Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 29.07.2009 Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2329

Na temelju članka 251.L467916 stavka 11. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je 16. srpnja 2009. godine

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički i organizacijski uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila (dalje u tekstu: Stanica).

Članak 2.

(1) Poslove zastupanja u osiguranju u Stanici može obavljati samo društvo za zastupanje u osiguranju ili obrt za zastupanje u osiguranju (dalje u tekstu: Zastupnik) koji je ishodio dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u Stanici.

(2) Dozvolom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se Stanica ili Stanice na kojima Zastupnik može obavljati poslove zastupanja u osiguranju.

(3) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka Agencija će, ukoliko utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o osiguranjuL467918 (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09) i ovim Pravilnikom, izdati za obavljanje poslova samo u sljedećim vrstama osiguranja:

1. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (osiguranje od automobilske odgovornosti) i

2. osiguranje od nezgode.

Članak 3.

Zastupnik ne može započeti obavljati poslove zastupanja u osiguranju u Stanici prije upisa u sudski registar ili obrtni registar.

Članak 4.

(1) Poslove zastupanja u osiguranju u Stanici može obavljati samo ovlašteni zastupnik u osiguranju, a na temelju zaposlenja odnosno drugog pravnog odnosa sa Zastupnikom.

(2) Osim poslova zastupanja u osiguranju i poslova usko vezanih uz te poslove (administrativni poslovi) zastupnik ne smije obavljati druge poslove u Stanici, a osobito ne smije obavljati poslove koji ne spadaju u poslove zastupanja u osiguranju, a obavljaju se u Stanici.

Članak 5.

Zastupnik je dužan urediti radno vrijeme tako da se ono u cijelosti podudara s radnim vremenom Stanice, odnosno da u tijeku cijelog radnog vremena Stanice radi najmanje jedan ovlašteni zastupnik u osiguranju iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Administrativni prostor, odnosno ured u kojem se obavljaju poslovi zastupanja u osiguranju u Stanici mora biti posebno odijeljen od prostora u kojem se obavlja djelatnost tehničkog pregleda vozila, te funkcionalan i opremljen odgovarajućom računalnom i uredskom opremom.

(2) Pod odgovarajućom računalnom opremom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se oprema koja omogućava rad s bazom podataka Središnje evidencije štetnika i Informacijskim centrom Hrvatskog ureda za osiguranje te omogućava rad s cjenicima i uvjetima osiguranja svih društava za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) U administrativnom prostoru, odnosno uredu u kojem se obavljaju poslovi zastupanja u osiguranju u Stanici i prostoru namijenjenom za korisnike usluga nije dozvoljeno izlaganje reklamnih materijala društava za osiguranje. U istim prostorima mora biti izvješen popis, po abecednom redu svih društava za osiguranje s kojima Zastupnik ima sklopljen ugovor o zastupanju.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisan na čitljiv način (veličina slova mora biti najmanje 12 točkica).

Članak 8.

(1) Zastupnik i njegovi radnici ne smiju ni na koji način utjecati na ugovaratelje osiguranja u izboru društva za osiguranje, već sklapaju ugovore o osiguranju isključivo na zahtjev ugovaratelja osiguranja.

(2) Zastupniku koji poslove zastupanja obavlja u Stanici i njegovim radnicima zabranjeno je dijeliti promidžbene materijale društava za osiguranje, odnosno vlastite promidžbene materijale, koji bi upućivali na pojedino društvo za osiguranje ili bi mogli na bilo koji način utjecati na odluku ugovaratelja osiguranja o izboru društva za osiguranje, te im je zabranjeno sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima društava za osiguranje.

Članak 9.

Ispunjenje tehničkih i organizacijskih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom Zastupnik je dužan dokazati ugovorom s vlasnikom poslovnog prostora ili osobom koja ima druga stvarna prava na Stanici.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o tehničkim i organizacijskih uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozilaL467919 (»Narodne novine« broj 116/06 i 09/07).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/50

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !