Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 5.11.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2700

Na temelju članka 8.L110393 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU STAKLENIH TERMOMETARA PUNJENIH TEKUĆINOM ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za mjerenje temperature od –30 °C do 600 °C (u daljnjem tekstu: termometri) za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovlašteni servis (u daljnjem tekstu: servis) pregledava i ispituje termometre radi pripreme za ovjeravanje, a Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava termometre.

Članak 3.

Priprema termometra za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled termometara, pripremu etalona i mjerne opreme za ispitivanje termometara, ispitivanje termometara, tj. provjeru mjeriteljskih značajki termometara te pisanje izvješća o ispitivanju termometara.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNJAVATI SERVIS

Članak 4.

Servis mora ispunjavati zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje termometara

2. prostoriju za ispitivanje termometara

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje termometara je:

1. radni etalon temperature

2. uređaji za reproduciranje zadanih temperatura

3. zaporni sat (sekundomjer) s točnošću 0,1 s/h

4. kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša, mjernog područja od 0 °C do +35 °C, kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 1 °C.

Članak 6.

Radni etalon temperature mora biti termometar kojemu je mjerna nesigurnost manja ili jednaka Ľ vrijednosti najveće dopuštene apsolutne pogreške ispitivanog termometra.

Članak 7.

Uređaji za reproduciranje zadanih temperatura, ovisno o mjernom području ispitivanog termometra, mogu biti:

1. uređaj za reproduciranje temperature topljenja leda koji ostvaruje temperaturu 0 °C uz najveću dopuštenu pogrešku od ± 0,01 °C

2. termostatirane kupke (vodene, uljne, pješčane i dr.), koje ostvaruju zadanu temperaturu u pojedinim mjernim područjima. Temperaturne kupke moraju imati:

a) dovoljno velik obujam i dovoljnu dubinu uranjanja za etalonske termometre i termometre koji se ispituju

b) mogućnost održavanja stalne temperature u granicama ± 0,01 °C

c) odstupanja temperature manja ili jednaka ± 0,05 °C u čitavome radnom prostoru i u svim uvjetima rada (kada su u kupelj uronjeni teromometri).

Članak 8.

Oprema iz članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika mora biti umjerena.

Članak 9.

Servis treba biti opremljen elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću spajanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 10.

Servis mora imati prostoriju u kojoj se smije obavljati samo ispitivanje i ovjeravanje termometara i koja mora biti odvojena od ostalih prostorija.

Prostorija za ispitivanje termometara mora:

1. biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje termometara

2. biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. imati namještaj za smještaj mjerne opreme

5. imati namještaj za smještaj termometara koji se ispituju

6. imati dnevnu i odgovarajuću opću i posebnu električnu rasvjetu

7. imati mogućnost održavanja temperature radnog okoliša u granicama (23 ± 3) °C, a promjena temperature radnog okoliša za vrijeme ispitivanja termometara ne smije biti veća od 1 °C

8. imati tako izvedena ulazna vrata da je omogućena kontrola ulaska u tu prostoriju.

Članak 11.

Servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme termometara za ovjeravanje.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje termometara, ili najmanje KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje termometara te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja termometara.

Članak 12.

Servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja termometara

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje termometara, izvješća o ispitivanju termometara i dr.

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za termometre koji se ovjeravaju u servisu

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i podacima o umjeravanju i potvrdama o umjeravanju.

Članak 13.

Servis tijekom svoga rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje termometre koji imaju valjano rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja termometara

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje termometara s valjanom potvrdom o umjeravanju

3. najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim umjeravanjima svoje mjerne opreme

4. najmanje jednom godišnje sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Članak 14.

Servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje tri (3) godine nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi najdulje 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/28
Urbroj: 558-03/3-04-1
Zagreb, 26. listopada 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !