Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila toplinske energija ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 11.03.2011 Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila toplinske energija

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

655

Na temelju članka 8.L654088 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03., 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU ZA OVJERAVANJE MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički, mjeriteljski i ostali zahtjevi koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za obavljanje poslova pripreme mjerila toplinske energije za ovjeravanje.

(2) Priprema mjerila toplinske energije za ovjeravanje podrazumijeva:

– pregled i po potrebi popravak mjerila toplinske energije (servisiranje),

– pripremu mjerila toplinske energije za ispitivanje odnosno provjeru mjeriteljskih značajki mjerila toplinske energije te

– pisanje izvješća.

(3) Rješenje o ispunjavanju zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom za obavljanje poslova pripreme mjerila toplinske energije za ovjeravanje izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(4) Pravna ili fizička osobe koja na temelju rješenja o ispunjavanju zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ovoga Pravilnika je ovlašteni servis.

Članak 2.

Ovlašteni servis obavlja poslove pripreme mjerila toplinske energije za ovjeravanje, a Zavod odnosno ovlaštena pravna osoba ovjerava mjerila toplinske energije.

II. TEHNIČKI, MJERITELJSKI I OSTALI ZAHTJEVI

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika pravna ili fizička osoba mora ispunjavati tehničke, mjeriteljske i ostale propisane zahtjeve koji se odnose na:

– mjeriteljsku opremu za ispitivanje mjerila toplinske energije,

– prostor i opremu za ispitivanje mjerila toplinske energije,

– radnike i

– ostalu dokumentaciju.

Mjeriteljska oprema za ispitivanje mjerila toplinske energije

Članak 4.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila toplinske energije:

1. mjerna klupa za ispitivanje ili cjelovitih mjerila toplinske energije, ili mjerila protoka kao podsklopa mjerila toplinske energije, vodom temperature (50 ± 5) °C Točnost etalona mora osigurati da pogreška mjernog postupka bude jednaka ili manja od 1/3 iznosa najveće dopuštene pogreške mjerila koje se ispituje.

2. vaga s odgovarajućim spremnikom za određivanje obujma (ili mase) koji protekne kroz ispitivana mjerila protoka. Primjena vage povezana je s mjestom na kojem je vaga postavljena i važi jedino u uvjetima koji su utvrđeni u umjernici. Umjerno razdoblje za vagu je jedna godina. Na vagi mora biti označena najmanja i najveća veličina vaganja, koja se potvrđuje prigodom odobravanja ispitnog mjesta. Najmanja dopuštena veličina vaganja je 5 kg. Između najmanje veličine vaganja mmin i najveće veličine vaganja mmax pogreška ne smije prekoračiti sljedeću vrijednost: Pdop = ± [10+0,2(m – 5)] [g]. U ovoj formuli m znači veličinu vaganja u kg a Pdop dopuštenu pogrešku u gramima. Spremnik vage mora biti tako napravljen da količina nosioca topline koji se ispari tokom ispitivanja ne prelazi 1/5 dozvoljene pogreške vage kod odgovarajuće veličine vaganja.

3. utezi odgovarajućeg razreda točnosti, kojima se može provjeriti da je točnost vage unutar dozvoljenih granica pogreške.

4. temperaturno regulirane kupke moraju biti tako napravljene da u temperaturnom području između 40°C i 130°C, unutar područja ispitivanja, temperaturna kolebanja nakon postizanja postavljene temperature ne smiju biti veća od ±0,02 K. Dubina radnog prostora kupke mora biti jednaka ili veća od 200 mm.

5. platinski otporski termometri za mjerenje temperature temperaturno reguliranih kupki moraju biti tako konstruirani da pogreška mjerenja temperature bude jednaka ili manja od ±0,02 K i da promjena pokazivanja u temperaturnom području između 40°C i 130°C nije veća od ±0,02 K na godinu. Platinski otporski termometri moraju biti umjereni svake dvije godine.

6. sustav za ispitivanje računske jedinice kao podsklopa mjerila toplinske energije. Točnost etalona mora osigurati da pogreška mjernog postupka bude jednaka ili manja od 1/3 iznosa najveće dopuštene pogreške mjerila koje se ispituje.

7. etalonski ispitni otpornici moraju biti umjereni svake dvije godine. Temperaturni koeficijent ispitnih etalonskih otpornika ne smije biti veći od ±1 ppm/K. Promjena otpora etalonskih otpornika ne smije biti veća od ±10 ppm/godinu

8. umjereni ili ovjereni uređaji za praćenje uvjeta radnog okoliša (termometar za mjerenje temperature zraka u prostoriji s podjelom na ljestvici od 1°C ili manje od 1°C) s mogućnošću zapisivanja podataka.

9. Ostali etaloni moraju biti umjereni i udovoljavati zahtjevima iz točke 1., stavak 2. ovog članka.

Članak 5.

Za mjerenje obujma tople vode, u svrhu ovjeravanja, vaga se smije zamijeniti poredbenim mjerilom protoka (ili s nekoliko poredbenih mjerila protoka), ako je to mjerilo konstruirano tako da očekivana promjena mjerne pogreške obujma u čitavom mjernom području nije veća od ±0,2% na godinu i ako se točnost poredbenog mjerila protoka provjerava pomoću vage barem jedanput mjesečno i o tome se vodi evidencija. Mjerna područja poredbenog (ili poredbenih) mjerila protoka utvrđuju se u izvještaju o odobravanju ispitnog mjesta.

Članak 6.

Etaloni za određivanje obujma tople vode koja protekne kroz ispitivana mjerila protoka i za nadzor poredbenog mjerila protoka mogu biti jedino vage, koje su povezane s termometrima za korekciju gustoće i toplinskog koeficijenta. Servis u tu svrhu može koristiti jednu ili više vaga. Sva mjerila moraju biti umjerena.

Prostor i oprema za ispitivanje mjerila toplinske energije

Članak 7.

(1) Pravna ili fizička osoba mora imati radnu prostoriju za ispitivanje mjerila toplinske energije.

(2) Radna prostorija za ispitivanje mjerila toplinske energije mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje mjerila toplinske energije,

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj opreme i mjerila toplinske energije,

3. mora biti zaštićena od izravnog sunčeva utjecaja,

4. u prostoriji i njenoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja,

5. mora imati namještaj za smještaj mjerila toplinske energije koja se ispituju,

6. mora imati namještaj za smještaj mjerila toplinske energije koja su ovjerena,

7. u radnoj prostoriji mora biti smješten uređaj za praćenje uvjeta radnog okoliša mjernih područja i točnosti definiranih u članku 5., točka 8. i

8. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

Članak 8.

Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja mjerila mora biti u granicama od 20°C do 25°C.

Članak 9.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje mjerila toplinske energije moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje mjerila toplinske energije i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje mjerila toplinske energije.

Članak 10.

Pravna ili fizička osoba mora biti opremljena osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Radnici

Članak 11.

(1) Za obavljanje poslova iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika pravna ili fizička osoba mora imati najmanje dva zaposlena radnika koji obavljaju poslove pripreme mjerila toplinske energije za ovjeravanje.

(2) Radnici koji obavljaju poslove pripreme mjerila za ovjeravanje moraju poznavati propise kojima su opisani postupci i metode ispitivanja.

(3) Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje:

– SSS (KV ili VKV) tehničke struke i 3 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila toplinske energije, ili

– VŠS tehničke struke, odnosno stručni/a pristupnik/pristupnica ili stručni/a prvostupnik/prvostupnica tehničke struke i 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila toplinske energije, ili

– VSS tehničke struke, odnosno stručni/a specijalist/specijalistica tehničke struke i 1 godinu radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila toplinske energije.

Ostala dokumentacija

Članak 12.

Za obavljanje poslova iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika pravna ili fizička osoba mora posjedovati sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o registraciji djelatnosti iz područja mjeriteljstva u nadležnom registru,

2. radne knjižice zaposlenih osoba,

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila toplinske energije,

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme koja se koristi pri ispitivanju,

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti etalona, mjerne i pomoćne opreme

6. izvješća o ispitivanju mjerila toplinske energije,

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila toplinske energije koja se ovjeravaju kod ovlaštene pravne osobe odnosno servisa,

8. popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju za svako mjerilo i/ili etalon koje je sastavni dio ove opreme.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA

Članak 13.

(1) Postupak za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za obavljanje poslova pripreme mjerila toplinske energije za ovjeravanje pokreće se na zahtjev pravne ili fizičke osobe.

(2) Uz zahtjev se moraju priložiti sljedeći dokazi:

– dokaz o registraciji djelatnosti iz područja mjeriteljstva u nadležnom registru (izvadak iz registra),

– preslike radnih knjižica zaposlenih osoba,

– skica prostora,

– popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju za svako mjerilo i/ili etalon koje je sastavni dio ove opreme.

(3) Dokazi iz stavka 2. ovoga članka mogu se priložiti i na elektroničkom mediju.

Članak 14.

(1) Postupak ispitivanja ispunjavanja propisanih zahtjeva provodi službena osoba Zavoda u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(2) Nakon provedenog postupka Zavod donosi rješenje o ispunjavanju propisanih zahtjeva za obavljanje poslova pripreme mjerila toplinske energije za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: rješenje o ovlašćivanju servisa).

Članak 15.

(1) Rješenje o ovlašćivanju servisa važi 3 godine.

(2) Radi izdavanja novog rješenja, ovlašteni servis mora podnijeti zahtjev Zavodu najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ovlašteni servis je dužan odmah obavijestiti Zavod o svim promjenama koje se odnose na radnike, mjeriteljsku opremu, prostor i opremu te o svim ostalim promjenama koje utječu ili mogu utjecati na obavljanje poslova ovlaštenog servisa za koje je ishodio rješenje o ovlašćivanju.

(4) Ukoliko ne postupi na način propisan stavkom 3. ovoga članka, Zavod će ukinuti rješenje o ovlašćivanju.

IV. OBVEZE OVLAŠTENIH SERVISA

Članak 16.

Ovlašteni servis je dužan:

1. pripremati za ovjeravanje mjerila toplinske energije koja imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila toplinske energije u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja,

2. upotrebljavati samo etalone, mjernu i pomoćnu opremu s važećom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju,

3. obavješćivati Zavod o obavljenim umjeravanjima etalona, odnosno ovjeravanjima mjerne i pomoćne opreme u roku koji nije duži od 30 dana nakon obavljenog umjeravanja odnosno ovjeravanja i

4. sudjelovati u usporedbenim ispitivanjima na zahtjev Zavoda.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-03/02

Urbroj: 558-01/1-11-1

Zagreb, 4. ožujka 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila toplinske energija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !