Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje – (“Narodne novine“, br. XX/04, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
184 24.12.2004 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

3178

Na temelju članka 8.L112785 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU UREĐAJA ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA ZA OVJERAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika (u daljnjem tekstu: etilometri) za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovlašteni servis pregledava, popravlja i ispituje etilometre radi pripreme za ovjeravanje, a ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava etilometre.

Članak 3.

Priprema etilometara za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled, popravak etilometara (servisiranje) po potrebi, pripremu etilometara za postavljanje u komoru (uređaj) za ispitivanje etilometara (etalon), pripremu uređaja za ispitivanje etilometara (etalon), ispitivanje etilometara, tj. provjeru mjeriteljskih značajki etilometara te pisanje izvješća o ispitivanju etilometara.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENI SERVIS

Članak 4.

Ovlašteni servis mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje etilometara

2. prostorije za ispitivanje etilometara

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje etilometara je:

1. boce s odgovarajućim referencijskim otopinama etilnog alkohola točno određene koncentracije (s potvrdama o analizi) ili referencijska (etalonska) komora tj. uređaj za pripremu referencijske koncentracije para etilnog alkohola u zraku.

2. mjerilo protoka plinova ukoliko oprema iz točke 1. ovoga članka isto ne sadrži ugrađeno u svom kućištu

3. uobičajena oprema za kemijsko-fizikalni laboratorij i sva potrebna oprema za sigurno rukovanje i upotrebu plinskih boca (manometri, redukcijski ventili i slično)

4. sav potreban uobičajeni pribor za kemijsko-fizikalni laboratorij kao što su primjerice razni nastavci, spojni elementi, adapteri, ključevi i slično

5. laboratorijski stakleni termometar punjen živom s mjernim područjem od 0 oC do + 35 oC s najmanjim podjeljkom od 0,2 oC za praćenje temperature radnog okoliša

6. uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu.

Etaloni s kojima se ovjeravaju etilometri moraju biti umjereni, referencijski materijali moraju biti potvrđeni, a sva ostala mjerna oprema putem koje se ovjeravaju etilometri mora biti ovjerena ili umjerena.

Članak 6.

Ovlašteni servis treba biti opremljen elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 7.

Ovlašteni servis mora imati radnu prostoriju za ispitivanje etilometara koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje etilometara

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja.

4. mora biti tako osigurana da prašina, vodena para i agresivni plinovi ne mogu prodirati u nju

5. mora imati namještaj za smještaj etilometara koji se ispituju

6. mora imati namještaj za smještaj etilometara koji su ovjereni

7. u prostoriji mora biti kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 0 °C do 35 °C kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,2 °C.

8. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu

9. u radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu.

Članak 8.

Temperatura radnog okoliša u prostoriji za vrijeme ispitivanja etilometara mora biti u granicama od 18 oC do 25 oC.

Članak 9.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje etilometara moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje etilometara i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje etilometara.

Članak 10.

Ovlašteni servis mora imati najmanje dva radnika koji obavljaju poslove pripreme za ovjeravanje etilometara.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje SSS tehničkog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja etilometara, ili KV tehničke struke i najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja etilometara te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja etilometara.

Članak 11.

Ovlašteni servis mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt ili rješenje o obrtu i obrtnicu

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja etilometara koje je dužan primjenjivati

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje etilometara

5. postupke o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje etilometara

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje etilometara, izvješća o ispitivanju etilometara

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za etilometre koji se ovjeravaju kod ovlaštenog servisa

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima ovjeravanja i/ili umjeravanja i ovjernice i/ili potvrde o umjeravanju za svako mjerilo i/ili etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 12.

Ovlašteni servis tijekom svog rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje i ispitivati etilometre koji imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja etilometara

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštenog servisa da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo opremu za ispitivanje etilometara s važećom ovjernicom, potvrdom o umjeravanju ili potvrdom o ispitivanju

3. najmanje jednom godišnje obavješćivati Zavod o obavljenim ovjeravanjima odnosno umjeravanjima svoje mjerne opreme

4. sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda

5. nakon obavljenog ispitivanja sastaviti izvješće o ispitivanju.

Članak 13.

Ovlašteni servis mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku 3 (tri) godine nakon isteka valjanosti ovjere.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovlaštenom servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje važi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje analizatora plinovaL112787 (»Narodne novine«, broj 29/02).

Članak 16.

Do ovlaštenja servisa, u smislu odredaba ovoga pravilnika, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme etilometara za ovjeravanje bile ovlaštene Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje analizatora plinovaL112788 (»Narodne novine«, broj 29/02).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/20
Urbroj: 558-03/7-04-1
Zagreb, 8. prosinca 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !