Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje – (“Narodne novine“, br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
184 24.12.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

3180

Na temelju članka 8.L112778 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU mjerila vlaŽnosti zrna Žitarica i sjemenki uljarica ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica (u daljnjem tekstu: vlagomjeri) za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovlašteni servis pregledava, popravlja i ispituje vlagomjere radi pripreme za ovjeravanje, a ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava vlagomjere.

Članak 3.

Priprema vlagomjera za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled, popravak vlagomjera (servisiranje) po potrebi, pripremu vlagomjera za ovjeravanje (čišćenje i slični poslovi), pripremu uređaja za ispitivanje vlagomjera (etalon i druga mjerna oprema), ispitivanje vlagomjera, tj. provjeru mjeriteljskih značajki vlagomjera te pisanje izvješća o ispitivanju vlagomjera.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENI SERVIS

Članak 4.

Ovlašteni servis mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje vlagomjera

2. prostorije za ispitivanje vlagomjera

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje vlagomjera je:

1. kontrolni (etalonski) vlagomjer s najmanjom točnosti od ±0,05 % i s najmanjim podjeljkom od 0,01 % do 0,001 % ili analitička vaga razreda točnosti (I)

2. mlinac za pripremu uzorka

3. sušilo za pripremu uzorka

4. eksikator za pripremu uzorka

5. mjerne posudice za pripremu uzoraka

6. dva kontrolna laboratorijska staklena termometra punjena živom s mjernim područjem od 0 oC do + 35 oC s najmanjim podjeljkom od 0,2 oC za praćenje temperature radnog okoliša

7. kontrolni uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu

8. sav potreban uobičajeni pribor za kemijsko-fizikalni laboratorij kao što su primjerice razni nastavci, spojni elementi, adapteri, ključevi i slično.

Etaloni s kojima se ovjeravaju vlagomjeri moraju biti umjereni, referencijski materijali moraju biti potvrđeni, a sva ostala mjerna oprema putem koje se ovjeravaju vlagomjeri mora biti ovjerena ili umjerena.

Članak 6.

Mlinac koji služi za mljevenje uzoraka ne smije se zagrijavati pri radu.

Članak 7.

Sušilo mora biti takvo da se može zagrijati do + 200 oC, a da se željena temperatura može održavati u granicama ± 2 oC.

Članak 8.

Mjerne posudice za uzorke u kojima se uzorci suše i hlade moraju imati poklopac i moraju biti izrađene od materijala koji ne apsorbira vlagu te koji je otporan na koroziju.

Članak 9.

Ovlašteni servis treba biti opremljen elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 10.

Ovlašteni servis mora imati radnu prostoriju za ispitivanje vlagomjera koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje vlagomjera

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. mora biti tako osigurana da prašina, vodena para i agresivni plinovi ne mogu prodirati u nju

5. mora imati namještaj za smještaj vlagomjera koji se ispituju

6. mora imati namještaj za smještaj vlagomjera koji su ovjereni

7. u prostoriji za ispitivanje moraju biti smještena dva kontrolna termometra za mjerenje temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 0 °C do 35 °C kojima najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,2 °C. Termometri se postavljaju na dva suprotna zida tako da budu smješteni na udaljenosti od 15 cm do 20 cm od zida i na visini od 150 cm do 170 cm iznad poda

8. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu

9. mora imati kontrolni uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu.

Članak 11.

Temperatura radnog okoliša u prostoriji za vrijeme ispitivanja vlagomjera mora biti u granicama od 18 oC do 25 oC.

Članak 12.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje vlagomjera moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje vlagomjera i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje vlagomjera.

Članak 13.

Ovlašteni servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme za ovjeravanje vlagomjera.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja vlagomjera, ili KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja vlagomjera te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja vlagomjera.

Članak 14.

Ovlašteni servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja vlagomjera koje je dužan primjenjivati

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje vlagomjera

5. postupke o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje vlagomjera

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje vlagomjera, izvješća o ispitivanju vlagomjera

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za vlagomjere koji se ovjeravaju kod ovlaštenog servisa

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima ovjeravanja i/ili umjeravanja i ovjernice i/ili potvrde o umjeravanju za svako mjerilo i/ili etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 15.

Ovlašteni servis tijekom svog rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje i ispitivati vlagomjere koji imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja vlagomjera

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštenog servisa da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje vlagomjera s važećom ovjernicom, potvrdom o umjeravanju ili potvrdom o ispitivanju

3. najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim ovjeravanjima odnosno umjeravanjima svoje mjerne opreme

4. sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda

5. nakon obavljenog ispitivanja sastaviti izvješće o ispitivanju.

Članak 16.

Ovlašteni servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku 3 (tri) godine nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovlaštenom servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljaricaL112780 (»Narodne novine«, broj 09/02).

Članak 19.

Do ovlaštenja servisa, u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme vlagomjera za ovjeravanje bile ovlaštene Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljaricaL112781 (»Narodne novine«, broj 09/02).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/18
Urbroj: 558-03/7-04-1
Zagreb, 8. prosinca 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !