Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 5.11.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2697

Na temelju članka 8.L110381 stavka 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU MJERILA VREMENA ZA PERIODIČNO REGISTRIRANJE SREDNJE VRIJEDNOSTI VRŠNE ELEKTRIČNE SNAGE ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage (u daljnjem tekstu: mjerila vremena) za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovlašteni servis (u daljnjem tekstu: servis) pregledava, popravlja i ispituje mjerila vremena radi pripreme za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava mjerila vremena.

Članak 3.

Priprema mjerila vremena za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled i, po potrebi, popravak mjerila vremena (servisiranje), pripremu mjerila vremena, pripremu opreme za ispitivanje mjerila vremena, ispitivanje mjerila vremena, tj. provjeru mjeriteljskih značajka mjerila vremena te pisanje izvješća o ispitivanju mjerila vremena.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNJAVATI SERVIS

Članak 4.

Servis mora ispunjavati zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje mjerila vremena

2. prostoriju za ispitivanje mjerila vremena

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Oprema za ispitivanje mjerila vremena mora omogućiti ispitivanje mjerila vremena jednom od ovih metoda:

1. metodom usporedbe s osnovnim satom

2. metodom određivanja razlika dnevnog hoda mjerila vremena

3. metodom automatskog registriranja trenutka otvaranja i trenutka zatvaranja uklopnika mjerila vremena.

Članak 6.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila vremena je:

1. etalonski uređaj koji može biti osnovni kvarcni sat sa satnim komparatorom i/ili automatski uređaj za ispitivanje mjerila vremena

2. sekundomjer

3. voltmetar

4. sklop za ispitivanje uklopnika najviše vrijednosti snage (mjerilo vremenskog razmaka)

5. sklop za promjenu napona navijanja pogonskog motora mjerila vremena

6. sinkroni sat

7. stalak ili ploča za postavljanje mjerila vremena na kojima su signalne svjetiljke

8. kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša, mjernog područja od 0 °C do +35 °C, kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 1 °C

9. kontrolni higrometar za mjerenje relativne vlažnosti zraka radnog okoliša, kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 5 %.

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje mjerila vremena moraju biti umjereni, a ostala mjerna oprema mora biti ovjerena ili umjerena.

Članak 7.

Pogreška etalonskog uređaja za ispitivanje mjerila vremena ne smije biti veća od 0,1 s/24 h, što odgovara stabilnosti njihove vremenske baze od 1 x 10-6.

Članak 8.

Osnovni kvarcni sat mora omogućiti očitavanje sekundi te mora imati rezervno napajanje za najmanje 12 h.

Članak 9.

Satni komparator mora omogućiti određivanje trenutačne vrijednosti dnevnog hoda mjerila vremena u opsegu od ± 30 s/24 h, s točnošću očitavanja najmanje 2 s/24 h.

Članak 10.

Automatski uređaj za ispitivanje mjerila vremena mora omogućiti očitavanje vremena s točnošću 1 s i registriranje trenutka otvaranja uklopnika mjerila vremena, s točnošću 0,1 s.

Članak 11.

Za ispitivanje mjerila vremena mogu se upotrebljavati mehanički, elektromehanički i elektronički sekundomjeri.

Članak 12.

Voltmetar koji se upotrebljava pri ispitivanju mjerila vremena mora biti razreda točnosti najmanje 1,5.

Članak 13.

Sklop za ispitivanje uklopnika najviše vrijednosti snage mora biti konstruiran tako da pogreška koja nastaje zbog pokretanja i zaustavljanja te zbog vlastitog hoda ne bude veća od 0,1 s u vremenskom razmaku od 1 h.

Članak 14.

Sklop za promjenu napona navijanja pogonskog motora mjerila vremena može biti autotransformator ili naponski dio uređaja za ispitivanje brojila električne energije. Snaga tog sklopa mora biti u skladu s brojem ispitivanih mjerila vremena.

Članak 15.

Ako osnovni kvarcni sat, pri primjeni metode usporedbe s osnovnim satom, nije dovoljno vidljiv, potrebno je upotrijebiti i sinkroni sat.

Sinkroni sat mora biti tako konstruiran da se njime mogu očitavati sekunde, a njihovo pokazivanje mora biti u skladu s pokazivanjem osnovnog sata.

Članak 16.

Stalak ili ploča za postavljanje mjerila vremena mora:

1. imati mjesto za postavljanje najmanje pet mjerila vremena

2. omogućiti uspravni položaj mjerila vremena

3. omogućiti očitanje (pomoću odgovarajućih signalnih svjetiljki) mjerila vremena.

Članak 17.

Servis treba biti opremljen elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 18.

Servis mora imati prostoriju za ispitivanje mjerila vremena koja mora biti odvojena od prostorija za pripremu.

Prostorija za ispitivanje mjerila vremena mora:

1. biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje mjerila vremena

2. biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. imati namještaj za smještaj mjerila vremena koja se ispituju

5. imati namještaj za smještaj mjerila vremena koja su ovjerena

6. imati dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu električnu rasvjetu

7. imati mogućnost održavanja temperature radnog okoliša u granicama (23 ± 3) °C i relativne vlažnosti zraka u granicama od 40 % do 70 %

8. imati tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

U prostoriji za ispitivanje mjerila vremena i u njezinoj okolici ne smije biti izvora potresa i vibracija koji bi mogli utjecati na točnost mjerenja.

Članak 19.

Servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme mjerila vremena za ovjeravanje.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila vremena, ili najmanje KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila vremena te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja mjerila vremena.

Članak 20.

Servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila vremena

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila vremena, izvješća o ispitivanju mjerila vremena i dr.

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila vremena koji se ovjeravaju kod pravne osobe

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju.

Članak 21.

Servis tijekom svoga rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje mjerila vremena koji imaju valjano rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila vremena

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje mjerila vremena s valjanom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju

3. najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim ovjeravanjima odnosno umjeravanjima svoje mjerne opreme

4. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Članak 22.

Servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje jednu godinu nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi najdulje 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje uklopnih satovaL110383 (»Narodne novine« broj 9/02).

Članak 25.

Do ovlaštenja servisa u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme mjerila vremena za ovjeravanje bile ovlaštene na temelju Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje uklopnih satovaL110384 (»Narodne novine« broj 9/02).

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/21
Urbroj: 558-03/6-04-1
Zagreb, 26. listopada 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !