Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/05, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
155 8.11.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2720

Na temelju članka 8.L110481 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije (u daljnjem tekstu: brojila) za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovlašteni servis (u daljnjem tekstu: servis) pregledava, servisira i ispituje brojila radi pripreme za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava brojila.

Članak 3.

Priprema brojila za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled i po potrebi popravak brojila, pripremu brojila, postavljanje brojila na uređaj za ispitivanje, pripremu uređaja za ispitivanje brojila, ispitivanje brojila, tj. provjeru mjeriteljskih značajka brojila te pisanje izvješća o ispitivanju brojila.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI PRAVNA OSOBA ILI SERVIS

Članak 4.

Servis mora ispunjavati zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje brojila

2. prostorije za ispitivanje brojila

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje brojila je:

1. uređaj za ispitivanje brojila (s etalonskim vatmetrima i/ili etalonskim brojilima)

2. mjerilo vremena

3. kontrolni instrumenti (ampermetri, voltmetri, frekvencmetri i sl.)

4. stalci za postavljanje brojila

5. uređaj za ispitivanje izolacijskih svojstava

6. izvor napajanja.

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje mjerila vremena moraju biti umjereni, a ostala mjerna oprema mora biti ovjerena ili umjerena.

Članak 6.

Uređaj za ispitivanje brojila mora omogućiti ispitivanje brojila primjenom ovih metoda:

– metodom mjerenja vremena i snage (metoda vrijeme-snaga, vatmetarska metoda)

– metodom mjerenja rada – usporedba s etalonskim brojilom (metoda etalonskog brojila).

Metoda mjerenja vremena i snage može se upotrebljavati samo za ovjeravanje brojila razreda točnosti 2 i 3.

Članak 7.

Etalonski vatmetri ugrađeni u uređaj moraju biti:

1. najmanje razreda točnosti 0,2 i nazivne struje 5 A ili 1 A – ako su ugrađeni u uređaj za ispitivanje brojila razreda točnosti 2 i 3

2. najmanje razreda točnosti 0,1 – ako su ugrađeni u uređaj za ispitivanje brojila razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 0,5 i 1.

Članak 8.

Granice dopuštenih pogrešaka uređaja i etalonskih brojila (ugrađenih u primarnu stranu uređaja) za ispitivanje brojila električne energije pri ispitivanju brojila djelatne električne energije razreda točnosti 2; 1; 0,5, 0,5 S i 0,2 S kao i pri ispitivanju brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 moraju biti unutar granica danih u tablicama 1, 2 i 3 pri svim ispitnim opterećenjima na kojima se brojila ispituju, u skladu s njihovim razredom točnosti, osnovnom (Ib) ili nazivnom strujom (In) i najvećom strujom (Imax).

Članak 9.

Za novoproizvedene uređaje i etalonska brojila vrijednosti smax u kontrolnoj točki Uc, Ic trebaju biti unutar granica danih u tablicama 1, 2 i 3, a za uređaje i etalonska brojila u uporabi dopuštene su dvostruko veće vrijednosti.

Tablica 1: Granice dopuštenih pogrešaka i ponovljivost mjerenja trofaznih i jednofaznih uređaja i etalonskih brojila za ispitivanje brojila djelatne energije razreda točnosti 1 i 2

Razred

1

2

točnosti

brojila

Faktor snage

1

0,5 ind.

0.5 kap.

1

0,5 ind.

0.5 kap.

E3max

± 0,20 %

± 0,30 %

± 0,40 %

± 0,30 %

± 0,45 %

± 0,60 %

E1max

± 0,30 %

± 0,45 %

± 0,60 %

± 0,45 %

± 0,60 %

± 0,80 %

Smax

0.02

0,03

0,03

0,05

 

Tablica 2: Granice dopuštenih pogrešaka i ponovljivost mjerenja trofaznih i jednofaznih uređaja i etalonskih brojila za ispitivanje brojila jalove energije razreda točnosti 2 i 3

Razred

2

3

točnosti

brojila

Faktor snage

1

0,5 ind.

0.5 kap.

1

0,5 ind.

E3max

± 0,30 %

± 0,45%

± 0,60 %

± 0,40 %

± 0,70 %

E1max

± 0,45 %

± 0,60%

± 0,80 %

± 0,50 %

± 0,90 %

Smax

0,03

0,05

  

Tablica 3: Granica dopuštenih pogrešaka i ponovljivost mjerenja trofaznih i jednofaznih uređaja i etalonskih brojila za ispitivanje brojila djelatne energije razreda točnosti 0,5, 0,5 S i 0,2 S

Razred

0,2 S

0,5 S i 0,5

točnosti

brojila

Faktor snage

1

0,5 ind.

0.5 kap.

1

0,5 ind.

0.5 kap.

E3max

± 0,05 %

± 0,10 %

± 0,10 %

± 0,10 %

± 0,15 %

± 0,20 %

E1max

± 0,10 %

± 0,15 %

± 0,15 %

± 0,15 %

± 0,25 %

± 0,30 %

smax

0.01

0,02

0,01

0,02

 

gdje je:

E3max – najveća dopuštena pogreška jednofaznih i trofaznih uređaja i etalonskih brojila pri uravnoteženom opterećenju

E1max –najveća dopuštena pogreška trofaznih uređaja i etalonskih brojila opterećenih jednofazno pri simetričnom sustavu napona

smax eksperimentalno standardno odstupanje niza ponovljenih mjerenja napravljenih u »kontrolnoj točki« Uc, Ic.

gdje je:

Ei – pogreška uređaja ili etalonskog brojila određena pojedinim mjerenjem u nizu od n ponovljenih mjerenja na određenoj ispitnoj točki

srednja vrijednost n pogrešaka Ei

n – ukupan broj mjerenja.

Članak 10.

Granice dopuštene relativne pogreške mjerila vremena moraju biti manje od ± 10-4 za vremenski razmak od jednog sata.

Članak 11.

Stalci za postavljanje brojila moraju omogućiti postavljanje brojila u vertikalni položaj.

Pri najnižem naponskom mjernom području uređaja za ispitivanje brojila i pri najvećem broju brojila koja se mogu postaviti na stalak, pad napona u naponskim krugovima stalka na koji se postavljaju brojila ne smije biti veći od:

1. 0,1% nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila djelatne električne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

2. 0,015 % nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S; 0,5 S; 05 i 1.

Magnetska indukcija stranog podrijetla na bilo kojem mjernom mjestu na stalku za postavljanje brojila ne smije biti veća od 0,05 mT.

Članak 12.

Servisi u kojima se ovjeravanje brojila obavlja primjenom mjerne metode mjerenja vremena i snage moraju za povremenu kontrolu ampermetara, voltmetara i frekvencmetara ugrađenih u kontrolne uređaje imati kontrolni instrument za provjeru njihove točnosti razreda točnosti najmanje 0,2.

Servisi u kojima se ovjeravanje brojila obavlja usporedbom s višenamjenskim etalonskim brojilima, (koja mjere struju, napon i frekvenciju) ne moraju biti opremljeni kontrolnim instrumentom.

Članak 13.

Uređaji za ispitivanje izolacije brojila moraju imati mogućnost regulacije napona te odgovarajuću zaštitu i signalizaciju.

Uređaj za ispitivanje izolacije brojila mora imati snagu najmanje 500 VA, a naponsko područje 2000 V odnosno 4000 V pri sinusnom obliku napona. Postavljanje napona mora biti neprekidno od 0 V do 2000 V odnosno 4000 V, pri čemu se napon mjeri voltmetrom razreda točnosti najmanje 1,5.

Članak 14.

Izvori za napajanje uređaja za ispitivanje brojila moraju, pri promjeni napona napajanja za ± 10% i frekvencije za ± 1% od nazivnih vrijednosti, na izlaznim priključcima uređaja za ispitivanje brojila osigurati referencijske uvjete (u pogledu iznosa napona, struje i frekvencije, oblika valova napona i struje, redoslijeda faza i ravnoteže napona i struja) u skladu s mjeriteljskim zahtjevima za razred točnosti i vrstu brojila koja se ispituju. Vrijeme regulacije napona ne smije biti duže od 0,5 s.

Pri promjeni opterećenja izvora napajanja od praznog hoda do 75% nazivnog opterećenja, promjena stabiliziranog napona ne smije iznositi više od ± 0,1% odnosno ± 0,05% od nazivnog mjernog područja, pri čemu vrijeme regulacije napona ne smije biti duže od 1 s.

Članak 15.

Pravna osoba odnosno servis treba biti opremljen s elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na Internet i povezivanja na bazu podataka Zavoda.

Članak 16.

Pravna osoba odnosno servis mora imati prostoriju za ispitivanje brojila koja mora biti odvojena od prostorija za pripremu.

Prostorija za ispitivanje mora:

1. biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje brojila

2. biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. imati police, kolica odnosno panele za smještaj brojila koja se ispituju

5. imati dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu električnu rasvjetu

6. imati mogućnost održavanja uvjeta temperature okolice u granicama 23 °C ± 1 °C (za ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5) odnosno 23 °C ± 2 °C (za ispitivanja brojila razreda točnosti 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 i 3) te relativne vlažnosti zraka u granicama 60% ± 15 %

7. imati antistatički i vodoravan pod

8. imati tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

U prostoriji za ispitivanje i u njezinoj okolici ne smije biti izvora potresa i vibracija koji bi mogli utjecati na točnost mjerenja.

Članak 17.

Termometri i higrometri moraju biti postavljeni na zid prostorije za ispitivanje brojila tako da od zida budu udaljeni 15 cm do 20 cm, na visini 150 cm do 170 cm iznad poda.

Najmanja podjela termometra mora biti 0,5 °C, a higrometra 5 %.

Termometri i higrometri koji se rabe za mjerenje uvjeta okoliša u prostoriji za ispitivanje brojila moraju biti ovjereni ili umjereni.

Članak 18.

Servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme brojila za ovjeravanje.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila, ili najmanje KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja brojila te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja brojila.

Članak 19.

Servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje godinu nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja i o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za brojila električne energijeL110483 (»Narodne novine« broj 149/04).

Članak 22.

Do ovlaštenja servisa u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme brojila za ovjeravanje bile ovlaštene na temelju Pravilnika o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog radaL110484 (»Narodne novine« br. 11/03).

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/08
Urbroj: 558-03/2-04-2
Zagreb, 2. studenoga 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !