Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 13.1.1998 Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

Na temelju članka 105.L52896 Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 107/95) ravnatelj Državne uprave za vode donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM, GOSPODARSKIM I DRUGIM UVJETIMA ZA UREĐENJE SUSTAVA MELIORACIJSKE ODVODNJE, TE OSNOVAMA ZA TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom bliže određuju tehnički, gospodarski i drugi uvjeti za uređenje sustava melioracijske odvodnje i osnove za tehničko i gospodarsko održavanje toga sustava.

Članak 2.

Uređenjem sustava melioracijske odvodnje, prema ovom Pravilniku, smatra se građenje i tehničko i gospodarsko održavanje vodnih građevina u sustavu melioracijske odvodnje.

Građenje vodnih građevina u sustavu melioracijske odvodnje prema ovom Pravilniku su radovi koji se prema Zakonu o građenju smatraju građenjem, te obavljanje drugih radova potrebnih za stavljanje u uporabu izgrađenog sustava.

Tehničkim i gospodarskim održavanjem sustava melioracijske odvodnje, prema ovom Pravilniku, smatraju se radovi iz članka 83. Zakona o vodama u skladu s Tehničkim mjerilima i normama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava melioracijske odvodnje iz članka 17.#clanak17 ovog Pravilnika.

II. TEHNIČKI, GOSPODARSKI I DRUGI UVJETI ZA GRAĐENJE SUSTAVA MELIORACIJSKE ODVODNJE

Članak 3.

Građenju melioracijskog sustava za odvodnju može se pristupiti:

1. na temelju odluke županijske skupštine kojom se osiguravaju nepovratna sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave za financiranje građenja (članak 100.L52898 stavak 1. i 2. Zakona o vodama i članak 26. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva - "Narodne novine" br. 107/95.),

2. na temelju odluke županijske skupštine kojom se osiguravaju sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave za financiranje građenja uz obvezu korisnika na povrat uloženih sredstava ili dijela tih sredstava (posebna naknada: članak 100. Zakona o vodama i članci 26. i 27. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva),

3. u sklopu komasacije zemljišta, uz uvjete propisane Zakonom o komasaciji ili

4. na temelju odluke vlasnika nekog zemljišta o ulaganju sredstava radi građenja vodnih građevina za melioracijsku odvodnju za vlastite potrebe (članak 11. stavak 4. Zakona o vodama).

1. Uvjeti za građenje sustava melioracijske odvodnje čije se uređenje financira sredstvima jedinica lokalne samouprave

1.1. Podnošenje prijedloga za građenje sustava melioracijske odvodnje

Članak 4.

Prijedlog za građenje novog sustava melioracijske odvodnje (ili vodnih građevina u njegovu sustavu) podnosi gradsko odnosno općinsko poglavarstvo ili najmanje 20% korisnika zemljišta područja na kojem se predlaže građenje.

Članak 5.

Prijedlog koji podnose korisnici zemljišta mora biti potpisan od najmanje 20% korisnika s područja na kojem se predlaže građenje sustava melioracijske odvodnje. Ovi korisnici mogu zatražiti od tijela jedinica lokalne samouprave nadležnog za pitanja upravljanja vodama, da im osigura stručnu pomoć u pripremi dokumentacije koja se prilaže prijedlogu. Ovo tijelo dužno je, u suradnji s područnom vodnogospodarskom ispostavom "Hrvatskih voda", pružiti im potrebnu stručnu pomoć.

Korisnici zemljišta iz stavka 1. ovog članka mogu odrediti jednog ili više potpisnika prijedloga da ih predstavljaju tijekom postupka razmatranja prijedloga i odlučivanja o prijedlogu u tijelima jedinica lokalne samouprave i u odnosima s vodnogospodarskom ispostavom "Hrvatskih voda".

Članak 6.

Nakon primitka prijedloga, nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužne su ispitati točnost podataka i pripremiti izvješće o vodopravnim, urbanističkim, ekološkim i drugim uvjetima za građenje sustava melioracijske odvodnje, te izraditi Elaborat o gospodarskoj opravdanosti ulaganja s obzirom na sredstva koja se ulažu, troškove upravljanja sustavom i način njihova namirivanja, te učinke koji se postižu korištenjem sustava.

Izvješće i Elaborat iz stavka 1. ovog članka, s prilozima iz članka 98. stavka 2. i članka 99. Zakona o vodama, dostavlja se gradskom odnosno općinskom vijeću radi donošenja načelne odluke o prihvaćanju prijedloga.

Članak 7.

Ako gradsko odnosno općinsko vijeće utvrdi da nisu ispunjeni potrebni tehnički, gospodarski i drugi uvjeti za građenje ili da u proračunu nije moguće osigurati nepovratna ili povratna sredstva za izvođenje radova, donijet će zaključak o obustavljanju postupka.

Ako gradsko odnosno općinsko vijeće ocijeni da postoje opravdani uvjeti za građenje sustava melioracijske odvodnje i da je u tu svrhu moguće u proračunu osigurati nepovratna sredstva ili ocijeni da je moguće sredstva osigurati uz uvjet uvođenja posebne naknade (članak 100. stavak 3. Zakona o vodama i članak 27. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva), donijet će zaključak o održavanju javne rasprave radi izjašnjavanja korisnika o prijedlogu za građenje sustava melioracijske odvodnje ili njegovog dijela i uvjetima za financiranje takvih radova.

1.2. Javna rasprava o građenju sustava melioracijske odvodnje

Članak 8.

Na javnoj raspravi se korisnici upoznavaju s prijedlogom za građenje sustava melioracijske odvodnje, a osobito: s područjem za koje se predlaže urediti sustav, s tehničkim rješenjima za uređenje sustava, očekivanim gospodarskim i drugim učincima, vlasničkim odnosima, visini potrebnih sredstava i načinu njihova osiguranja, prijedlogom za uvođenje posebne naknade što je plaćaju korisnici i uvjetima plaćanja naknade (ukupna visina, način raspoređivanja na korisnike, vrijeme kroz koje se plaća i dr.), te posebnim obvezama korisnika u vezi s uređenjem i održavanjem detaljnih melioracijskih objekata.

Na javnoj raspravi se korisnici izjašnjavaju o prijedlogu. Ako se predlaže uvođenje posebne naknade radi namirenja troškova uređenja ili dijela takvih troškova, o prijedlogu se moraju pozitivno izjasniti korisnici najmanje 50% ukupne površine zemljišta za koje se predlaže uređenje melioracijskog sustava.

Ako se na javnoj raspravi ne odazove dovoljan broj korisnika, javna rasprava se može ponovno sazvati ili organizirati izjašnjavanje korisnika putem prikupljanja potpisa.

Način sazivanja javne rasprave, uvjete za njeno održavanje, način vođenja rasprave, način izjašnjavanja korisnika i druga pitanja u vezi s održavanjem javne rasprave i izjašnjavanjem korisnika propisuje tijelo iz članka 6.#clanak6 stavka 2. ovog Pravilnika (članak 99. stavak 2. Zakona o vodama).

Članak 9.

Gradsko odnosno općinsko vijeće razmatra zapisnike s održanih javnih rasprava i podatke o izjašnjavanju korisnika. Ako utvrdi da se za prijedlog pozitivno izjasnio dovoljan broj korisnika, prijedlog s izvješćem, elaboratom i svim prilozima dostavlja županijskoj skupštini.

Ako gradsko odnosno općinsko vijeće utvrdi da se za prijedlog nije izjasnio dovoljan broj korisnika, donijet će zaključak o obustavljanju postupka i o tome obavijestiti predlagače, a korisnike koji nisu predlagači obavijestit će putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 10.

Županijska skupština razmatra prijedlog sa svim prilozima i zapisnikom o održanoj javnoj raspravi i na temelju toga prihvaća prijedlog ili ga odbija.

Odlukom o prihvaćanju prijedloga se

1. odlučuje o početku građenja sustava melioracijske odvodnje,

2. utvrđuje melioracijsko područje na kojem će se graditi,

3. utvrđuje iznos sredstava koja se osiguravaju u proračunu grada odnosno općine, te dio sredstava koja se osiguravaju u proračunu županije (ako su takva sredstva osigurana),

4. određuje iznos sredstava koja se namiruju uvođenjem posebne naknade koju plaćaju korisnici zemljišta,

5. može propisati obveza korisnika zemljišta da sami grade ili financiraju građenje melioracijskih objekata IV. reda i

6. određuju rokovi za izvršenje obveza iz odluke.

Ako se donosi odluka o odbijanju prijedloga ona mora biti obrazložena.

1.3. Građenje sustava melioracijske odvodnje

Članak 11.

Građenju sustava melioracijske odvodnje pristupa se nakon što su izdani vodopravni uvjeti i vodopravna suglasnost te ako je udovoljeno propisima utvrđenim zakonom ili na temelju zakona.

Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta, osim dokumentacije iz članka 5.L52900 Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata ("Narodne novine" br. 28/96.) prilaže se i:

1. potpuni podaci o vlasnicima i katastarskim posjednicima zemljišta u sustavu melioracijske odvodnje,

2. osnovno tehničko rješenje odnosno odgovarajući sažeci iz idejnih ili glavnih projekata zaštite područja melioracijske odvodnje od vanjskih poplavnih voda i

3. elaborat iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika.

Članak 12.

Podaci o građenju objekata melioracijske odvodnje unose se u Plan upravljanja lokalnim vodama.

Sve poslove organiziranja građenja obavljaju "Hrvatske vode" u skladu s ugovorom koji zaključuju sa županijom.

Građenje vodnih građevina melioracijske odvodnje "Hrvatske vode" ustupaju pravnoj osobi iz članka 173. Zakona o vodama.

2. Uvjeti za građenje sustava melioracijske odvodnje u sklopu komasacije zemljišta

Članak 13.

Građenju sustava melioracijske odvodnje koje se izvodi u sklopu komasacije zemljišta može se pristupiti nakon izdavanja vodopravnih uvjeta i izdavanja vodopravne suglasnosti.

Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta, osim dokumentacije iz članka 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata prilaže se i:

1. osnovno tehničko rješenje zaštite područja melioracijske odvodnje od vanjskih voda i

2. elaborat o troškovima održavanja sustava i načinu njihova namirivanja

Stručni nadzor nad izvođenjem radova iz stavka 1. ovog članka obavljaju "Hrvatske vode".

3. Uvjeti za građenje vodnih građevina u sustavu melioracijske odvodnje koje izvodi vlasnik zemljišta za vlastite potrebe

Članak 14.

Vlasnik zemljišta može graditi vodne građevine za melioracijsku odvodnju nakon izdavanja vodopravnih uvjeta i izdavanja vodopravne suglasnosti.

Vlasnik zemljišta iz stavka 1. ovog članka dužan je vodnogospodarskoj ispostavi "Hrvatskih voda" prijaviti početak radova.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova iz stavka 1. ovog članka obavljaju "Hrvatske vode".

III. OSNOVE ZA TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE MELIORACIJSKE ODVODNJE

Članak 15.

Za održavanje sustava melioracijske odvodnje "Hrvatske vode" će

1. ustrojiti i voditi katastre vodnih građevina melioracijske odvodnje (članak 115. stavka 2. točke 2. Zakona o vodama) i

2. pratiti stanje izgrađenih vodnih građevina u sustavu melioracijske odvodnje, provjeravanjem njihovih projektno-izvedbenih parametara.

1. Održavanje sustava melioracijske odvodnje kojim upravljaju "Hrvatske vode"

Članak 16.

"Hrvatske vode" upravljaju vodnim građevinama za melioracijsku odvodnju izgrađenim do stupanja na snagu Zakona o vodama, kao i onim vodnim građevinama koje se grade sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave ili sredstvima posebnih vodnih naknada (članak 11. stavak 3. Zakona o vodama).

Članak 17.

Održavanje sustava melioracijske odvodnje iskazuje se u Planu upravljanja lokalnim vodama. U ovom planu se za svaki sustav melioracijske odvodnje posebno iskazuju radovi tehničkog i gospodarskog održavanja po vrstama, opsegu i učestalosti, te sredstvima potrebnim za njihovo obavljanje.

Vrste, opseg i vrijednost radova utvrđuju se u skladu s Tehničkim mjerilima i normama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava melioracijske odvodnje (Privitak 1.), situacijom sustava melioracijske odvodnje i objekata (Privitak 2.), shematskim prikazom melioracijskih vodotoka (Privitak 3.) i shematskim prikazom poprečnih presjeka melioracijskih kanala II, III. i IV. reda (Privitak 4.), koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

Članak 18.

Održavanje sustava melioracijske odvodnje "Hrvatske vode" ugovorom ustupaju pravnoj osobi iz članka 173. Zakona o vodama. Ovim Ugovorom se u pravilu izvoditelju ustupa obavljanje svih poslova u svezi održavanja i namjenskog korištenja sustava melioracijske odvodnje, što uključuje:

1. radove tehničkog i gospodarskog održavanja svih građevina i

2. predaju na rukovanje crpnih stanica, ustava i drugih građevina s uređajima za reguliranje vodnog režima s obvezom osiguranja njihova namjenskog korištenja i održavanja.

2. Održavanje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju

Članak 19.

Vlasnici i korisnici zemljišta u melioracijskom sustavu dužni su redovno održavati parcelne ili detaljne kanale (melioracijske objekte IV. reda) u skladu s odlukom gradskog odnosno općinskog vijeća.

"Hrvatske vode" daju upute za održavanje i obavljaju stručni nadzor nad održavanjem melioracijskih objekata.

Ako "Hrvatske vode" ocijene da bi neizvršavanje obveze iz stavka 1. ovog članka moglo negativno utjecati na djelovanje melioracijskog sustava, izvest će potrebne radove na trošak korisnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/64
Urbroj: 527-1-2/14-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Ravnatelj
Zorislav Balić, dipl. ing. građ., v. r.

PRIVITAK 1.

TEHNIČKA MJERILA I NORME ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG I GOSPODARSKOG ODRŽAVANJA SUSTAVA MELIORACIJSKE ODVODNJE

Ovim Tehničkim mjerilima i normama (u daljnjem tekstu: Tehnička mjerila) određuju se radovi, rokovi izvođenja, vremenska učestalost i način obavljanja tehničkog i gospodarskog održavanja sustava melioracijske odvodnje.

Detaljni opisi radova, opis tehnologije izvođenja radova, zahtjevi kvalitete izvedbe i način obračuna radova navedeni su u "Općim tehničkim uvjetima - Radovi u vodnom gospodarstvu, Knjiga 2, Građevine za melioracijsku odvodnju, Hrvatske vode" (Zagreb, listopad 1996.) i primjenjivat će se u skladu s ovim Tehničkim mjerilima.

Radovi koji nisu navedeni u ovim Tehničkim mjerilima, a koji se izvode izuzetno, moraju biti posebno obrazloženi. To se može odnositi na radove koji su predviđeni u strojnoj izvedbi, a rade se izuzetno ručno i sl. (iskop kanala ručno, ručno sječenje šiblja, i dr.).

Sastavni dio ovih Tehničkih mjerila jesu:

L Situacija sustava melioracijske odvodnje i objekata - privitak 2.,

L Shematski prikaz melioracijskih vodotoka (melioracijski objekti I reda) - privitak 3.,

L Shematski prikaz poprečnih presjeka melioracijskih kanala II, III i IV reda - privitak 4.

I. TEHNIČKO ODRŽAVANJE

Tehničkim održavanjem sustava melioracijske odvodnje smatraju se takvi radovi u melioracijskim vodotocima, kanalima i objektima, kojima je cilj obnavljanje (ponovno uspostavljanje) projektno izvedbenih čimbenika otjecanja i tečenja, kada su ti čimbenici bitno poremećeni korištenjem sustava ili nastupom izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika.

Ovisno o tehničkim značajkama melioracijskih vodnih građevina i prirodnim značajkama područja i tla ovi se radovi obavljaju, redovno u vremenskim razmacima tri (3) do pet (5) godina ili nakon nepogode koja je bila uzrok većeg trajnog poremećaja rada objekta.

Prema ovim Tehničkim mjerilima radovi tehničkog održavanja se dijele na:

A. Pripremne radove tehničkog održavanja i

B. Graditeljske i ostale radove tehničkog održavanja.

Pripremne radove tehničkog održavanja organiziraju i obavljaju "Hrvatske vode" posredstvom vodnogospodarskih ispostava slivnih područja u suradnji s pravnom osobom kojoj je povjereno obavljanje poslova iz članka 172. Zakona o vodama.

A. Pripremni radovi tehničkog održavanja

1.0. Izrada katastra vodnih građevina sustava melioracijske odvodnje (kanali i objekti), unošenje promjena u katastar, te vođenje očevidnika postojećih projekata i tehničkih podloga.

Rokovi obavljanja poslova (u daljnjem tekstu: Rokovi):

L izrada katastra i ustroj očevidnika tehničke dokumentacije - u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovih Tehničkih mjerila.

L unošenje promjena u katastar i vođenje očevidnika dokumentacije - trajno.

2.0. Redovno prikupljanje i kompletiranje tehničke dokumentacije za objekte sustava melioracijske odvodnje.

3.0. Obilazak i pregled terena i objekata, te sastavljanje zapisnika o stanju vodnih građevina sustava melioracijske odvodnje.

Rokovi:

L najmanje dva puta godišnje, u vrijeme i poslije formiranja maksimalnog otjecanja površinskih i podzemnih voda, te poslije izvanrednih hidroloških prilika (maksimalne padavine i otjecanje, naglo topljenje snijega i dr.).

4.0. Kontrola stanja i snimanje oštećenja kanala i objekata, te izrada Elaborata tehničkog održavanja s predmjerom radova i predračunom troškova.

Rokovi:

L kontrolno snimanje dna kanala - svake treće (3.) godine,

L geodetsko snimanje uzdužnih i poprečnih profila kanala (vodotoka) kada je zamuljenje dna veće od 20 cm.

5.0. Izrada prijedloga Plana tehničkog održavanja kao dijela Plana upravljanja lokalnim vodama na slivu.

Rokovi:

L do kraja svake tekuće, za sljedeću godinu.

B. Graditeljski i ostali radovi tehničkog održavanja

1.0 Osnovni melioracijski objekti

1.1. Melioracijski vodotoci (melioracijski objekti I reda)

1.1.1. Iskop zemlje (izmuljivanje) u dnu i donjem dijelu pokosa korita vodotoka (kanala) s privremenim odlaganjem zemlje uz rub korita. Rad se obavlja bagerima gusjeničarima s povlačnom košarom i bagerima s krutim ili teleskopskim kranom i prikladno konstruirano dubinskom košarom.

Rokovi:

L radovi se obavljaju tijekom cijele godine (osim tijekom zime sa snijegom ili ekstremno niskim temperaturama). Vremenska učestalost je svakih četiri (4) do pet (5) godina, odnosno kada je zamuljenje veće od 30 cm.

1.1.2. Razastiranje i poravnavanje prethodno odložene zemlje. Rad se obavlja buldozerima odgovarajuće snage.

Rokovi:

L radovi se obavljaju nakon prosušenja iskopane zemlje u vrijeme bez padavina, uz obvezu izbjegavanja šteta na usjevima i zemljištu.

1.2. Glavni odvodni kanali (melioracijski objekti II reda)

Radovi i uvjeti za njihovo obavljanje su isti kao u opisu iz točke I-B.-1.1. ovih Tehničkih mjerila.

1.3. Crpne stanice

Tehničko održavanje crpnih stanica obuhvaća:

- veće poravke strojarske, elektro i hidrodinamičke opreme sa zamjenom dijelova,

- zamjenu ulja transformatora kod elektropogona crpki i

- radove i uvjete iz točke I-B.-2.3.1. ovih Tehničkih mjerila.

Rokovi:

L radovi se obavljaju povremeno prema potrebi.

2.0. Detaljni melioracijski objekti

2.1. Sabirni ili grupni kanali (melioracijski objekti III reda)

Radovi i uvjeti za obavljanje su isti kao u opisu iz točke I-B.-1.1. s time da se uz uobičajene strojeve za iskop koriste i specijalni bageri kanaločistači i strojevi za neprekinuti iskop i razastiranje zemlje.

Rokovi:

L radovi se obavljaju u vrijeme bez padavina, uz obvezu izbjegavanja šteta na usjevima i zemljištu. Učestalost obavljanja je svake tri (3) do četiri (4) godine, odnosno kada je zamuljenje veće od 20 cm.

2.2. Parcelni ili detaljni kanali (melioracijski objekti IV reda)

Radovi i uvjeti za obavljanje su isti kao u opisu iz točke I-B.-2.1.

Napomena: Ovim se Tehničkim mjerilima ne predviđaju zemljani radovi ručnog iskopa (izmuljivanja) melioracijskih kanala i ručnog razastiranja zemlje. Oni se mogu izvoditi tamo gdje nije moguć pristup strojeva ili u blizini podzemnih instalacija, kada te radove treba posebno obrazložiti.

2.3. Ostali objekti na melioracijskim kanalima: cijevni i pločasti propusti, čepovi, sifoni, brzotoci, stepenice, zaštitne obloge, pragovi, ustave i dr.

2.3.1. Građevinski radovi (pripremni, zemljani, tesarski, armirački, betonski, završni, te radovi polaganja cijevi i montaže oštećene opreme) radi otklanjanja većeg, trajnog poremećaja funkcije ili oštećenja melioracijskih objekata.

Rokovi:

L radovi se obavljaju povremeno prema potrebi.

2.4. Podzemna cijevna odvodnja (drenaža)

2.4.1. Otklanjanje većih poremećaja odvodnje nastale tijekom korištenja, slijeganjem cijevne drenaže na mjestima križanja sa starim koritima, zamjena oštećenih drenažnih izljeva i sl. Otklanjanje se obavlja u pravilu postavljanjem nove drenaže strojno, odnosno ručno (zamjena izljeva).

Rokovi:

L radovi se obavljaju prema potrebi.

2.4.2. Otklanjanje zamuljenja i začepljenja cijevi nastalih taloženjem, kemijskim reakcijama ili ulaskom korijenja. Radovi se obavljaju visokotlačnim crpkama i crijevima (80-100 bara), niskotlačnim crpkama i crijevima (oko 20 bara) ili struganjem četkama.

Rokovi:

L radovi se obavljaju prema potrebi nakon utvrđivanja zamuljenja odnosno začepljenja.

II. GOSPODARSKO ODRŽAVANJE

Gospodarskim održavanjem sustava melioracijske odvodnje smatraju se: redovna kontrola rada odvodnje, kontrola rasta vegetacije, odstranjivanje raslinja i manjih količina nanosa u vodotocima sustava, popravci manjih oštećenja objekata, te ostali radovi kojima se osigurava normalan rad objekta (stepenice, ustave, crpne stanice i dr.) i pogonska ispravnost hidrotehničke i ostale u njih ugrađene opreme.

Ovi se radovi obavljaju, ovisno o tehničkim značajkama melioracijskih vodnih građevina i prirodnim značajkama područja ili tla, redovno svake godine u potrebnoj učestalosti: jedanput (1) do dvaput (2) godišnje.

Prema ovim Tehničkim mjerilima radovi se dijele na:

A. Pripremne radove gospodarskog održavanja i

B. Glavne radove gospodarskog održavanja.

Pripremne radove gospodarskog održavanja organiziraju i obavljaju "Hrvatske vode" posredstvom vodnogospodarskih ispostava slivnih područja u suradnji s pravnom osobom iz članka 173. Zakona o vodama.

A. Pripremni radovi gospodarskog održavanja

Pripremni radovi gospodarskog održavanja su isti kao i pripremni radovi tehničkog održavanja osim radova iz točke A-3.0. (Obilazak i pregled terena i objekata) i radova iz točke A-4.0. (Kontrola stanja i snimanje oštećenja i izrada Elaborata tehničkog održavanja s predmjerom radova i predračunom troškova), pa obuhvaćaju:

3.0. Obilazak i pregled terena i stanja objekata te sastavljanja zapisnika o stanju vodnih građevina za potrebe gospodarskog održavanja obavlja se najmanje dva puta godišnje.

4.0. Izrada Godišnjeg elaborata gospodarskog održavanja (poput Elaborata tehničkog održavanja), s predmjerom i predračunom, koji je podloga za izradu Plana gospodarskog održavanja.

B. Glavni radovi gospodarskog održavanja

1.0. Osnovni melioracijski objekti

1.1. Melioracijski vodotoci (melioracijski objekti I reda)

1.1.1. Kontrola i suzbijanje rasta trave i korova košnjom strojevima. Pokošena vegetacija se suši, skuplja, spaljuje ili odvozi. Radovi se obavljaju priključnim, samohodnim kosilicama raznih konstrukcija i zahvata košnje, te plovnim kosilicama:

- u inudacijama,

- na bankinama i pokosima ili

- u dnu kanala (u suhom ili u vodi)

Rokovi:

L radovi se obavljaju jedan (1) do dva (2) puta godišnje u vremenu od svibnja do listopada.

1.1.2. Kontrola, suzbijanje rasta i uništavanje korova kemijskim sredstvima (herbicidima) u situacijama kada je upotreba drugih postupaka neracionalna, a negativne posljedice primjenom herbicida za okoliš objektivno prihvatljive. U te svrhe mogu se koristiti samo kemijske tvari ili njihovi pripravci, za koje je u skladu s člankom 132. Zakona o vodama izdana vodopravna dozvola. Rad se obavlja ručnim ili motornim prskalicama, primjenjujući strogo zaštitne mjere i uputstvo proizvođača kemijskog sredstva.

Rokovi:

L Radovi se obavljaju prema uputama proizvođača sredstva

1.1.3. Sječenje (krčenje) šiblja i raslinja do 5 cm promjera strojno, s ručnim skupljanjem, odlaganjem izvan domašaja plavljenja i paljenjem (ako se drvena masa ne lomi ili ne usitnjava). Radovi se obavljaju motornim pilama (krčilicama) ili strojnim napravama za lomljenje ili usitnjavanje drvene mase.

Rokovi:

L radovi se obavljaju prema potrebi, u pravilu zimi (osim zime sa snijegom ili vrlo niskim temperaturama) i u proljeće (prije nastupa vegetacijskog razdoblja).

1.1.4. Vađenje i odstranjivanje korjenja i žilja nakon sječe šiblja. Vađenje se obavlja strojevima, a sakupljanje i odstranjivanje obavlja se ručno.

Napomena: Ovim Tehničkim mjerilima sječa (krčenje) šiblja i raslinja do 5 cm promjera ručno (sjekirama) u pravilu se ne predviđa.

1.1.5. Sječa raslinja i stabala motornim pilama. Radovi obuhvaćaju kresanje sitnijih grana, sječu grana i stabala na dužine od 1 m (po potrebi i duže), izvlačenje na udaljenost do 20 m, slaganje i spaljivanje sitnijeg granja.

Za obračun radova raslinje i stabla se grupiraju prema promjeru na:

- raslinje promjera od 5-10 cm,

- stabla promjera od 10-30 cm i

- stabla deblja od 30 cm.

Rokovi:

L radovi se obavljaju prema potrebi, u pravilu zimi.

1.1.6. Vađenje i uklanjanje panjeva nakon sječe raslinja i stabala, s odvozom na deponiju ili zakapanjem na odgovarajuću dubinu, ovisno o namjeni zemljišta. Radovi se obavljaju strojevima odgovarajuće snage.

1.2. Glavni odvodni kanali (melioracijski objekti II reda)

Radovi i uvjeti za obavljanje su isti kao u opisu iz točke II-B.-1.1. ovih Tehničkih mjerila.

1.3. Crpne stanice

Gospodarsko (tekuće) održavanje crpnih stanica obavlja se prema posebnom pravilniku za rukovanje i održavanje, svake pojedine crpne stanice. Pravilnikom se dijeli rad na postupke rukovanja i održavanja:

- u vrijeme crpljenja i

- izvan vremena crpljenja.

Osim posebnih postupaka koje određuje Pravilnik za rukovanje i održavanje crpne stanice (ovisno o hidrotehničkom tipu crpne stanice, vrsti pogona, opsegu i vrsti hidrodinamičke opreme), ovi radovi obuhvaćaju i

- čuvanje objekta,

- opažanje i vođenje očevidnika vodostaja s neposrednim nadzorom završnog dijela dovodnog kanala i recipijenta,

- vođenje dnevnika o radu crpne stanice u skladu s Pravilnikom crpne stanice i

- obavljanje i drugih poslova.

Napomena: Pravilnike za rukovanje i održavanje crpnih stanica treba donijeti u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovih Tehničkih mjerila.

2.0 Detaljni melioracijski objekti

2.1. Sabirni ili grupni kanali (melioracijski objekti III reda)

Radovi i uvjeti za obavljanje su isti kao u opisu iz točke II-B.-1.1.

2.2. Parcelni ili detaljni kanali (melioracijski objekti IV reda)

Radovi i uvjeti za obavljanje su isti kao u opisu iz točke II-B.-1.1.

2.3. Ostali objekti na melioracijskim kanalima (cijevni i pločasti propusti, čepovi, sifoni, brzotoci, stepenice, zaštitne obloge, pragovi, ustave i dr.)

2.3.1. Kontrola propusne moći objekata i odstranjivanje nanosa, raslinja ili predmeta iz protjecajnog profila. Radovi se obavljaju u pravilu ručno ali i strojno (visokotlačnim crpkama) kod tipskih propusta, čepova ili sifona.

Rokovi:

L radovi se obavljaju prema potrebi.

2.3.2. Košnja trave i korova neposredno uz objekt (uzvodno i nizvodno). Rad se obavlja u pravilu ručno.

Rokovi:

L radovi se obavljaju najmanje dva (2) puta godišnje.

2.3.3. Sječa raslinja do 5 cm promjera neposredno uz objekte. Radovi se obavljaju u pravilu ručno.

Rokovi:

L radovi se obavljaju prema potrebi.

2.3.4. Građevinsko-obrtnički radovi kod malih oštećenja na objektima koja ne uzrokuju bitni poremećaj funkcije objekta ali se otklanjanjem oštećenja sprečavaju veće štete na objektu (nasipavanje i zbijanje materijala kod manjeg ograničenog podlokavanja, zatvaranje spojnica, popravak ili ograničena zamjena obloge, zamjena dijelova zapornica, varenja oštećene opreme, bojanje metalnih dijelova radi zaštite od korozije i sl.).

Rokovi: L radovi se obavljaju prema potrebi.

2.4. Podzemna cijevna odvodnja (drenaža)

2.4.1. Redovna kontrola djelovanja cijevne drenaže pregledom terena i opažanjem izljeva u vrijeme i poslije velikih kiša i kada je tlo zasićeno vodom, vođenje očevidnika drenova čije je djelovanje smanjeno ili prestalo, povremeni pregled revizionih okana (kod složenog sustava) i dr.

2.4.2. Ručno košenje oko izljeva drenova sa skidanjem "žabljih poklopaca" s pročišćavanjem izljeva ispiranjem ili struganjem.

Rokovi:

 radovi se obavljaju u vrijeme strojnog košenja otvorenih kanala.

PRIVITAK 2

Slika 1. Situacija sustava melioracijske odvodnje i objekata

PRIVITAK 3

Slika 2. Shematski prikaz melioracijskih vodotoka (melioracijski objekti I. reda)

ELEMENTI POPREČNOG PROFILA MELIORACIJSKIH VODOTOKA (MELIORACIJSKI OBJEKTI I REDA)

Na slici 2. shematski su prikazani dijelovi (elementi) poprečnih presjeka melioracijskih vodotoka sa slijedećim nazivima:

1 - Teren

2 - Pokos kanala iznad berme

3 - Berma

4 - Pokos kanala

5 - Dno kanala

6 - Bankina kanala

7 - Deponija iskopa

8 - Planirka

9 - Planirani teren

10 - Iskop korita

11 - Iskop humusa

12 - Nasip trupa puta

13 - Kolnička konstrukcija puta

14 - Bankina puta

15 - Putni jarak

16 - Bankina putnog jarka

17 - Poljski put

18 - Temeljno tlo

19 - Obrambeni nasip

20 - Pokosi obrambenog nasipa

21 - Kruna obrambenog nasipa

22 - Nožica obrambenog nasipa

23 - Trup ili tijelo obrambenog nasipa

24 - Odvodni jarak

25 - Staro korito

B - širina dna kanala

B1 - širina berme kanala

B2 - širina poljskog puta

B3 - širina krune deponije ili planirke

D, D1, D2 - dubina dna kanala

H2 - visina trupa puta

H3 - visina deponije ili planirke

š - širina bankine kanala

š2 - širina bankine puta

n, n1, n2 - nagib pokosa kanala

n3 - nagib pokosa deponije ili planirke

PRIVITAK 4

Slika 3. Shematski prikaz poprečnih presjeka melioracijskih kanala II., III. i IV. reda

zatvori
Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !