Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 29.09.2010 Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2972

Na temelju članka 15.L609736 stavka 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU MLIJEKA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i način provedbe sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (u daljnjem tekstu: mliječne kvote) u Republici Hrvatskoj.

(2) Provedba sustava mliječnih kvota podrazumijeva podjelu nacionalne mliječne kvote, dodjelu individualnih kvota, dodjelu mliječne kvote iz nacionalne pričuve, određivanje individualnog referentnog udjela mliječne masti, prava i obveze proizvođača i otkupljivača mlijeka, referentno razdoblje za dodjelu individualne kvote, pretvorbu i prijenos individualne kvote, utvrđivanje visine i iznosa pristojbi za prekoračenje dodijeljene mliječne kvote te provedbu i kontrolu sustava.

Članak 2.

Definicije

Izrazi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) »mlijeko« je proizvod dobiven mužnjom jedne ili više krava;

(b) »mliječni proizvodi« su svi proizvodi dobiveni od mlijeka, a osobito obrano mlijeko, vrhnje, maslac, jogurt i sir;

(c) »proizvođač« je nositelj poljoprivrednog gospodarstva, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koji proizvodi i prodaje mlijeko i/ili mliječne proizvode ili koji se priprema to raditi u bliskoj budućnosti;

(d) »poljoprivredno gospodarstvo« je gospodarstvo koje se sastoji od jedne ili više proizvodnih jedinica na području Republike Hrvatske kojim upravlja proizvođač;

(e) »otkupljivač« je fizička ili pravna osoba koja:

– otkupljuje mlijeko od proizvođača u svrhu sakupljanja, pakiranja, skladištenja, hlađenja, obrade, prerade ili daljnje prodaje, uključujući i iz usluge,

– provodi administrativne i knjigovodstvene radnje vezane za provedbu sustava mliječnih kvota sukladno ovom Pravilniku;

(f) »isporuka« je svaka isporuka mlijeka od proizvođača otkupljivaču, bez obzira obavlja li prijevoz mlijeka proizvođač, otkupljivač ili treća strana;

(g) »izravna prodaja« je svaki oblik prodaje ili prijenosa mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od proizvođača izravno potrošaču;

(h) »trženje« podrazumijeva isporuku mlijeka ili izravnu prodaju mlijeka i/ili ostalih mliječnih proizvoda;

(i) »kvotna godina« je razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine;

(j) »nacionalna mliječna kvota« je maksimalna količina mlijeka izražena u kilogramima koju proizvođači u Republici Hrvatskoj imaju pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine;

(k) »individualna kvota« je maksimalna količina mlijeka izražena u kilogramima koju proizvođač ima pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine, bilo isporukom mlijeka otkupljivaču, bilo izravnom prodajom;

(l) »referentni udio mliječne masti« je prosječni sadržaj mliječne masti u isporučenom mlijeku tijekom referentnog razdoblja, izražen u gramima po kilogramu i zaokružen na dva decimalna mjesta, a koristi se za korekciju isporučenih količina mlijeka u pojedinoj kvotnoj godini.

Članak 3.

Viša sila

(1) Viša sila je vanjski nepovoljni utjecaj koji nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastao zbog elementarne nepogode, smrti proizvođača ili otkupljivača, privremene ili trajne nesposobnosti proizvođača ili otkupljivača za rad, uništenja proizvodnih objekata ili epizootske bolesti koja se pojavila kod životinja na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) U slučaju više sile proizvođač, odnosno otkupljivač mlijeka dužan je u pisanom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) uz prilaganje odgovarajućeg dokaza.

Članak 4.

Podjela nacionalne mliječne kvote

(1) Nacionalna mliječna kvota dijeli se na nacionalnu pričuvu, kvotu za isporuku mlijeka (u daljnjem tekstu: kvota A) i kvotu za izravnu prodaju mlijeka (u daljnjem tekstu: kvota B).

(2) Nacionalna mliječna kvota dodjeljuje se izravno proizvođačima kao individualna kvota za isporuku mlijeka (u daljnjem tekstu: individualna kvota A) i individualna kvota za izravnu prodaju mlijeka (u daljnjem tekstu: individualna kvota B).

(3) Proizvođaču se može istovremeno dodijeliti individualna kvota A i individualna kvota B.

Članak 5.

Nacionalna pričuva

(1) Nacionalna pričuva je dio nacionalne mliječne kvote namijenjen za dodjelu dodatnih količina mlijeka za kvotu A i kvotu B.

(2) Nacionalna pričuva vodi se odvojeno za kvotu A i kvotu B.

(3) Nacionalna se pričuva formira:

– pri podjeli nacionalne mliječne kvote;

– od količine mlijeka koja ostaje nakon odustajanja proizvođača od proizvodnje odnosno isporuke mlijeka i/ili izravne prodaje mlijeka i/ili mliječnih proizvoda;

– od količine koja ostaje nakon smanjenja individualne kvote kod proizvođača koji su je u prethodnoj kvotnoj godini koristili manje od 85%;

– po potrebi smanjenjem vrijednosti individualne kvote A ili individualne kvote B.

(4) Svaka dodatna kvota, koja se dodijeli Republici Hrvatskoj, izravno se raspoređuje u nacionalnu pričuvu te se dijeli na kvotu A i kvotu B u skladu s predvidivim potrebama.

(5) Za mlijeko iz nacionalne pričuve ne računa se referentni udio mliječne masti.

Članak 6.

Dodjela mliječne kvote iz nacionalne pričuve

(1) Nacionalna pričuva koristi se za:

– ispravljanje pogrešaka pri prvoj podijeli kvota,

– dodjelu proizvođačima koji su u kvotnoj godini prekoračili individualnu kvotu,

– rješavanje neskladnosti kod proizvođača čija dodijeljena kvota ne odražava stvarno stanje proizvodnje, odnosno onih proizvođača koji su u prethodnim godinama investirali u proizvodnju mlijeka i koji će stvarnu razinu proizvodnje dostići u narednom razdoblju,

– dodjelu proizvođačima koji tek započinju s proizvodnjom mlijeka.

(2) Agencija će na temelju zahtjeva proizvođača i ukupno raspoloživih količina nacionalne pričuve dodijeliti dodatnu kvotu onim proizvođačima koji su za to podnijeli zahtjev.

(3) Zahtjev za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve podnosi se Agenciji najkasnije do 28. veljače za tekuću kvotnu godinu na Obrascu 1. iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

(4) Ako proizvođaču iz stavka 2. ovoga članka pripada manje od 50 kg dodatne kvote, Agencija mu dodjeljuje 50 kg dodatne kvote.

Članak 7.

Individualne kvote se, po potrebi, mijenjaju za svaku kvotnu godinu tako da zbroj kvote A i kvote B ne prekorači odgovarajući dio nacionalne kvote uzimajući u obzir sva smanjenja koja su učinjena radi punjenja nacionalne pričuve.

UPRAVLJANJE KVOTOM A

Članak 8.

Dodjela individualne kvote A

(1) Individualna kvota A, zajedno s individualnim referentnim udjelom mliječne masti, je kvota koju Agencija odlukom dodjeljuje proizvođaču najkasnije do 1. travnja 2012. godine.

(2) Temelj za dodjelu individualne kvote A i individualnog referentnog udjela mliječne masti je količina isporučenog mlijeka i prosječni udio mliječne masti tijekom razdoblja od 1. ožujka 2011. do 29. veljače 2012. godine (u daljnjem tekstu: referentno razdoblje).

(3) Individualna kvota A dodjeljuje se u kilogramima mlijeka i zaokružuje na cijeli broj, a individualni referentni udio mliječne masti izražava se u gramima na kilogram mlijeka te se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

(4) Proizvođač koji nije isporučivao mlijeko u referentnom razdoblju, nema pravo na dodjelu individualne kvote A.

Članak 9.

Mliječna mast

(1) Svakom se proizvođaču na početku svake kvotne godine na temelju podataka o udjelu mliječne masti u referentnom razdoblju ili prethodnoj kvotnoj godini određuje individualni referentni udio mliječne masti, koji će se primjenjivati na individualnu kvotu A. Pri tome izračunata godišnja prosječna vrijednost mliječne masti ne može biti veća od 0,1 g/kg u odnosu na dodijeljeni referentni udio mliječne masti.

(2) Pri pretvorbi individualnih kvota i/ili pri dodjeljivanju kvota iz nacionalne pričuve, individualni referentni udio mliječne masti mijenja se u skladu s člankom 29.#clanak29 ovog Pravilnika.

(3) Za nove proizvođače kojima se individualna kvota A dodjeljuje u cijelosti iz nacionalne pričuve, individualni referentni udio mliječne masti jednak je referentnom udjelu mliječne masti u mlijeku za Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

Ovlašteni laboratoriji

Udio mliječne masti u isporučenom mlijeku utvrđuje rutinskom metodom infracrvene spektrometrije laboratorij za kontrolu mlijeka akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) po posebnom propisu.

Članak 11.

Usklađivanje kvote A i individualne kvote A

(1) Ukoliko zbroj svih individualnih kvota A, zajedno s nacionalnom pričuvom za kvotu A, premašuje kvotu A, vrši se proporcionalno smanjenje svih individualnih kvota A. O umanjenju individualne kvote A, Agencija izvještava proizvođače i otkupljivače.

(2) Ukoliko zbroj individualnih referentnih udjela mliječne masti prelazi visinu referentnog udjela mliječne masti, vrši se proporcionalno smanjenje mliječne masti kod svih proizvođača s kvotom A.

(3) Ukoliko je zbroj svih individualnih kvota A, zajedno s nacionalnom pričuvom za kvotu A, manji od kvote A, preostali dio kvote Agencija raspoređuje u nacionalnu pričuvu.

(4) Ukoliko je proizvođač tijekom kvotne godine isporučio više mlijeka od dodijeljene mu individualne kvote A, u toj kvotnoj godini dodjeljuje mu se iz nacionalne pričuve raspoloživa individualna kvota na dan 31. ožujka sukladno članku 6.#clanak6 stavak 2. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija prije početka kvotne godine, a najkasnije do 31. svibnja, određuje individualnu kvotu A za svakog proizvođača za sljedeću kvotnu godinu uzimajući u obzir zahtjeve proizvođača za pretvorbama i prijenosima kvota kao i zahtjevima proizvođača za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve.

Članak 12.

Izbor otkupljivača

(1) Proizvođač može isporučivati mlijeko samo registriranom otkupljivaču kojeg sâm izabere do početka isporuke mlijeka, popunjavanjem Obrasca 2. iz Dodatka II ovoga Pravilnika kojeg dostavlja otkupljivaču.

(2) Otkupljivač je dužan dostaviti Agenciji obrazac iz stavka 1. ovoga članka prije početka isporuke mlijeka od strane proizvođača.

(3) Proizvođač može istovremeno isporučivati mlijeko većem broju otkupljivača, pri čemu ukupno isporučena količina mlijeka ne smije prelaziti dodijeljenu individualnu kvotu A.

(4) U slučaju da proizvođač ima više od jednog otkupljivača, dužan je izabrati otkupljivača koji će biti odgovoran za vođenje i pripremu podataka, dostavu izvješća Agenciji, te prikupljanje pristojbi propisanih ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: glavni otkupljivač).

(5) Izbor glavnog otkupljivača iz stavka 4. ovoga članka, proizvođač potvrđuje popunjavanjem obrasca iz stavka 1. ovoga članka kojeg je glavni otkupljivač dužan dostaviti Agenciji.

(6) O izboru glavnog otkupljivača proizvođač mora pisanim putem obavijestiti ostale otkupljivače kojima isporučuje mlijeko, koji su dužni glavnom otkupljivaču dostavljati sve potrebne podatke.

Članak 13.

Obveze proizvođača s individualnom kvotom A

Proizvođač je dužan čuvati dokumente o otkupljenim količinama mlijeka, koje mu je obvezan izdati otkupljivač, najmanje tri godine od završetka godine u kojoj su oni nastali, i omogućiti Agenciji uvid u dokumente o količini isporučenog mlijeka te uvid u Registar goveda na gospodarstvu.

Članak 14.

Upis u Registar otkupljivača

(1) Kako bi mogao otkupljivati mlijeko od proizvođača i poslovati na teritoriju Republike Hrvatske, otkupljivač mora biti upisan u Registar otkupljivača kojeg vodi Agencija.

(2) Da bi bio upisan u Registar otkupljivača, otkupljivač mora:

– biti upisan u sudski registar ili obrtni registar Republike Hrvatske iz kojeg je razvidno da može obavljati otkup mlijeka,

– biti upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom pri Upravi za veterinarstvo Ministarstva,

– posjedovati objekte na području Republike Hrvatske u kojima će Agenciji biti dostupna dokumentacija o otkupljenim količinama mlijeka, registrima i ostalim dokumentima iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika,

– se obvezati da će ažurno pratiti podatke o otkupljenim količinama mlijeka, voditi registre i ostale dokumente iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika,

– preuzeti obvezu da će Agenciji dostavljati izvješća iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za upis u Registar otkupljivača dostavlja se Agenciji na Obrascu 3. iz Dodatka III ovoga Pravilnika.

(4) Temeljem zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Agencija donosi odluku o upisu u Registar otkupljivača.

Članak 15.

Obveze otkupljivača

(1) Otkupljivač je dužan:

a) za svakog proizvođača voditi:

– mjesečnu evidenciju o isporučenim količinama mlijeka izraženu u kilogramima s prosječnim udjelom mliječne masti na Obrascu 4. iz Dodatka IV ovoga Pravilnika;

– mjesečnu evidenciju o korigiranim isporučenim količinama mlijeka s obzirom na prosječni udio mliječne masti u isporučenom mlijeku u odnosu na individualni referentni udio mliječne masti.

b) dostavljati Agenciji:

– mjesečno, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, podatke o otkupljenim količinama mlijeka sa prosječnim udjelom mliječne masti za svakog proizvođača na Obrascu 4. iz Dodatka IV ovoga Pravilnika;

– do 15. svibnja svake godine na Obrascu 5. iz Dodatka V ovoga Pravilnika godišnje izvješće o otkupljenim količinama mlijeka u prethodnoj kvotnoj godini s prosječnim udjelom mliječne masti za svakog proizvođača i zbirno.

(2) Iznimno od stavka 1., podstavka b) ovoga članka, ukoliko postoji veći broj otkupljivača, dostavu podataka vrši glavni otkupljivač.

(3) U slučaju da otkupljivač nije otkupljivao mlijeko tijekom kvotne godine, dužan je o tome dati pisanu izjavu.

(4) Ako otkupljivač ne dostavi Agenciji izvješće iz stavka 1., podstavka b., alineja 2. ovoga članka, isti je dužan platiti naknadu za svaki kalendarski dan kašnjenja u iznosu od 0,01 % od pristojbe za prekoračenje količina za mlijeko koje mu je isporučeno u navedenom razdoblju. U slučaju da količina mlijeka nije poznata jer nije dostavljeno izvješće iz stavka 1., podstavak b, alineja 2. ovoga članka, ista će biti procijenjena od strane Agencije. Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 100.000 € iskazano u kunama na dan obračuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB).

(5) Obračun naknade iz stavka 4. ovoga članka primjenjivat će se do dana dostave izvješća.

(6) Ukoliko se izvješće iz stavka 1., podstavak b, alineja 2. ovoga članka ne dostavi do 15. lipnja, Agencija će u roku od 15 radnih dana službeno zatražiti od otkupljivača da u roku od sljedećih 15 dana dostavi ovo izvješće. Ukoliko otkupljivač u tom roku ne dostavi izvješće, Agencija će otkupljivaču poništiti upis u Registar otkupljivača ili zatražiti plaćanje iznosa proporcionalno količini otkupljenog mlijeka o kojem se radi.

(7) Odredbe stavaka 4. i 6. ovoga članka neće se primjenjivati u slučaju više sile ili ukoliko se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara, ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava ili u odnosu na učinkovitost kontrole.

Članak 16.

Čuvanje dokumentacije

(1) Za svaku isporuku mlijeka otkupljivač je dužan proizvođaču izdati odgovarajući dokument koji dokazuje isporuku.

(2) Otkupljivač je dužan bilježiti sve otkupljene količine mlijeka i čuvati dokumente najmanje tri godine od završetka godine u kojoj su nastali, te Agenciji omogućiti uvid:

– u sve podatke o otkupljenim količinama mlijeka mjesečno i za kvotnu godinu s detaljima o imenu i adresi svakog proizvođača,

– u ostale podatke o isporučenim količinama mlijeka, zajedno s poslovnim dokumentima, korespondencijom i ostalim informacijama koje omogućavaju provjeru točnosti podataka o otkupljenim količinama mlijeka,

– u popis dobavljača i tvrtki za obradu ili preradu mlijeka koje mu isporučuju mlijeko i, mjesečno, količine isporučene po svakom dobavljaču.

Članak 17.

Obveze Agencije

(1) Agencija je dužna svakom proizvođaču mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec, dostaviti podatke o otkupljenim količinama mlijeka i zbirno izvješće za proteklo razdoblje kvotne godine s podacima o:

– isporučenim količinama mlijeka s prosječnim udjelom mliječne masti;

– korigiranim količinama isporučenog mlijeka s obzirom na prosječni udio mliječne masti u odnosu na individualni referentni udio mliječne masti;

– individualnoj kvoti A s individualnim referentnim udjelom mliječne masti;

– obračun preostalog dijela kvote A s individualnim referentnim udjelom mliječne masti;

– u slučaju prekoračenja individualne kvote A, mogući iznos pristojbe kojeg bi otkupljivač zadržao s ciljem plaćanja pristojbe u skladu s člankom 37.#clanak37 ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Zamjena otkupljivača

(1) Proizvođač može tijekom kvotne godine zamijeniti otkupljivača.

(2) Proizvođač je dužan obavijestiti dosadašnjeg i novoizabranog otkupljivača o zamjeni najkasnije 30 dana prije početka isporuke mlijeka novoizabranom otkupljivaču.

(3) Novoizabrani otkupljivač je dužan obavijestiti Agenciju o datumu zamjene otkupljivača najkasnije deset dana prije početka isporuke mlijeka novoizabranom otkupljivaču na Obrascu 6. iz Dodatka VI ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju zamjene glavnog otkupljivača, novoizabrani glavni otkupljivač je dužan obavijestiti Agenciju o svojem izboru na Obrascu iz stavka 3. ovoga članka najkasnije deset dana prije početka isporuke mlijeka istome. Dosadašnji glavni otkupljivač je dužan novoizabranom glavnom otkupljivaču dostaviti sve potrebne podatke najkasnije osam dana prije zamjene glavnog otkupljivača.

Članak 19.

(1) Ako otkupljivač u cijelosti ili djelomično preuzme otkup od jednog ili više drugih otkupljivača, individualne kvote A kojima raspolažu proizvođači uzimaju se u obzir za preostali dio tekuće kvotne godine, nakon što se odbije već isporučena količina mlijeka korigirana u odnosu na individualni referentni udio mliječne masti.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju zamjene otkupljivača.

Članak 20.

Poništenje upisa u Registar otkupljivača

(1) Agencija odlukom poništava upis u Registar otkupljivača ukoliko se utvrdi da:

– otkupljivač ne ispunjava uvjete iz članaka 14.#clanak14 i 15.#clanak15 ovoga Pravilnika,

– je otkupljivač Agenciji dostavio netočno izvješće,

– otkupljivač ne poštuje bilo koju drugu obvezu propisanu ovim Pravilnikom ili nekim drugim propisom koji pobliže uređuje obveze otkupljivača u provedbi ovoga Pravilnika.

(2) O poništenju upisa u Registar otkupljivača, Agencija mora pisanim putem obavijestiti proizvođače koji isporučuju mlijeko tom otkupljivaču. Proizvođači moraju u roku od deset dana od ove odluke izabrati novog otkupljivača.

(3) Upis u Registar otkupljivača može se ponovno odobriti na zahtjev otkupljivača nakon najmanje šest mjeseci od poništenja upisa u Registar otkupljivača, pod uvjetom da je prethodna detaljna kontrola ispunjavanja uvjeta iz članaka 14.#clanak14 i 15.#clanak15 ovoga Pravilnika dala zadovoljavajuće rezultate.

Članak 21.

Korekcija otkupljenih količina mlijeka

(1) Za vođenje evidencije i pripremu izvješća iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika vrši se korekcija otkupljenih količina mlijeka s obzirom na udio mliječne masti u otkupljenom mlijeku kako slijedi:

a) ukoliko se utvrdi pozitivna razlika između prosječnog udjela mliječne masti u otkupljenom mlijeku i referentnom udjelu mliječne masti, količina otkupljenog mlijeka povećava se za 0,09% za svakih 0,1 gram dodatne mliječne masti u kilogramu mlijeka,

b) ukoliko se utvrdi negativna razlika između prosječnog udjela mliječne masti u otkupljenom mlijeku i referentnom udjelu mliječne masti, količina otkupljenog mlijeka umanjuje se za 0,18% za svakih 0,1 gram manje mliječne masti u kilogramu mlijeka.

(2) U slučaju prestupne godine, podatak o količini mlijeka smanjuje se za 1/60 količine isporučene u veljači i ožujku.

UPRAVLJANJE KVOTOM B

Članak 22.

Dodjela individualne kvote B

(1) Individualnu kvotu B Agencija odlukom dodjeljuje proizvođaču najkasnije do 1. travnja 2012. godine.

(2) Individualna kvota B dodjeljuje se proizvođaču na temelju podnesenog zahtjeva na Obrascu 7. iz Dodatka VII ovoga Pravilnika kojeg je proizvođač dužan dostaviti Agenciji najkasnije do 29. veljače 2012. godine.

(3) Individualna kvota B se dodjeljuje u kilogramima i zaokružuje na cijeli broj.

(4) Ukupna individualna kvota B ne može biti veća od količine izračunate na temelju podataka o broju mliječnih krava proizvođača i utvrđene prosječne proizvodnje mlijeka po kravi.

(5) Prosječna proizvodnja mlijeka po kravi utvrđuje se na temelju podataka o kontroli mliječnosti stada.

(6) Ukoliko se na stadu ne provodi kontrola mliječnosti, prosječna proizvodnja mlijeka po kravi utvrđuje se zavisno od pasmine na temelju podataka o prosječnoj proizvodnji mlijeka po kravi u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

(7) Ukoliko proizvođač posjeduje individualnu kvotu A, utvrđena individualna kvota B iz stavka 3. ovoga članka umanjuje se za vrijednost individualne kvote A.

Članak 23.

Usklađivanje kvote B i individualne kvote B

(1) Ukoliko zbroj individualnih kvota B, uključujući nacionalnu pričuvu za kvotu B, premašuje kvotu B, individualne kvote B se proporcionalno smanjuju.

(2) Ukoliko je zbroj svih individualnih kvota B, zajedno s nacionalnom pričuvom za kvotu B, manji od kvote B, preostali dio kvote B Agencija raspoređuje u nacionalnu pričuvu.

(3) Ukoliko je proizvođač tijekom kvotne godine izravno prodao više mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od dodijeljene mu individualne kvote B, u toj kvotnoj godini dodjeljuje mu se iz nacionalne pričuve raspoloživa individualna kvota na dan 31. ožujka sukladno članku 6.#clanak6, stavak 2. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija prije početka kvotne godine, a najkasnije do 31. svibnja, određuje individualnu kvotu B za svakog proizvođača za sljedeću kvotnu godinu uzimajući u obzir zahtjeve proizvođača za pretvorbama i prijenosima kvota kao i zahtjevima proizvođača za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve.

Članak 24.

Proizvođači s individualnom kvotom B

(1) Prodavati mlijeko i/ili mliječne proizvode izravno može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu B.

(2) Proizvođač ne smije prodavati mlijeko i/ili mliječne proizvode koristeći pravo na individualnu kvotu B drugog proizvođača.

Članak 25.

Koeficijenti

(1) Za utvrđivanje količine mlijeka pri izravnoj prodaji pojedinih mliječnih proizvoda upotrebljavaju se sljedeći koeficijenti:

1 litra mlijeka = 1,03 kg mlijeka

1 kg maslaca = 22,50 kg mlijeka

1 kg vrhnja = (26,30 kg mlijeka × % mliječne masti u vrhnju)/100

1 kg tvrdog sira = 13 kg mlijeka

1 kg polutvrdog sira = 11 kg mlijeka

1 kg albuminskog sira (skute) = 8 kg mlijeka

1 kg jogurta, kiselog mlijeka = 0,8 kg mlijeka

1 kg voćnog jogurta = 0,8 kg mlijeka.

(2) Ukoliko proizvođač Agenciji, uz izjavu iz članka 27.#clanak27 ovoga Pravilnika, dostavi i dokaz o stvarno upotrijebljenim količinama mlijeka za proizvodnju mliječnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, taj se dokaz može upotrijebiti u svrhu određivanja tako upotrijebljene količine mlijeka.

(3) Ako proizvođač proizvodi još neki proizvod koji nije naveden u stavku 1. ovoga članka, mora voditi evidenciju sukladno članku 26.#clanak26, stavak 1. ovoga Pravilnika, te dati izjavu o količini mlijeka koju je pri tome koristio.

(4) Kod prestupne godine prodana količina mlijeka i/ili mliječnih proizvoda smanjuje se za 1/366.

Članak 26.

Obveze proizvođača s individualnom kvotom B

(1) Proizvođač s individualnom kvotom B mora voditi mjesečnu evidenciju o svim količinama mlijeka odnosno mliječnih proizvoda koji su predmet izravne prodaje na Obrascu 8. iz Dodatka VIII ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač čija individualna kvota B iznosi 5.000 kg ili više dužan je dnevno na Obrascu 9. iz Dodatka IX ovoga Pravilnika voditi evidenciju o mlijeku i/ili mliječnim proizvodima koji su proizvedeni, ali nisu prodani ili koji su upotrijebljeni na poljoprivrednom gospodarstvu.

(3) Proizvođač koji koristi individualnu kvotu B dužan je čuvati dokumente najmanje tri godine od završetka godine u kojoj su oni nastali, omogućiti Agenciji uvid u izvješća o prodaji mlijeka i/ili mliječnih proizvoda, po mjesecima i po proizvodima za svaku kvotnu godinu, te uvid u Registar goveda na gospodarstvu.

Članak 27.

(1) Proizvođač mora najkasnije do 15. svibnja dostaviti Agenciji godišnje izvješće o izravnoj prodaji za prethodnu kvotnu godinu na Obrascu 10. iz Dodatka X (u daljnjem tekstu: Izjava).

(2) Izjavu o izravnoj prodaji proizvođač mora dostaviti i ako u prethodnoj kvotnoj godini nije stavio na tržište mlijeko, odnosno mliječne proizvode.

(3) Ukoliko proizvođač ne dostavi Izjavu iz stavka 1. ovoga članka do 1. srpnja, Agencija mu dostavlja poziv da ju dostavi u roku od 30 dana od dana primitka poziva. Ukoliko proizvođač ni nakon toga ne dostavi Izjavu, individualna kvota B se pripisuje nacionalnoj pričuvi.

PRETVORBA I PRIJENOS KVOTA

Članak 28.

Pretvorba kvote

(1) Proizvođač može, zbog restrukturiranja proizvodnje mlijeka, usklađivanja individualnih kvota između postignute isporuke i izravne prodaje ili bilo kojeg drugog razloga koji utječe na strukturu prodaje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu, podnijeti zahtjev za pretvorbu cjelokupne ili dijela individualne kvote tako da se u korist kvote A umanji kvota B ili obrnuto.

(2) Zahtjev za pretvorbu individualne kvote proizvođač podnosi Agenciji na Obrascu 11. iz Dodatka XI ovoga Pravilnika najkasnije do 30. studenoga za tekuću kvotnu godinu.

(3) O pretvorbi individualne kvote Agencija donosi odluku.

(4) Agencija mora u roku od 8 dana od donošenja odluke o pretvorbi individualne kvote obavijestiti proizvođača i otkupljivača.

Članak 29.

Promjena individualnog referentnog udjela mliječne masti

(1) Ukoliko se proizvođaču dodijeli individualna kvota iz nacionalne pričuve, njegov individualni referentni udio mliječne masti ostaje nepromijenjen.

(2) Ukoliko se proizvođaču individualna kvota B pretvori u kvotu A, a još nema dodijeljenu individualnu kvotu A s individualnim referentnim udjelom mliječne masti, za količinu koja je predmet pretvorbe uzima se u obzir udio mliječne masti u visini od 3,8 %.

(3) Ukoliko se proizvođaču individualna kvota B pretvori u kvotu A, a već ima dodijeljenu individualnu kvotu A s individualnim referentnim udjelom mliječne masti, individualni referentni udio mliječne masti ostaje nepromijenjen ukoliko prosječni udio mliječne masti za tekuću kvotnu godinu nije niži za više od 1 g/kg od ranije dodijeljenog individualnog referentnog udjela mliječne masti.

(4) Ukoliko je prosječni udio iz prethodnog stavka niži za više od 1 g/kg, udio mliječne masti koji se odnosi na količinu koja je predmet pretvorbe iznosi 3,8%. Novi individualni referentni udio mliječne masti predstavlja prosječnu vrijednost udjela mliječne masti izračunat na temelju podataka o dotadašnjem udjelu i udjelu količine dobivene pretvorbom.

Članak 30.

Slučajevi neaktivnosti proizvođača

(1) Ako proizvođač koji ima individualnu kvotu prestane ispunjavati uvjete iz članka 2. točke (c) ovoga Pravilnika tijekom kvotne godine, individualna kvota u cijelosti prelazi u nacionalnu pričuvu najkasnije do 1. travnja sljedeće kalendarske godine.

(2) Ako proizvođač iz stavka 1. ovoga članka ponovo postane aktivan najkasnije do kraja sljedeće kvotne godine koja slijedi nakon oduzimanja individualne kvote, ista se temeljem podnesenog zahtjeva na Obrascu 12. iz Dodatka XII ovoga Pravilnika može vratiti proizvođaču u cijelosti ili dijelom najkasnije do 1. travnja iduće godine.

(3) Agencija određuje uvjete pod kojima će se kvota ponovo dodijeliti proizvođaču.

(4) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučajevima više sile i u opravdanim slučajevima koji privremeno utječu na proizvodne mogućnosti proizvođača i koje je kao takve priznala Agencija.

Članak 31.

(1) Ukoliko proizvođač tijekom kvotne godine iskoristi manje od 85% dodijeljene individualne kvote, za sljedeću kvotnu godinu određuje mu se nova vrijednost individualne kvote u visini ostvarenoj u prethodnoj kvotnoj godini, a preostali dio se uključuje u nacionalnu pričuvu.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima više sile i u opravdanim slučajevima koji privremeno utječu na proizvodne mogućnosti proizvođača i koje je kao takve priznala Agencija.

Članak 32.

Prijenos kvote sa zemljištem

(1) Individualna kvota može se prenijeti s posjedom proizvođačima koji ga preuzimaju tijekom prodaje, najma, ostvarenog nasljedstva ili na neki drugi pravno valjani način prijenosa vlasništva posjeda.

(2) Kod podjele poljoprivrednog gospodarstva zbog nasljedstva nasljednici su dužni priložiti pravomoćan dokument o nasljedstvu i ovjeren sporazum o podjeli kvote.

(3) Zahtjev za prijenos individualne kvote proizvođač podnosi na Obrascu 13. iz Dodatka XIII ovoga Pravilnika i dostavlja Agenciji koja o tome donosi odluku.

(4) Kod promjene nosioca poljoprivrednog gospodarstva upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencija po službenoj dužnosti obavještava novog nositelja gospodarstva o stanju njegove individualne kvote.

PRISTOJBA ZA PREKORAČENJE KOLIČINE

Članak 33.

(1) Pristojba za prekoračenje količine plaća se ako Agencija na kraju kvotne godine utvrdi da je, nakon eventualne ponovne podjele svih neiskorištenih dijelova kvote A i kvote B, ukupno isporučena količina mlijeka u slučaju kvote A odnosno ukupno izravno prodana količina mlijeka i/ili mliječnih proizvoda u slučaju kvote B veća od kvote A, odnosno kvote B.

(2) Pristojba za prekoračenje količine iz stavka 1. ovoga članka plaća se za razliku između ukupno isporučene količine mlijeka i kvote A, odnosno ukupno izravno prodane količine mlijeka i/ili mliječnih proizvoda i kvote B u jednoj kvotnoj godini.

(3) Pristojba iz stavka 1. ovoga članka iznosi 27,83 € za svakih 100 kilograma mlijeka iskazano u kunama na dan obračuna po srednjem tečaju HNB-a.

(4) Svako prekoračenje kvote Agencija određuje posebno za kvotu A i kvotu B.

Članak 34.

Mlijeko koje se isporučuje sa poljoprivrednog gospodarstva, a nije zbog zdravstvenih razloga prihvatljivo za preradu, neće se uzeti u obzir pri izračunu kvote kao količina koja je isporučena sa poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 35.

Pristojba za prekoračenje količine za kvotu A

(1) Prije obračuna prekoračenja kvote A obavlja se korekcija ukupno isporučene količine mlijeka u jednoj kvotnoj godini na udio mliječne masti između referentne i ostvarene vrijednosti udjela mliječne masti.

(2) Prekoračenje kvote A utvrđuje se na način da se korigirana iskorištena kvota A stavlja u odnos s kvotom A. Utvrđena razlika predstavlja osnovicu za izračun plaćanja pristojbe za prekoračenje količina za kvotu A.

Članak 36.

(1) Pristojba za prekoračenje količine raspodjeljuje se onim proizvođačima koji su isporučili veću količinu mlijeka od dodijeljene im individualne kvote A prema njihovom doprinosu prekoračenju kvote A.

(2) Pri obračunu prekoračenja individualne kvote A za svakog se proizvođača uzima u obzir korekcija vrijednosti isporučenih količina mlijeka na udio mliječne masti između referentne i ostvarene vrijednosti udjela mliječne masti.

(3) Izračunati iznos pristojbe za prekoračenje kvote A za svakog proizvođača temelji se na stvarno utvrđenoj razlici između njegove isporučene korigirane količine mlijeka i njegove individualne kvote A, ispravljenog vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota A stavi u odnos sa sveukupno korigiranom isporukom mlijeka.

(4) Agencija je dužna do 1. srpnja za prethodnu kvotnu godinu svakom proizvođaču koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje količine za kvotu A dostaviti odluku o iznosu pristojbe za prekoračenje količine za kvotu A.

Članak 37.

Uloga otkupljivača u plaćanju pristojbe za prekoračenje količina

(1) Za svakog proizvođača koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje količine za kvotu A, Agencija je dužna do 1. srpnja za prethodnu kvotnu godinu otkupljivaču dostaviti odluku o utvrđenom iznosu ove pristojbe.

(2) Otkupljivač je dužan prikupiti iznos iz stavka 1. ovoga članka od svakog proizvođača koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje količine za kvotu A, te ga do 1. listopada uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna.

(3) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka otkupljivač će namiriti ustezanjem vrijednosti isporučenog mlijeka ili na neki drugi prihvatljivi način.

Članak 38.

Pristojba za prekoračenje količina za kvotu B

Prekoračenje kvote B utvrđuje se na način da se iskorištena kvota B stavlja u odnos s kvotom B. Utvrđena razlika predstavlja osnovicu za izračun plaćanja pristojbe za prekoračenje količina za kvotu B.

Članak 39.

(1) Pristojba za prekoračenje količine raspodjeljuje se onim proizvođačima koji su izravno prodali veću količinu mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od dodijeljene im individualne kvote B prema njihovom doprinosu prekoračenju kvote B.

(2) Izračunati iznos pristojbe za prekoračenje kvote B za svakog proizvođača temelji se na stvarno utvrđenoj razlici između njegove izravno prodane količine mlijeka i/ili mliječnih proizvoda i njegove individualne kvote B, ispravljene vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota B stavi u odnos sa sveukupno izravno prodanom količinom mlijeka i/ili mliječnih proizvoda.

Članak 40.

(1) Agencija je dužna do 1. srpnja za prethodnu kvotnu godinu svakom proizvođaču koji ima obvezu plaćanja pristojbe za prekoračenje količine za kvotu B dostaviti odluku o iznosu pristojbe za prekoračenje količine za kvotu B.

(2) Proizvođač je dužan iznos za prekoračenje kvote B iz stavka 1. ovoga članka uplatiti do 1. listopada na jedinstveni račun državnog proračuna.

KONTROLA

Članak 41.

(1) Kontrolu provedbe sustava mliječnih kvota vrši Agencija.

(2) Agencija će sačiniti plan kontrola za svaku kvotnu godinu na temelju analize rizika. Plan kontrola sadrži najmanje:

– kriterije temeljem kojih se donosi plan,

– izabrane proizvođače i otkupljivače,

– kontrole na terenu koje je potrebno provesti za navedenu kvotnu godinu,

– kontrolu prijevoza mlijeka između proizvođača i otkupljivača,

– kontrolu godišnjih izvješća proizvođača i otkupljivača.

(3) Pri analizi rizika uzet će se u obzir reprezentativan uzorak proizvođača i otkupljivača, a sezonski karakter proizvodnje pri određivanju vremena vršenja kontrola.

(4) Kontrole će se provesti dijelom tijekom kvotne godine koja se kontrolira, a dijelom po završetku kvotne godine temeljem godišnjih izvješća.

(5) Sva izvješća o kontroli moraju biti završena ne kasnije od 18 mjeseci od završetka kvotne godine koja se kontrolira. Iznimno, izvješća o kontroli u slučaju iz članka 45. stavak 1., alineja aa) i ba) moraju biti završena ne kasnije od 12 mjeseci od završetka kvotne godine koja se kontrolira.

Članak 42.

Kontrola na terenu

(1) Kontrola na terenu treba biti nenajavljena. Međutim, pod uvjetom da svrha kontrole nije ugrožena, moguće je kontrolu najaviti pružajući samo nužne informacije.

(2) Kada je potrebno, kontrola na terenu vezana na provedbu sustava mliječnih kvota provodit će se u isto vrijeme s ostalim propisanim kontrolama.

(3) Za potrebe provedbe kontrole, otkupljivači, odobreni laboratorij i proizvođači (u daljnjem tekstu: stranka) dužni su Agenciji i ovlaštenim osobama dozvoliti pristup u prostore gdje čuvaju poslovne knjige, evidencije, zapisnike, račune i drugu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u vrijeme uobičajenog radnog vremena ili po dogovoru sa strankom. Na zahtjev Agencije, stranka mora predočiti na uvid poslovne knjige, zapisnike, evidencije, račune i drugu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom. U slučaju računalno podržanog knjigovodstva, stranka je dužna na zahtjev Agencije o vlastitom trošku pripremiti spisak traženih podataka u odgovarajućem obliku.

(4) Laboratorij za provođenje kontrole mlijeka dužan je Agenciji ili njezinim ovlaštenim osobama dozvoliti pristup dokumentima akreditacije zajedno s privicima.

Članak 43.

Kontrola isporuke mlijeka

Kod isporuke, kontrole se provode kod proizvođača, za vrijeme prijevoza mlijeka i kod otkupljivača. Agencija fizički provjerava, kontrolom na terenu, točnost bilježenja i obračuna trženog mlijeka i posebice:

– kod proizvođača: status proizvođača u skladu s člankom 2., alineja (c) ovoga Pravilnika kao i usklađenost proizvedenih količina mlijeka i proizvodnih kapaciteta,

– pri prijevozu mlijeka: dokument iz članka 16.#clanak16, stavak 1. ovoga Pravilnika, točnost instrumenata kojima se utvrđuje količina i kvaliteta mlijeka, točnost metode prikupljanja mlijeka uključujući sva otkupna mjesta tijekom prijevoza mlijeka između proizvođača i otkupljivača, i usklađenost količine prikupljenog mlijeka sa količinom mlijeka isporučenog krajnjem korisniku,

– kod otkupljivača: točnost izvješća iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, osobito u unakrsnoj provjeri s dokumentima o zalihama i otkupljenim količinama te ostalim dokumentima koji dokazuju kako je otkupljeno mlijeko upotrijebljeno,

– ispunjavanje uvjeta odobrenog laboratorija.

Članak 44.

Kontrola izravne prodaje mlijeka

Kod izravne prodaje, kontrola obuhvaća osobito:

– kod proizvođača: status proizvođača u skladu s člankom 2., alineja (c) ovoga Pravilnika i usklađenost proizvedenih količina mlijeka i proizvodnih kapaciteta,

– točnost Izjave o izravnoj prodaji mlijeka iz članka 27.#clanak27, stavak 1. ovoga Pravilnika posebno u odnosu na dokumente iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika.

Članak 45.

Učestalost kontrola

(1) Kontrole iz članka 43.#clanak43 ovoga Pravilnika obuhvatit će najmanje:

a) 2% proizvođača tijekom kvotne godine ili

aa) 1% proizvođača ukoliko je korigirana kvota A manja od 95% kvote A u svakoj od tri prethodne kvotne godine i

b) 40% od količine mlijeka utvrđene nakon korekcije za određenu kvotnu godinu ili

ba) 20% od količine mlijeka utvrđene nakon korekcije ukoliko je korigirana kvota A manja od 95% kvote A u svakoj od tri prethodne kvotne godine i

c) reprezentativan uzorak prijevoza mlijeka između izabranih proizvođača i otkupljivača koji će se provoditi osobito pri isporuci krajnjem korisniku.

(2) Kontrole iz članka 44.#clanak44 ovoga Pravilnika obuhvatit će najmanje:

a) 5% proizvođača ili

b) sljedeće dvije grupe:

i) 1% proizvođača čije su dodijeljene individualne kvote B manje od 5.000 kg i čija je izjavljena izravna prodaja za određenu kvotnu godinu manja od 5.000 kg mlijeka ili ekvivalenta mlijeka,

ii) 5% proizvođača koji ne zadovoljavaju uvjete iz alineje i) ovoga stavka.

(3) Svaki otkupljivač bit će kontroliran barem jednom u pet godina.

Članak 46.

O nalazima koji su u suprotnosti s ovim Pravilnikom, Agencija obavještava nadležnu poljoprivrednu inspekciju.

Članak 47.

Obavezna upotreba računalnog programa

Otkupljivači vode, obrađuju i dostavljaju podatke iz članka 15.#clanak15 ovog Pravilnika Agenciji jedinstveno, upotrebom računalnog programa koji im osigurava Agencija. Upotreba računalnog programa obavezna je za sve otkupljivače.

Članak 48.

Izvješćivanje

Agencija je dužna mjesečno i na kraju kvotne godine dostaviti Ministarstvu mjesečne i kumulativne podatke o otkupljenim količinama mlijeka i izravno prodanom mlijeku.

Članak 49.

Izvješćivanje Europske Komisije

(1) Najkasnije do 1. veljače svake godine za prethodnu godinu Agencija će obavijestiti Europsku Komisiju o:

a) količinama mlijeka koji su trajno pretvorene između kvote A i kvote B na zahtjev proizvođača,

b) podjeli nacionalne pričuve na kvotu A i kvotu B s početkom 1. travnja za određenu kvotnu godinu.

(2) Najkasnije do 1. rujna 2012. godine, Agencija će dostaviti Europskoj Komisiji kratko izvješće o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka u Republici Hrvatskoj, a najkasnije do 1. rujna svake sljedeće godine dopunu tog izvješća u slučaju promjena sustava.

(3) Izvješće treba sadržavati opis trenutne situacije, posebno usvojenih mjera prijenosa sa zemljištem, ponovne podijele neiskorištenih količina i korištenje nacionalne pričuve.

(4) Najkasnije do 1. listopada svake godine, Agencija će Europskoj Komisiji dostaviti izvješće o korištenju nacionalne kvote i prikupljenoj pristojbi za prekoračenje količina za kvotnu godinu koja je završila 31. ožujka iste kalendarske godine. Najkasnije do 1. prosinca za prethodnu kvotnu godinu, Agencija će dostaviti Europskoj Komisiji dopunu ovoga izvješća s uključenim naknadno dostupnim važnim informacijama.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati informacije o ponovnoj dodjeli neiskorištene kvote uključujući i broj proizvođača kojima je kvota dodijeljena i razlog za dodjelu. Agencija će u izvješće uključiti i sljedeće informacije:

a) broj proizvođača koji su prekoračili dodijeljenu individualnu kvotu,

b) prekoračenu količinu za kvotu A i kvotu B po proizvođaču iz alineje a) ovoga stavka u kilogramima,

c) broj proizvođača koji su iskoristili manje od dodijeljene individualne kvote,

d) količinu neiskorištene kvote po proizvođaču iz alineje c) ovoga stavka u kilogramima,

e) ukupan broj proizvođača koji su obvezni platiti pristojbu za prekoračenje količina nakon ponovne dodjele neiskorištene kvote.

(6) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati iznos pristojbe za prekoračenje količina do sad plaćene Agenciji, broj proizvođača koji su doprinijeli plaćanju navedene pristojbe, iznos i broj slučajeva u kojima se pristojba tek treba platiti i iznos i broj slučajeva u kojima je utvrđena nemogućnost naplate pristojbe zbog bankrota proizvođača ili njegove trajne nemogućnosti da plati pristojbu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Otkupljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika otkupljuju mlijeko, dužni su se upisati u Registar otkupljivača iz članka 14.#clanak14 ovoga Pravilnika najkasnije do 1. siječnja 2011. godine.

(2) Proizvođači koji su isporučivali mlijeko otkupljivačima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužni su izabrati otkupljivača najkasnije do 15. veljače 2011. godine.

(3) Iznimno od članka 12.#clanak12, stavak 2. ovoga Pravilnika, otkupljivač je dužan za proizvođače iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji Obrasce najkasnije do 1. ožujka 2011. godine.

Članak 51.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2010. godine, osim članka 49. koji stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/10-01/127
Urbroj: 525-02-1-0016/10-7
Zagreb, 16. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I. - DODATAK XIII.


zatvori
Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !