Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 18.10.1995 Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije

Na temelju članka 4.L36321 stavka 5. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE ZA OBJEKTE I TEHNIČKU OPREMU KABELSKE TELEVIZIJE

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom utvrđuju tehnički uvjeti i uvjeti uporabe objekata i tehničke opreme kabelske televizije (u daljnjem štivu : KTV) koja se sastoji od prijemnog antenskog sustava, glavne postaje s uređajima za prijem, pretvorbu, oblikovanje, pojačanje i odašiljanje signala, te mreže (vodovi i uređaji) za distribuciju signala do korisnika.

(2) Tehnički uvjeti i uvjeti uporabe iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odgovarajuće i na zajedničke antenske sustave i na instalacije iz članka 20. Zakona o telekomunikacijama.

Članak 2.

Na izlaznim priključnicama moraju se osigurati razine napona nositelja i razlike razina napona između prenešenih kanala prema HRN N.N6.172 točka 5.

Članak 3.

KTV mora omogućiti uporabu povratnog smjera za prijenos signala (dvosmjerna komunikacija) u propisanom frekvencijskom području (5-30 Mhz).

Uporaba povratnog smjera omogućuje se kada postoji gospodarski interes i to u mreži koja je izvedena svjetlosnim ili koaksijalnim kabelima.

Članak 4.

Mreža za distribuciju signala do korisnika izvodi se svjetlosnim ili koaksijalnim kabelima. Za prijenos signala od jedne do više točaka mogu se upotrijebiti radijske postaje koje rade u za to predviđenom frekvencijskom području.

Članak 5.

KTV se mora izgraditi tako da se korisnicima na području koncesije osigura prijem svih domaćih radijskih i televizijskih programa za koje postoji minimalna jakost elektromagnetskog polja. Subjektivna ocjena kvalitete slike i zvuka ne smije biti manja od ocjene 4 prema HRN N.N6.134 i HRN N.N6.135.

Članak 6.

KTV se mora projektirati, graditi, upotrebljavati i održavati na način da se ne ometa rad drugih telekomunikacija kao ni prijem radijskih i televizijskih programa korisnicima koji nisu priključeni na KTV.

Članak 7.

Tehnička dokumentacija za KTV mora sadržavati

1. Dokumente propisane zakonom.

2. Urbanističke podatke:

- opis i urbanističko-tehničke uvjete za područje koncesije;

- situaciju područja koncesije s ucrtanim objektima KTV-a;

- detaljne podatke o objektima (osnovni nacrt iz kojega je vidljiv broj katova, ulaza i stanova);

- trase telekomunikacijskih vodova;

- podatke o izgrađenoj KTV.

3. Podatke o drugim telekomunikacijama:

- telekomunikacijski objekti drugih vlasnika;

- telekomunikacije drugih vlasnika, koje se mogu upotrebljavati za KTV u smislu članka 14. točaka 7, Zakona o telekomunikacijama.

4. Tehnička rješenja KTV-a:

- podaci o mjerenjima jakosti elektromagnetskog polja u smislu odredbe članka 4.#clanak4 ovog pravilnika, pri čemu se moraju uzimati u obzir sve planirane radijske postaje za radio i televiziju u smislu Pravilnika o namjeni radio-frekvencijskog spektra i dodjeli radijskih frekvencijaL36323 ("Narodne novine", br.14/95);

- analiza slobodnih kanala za pretvorbu;

- projekt antenskog stupa s proračunom dinamičkog i statičkog opterećenja te raspored antena i gromobranska zaštita;

- montažna shema uređaja i shema povezivanja uređaja u glavnoj postaji ;

- shema primarne, sekundarne i distribucijske mreže s lokacijama i oznakama ormarića za smještaj komponenta i uređaja sustava ;

- vrste prijenosnog sustava prema tehnologiji prijenosa s obrazloženjem opravdanosti odabranog prijenosnog sustava;

- trasa vodova i način polaganja vodova;

- sheme spajanja uređaja u svakom ormaru te način zaštite od električnog udara i gromobranske zaštite;

- proračuni signala:

- razina signala,

- signal/šum,

- signal/smetnja,

- specifikacija uređaja i opreme upotrijebljenih pri projektiranju sustava,

- potvrde iz članka 4. Zakona o telekomunikacijama o usklađenosti uređaja i opreme s hrvatskim normama HRN N.NO.201, HRN N.NO.202, HRN N.B6.179, HRN N.N6.501, HRN N.N6.504, HRN N.C6.019 i HRN N.N6.172.

Proračun signala, uključujući i gušenje na vodovima, moraju se izvesti za signale na pretplatničkom priključku, te na svakom mjestu obrade signala.

Članak 8.

U tehničkoj dokumentaciji moraju biti određeni rokovi i faze izgradnje.

Članak 9.

KTV mora biti izgrađen tako da se omogući povećanje broja primarnih i distribucijskih kanala te mora biti dimenzioniran za priključenje onoliko pretplatnika koliko se kućanstava predviđa na određenom području u idućih 10 godina.

Članak 10.

Glavna postaja KTV-a mora biti smještena u posebnoj prostoriji s otvorima za dovod i odvod vodova te ventilaciju. Prostorija mora imati posebni krug za napajanje iz mreže 220V, priključak za uzemljenje i mogućnost nesmetanog pristupa svim uređajima radi održavanja. Mora biti izvedeno pričuvno napajanje električnom energijom s autonomijom većom od 60 minuta.

Članak 11.

Za distribuciju signala ne smiju se odabrati one kombinacije kanala koje stvaraju smetnje u prijemu.

Pri izboru kanala za distribuciju FM signala zvuka u području VAFM, ne smije se odabrati nositelje koje stvaraju frekvencijske razlike 10,7+ - 0,1 MHz ili 5,5+ - 1 Mhz.

Članak 12.

Kod vodova primarne i sekundarne mreže, kod kojih zbog temperaturnih razlika dolazi do promjene gušenja za više od 2dB, mora se primijeniti automatska regulacija razine.

Članak 13.

Distribucijska mreža mora biti zvijezdastog ili odvodnog tipa tako da svaka izlazna priključnica bude nezavisna od drugih izlaznih priključnica. Izlazne priključnice moraju biti izvedene prema HRN N.N6.191.

Članak 14.

Vodovi unutrašnje razdiobe signala u novoizgrađenim stambenim i drugim objektima se polažu u cijevi ili kanale smještene u zidovima zajedničkih prostorija objekta. Od tih cijevi ili kanala vode se ogranci - vodovi do izlaznih priključnica u stanovima.

Članak 15.

Kod građevina sa zajedničkim antenskim sustavom mora se izvesti priključak za KTV, položiti vodove do ormarića zajedničkog antenskog sustava te vodove do distribucijskog mjesta KTV-a u naselju.

Za izgrađeni KTV izrađuje se izvedbena dokumentacija.

Članak 16.

Prije uporabe KTV-a mora se pribaviti potvrda (certifikat) kojom se dokazuje njegova kakvoća.

Certifikat izdaje pravna osoba koja ima ovlast Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Certifikat se izdaje na propisanom obrascu. Uz certifikat se prilaže izvješće o ispitivanju KTV-a i sastavni je dio certifikata.

Članak 17.

Zahtjev za izdavanje certifikata za KTV sadrži

- podatke o vlasniku KTV-a;

- dokument o dodjeli koncesije;

- projektnu dokumentaciju;

- izvedbenu dokumentaciju ;

- rezultate mjerenja i ispitivanja;

- dokaz o vrijednosti otpora uzemljenja na koje se povezuje KTV.

Članak 18.

Karakteristike KTV-a koje se mjere:

1. razine napona nositelja televizijskog signala i radijskog zvučnog signala na izlaznim priključcima (HRN N.N6.172);

2. razlike razina napona nositelja televizijskih signala i radijskih zvučnih signala na izlaznim priključnicama (HRN N.N6.172);

3. subjektivna ocjena karakteristika slike i zvuka (HRN N.N6.134):

a) za poklapanje luminantnih i krominantnih komponenata slike;

b) za razlaganje;

c) za nepravilnosti u slici;

d) za smetnje u zvuku;

4. izvedbe priključaka za zaštitno uzemljenje (HRN N.N6. 179) ;

5. učinkovitost zaštitnog uzemljenja (HRN N6.179);

6. odnos signal/šum (HRN N.N6.172);

7. odnos signal/intermodulacija (HRN N.N6.172).

Članak 19.

Mjerenje karakteristika KTV-a iz članka 18.#clanak18 ovog pravilnika obavlja se prema slijedećim hrvatskim normama:

1. razine napona nositelja utvrđuju se izravnim očitanjem na mjerilu razine napona s monitorom, a razlike između napona nositelja se izračunavaju prema HRN N.N6.172.

2. razliku razina napona nositelja televizijskih i radijskih zvučnih signala na izlaznim priključnicama mjeri se bez prisustva televizijskog i radijskog zvučnog signala, a mjerenje se obavlja pomoću generatora ispitnog signala. Generator se priključuje na ulaz prvog pojačala u glavnoj postaji i izlazna razina napona pojedinog nositelja iz generatora mora biti jednaka razini napona nositelja na kraju antenskog voda.

3. subjektivna ocjena karakteristika slike i zvuka donosi se pomoću referentskog televizijskog prijemnika u boji prema HRN N.N6.134.

Članak 20.

Izvješće o mjerenju iz članka 16.#clanak16 ovog pravilnika sadrži slijedeće podatke:

1. naziv ovlaštene pravne osobe za izdavanje certifikata;

2. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva;

3. broj i datum izvješća;

4. podatke o lokaciji KTV-a;

5. tehničku dokumentaciju koju je dostavio podnositelj zahtjeva;

6. norme prema kojima je obavljeno ispitivanje;

7. rezultate mjerenja;

8. ocjenu rezultata ispitivanja i mjerenja karakteristika izgrađenog KTV-a konstatacijom "zadovoljava" ili "ne zadovoljava";

9. potpis mjerodavne osobe i pečat pravne osobe koja je obavila mjerenje.

Članak 21.

Pravna osoba koja izdaje certifikat mora početi ispitivanje u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i u roku 15 dana od dana početka mjerenja izdati certifikat, ako se ispitivanjem utvrdi da KTV zadavoljava.

Članak 22.

KTV se mora održavati na način da karakteristike uvijek odgovaraju rezultatima mjerenja i ispitivanja iz Izvješća o ispitivanju.

Članak 23.

Održavanje KTV-a mora se organizirati na način da se bilo koji kvar može otkloniti unutar 2 sata.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkim normativima za kabelske distribucijske sustave i zajedničke antenske sustave i Naredba o obveznom atestiranju kabelskog distribucijskog i zajedničkog antenskog sustava kao podzakonski propisi doneseni na temelju preuzetog Zakona o standardizacijiL36324 ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/74

Urbroj : 530-07-95-2

Zagreb, 9. listopada 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing, v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !