Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta za ovjeravanje (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 5.11.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta za ovjeravanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2699

Na temelju članka 8.L110389 stavka 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU MJERILA DULJINE I KUTA ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta (u daljnjem tekstu: mjerila) za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovlašteni servis (u daljnjem tekstu: servis) pregledava, popravlja i ispituje mjerila radi pripreme za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava mjerila.

Članak 3.

Priprema mjerila za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled i, po potrebi, popravak mjerila (servisiranje), pripremu mjerila, pripremu opreme za ispitivanje mjerila, ispitivanje mjerila, tj. provjeru mjeriteljskih značajkâ mjerila te pisanje izvješća o ispitivanju mjerila.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNJAVATI SERVIS

Članak 4.

Servis mora ispunjavati zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje mjerila

2. prostoriju za ispitivanje mjerila

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila je:

1. radni etaloni, uređaji za ispitivanje mjerila i pomoćna oprema

2. kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša, mjernog područja od 0 °C do +35 °C, kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,5 °C

3. kontrolno mjerilo relativne vlažnosti zraka radnog okoliša kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 5 %.

Članak 6.

Radni etaloni za ispitivanje mjerila mogu biti:

1. etalonska mjerna traka

2. etalonsko mjerna ravnalo.

Mjerna nesigurnost etalonske mjerne trake i etalonskog mjernog ravnala mora biti najmanje dva puta manja od najveće dopuštene pogreške mjerila duljine.

Članak 7.

Uređaji za ispitivanje mjerila mogu biti:

1. uređaj za ispitivanje mjerila duljine s mjernom trakom

2. uređaj za ispitivanje krutih mjerila duljine

3. uređaj za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja kolosijeka.

Relativna mjerna nesigurnost uređaja za ispitivanje mjerila duljine s mjernom trakom i uređaja za ispitivanje krutih mjerila duljine ne smije biti veća od ± 10–4.

Mjerna nesigurnost uređaja za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja kolosijeka mora biti najmanje dva puta manja od najveće dopuštene pogreške mjerila duljine.

Članak 8.

Za ispitivanje mjerila smiju se upotrebljavati i drugi radni etaloni i uređaji ako imaju mjeriteljske značajke propisane za ispitivanje određene vrste mjerila.

Članak 9.

Pomoćna oprema koja se upotrebljava pri ispitivanju mjerila sastoji se od:

1. nosača, postolja i držača mjerila i etalona

2. razulje za dovođenje uređaja za ispitivanje mjerila i mjerila u vodoravan položaj

3. sredstva za odmašćivanje i čišćenje etalona i mjerila

4. sredstva za zaštitu mjernih površina etalona i mjerila

5. pomoćnog pribora koji je sastavni dio uređaja za ispitivanje mjerila.

Nosači, postolja i držači mjerila i etalona mogu biti različito izrađeni, ali moraju omogućiti postavljanje etalona ili mjerila u ispravan položaj, što uvjetuje dobivanje najpouzdanijih rezultata mjerenja.

Osjetljivost razulje za dovođenje uređaja za ispitivanje mjerila i mjerila u vodoravan položaj mora biti najmanje 0,01 mm/m ili 5žž.

Sredstva za odmašćivanje etalona i mjerila mogu biti alkohol ili laki benzin, a sredstva za čišćenje mogu biti meka krpa, četkica s finom dlakom i slično.

Sredstva za zaštitu mjernih površina etalona i mjerila mogu biti vazelinska mast ili ulje.

Pomoćni pribor, koji je sastavni dio uređaja za ispitivanje mjerila, karakterističan je za svaki uređaj i ovisi o njegovoj namjeni.

Članak 10.

Umjerena mora biti oprema iz članka 6.#clanak6 stavka 1., članka 7.#clanak7 stavka 1. te članka 9.#clanak9 stavka 1. točke 2. ovoga pravilnika.

Članak 11.

Servis treba biti opremljen elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 12.

Servis mora imati prostoriju u kojoj se smije obavljati samo ispitivanje i ovjeravanje mjerila i koja mora biti odvojena od ostalih prostorija.

Prostorija za ispitivanje mjerila mora:

1. biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje mjerila

2. biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. biti zaštićena od potresa i vibracija koji bi mogli utjecati na točnost mjerenja (ako se ispitivanje mjerila provodi interferometarskom metodom, postolje interferometra treba postaviti na poseban temelj)

5. imati namještaj za smještaj etalona

6. imati namještaj za smještaj mjerila koja se ispituju

7. imati dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu električnu rasvjetu

8. imati mogućnost održavanja temperature zraka radnog okoliša u granicama (20 ± 2) °C

9. imati mogućnost održavanje relativne vlažnosti zraka radnog okoliša u granicama (55 ± 5) %

10. imati tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

Članak 13.

Servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme mjerila za ovjeravanje.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje mjerila, ili najmanje KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje mjerila te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja mjerila.

Članak 14.

Servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila, izvješća o ispitivanju mjerila i dr.

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila koja se ovjeravaju u servisu

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i podacima o umjeravanju i potvrdama o umjeravanju.

Članak 15.

Servis tijekom svoga rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje mjerila koja imaju valjano rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje mjerila s valjanom potvrdom o umjeravanju

3. najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim umjeravanjima svoje mjerne opreme

4. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Članak 16.

Servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje tri (3) godine nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi najdulje 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila duljine i kuta i načinu njihova radaL110391 (»Narodne novine« broj 51/01).

Članak 19.

Do ovlaštenja servisa u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme mjerila duljine za ovjeravanje bile ovlaštene na temelju Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje vodomjera i načinu njihova radaL110392 (»Narodne novine« broj 51/01).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/13
Urbroj: 558-03/3-04-1
Zagreb, 26. listopada 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta za ovjeravanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !