kada se kod automatskih javljača po?ara primjenjuje mjera uklanjanja la?ne uzbune međupohranjivanjem signala uzbune tada automatski javljač po?ara, pod stalnim utjecajem fizikalne veličine iznad razine utvrđene za uzbunjivanje, mora aktivirati uređaj za uzbunjivanje u vremenu kraćem od 1 min (dimni javljači po?ara) odnosno 15 s (ostali automatski javljači po?ara).

Članak 30.

Za pomoćno, svjetlosno pokazivanje prorade automatskih javljača po?ara smiju se rabiti pokazivači prorade.

Pokazivači prorade postavljaju se, u pravilu za:

1. označavanje prostorije u kojoj se javljač nalazi, po sredini iznad pristupnih vrata,

2. označavanje polo?aja međustropnih javljača točno ispod javljača odnosno na spu?teni strop,

3. označavanje polo?aja međupodnih javljača,

4. označavanje polo?aja javljača u prostorijama pristupačnih jedino navođenjem iz druge prostorije.

Pokazivači prorade smiju se izostaviti samo:

1. kod ručnih javljača po?ara,

2. kada dojavna grupa ne pokriva vi?e od 5 susjednih prostorija čija je ukupna podna povr?ina manja od 400 m2,

3. kod vi?e od 5 prostorija ako:

- je svaka prostorija pokrivena vlastitom dojavnom grupom,

- na prilaznim vratima prostorije postoji trajna, jasna i čitljiva oznaka prostorije koja je upisana u oznaku grupe i Plan sustava za dojavu po?ara i

- u svakom trenutku je prepoznatljiva.

4. kod međupodnih (međustropnih) prostora:

- kada je kod pristupnih vrata prostoriji s međupodnim (međustropnim) prostorom predviđeno paralelno pokazivanje, ili

- kada svaki javljač po?ara međupodnog (međustropnog) prostora pripada vlastitoj dojavnoj grupi i predviđeno je trajno označavanje njegovog polo?aja na podu (stropu).

5. kod visokoregalnih skladi?ta, kada svaki javljač po?ara u regalu pripada vlastitoj dojavnoj grupi, a kod pristupnih vrata skladi?tu predviđen je plan i skica skladi?ta s ucrtanim mjestima ugradnje javljača.

Članak 31.

Isključeno stanje automatskih javljača po?ara mora se pokazivati crvenim pokazivačem (trajnim ili titrajućim svjetlom) pridodanom javljaču.

Dopu?teno je i vlastito svjetlosno pokazivanje pogonskog stanja automatskih javljača po?ara.

Pokazivanje iz stavka 2. ovog članka mora biti zelene boje.

Članak 32.

Sastavni dio sustava za dojavu po?ara čine:

1. plan sustava za dojavu po?ara,

2. plan uzbunjivanja,

3. knjiga odr?avanja i

4. upute za rukovanje i odr?avanje

koji su dio dokumentacije o sustavu za dojavu po?ara te se pohranjuju u blizini centrale za dojavu po?ara.

Za prostorno razmje?tene objekte postavlja se prethodna obavijest (prostorni nacrt, pokazna ploča i sl.) na mjesto dolaska vatrogasne postrojbe poradi pravilnog usmjeravanja vatrogasne tehnike.

Članak 33.

Plan sustava za dojavu po?ara opisuje dijelove sustava i sustav u cjelini.

U plan sustava za dojavu po?ara unose se:

- granice nadziranih područja, namjena dojavnih područja kao i oznake raspoređenih dojavnih grupa,

- svi dijelovi sustava, prikazani na mjestima ugradnje,

- trase vodova prijenosnih putova za spajanje svih dijelova sustava uključujući i napajanje energijom preko razdjelnika električne energije,

- opisi glavnih vodova za dojavu po?ara, uređaja za upravljanje, uzbunjivanje i prosljeđivanje signala.

Planu sustava za dojavu po?ara prila?e se i popis dojavnih grupa te popis svih sastavnih dijelova sustava poredanih po tipu i količini, kao i blok dijagram sustava koji sadr?i poredane nazive i brojeve dojavnih područja, dojavnih grupa i javljača.

Planom sustava za dojavu po?ara utvrđuje se i funkcionalna povezanost između stanja uzbune dojavne grupe i funkcije proslijeđenog upravljačkog signala uređaju za upravljanje i uzbunjivanje kao i drugim, po dojavi po?ara, upravljanim pogonskim sredstvima.

Članak 34.

Planom uzbunjivanja utvrđuju se postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena.

Plan uzbunjivanja mora biti u skladu s Općim aktom korisnika, odnosno Planom za?tite od po?ara.

Planom uzbunjivanja smije se predvidjeti davanje signala preduzbune samo za de?urno osoblje. Signal preduzbune daju automatski javljači po?ara, nakon čega slijedi potvrđivanje prijama signala preduzbune od strane de?urne osobe i provjera stanja javljača po?ara.

Provjera iz stavka 3. ovog članka traje najdulje 3 min unutar kojeg vremena se, po potrebi, poni?ti. Ukoliko se u tom vremenu signal preduzbune ne poni?ti stanje uzbune nastupa automatski.

Stanje uzbune nastupa automatski i ukoliko u roku od 15 s po nastanku signala preduzbune ne dođe do potvrde njegova prijama te ako dođe do prorade drugog automatskog javljača po?ara tijekom provjere iz stavka 3. ovog članka.

Ako se signal uzbune prosljeđuje preko uređaja za prosljeđivanje dojave po?ara uređaj za prosljeđivanje se mora uključiti na signal preduzbune.

Mjera uklanjanja la?ne uzbune međupohranjivanjem signala uzbune kod automatskih javljača po?ara prema stavku 4. članka 29. ne smatra se preduzbunom ukoliko vremensko ka?njenje traje kraće od propisanog i ne zahtijeva nikakvu ljudsku radnju.

Sustav mora u svakom trenutku osigurati mogućnost prekida slijeda postupanja utvrđenog planom uzbunjivanja.

Članak 35.

U plan uzbunjivanja unose se i upute kako:

- upozoriti osobe u opasnosti i pravodobno ih evakuirati,

- uključiti u ga?enje po?ara de?urno osoblje i vlastite vatrogasne postrojbe (ako su osnovane);

- uzbuniti najbli?u profesionalnu (dobrovoljnu) vatrogasnu postrojbu,

- uzbuniti osoblje koje ima posebne du?nosti glede za?tite od po?ara (prema Općem aktu korisnika ili Planu za?tite od po?ara).

IV. UGRADBA I RAZMJE?TAJ

Članak 36.

Kod ugradbe i razmje?taja sustava za dojavu po?ara i njegovih dijelova primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika te mogući uvjeti priključenja uređaja prosljeđivanja dojave po?ara.

Dijelove sustava za dojavu po?ara u protueksplozijskoj izvedbi smije ugraditi samo pravna osoba ovla?tena prema posebnim propisima.

Članak 37.

Centrale za dojavu po?ara smje?taju se u prostorije koje su suhe, pogonski pristupačne i dovoljno svijetle.

Prostorije iz stavka 1. ovog članka koje nisu pod stalnim nadzorom osoblja moraju biti zasebni po?arni sektori i biti nadzirane automatskim javljačima po?ara.

Ako postoji izvedena sigurnosna rasvjeta ona mora biti izvedena i u prostorijama iz stavka 1. ovog članka.

Neovla?tenim osobama mora biti trajno onemogućen pristup prostoru centrale za dojavu po?ara.

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu po?ara mora biti označen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Članak 38.

Ručni javljači po?ara moraju biti:

1. smje?teni na dobro vidljivo mjesto,

2. slobodno pristupačni,

3. po potrebi, dodatno označeni prema normi HRN DIN 4066,

4. tako smje?teni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/- 200 mm od razine poda,

5. osvijetljeni dnevnim ili drugim izvorom svjetlosti (ukoliko je predviđena sigurnosna rasvjeta ista mora osvjetljavati i ručne javljače po?ara),

Svaki ručni javljač po?ara mora imati u pričuvi oznaku »Van uporabe«.

Članak 39.

Automatski javljači po?ara moraju biti:

1. postavljeni u dovoljnoj količini i odgovarajućem prostoru,

2. odabrani prema odgovarajućem riziku od po?ara odnosno očekivanim po?arnim veličinama,

3. ugrađeni tako da po?arna veličina u vrlo kratkom vremenu posti?e vrijednost na koju javljač mo?e odgovoriti.

Na svakom javljaču ili u njegovoj neposrednoj blizini te na pokazivaču prorade mora postojati oznaka pripadnosti dojavnoj grupi i redni broj unutar grupe.

Kod zaklonjenih javljača po?ara pristupačnost njihovim mjestima ugradnje mora biti trajno i jasno obilje?ena.

Članak 40.

Sustavu za dojavu po?ara mora biti na raspolaganju vlastita mre?a energetskih i signalnih vodova.

Vodovi iz stavka 1. ovog članka moraju biti odabrani, polo?eni, učvr?ćeni i označeni na način sukladan odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 te normi HRN EN 54-2 i 4.

V. PREUZIMANJE, ODR?AVANJE I UPORABA

Članak 41.

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pu?tanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu po?ara.

Prvo ispitivanje obavlja ovla?tena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i ga?enje po?ara te normi HRN DIN 0833 dio 1.

Članak 42.

Prije započinjanja ispitivanja iz članka 41.#clanak41 ovog Pravilnika moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale dojave po?ara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku.

Po zavr?enom ispitivanju moraju se upozoriti osobe iz stavka 1. ovog članka da je ispitivanje zavr?eno.

Članak 43.

Ispitivanje automatskih javljača po?ara obavlja se na mjestu ugradnje i uključuje sve javljače u sustavu.

Daljinsko ispitivanje (s kontrolnog uređaja ili drugog mjesta) dopu?teno je samo ako postupak uključuje provjeru svih funkcionalnih dijelova javljača (ulazak odgovarajuće po?arne veličine u javljač i dr.).

Članak 44.

Na automatskim javljačima po?ara koji se ne mogu resetirati, umjesto toplinskog ispitivanja provodi se mehaničko i električno ispitivanje funkcija, a, po potrebi, mjeri se i bilje?i i otpor strujnog kruga javljača.

Članak 45.

Ispitivanje automatskih javljača po?ara kod kojih se primjenjuje mjera za uklanjanje la?ne uzbune međupohranjivanjem signala provodi se na način da se simuliraju uvjeti uzbune u svakom krugu javljača poradi utvrđivanja kod kojih se javljača primjenjuje navedena mjera te se utvrđeno stanje uspoređuje s podatcima navedenim u planu sustava za dojavu po?ara (utjecajne zone, vrijeme ka?njenja, broj javljača i dr.).

Članak 46.

Kada je sustavu za dojavu po?ara ili njegovom dijelu pridodan drugi paralelni ili pomoćni sustav ili njegov dio, poradi postizavanja veće pouzdanosti, ispitivanje se provodi kod isključenoga pridodanog sustava.

Članak 47.

Kada je sustavu za dojavu po?ara ili njegovom dijelu pridodan pričuvni sustav ili njegov dio ispitivanjem se utvrđuje obavlja li se preklapanje na pričuvni sustav unutar određenog vremena i bez gubitka sposobnosti uzbunjivanja.

Članak 48.

O obavljenom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

Sadr?aj Zapisnika iz stavka 1. ovog članka te način njegovog pohranjivanja propisan je Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i ga?enje po?ara.

Članak 49.

Nakon rekonstrukcije, pro?irenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu po?ara ili njegovom opsegu nadzora provodi se ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje prema članku 41.#clanak41 ovog Pravilnika.

Ispitivanje promjene smije se ograničiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili postojećih pogonskih sredstava.

Članak 50.

Preuzimanje sustava za dojavu po?ara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju i utvrđuje zapisnički.

Članak 51.

Sustav za dojavu po?ara ispituje se i periodično.

Ispitivanja iz stavka 1. ovog članka provode se najmanje jednom godi?nje po pravnoj osobi i na način kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i ga?enje po?ara.

Članak 52.

O obavljenom periodičnom ispitivanju iz članka 51.#clanak51 ovog Pravilnika sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

Sadr?aj Zapisnika iz stavka 1. ovog članka te način njegovog pohranjivanja mora biti sukladan Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i ga?enje po?ara.

Članak 53.

Korisnik sustava za dojavu po?ara mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu.

Upućena osoba je osoba sposobna utvrditi stanja i obaviti radnje iz čl. 54.#clanak54 ovog Pravilnika.

Članak 54.

Korisnik ili od njega ovla?tena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utječu na nadzor sustava za dojavu po?ara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovaje prostora) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.

Članak 55.

Sustav za dojavu po?ara smije redovito odr?avati samo osoba najmanje srednje stručne spreme elektro smjera o čemu mora postojati dokumentacija.

Stručna osoba zadu?ena za odr?avanje sustava za dojavu po?ara utvrđuje se Općim aktom iz područja za?tite od po?ara vlasnika ili korisnika istog sustava.

U slučaju smetnji na sustavu za dojavu po?ara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovla?tene osobe, neodlo?no se provjerava njegova ispravnost djelovanja od strane stručne osobe iz stavka 1. ovog članka te se sustav dovodi u ispravno stanje.

Članak 56.

Osim u slučajevima iz članka 54.#clanak54 ovog Pravilnika provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu po?ara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godi?nje u pribli?no istim vremenskim razmacima.

Pri tome se provjerava ispravnost:

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih javljača samo oni koji se mogu provjeriti bez smetnji),

- uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu po?ara ili izvan centrale za dojavu po?ara,

- uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje, uređajima za uzbunjivanje i dr.

- napajanja energijom,

Osim provjera iz stavka 2. ovog članka provjerava se sustav za dojavu po?ara i na utjecaj smetnji (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora) koje nisu uzete u obzir pogonskim mjerama.

Članak 57.

Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu po?ara tijekom njegove uporabe, a naročito slučajevi iz članka 54. - 56. ovog Pravilnika, unose se od strane korisnika ili od njega ovla?tene osobe u knjigu odr?avanja.

U knjigu odr?avanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stručne osobe zadu?ene za odr?avanje sustava.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 58.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekr?aj:

1. korisnik, ako ne uključi uređaj za prosljeđivanje dojave po?ara (članak 10. stavak 1.);

2. korisnik, ako rabi uređaj za zvučno uzbunjivanje sustava za dojavu po?ara u druge svrhe (članak 13. stavak 1.);

3. korisnik, ako prilikom uporabe uređaja za sti?avanje zvučnog pokazivanja dojave po?ara nije postupio na način sukladan odredbama normi HRN EN 54-2 (članak 14. stavak 3.);

4. ovla?teni projektant, ako sustav za dojavu po?ara nije projektiran na način da udovoljava odredbama ovog Pravilnika (članak 20.);

5. korisnik, ako dokumentaciju o sustavu za dojavu po?ara ne pohranjuje u blizini centrale za dojavu po?ara (članak 32. stavak 1.);

6. korisnik, ako nije trajno onemogućio pristup prostoru centrale za dojavu po?ara od strane neovla?tene osobe (članak 37. stavak 4.);

7. korisnik, ako put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu po?ara nije označen na propisan način (članak 37. stavak 5.);

8. korisnik, ako ne upozori sve osobe koje bi mogle automatski primiti signal dojave po?ara ili smetnje da je ispitivanje u tijeku (članak 42. stavak 1.);

9. korisnik, ako nakon rekonstrukcije, pro?irenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu po?ara ili njegovom opsegu ne provede ispitivanje promjene (članak 49. stavak 1.);

10. korisnik, ako se ne brine o pogonskoj gotovosti sustava za dojavu po?ara (članak 54.);

11. korisnik, ako sustav za dojavu po?ara ne odr?ava redovito te o tome ne posjeduje dokumentaciju (članak 55. stavak 1.);

12. korisnik, ako ne obavlja provjeru ispravnosti djelovanja sustava za dojavu po?ara najmanje dva puta godi?nje (članak 56. stavak 1.);

13. korisnik, ako se u knjigu odr?avanja ne unose pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu po?ara (članak 57. stavak 1. i 2.).

Za prekr?aj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.500 kuna i odgovorna osoba korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 59.

Na sustave za dojavu po?ara izvedene do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjuju se samo odredbe članka 49. i članaka 51.-58. ovog Pravilnika do isteka njihove uporabe ili prve rekonstrukcije.

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o jugoslavenskim standardima za sastavne dijelove sustava za automatsko otkrivanje po?ara (»Narodne novine«, br. 53/91.).

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-90-15613/1-99
Zagreb, 26. svibnja 1999.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.

Prilog 1.

----------------- obvezni dijelovi sustava za dojavu po?ara
----------------- neobvezni dijelovi sustava za dojavu po?ara


A - automatski javljač požara  		G - uređaj za upravljanje uređajima protupožarne zaštite 
B - centrala za dojavu požara 			H - automatski uređaji protupožarne zaštite 
C - uređaj za uzbunjivanje 			J - uređaj za prosljeđivanje dojave smetnji 
D - ručni javljač požara 			K - centrala za prijam dojave smetnji 
E - uređaj za prosljeđivanje dojave požara 	L - uređaj za napajanje energijom 
F - centrala za prijam dojave požara 


zatvori
Pravilnik o sustavima za dojavu požara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !