Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 5.11.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2701

Na temelju članka 8.L110395 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU MJERILA MASE ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje.

Članak 2.

Pod mjerilima mase, u smislu ovog pravilnika, smatraju se:

1. utezi razreda točnosti E2, F1, F2, M1, M2 i M3, nazivnih vrijednosti mase od 1 mg do 500 kg

2. vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti

, , i

3. vage s poluautomatskim i automatskim djelovanjem

4. mjerne naprave vaga

5. mjerni pretvornici.

Članak 3.

Ovlašteni servis (u daljem tekstu: servis) pregledava, popravlja i ispituje mjerila mase radi pripreme za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava mjerila mase.

 Članak 4.

Priprema mjerila mase za ovjeravanje je dovođenje mjerila mase u stanje koje omogućuje provedbu postupka ispitivanja. Pripremu mjerila provode servisi prije postupka ispitivanja mjerila. Samo servisi mogu popravljati ili pregrađivati zakonita mjerila, i to samo u skladu s tipnim odobrenjem. Mjerilo s uništenim zaštitnim žigom smatra se servisiranim mjerilom i može se pripremati za ovjeru samo u servisu.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI SERVIS

Članak 5.

Servis mora ispuniti zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje mjerila mase

2. prostorije za ispitivanje mjerila mase

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 6.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila mase je:

A) Za ispitivanje i ovjeravanje utega razreda točnosti M1, M2 i M3, nazivnih vrijednosti mase od 1 mg do 50 kg, servis mora imati kao mjernu opremu ove radne etalone:

1. utege razreda točnosti najmanje F2, za ispitivanje i ovjeravanje utega razreda točnosti M1

2. utege razreda točnosti najmanje M1, za ispitivanje i ovjeravanje utega razreda točnosti M2 i M3.

B) Za ispitivanje i ovjeravanje utega iz točke A) ovog članka servis mora imati kao mjernu opremu nadzorne vage koje zadovoljavaju ove uvjete:

1. stabilnost vage pri ponovljenom mjerenju iste mase u nepromijenjenim uvjetima mora biti u jednoj trećini najmanjeg podjeljka vage

2. vrijednost najmanjeg podjeljka vage ne smije biti veća od jedne trećine najveće dopuštene pogreške za uteg koji se ispituje prema posebnom propisu.

C) Za ispitivanje i ovjeravanje vaga s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti

  , , i

te pri statičkom ispitivanju vaga s poluautomatskim i automatskim djelovanjem moraju se upotrebljavati garniture utega sljedećih razreda točnosti i odgovarajućih vrijednosti mase:

1. razreda točnosti najmanje E1 – za vage
čiji podjeljak »d
² ima vrijednost d £ 0,01 mg

2. razreda točnosti najmanje E2 – za vage
čiji podjeljak »d
² ima vrijednost 0,01 mg < d £ 1 mg

3. razreda točnosti najmanje F1 – za vage
čiji podjeljak »d
² ima vrijednost 1 mg < d £ 0,1 g

4. razreda točnosti najmanje F2 – za vage
čiji podjeljak »d
² ima vrijednost 0,1 g < d £ 1 g

5. razreda točnosti najmanje M1 – za vage
čiji podjeljak »d
² ima vrijednost 1 g < d.

Pojedinačni utezi razreda točnosti M1 ili garniture utega razreda točnosti M1 moraju imati valjane ovjerne žigove.

Garniture utega razreda točnosti E2, F1 i F2, prema posebnom propisu, koje se upotrebljavaju za ispitivanje i ovjeravanje mjerila mase moraju biti smještene u odgovarajuće kutije s oznakama razreda točnosti i tvorničkim brojem te moraju imati valjanu potvrdu o umjeravanju.

D) Za ispitivanje i ovjeravanje mjernih naprava vaga, servis mora imati kao mjernu opremu:

1. uređaj za ispitivanje mjernih naprava

2. utege za ispitivanje odgovarajućih vrijednosti mase, razreda točnosti najmanje F1.

E) Za ispitivanje i ovjeravanje mjernih pretvornika, servis mora imati kao mjernu opremu:

1. uređaj s klimatizacijskom komorom

2. digitalni kompenzator.

F) Za ispitivanje i ovjeravanje elektroničkih pokazno-upravljačkih uređaja, mjernih naprava vaga iz članka 2. točka 4. ovog pravilnika (u daljem tekstu: EPU), servis mora imati mjernu opremu:

1. klimatizacijsku komoru u koju se može smjestiti EPU i kod koje se temperatura može mijenjati u cijelome deklariranom temperaturnom području za EPU

2. kalibrator napona s poznatom krivuljom pogreške ili s pogreškom koja mora biti manja od 0,3 dopuštene pogreške za EPU.

G) Kao pomoćnu mjernu opremu za ispitivanje i ovjeravanje mjerila mase iz članka 2.#clanak2 ovog pravilnika, servis mora imati:

1. stalak za pregled mjernih naprava vaga

2. stalke za postavljanje mjerne opreme

3. stabilizirani izvori električnog napajanja koji moraju omogućiti napajanje mjerne opreme i mjerila mase, ako je za njihov rad potrebna električna energija

4. razulja razreda točnosti najmanje II za postavljanje vaga u vodoravni položaj

5. povećalo s povećanjem deset puta za očitavanje rezultata vaganja

6. kontrolno ogledalo postavljeno na zidu ili sa stalkom za istovremeno očitavanje rezultata vaganja na suprotnoj strani mjerila mase

7. pomična mjerila s nonijem čiji najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,1 mm, metalno ravnalo najmanje duljine 0,5 m s podjelom od 1 mm i čelična mjerna traka najmanje duljine 2 m, s podjelom od 1 mm, za nadzor izmjera duljina mjerila mase

8. termometre s podjelom od 0,1 °C za mjerenje temperature u klimatizacijskim komorama

9. termometar s podjelom od 0,5 °C za mjerenje temperature u radnoj prostoriji za ispitivanje utega razreda točnosti E2 i vaga s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti čiji je ispitni podjeljak manji od 0,1 mg

10. termometar s podjelom od 1 °C za mjerenje temperature u radnom prostoru za ispitivanje i ovjeravanje mjerila mase osim za ispitivanje i ovjeravanje mjerila mase iz točke 9. ovog članka.

Za ispitivanje mjerila mase servis mora osigurati utege odgovarajućeg razreda točnosti kako slijedi:

za vage s Max £ 2 000 kg u punom iznosu maksimalnog mjerenja

za vage s Max > 2 000 kg prema propisanom naputku.

Oprema za ispitivanje mjerila mase iz točke A) do F) i navedena u 8., 9. i 10. točke G) ovog članka mora imati valjani žig/ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima ili valjanu potvrdu o umjeravanju.

Članak 7.

Servis treba biti opremljeni osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja i povezivanje s bazom podataka Zavoda.

Članak 8.

Servis mora imati radnu prostoriju za ispitivanje mjerila mase koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za smještaj opreme te neometano ispitivanje i ovjeravanje mjerila mase

2. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

3. mora imati namještaj – prostor za smještaj mjerila mase koja se ispituju

4. mora imati namještaj – prostor za smještaj mjerila mase koja su ovjerena

5. u prostoriji i njezinoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja

6. u prostoriji mora biti kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša

7. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu

8. biti odvojeno od ostalog prostora pri ovjeravanju vaga s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti i utega razreda točnosti M1, M2 i M3

9. biti izgrađeno kao posebna prostorija s ulazom izvedenim iz pretprostora ili s dvostrukim vratima za pripremu za ispitivanje svih ostalih mjerila mase osim za mjerila mase iz točke 9. ovog članka

10. biti opremljeno izvorima topline za jednolično zagrijavanje radnog prostora, odnosno prema potrebi klimatizacijskim uređajem

11. za ispitivanje i pregled mjerila mase s Max ³ 50 kg servis mora imati vodoravnu betonsku ploču izmjera najmanje 2 m x 2 m.

Članak 9.

Temperatura zraka u prostoru, za vrijeme ispitivanja i ovjeravanja mjerila mase, mora imati sljedeće vrijednosti:

1. od 20 °C do 21 °C za vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti čiji je ispitni podjeljak manji od 0,1 mg

2. od 20°C do 25 °C za vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti i osim vaga iz točke 1. ovog članka i mjernih pretvornika te mjernih naprava vaga

3. od 18°C do 27 °C za utege razreda točnosti M1, M2 i M3 i vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti  .

Članak 10.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje mjerila mase moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje mjerila mase i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje mjerila mase.

Članak 11.

Servis mora imati najmanje 1 radnika koji obavlja poslove servisiranja i pripreme mjerila mase za ovjeravanje.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila mase te moraju poznavati propise kojima su opisani postupci i metode ispitivanja mjerila mase.

Članak 12.

Servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila mase

4. propise o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje

5. propise o zaprimanju zahtjeva za ovjeravanje mjerila mase, izvješća o ispitivanju mjerila mase i dr.

6. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila mase koja se ovjeravaju kod pravne osobe ili servisa

7. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju za svako mjerilo i/ili etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 13.

Servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje 3 (tri) godine od dana prestanka važenja ovjernog razdoblja.

 

Članak 14.

Servis tijekom ispitivanja i ovjeravanja mora:

1. pripremati za ovjeravanja i ispitivati mjerila mase koja imaju valjana rješenja o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila mase

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštenog servisa da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te koristiti samo opremu za ispitivanje mjerila mase s valjanom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju

3. najmanje jedanput godišnje sudjelovati u usporedbenim ispitivanjima na zahtjev Zavoda

4. Zavod provodi nadzor nad udovoljavanjem uvjeta iz ovog pravilnika kod svih servisa najmanje jednom godišnje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje vrijedi najdulje 3 (tri) godine od dana stupanja na snagu rješenja.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje mjerila mase za ovjeravanjeL110397 (»Narodne novine«, br. 9/02).

Članak 17.

Do ovlaštenja servisa u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme mjerila mase za ovjeravanje bile ovlaštene na temelju Pravilnika o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje mjerila mase za ovjeravanjeL110398 (»Narodne novine« broj 9/02).

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/15
Urbroj: 558-03/9-04-1
Zagreb, 19. listopada 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !