Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage – (“Narodne novine“, br. XX/05, XX/05, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 3.1.2005 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage

drŽavni zavod za NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

10

Na temelju članka 5.L113169 stavak 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br.15/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPCIMA OCJENE SUKLADNOSTI ZA NEAUTOMATSKE VAGE

POGLAVLJE I

Područje primjene, stavljanje u promet, sloboda kretanja

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti neautomatske vage koje se stavljaju na tržište i/ili uporabu, prava i obveze pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju vage na tržište i/ili uporabu, postupci ocjene sukladnosti vaga s propisanim zahtjevima, prava i obveze tijela za ocjenu sukladnosti vaga s propisanim zahtjevima, dokumente koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima prije stavljanja vaga na tržište i/ili uporabu, način označivanja vaga te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

Članak 2.

Vaga je mjerilo koje služi za određivanje mase tijela koristeći djelovanje sile teže na to tijelo.

Neautomatske vage (u daljnjem tekstu: »vage«) su mjerila koja tijekom vaganja zahtijevaju sudjelovanje rukovatelja (u daljnjem tekstu: »vage«) kako bi se dobio i potvrdio rezultat vaganja.

 

Članak 3.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika razlikuju se dvije kategorije uporabe vaga:

(a) 1. određivanje mase za potrebe trgovačkog poslovanja;

2. određivanje mase radi izračunavanja cestarina, carina, poreza, premija, kazni, naknada, nadoknada za štetu ili sličnih vrsta plaćanja;

3. određivanje mase prilikom primjene zakona ili propisa; za mišljenja koja vještaci daju tijekom sudskih rasprava;

4. određivanje mase u medicinskoj praksi za vaganje pacijenata u svrhu praćenja, dijagnoze i postupka liječenja;

5. određivanje mase radi pripremanja lijekova temeljem recepta u ljekarnama i određivanje mase u analizama koje se provode u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima;

6. određivanje svota za naplatu temeljenih na masi u svrhu izravne javne prodaje kao i obavljanja pakiranja robe unaprijed;

(b) sve ostale primjene.

Članak 4.

Vage se ne smiju staviti na tržište i/ili u uporabu za svrhe u smislu članka 3. točka (a) ovoga Pravilnika ako ne udovoljavaju one zahtjeve ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se na njih odnose te ako nisu označene znakovima sukladnosti utvrđenim ovim Pravilnikom i drugim propisom.

Članak 5.

Vage koje se stavljaju na tržište i/ili u uporabu u smislu odredbe članka 3. točka (a) moraju zadovoljiti tehničke zahtjeve utvrđene u Dodatku I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Vage koje zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika i drugih propisa koje se na njih odnose mogu se stavljati na tržište i/ili uporabu bez dodatnih ispitivanja i ograničenja.

Članak 7.

Za vage koje su izrađene u skladu s hrvatskim normama koje su usklađene europske norme (Dodatak VI.) pretpostavlja se sukladnost s tehničkim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ako su vage izrađene u skladu s odredbama iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, ako su pravilno ugrađene i održavane te ako se upotrebljavaju za predviđenu namjenu, a mogu ugroziti zdravlje i/ili sigurnost korisnika i drugih osoba, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u nastavku: ravnatelj Zavoda) donijet će rješenje o povlačenju takvih vaga s tržišta i/ili zabranu njihovog stavljanja na tržište i/ili uporabu.

Članak 9.

Ravnatelj Zavoda poduzet će mjere iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika kad se utvrdi da vage koje nose propisane oznake sukladnosti iz dodatka II, točka 2., 3. i 4. ne udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika.

Ako vage koje ne udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika nose na sebi oznake sukladnosti, ravnatelj Zavoda podnosi prekršajnu prijavu protiv proizvođača takvih vaga.

POGLAVLJE II

Ocjena sukladnosti

Članak 10.

Ocjena sukladnosti vaga s tehničkim zahtjevima utvrđenim u Dodatku I obavlja se jednim od sljedeća dva postupka, prema izboru podnositelja zahtjeva:

(a) ispitivanjem tipa prema Dodatku II. točka 1, nakon čega slijedi ili izjava o sukladnosti s tipom (proizvođačevo jamstvo kakvoće proizvodnje) prema Dodatku II. točka 2, ili ovjeravanje prema Dodatku II. točka 3.

Ispitivanje tipa nije obvezno za vage koje ne upotrebljavaju elektroničke uređaje i čiji uređaji za mjerenje tereta ne primjenjuju oprugu za uravnoteženje tereta;

(b) pojedinačnim ovjeravanjem prema Dodatku II. točka 4.

Postupci iz stavka 1. ovoga članka vode se na hrvatskom jeziku ili na jeziku kojeg je prihvatilo tijelo za ocjenu sukladnosti.

Ako vage moraju zadovoljiti zahtjeve drugih tehničkih propisa, oznaka sukladnosti može se staviti samo ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i drugih tehničkih propisa.

Članak 11.

Ravnatelj Zavoda mora kod imenovanja tijela za ocjenu sukladnosti primijeniti minimalne kriterije navedene u Dodatku V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Za tijela koja udovoljavaju kriterijima za provedbu nadzora, potvrđivanja proizvoda ili potvrđivanja sustava kvalitete prema hrvatskim normama (Dodatak VI.), koje su preuzete europske norme, pretpostavlja se da zadovoljavaju kriterije navedene u Dodatku V.

POGLAVLJE III

Oznake sukladnosti i natpisi

Članak 12.

Oznaka sukladnosti, naljepnica s oznakom M i dodatni podaci, kako su opisani u Dodatku IV. točka 1, moraju biti stavljeni u jasno vidljivom, lako čitljivom i neizbrisivom obliku na vage za koje je utvrđena sukladnost.

Natpisi opisani u Dodatku IV. točka 2 moraju biti stavljeni u jasnom, lako čitljivom i neizbrisivom obliku na sve ostale uređaje koji su priključeni na vagu.

Članak 13.

Ne dovodeći u pitanje članak 9.

(a) Ako se utvrdi da su oznake sukladnosti bile postavljene suprotno odredbama iz dodatka IV. ovog Pravilnika, proizvođači ili njihovi ovlašteni predstavnici obvezni su otkloniti nesukladnost u roku od 15 dana od dana utvrđivanja.

(b) kada se nastavi s nesukladnošću, nadležni inspektor poduzima mjere iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika.

Članak 14.

Vaga koja se upotrebljava u smislu odredbi članka 3. točka (a), a na nju su uključeni ili povezani uređaji koji ne podliježu ocjeni sukladnosti kako je navedeno u članku 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, svaki od tih uređaja mora nositi oznaku da mu je uporaba ograničena, definiranu u Dodatku IV. točka 3. Ta se oznaka mora postaviti na dotične uređaje na vidljivom mjestu i u neizbrisivom obliku.

POGLAVLJE IV

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Vage koje su označene oznakama sukladnosti sa zahtjevima ovog Pravilnika moraju i dalje udovoljavati tehničkim zahtjevima tijekom uporabe.

Članak 16.

Svako rješenje o ograničenju stavljanja u uporabu vaga na temelju ovoga Pravilnika mora sadržavati detaljno obrazloženje ograničenja.

Članak 17.

Poslove tijela za ocjenu sukladnosti obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo sve do ovlašćivanja tijela u skladu sa člankom 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIIIL113171 (»Narodne novine«, br. 24/03).

Vage koje zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka mogu se stavljati u promet i/ili uporabu do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-07/16
Urbroj: 558-03/9-04-1
Zagreb, 19. listopada 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

DODATAK I

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati vage na koja se upućuje u članku 3. točka (a) navedeni su u ovome dodatku.

Primjenjuje se nazivlje Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Prethodna razmatranja

Ako vaga sadrži ili je spojena s više od jednim uređajem za pokazivanje ili za ispisivanje koji se upotrebljavaju za namjene navedene u članku 3. točka (a), tada se od onih uređaja koji /samo/ ponavljaju rezultate vaganja i koji ne mogu utjecati na ispravan rad mjerila ne zahtijeva udovoljavanje tehničkim zahtjevima ukoliko se rezultati vaganja ispravno i neizbrisivo ispisuju ili zapisuju nekim dijelom mjerila koje udovoljava tehničkim zahtjevima, te ako su ti rezultati dostupni obim za dotično mjerenje zainteresiranim stranama. Međutim, ukoliko se radi o vagama koje se koriste za izravnu javnu prodaju, uređaji za pokazivanje ili za ispisivanje namijenjeni prodavaču i kupcu moraju ispunjavati tehničke zahtjeve.

MJERITELJSKI ZAHTJEVI

1. Jedinice za masu

Korištene jedinice za masu moraju biti zakonite jedinice propisane Zakonom o mjeriteljstvu.

Slijedom udovoljavanja tom zahtjevu, dopuštene su sljedeće jedinice:

– SI jedinice: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona,

– ostale ne-SI jedinice: metrički karat, važe li se drago kamenje.

2. Razredi točnosti

2.1. Definirani su sljedeći razredi točnosti:

I osobit

II visok

III srednji

IIII običan

Pobliže odrednice tih razreda navedene su u tablici 1.

TABLICA 1
Razredi točnosti

 
  

Najmanja

Broj ispitnih

podjeljaka ljestvice

  

sposobnost

  

vaganja

Razred

Vrijednost ispitnog

(Min)

Max

n = ––––

e

 

podjeljka ljestvice (e)

 
  

najmanja

najmanja

najveća

  

vrijednost

vrijednost

vrijednost

I

0,001 g £ e

100 e

50 000

II

0,001 g £ e £ 0,05 g

20 e

100

100 000

 

0,1 g £ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g £ e £ 2 g

20 e

100

10 000

 

5 g £ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g £ e

10 e

100

1 000

 

Najmanja sposobnost vaganja svedena je na 5e za vage u razredima II i III za određivanje prijevoznih pristojbi.

2.2. Vrijednosti podjeljaka ljestvica

2.2.1. Stvarna vrijednost podjeljka (d) i ispitna vrijednost podjeljka (e) moraju biti u obliku:

1 x 10 k, 2 x 10 k , ili 5 x 10 k jedinica za masu,

gdje je k bilo koji cijeli broj ili ništica.

2.2.2. Za sve vage, osim onih s pomoćnim uređajima za pokazivanje:

d = e

2.2.3. Za vage s pomoćnim uređajima za pokazivanje vrijede sljedeći uvjeti:

e = 1 x 10 k g

d < e £ 10 d,

osim za vage razreda I sa d < 10 - 4 g, za koja je e = 10 - 3 g.

3. Razredba

3.1. Vage s jednim područjem vaganja

Vage opremljene pomoćnim uređajem za pokazivanje moraju pripadati razredu I ili razredu II. Kod takvih vaga, donje granice najmanje sposobnosti vaganja za ova dva razreda dobiju se iz tablice 1 zamjenom vrijednosti ispitnog podjeljka ljestvice (e) u stupcu 3 stvarnom vrijednošću podjeljka (d).

Ako je d < 10 - 4 g, najveća sposobnost vaganja u razredu I može biti i manja od 50 000 e.

3.2. Vage s više područja vaganja

Više područja vaganja je dopušteno, uz uvjet da su jasno istaknuta na vagi. Svakom pojedinom području vaganja razred se određuje u suglasju s 3.1. Ako područja vaganja pripadaju različitim razredima točnosti, vaga mora udovoljavati najstrožem od onih zahtjeva koji se postavljaju na razrede točnosti kojima područja vaganja pripadaju.

3.3. Vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice

3.3.1. Vage s jednim područjem vaganja mogu imati nekoliko djelomičnih područja vaganja (vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice).

Vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice ne smiju imati pomoćni uređaj za pokazivanje.

3.3.2. Svako djelomično područje vaganja i, na vagama s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice definirano je:

– svojom vrijednošću ispitnog podjeljka ei gdje je e( i + 1 ) > ei

– svojom najvećom sposobnošću vaganja Maxi gdje je Maxr = Max

– svojom najmanjom sposobnošću vaganja Mini gdje je Mini = Max( i - 1 ) i Mini = Min

pri čemu je:

i = 1, 2, ... r,

i = broj djelomičnog područja vaganja,

r = ukupni broj djelomičnih područja vaganja.

Sve vrijednosti sposobnosti vaganja odnose se na neto teret, bez obzira na vrijednost bilo koje korištene tare.

3.3.3. Razredi se djelomičnim područjima vaganja pridjeljuju prema tablici 2. Sva djelomična područja vaganja moraju pripadati istom razredu točnosti, a taj razred je ujedno i razred točnosti vage.

TABLICA 2

Vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice

i = 1, 2, ... r,

i = broj djelomičnog područja vaganja,

r = ukupni broj djelomičnih područja vaganja

Razred

 

Najmanja

Broj ispitnih

 

Vrijednost ispitnog

sposobnost

podjeljaka ljestvice

 

podjeljka ljestvice (e)

vaganja (Min)

  
   

Najmanja

Najveća

  

Najmanja

vrijednost

vrijednost

  

vrijednost

Maxi

n = ––––

e(i+1)

Maxi

n = ––––

ei

   

I

0,001 g £ e i

100 e i

50 000

II

0,001 g £ e i £ 0,05 g

20 e i

5 000

100 000

 

0,1 g £ e i

50 e i

5 000

100 000

III

0,1 g £ e i

20 e i

500

10 000

IIII

5 g £ e i

10 e i

50

1 000

(1) Za i = r primjenjuje se odgovaraju}i stupac tablice 1, s time da se e zamijeni s er

 

4. Točnost

4.1. Kod primjenjivanja postupaka navedenih u članku 10, pogreška pokazivanja ne smije premašivati najveću dopuštenu pogrešku pokazivanja kako je navedena u tablici 3. Pri digitalnom pokazivanju, pogreška pokazivanja mora biti ispravljena s obzirom na pogrešku zaokruživanja.

Najveće dopuštene pogreške vrijede i za neto i za tara vrijednosti za sve moguće terete, uz izuzetak predodređenih vrijednosti tare.

 

TABLICA 3

Najveće dopuštene pogreške

 

Teret

Najveća

dopuštena

Razred I

Razred II

Razred III

Razred IIII

pogreška

0 < m < 50

0 < m < 5 000 e

0 < m <

0 < m <

+ 0,5 e

000 e

 

500 e

50 e

 

50 000 e < m < 200

5 000 e < m < 20

500 e < m < 2

50 e < m <

+ 1,0 e

000 e

000 e

000 e

200 e

 

200 000 e < m

20 000 e < m < 100

2 000 e < m < 10

200 e < m < 1

+ 1,5 e

 

000 e

000 e

000 e

 
 

4.2. Najveće dopuštene pogreške pri uporabi dvostruko su veće od najvećih dopuštenih pogrešaka utvrđenih u odjeljku 4.1.

5. Rezultati vaganja koje daje vaga moraju biti ponovljivi, a moraju biti i obnovljivi koriste li se drugi uređaji za pokazivanje, kao i druge metode uravnoteživanja.

Rezultati vaganja moraju biti zadovoljavajuće neosjetljivi na promjene položaja tereta na prihvatniku tereta.

6. Vaga se mora odazivati na male promjene opterećenja.

7. Utjecajne veličine i vrijeme

7.1. Vage razreda II, III i IIII, izložene uporabi u nagnutom položaju, moraju biti dovoljno neosjetljive na stupanj nagnutosti koji bi se mogao pojaviti u normalnim uvjetima instaliranja.

7.2. Vage moraju zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve unutar temperaturnog područja koje je specificirao proizvođač. Raspon tog područja mora biti najmanje:

   5 oC za vage razreda I,

15 oC za vage razreda II,

30 oC za vage razreda III ili IIII.

Ako ga proizvođač nije specificirao, primjenjuje se područje od -10 oC do +40 oC.

7.3. Vage koje se napajaju iz mrežnog izvora električnog napajanja moraju zadovoljiti mjeriteljske zahtjeve u uvjetima kod kojih je napajanje unutar granica normalnih kolebanja.

Vage koje rade s baterijskim napajanjem moraju upozoriti da je napon pao ispod najniže zahtijevane vrijednosti i moraju pod tim okolnostima bilo nastaviti ispravno raditi, bilo automatski prekinuti rad.

7.4. Elektroničke vage, osim onih razreda I i razreda II ukoliko je e manji od 1 g, moraju zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve u uvjetima visoke relativne vlažnosti na gornjoj granici njihovog temperaturnog područja.

7.5. Utjecaj stavljanja tereta tijekom duljeg razdoblja na vagu razreda II, III ili IIII na pokazivanje pri opterećenju ili na ništično pokazivanje odmah nakon uklanjanja tereta mora biti zanemariv.

7.6. U ostalim uvjetima mjerila moraju bilo nastaviti ispravno raditi, bilo automatski prekinuti rad.

PROJEKTIRANJE I IZVEDBA

8. Opći zahtjevi

8.1. Projektiranje i izvedba vaga mora biti takva da mjerila sačuvaju svoja mjeriteljska svojstva ukoliko ih se primjereno instalira i koristi, te ako ih se koristi u okruženju za koje su namijenjeni. Moraju pokazivati vrijednost mase.

8.2. Kada su izložena smetnjama, elektroničke vage ne smiju očitovati utjecaj znatnijih neispravnosti, ili ih pak moraju automatski otkriti i na njih ukazati.

Nakon što automatski otkriju znatniju neispravnost, elektroničke vage moraju dati vizualnu ili zvučnu uzbunu, koja mora trajati sve dok korisnik ne poduzme mjere ispravljanja ili dotična neispravnost ne nestane.

8.3. Zahtjevi iz 8.1 i 8.2 moraju biti trajno ispunjeni tijekom razdoblja normalnog s obzirom na predviđenu namjenu takvih vaga.

Digitalni elektronički uređaji moraju stalno provoditi prikladni nadzor ispravnog odvijanja mjernog procesa, pribora za pokazivanje, kao i cjelokupnog postupka spremanja i prijenosa podataka.

Nakon što automatski otkriju znatniju pogrešku izdržljivosti, elektroničke vage moraju dati vizualnu ili zvučnu uzbunu, koja mora trajati sve dok korisnik ne poduzme mjere ispravljanja ili dotična greška ne nestane.

8.4. Ako se na elektroničku vagu priključi vanjska oprema pomoću prikladnog sučelja, to ne smije nepovoljno utjecati na mjeriteljska svojstva vage.

8.5. Vage ne smiju posjedovati značajke koje bi mogle olakšati zlouporabu, a mogućnosti za nenamjerno pogrešno korištenje moraju biti svedene na najmanju mjeru. Sastavni dijelovi koje korisniku nije dopušteno odvajati ili im namještati parametre moraju biti osigurani protiv takvih zahvata.

8.6. Vage moraju biti tako izvedene da omogućuju lako obavljanje propisanih mjera nadzora navedenih u ovome Pravilniku.

9. Pokazivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage

Pokazivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage mora biti točno, jasno i nedvosmisleno, a uređaj za pokazivanje mora omogućavati lako očitavanje pokazivanja u normalnim uvjetima uporabe.

Nazivi i znakovi jedinica na koje se upućuje u točki 1 ovog Dodatka moraju udovoljavati odredbama Zakona o mjeriteljstvu, uz dodatak znaka za metrički karat, čiji znak mora biti »ct«.

Pokazivanje mora biti onemogućeno za vrijednosti iznad najveće sposobnosti vaganja (Max), povećane za 9e.

Pomoćni uređaj za pokazivanje dopušten je samo udesno od decimalnog zareza. Dodatni uređaj za pokazivanje smije se koristiti samo povremeno, a ispisivanje mora tijekom njegovog rada biti spriječeno.

Sekundarna pokazivanja dopušteno je prikazivati uz uvjet da ih se ne može zabunom zamijeniti za primarna.

10. Ispisivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage

Ispisani rezultati moraju biti ispravni, prikladno prepoznatljivi i nedvojbeni. Ispis mora biti jasan, čitljiv, neizbrisiv i trajan.

11. Postavljanje u vodoravni položaj

Ako je potrebno, vage valja opremiti priborom za postavljanje u vodoravni položaj i pokazivačem vodoravnosti, dovoljno osjetljivima da omoguće zadovoljavajuće instaliranje.

12. Namještanje ništice

Vage mogu biti opremljene uređajima za namještanje ništice. Djelovanje tih uređaja mora pružiti točno namještanje ništice, a ne smije uzrokovati neispravne rezultate mjerenja.

13. Uređaji za taru i uređaji za predodređivanje tare

Vage smiju imati jedan ili više uređaja za taru, kao i uređaj za predodređivanje tare. Djelovanjem uređaja za taru mora se postići točno namještanje ništice i mora biti osigurano ispravno neto vaganje. Rad uređaja za predodređivanje tare mora osigurati ispravno određivanje izračunate neto vrijednosti.

14. Vage u izravnoj javnoj prodaji s najvećom sposobnošću vaganja ne većom od 100 kg: dodatni zahtjevi

Vage namijenjene uporabi u izravnoj javnoj prodaji moraju pokazivati sve bitne podatke o postupku vaganja, a ako se radi o vagama koje pokazuju i iznos za naplatu, moraju kupcu jasno pokazivati postupak izračuna svote za plaćanje proizvoda kojeg kupuje.

Svota koju valja platiti, ako se prikazuje, mora biti točna.

Vage koje izračunavaju svotu za naplatu moraju prikazivati bitne podatke dovoljno dugo da ih kupac može kako valja pročitati.

Vagama koje izračunavaju svotu za naplatu dopušteno je obavljati i druge zadaće osim vaganja pojedinačnih artikala i izračunavanja pojedinačnih svota za naplatu samo ako se svi prikazani podaci, povezani sa svim transakcijama, ispisuju jasno, nedvosmisleno i prikladno razmješteni na listiću ili naljepnici za kupca.

Vage ne smiju imati svojstva koja mogu prouzročiti, izravno ili neizravno, pojavu podataka pokazanih tako da im tumačenje nije lako ili nije jasno.

Vage moraju štititi kupce od neispravnih transakcija pri prodaji, uzrokovanih njihovim neispravnim radom.

Nisu dopušteni pomoćni niti dodatni uređaji za pokazivanje.

Dodatni uređaji dopušteni su jedino ako ne mogu dovesti do zlouporabe.

Vage slične onima koje se obično koriste za izravnu javnu prodaju, a ne zadovoljavaju zahtjeve iz ovog odjeljka, moraju u blizini pokaznog uređaja nositi neizbrisivu oznaku »Ne koristiti za izravnu javnu prodaju«.

15. Vage koje ispisuju naljepnice sa svotom za naplatu

Vage koje ispisuju naljepnice sa svotom za naplatu moraju zadovoljavati zahtjeve postavljene na vage koje pokazuju svotu za naplatu i služe kod izravne javne prodaje, u mjeri u kojoj je to primjenjivo na dotičnu vagu. Ispisivanje naljepnica sa svotom za naplatu mora za izvage manje od najmanje sposobnosti vaganja biti onemogućeno.

DODATAK II

POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

1. Ispitivanje tipa

1.1. Ispitivanje tipa je postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava i potvrđuje (certificira) da vaga, slučajni uzorak promatrane proizvodne serije, zadovoljava one zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na nju odnose.

1.2. Prijavu kojom traži ispitivanje tipa smiju proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik podnijeti samo jednom od tijela za ocjenu sukladnosti.

Takva prijava mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača, a ako prijavu podnosi ovlašteni predstavnik, tada povrh toga i njegovo ime i adresu,

– pisanu izjavu da taj zahtjev nije bio podnesen ni jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

– projektnu dokumentaciju, kako je opisana u Dodatku III.

Podnositelj zahtjeva mora tijelu za ocjenu sukladnosti staviti na raspolaganje jednu vagu koja je slučajni uzorak razmatrane proizvodne serije (u daljnjem tekstu: »tip«).

1.3. Službeno prijavljeno tijelo mora:

1.3.1. ispitati projektnu dokumentaciju i provjeriti da je navedeni tip bio proizveden u suglasnosti s tom dokumentacijom;

1.3.2. dogovoriti se s prijaviteljem o mjestu gdje će se provjere i/ili ispitivanja morati provoditi;

1.3.3. provesti ili dati provesti odgovarajuće provjere i/ili ispitivanja, da bi utvrdilo zadovoljavaju li rješenja koja je usvojio proizvođač tehničke zahtjeve, u slučajevima gdje norme na koje se upućuje u članku 8 nisu bile primijenjene;

1.3.4. provesti ili dati provesti odgovarajuće provjere i/ili ispitivanja da bi utvrdilo, tamo gdje je proizvođač odabrao primijeniti odnosne norme, jesu li one primijenjene djelotvorno, pri čemu utvrđuje postojanje sukladnosti s tehničkim zahtjevima.

1.4. Ako tip udovoljava odredbama ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora podnositelju zahtjeva izdati potvrdu o odobrenju tipa. Takva potvrda mora sadržavati zaključke ispitivanja, uvjete, ako ih ima, u kojima ona vrijedi, podatke nužne za identifikaciju odobrenog mjerila i, ako je potrebno, opis njegovog funkcioniranja. Svi relevantni tehnički elementi, kao što su crteži i prikazi, moraju biti pridodani potvrdi o odobrenju tipa.

Potvrda mora imati rok valjanosti 10 godina od dana njenog izdavanja, a smije biti obnavljana u susljednim razdobljima od po deset godina.

Ukoliko dođe do bitnih promjena u projektiranju dotičnog mjerila, na primjer uslijed primjene novih tehnologija, valjanost potvrde dopušteno je ograničiti na dvije godine i produljiti za još tri godine.

1.5. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora redovito stavljati na raspolaganje popis:

– zaprimljenih prijava za ispitivanje tipa,

– izdanih potvrda o odobrenju tipa,

– odbijenih prijava za odobrenje tipa,

– dodataka i amandmana koji se odnose na već izdane dokumente.

1.6. Ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti mogu se dostaviti kopije potvrda zajedno s pripadnim Dodacima.

1.7. Podnositelj zahtjeva mora obavještavati tijelo za ocjenu sukladnosti koje je izdalo potvrdu o odobrenju tipa o svakoj preinaci već odobrenog tipa.

Preinake već odobrenog tipa mora dodatno odobriti ono službeno prijavljeno tijelo koje je izdalo potvrdu o odobrenju tipa, ukoliko rečene izmjene utječu na sukladnost s tehničkim zahtjevima ili s propisanim uvjetima za uporabu dotičnog mjerila. Ovo dodatno odobrenje daje se u obliku dopune izvorne potvrde o odobrenju tipa.

2. Objava o sukladnosti s tipom (proizvođačevo jamstvo kakvoće proizvodnje)

2.1. Objava sukladnosti s tipom (proizvođačevo jamstvo kakvoće proizvodnje) je postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 2.2 tvrdi da su dotične vage, pri primjeni, u sukladnosti s tipom opisanim u potvrdi o odobrenju tipa, te da zadovoljavaju one zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih odnose.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju na svaku vagu staviti oznake sukladnosti i natpise propisane u Dodatku IV, te moraju sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

Uz oznake sukladnosti mora se nalaziti identifikacijski broj onog tijela za ocjenu sukladnosti koje je odgovorno za provedbu mjera nadzora navedenih u točki 2.4.

2.2. Proizvođač mora imati odgovarajuće proveden sustav kakvoće proizvodnog procesa kako je pobliže određeno u točki 2.3, koji mora biti podvrgnut mjerama nadzora kako je specificirano u točki 2.4.

2.3. Sustav osiguranja kakvoće

2.3.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za odobrenje svog sustava kakvoće proizvodnog procesa tijelu za ocjenu sukladnosti.

Takav podneseni zahtjev mora sadržavati:

– izjavu da će provoditi obveze koje proistječu iz odobrenog sustava kakvoće,

– izjavu da će održavati odobreni sustav kakvoće, kako bi se osigurala njegova stalna primjerenost i djelotvornost.

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti staviti na raspolaganje sve relevantne podatke, posebice dokumentaciju o sustavu kakvoće i projektnu dokumentaciju dotičnog mjerila.

2.3.2. Sustav kakvoće mora osiguravati sukladnost dotičnih mjerila s onim tipom kakav je opisan u potvrdi o odobrenju tipa, kao i s onim zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih odnose.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač usvojio moraju biti dokumentirani na sustavan i uređen način u obliku pisanih pravila, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kakvoće mora osiguravati da programi kakvoće, te planovi, priručnici za korištenje i zapisi o kakvoći budu odgovarajuće shvatljivi.

Ona posebice mora sadržavati prikladni opis:

– ciljeva i organizacijske strukture sustava kakvoće, te odgovornosti i prava uprave poduzeća u pogledu kakvoće proizvoda,

– procesa proizvodnje, upravljanja kakvoćom i tehnika osiguravanja kakvoće, kao i sustavnih mjera koje će biti korištene,

– provjera i ispitivanja koja će se provoditi prije, za vrijeme i nakon izrade, kao i učestalosti kojom će biti provođeni,

– načina praćenja postignutog u traženoj kakvoći proizvoda i djelotvornim odvijanjem sustava kakvoće.

2.3.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ispitati i ocijeniti sustav kakvoće kako bi utvrdilo zadovoljava li on zahtjeve navedene u točki 2.3.2. Ono mora pretpostaviti sukladnost s tim zahtjevima ukoliko se radi o sustavima kakvoće koji uvode odgovarajuću usklađenu normu.

Ono mora svoju odluku dostaviti proizvođaču i o tome obavijestiti i ostala tijela za ocjenu sukladnosti. Obavijest proizvođaču mora sadržavati zaključke ispitivanja i, u slučaju odbijanja, obrazloženje takve odluke.

2.3.4. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju obavještavati ono tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo dotični sustav kakvoće o svakom nadograđivanju sustava osiguravanja kakvoće povezanom s promjenama unesenim, na primjer, novim tehnologijama i novim pogledima na kakvoću.

2.3.5. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti koje opozove odobrenje nekog sustava kakvoće mora o tome izvijestiti ostala tijela za ocjenu sukladnosti.

2.4. Mjere nadzora

2.4.1. Svrha mjera nadzora jest uvjeriti se ispunjava li proizvođač valjano obveze koje proistječu iz odobrenog sustava kakvoće.

2.4.2. Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti dopustiti u svrhu inspekcije pristup proizvodnom pogonu, prostorima za nadgledanje, provjeravanje i skladištenje, te mu mora podastrijeti sve potrebne podatke, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kakvoće

– projektnu dokumentaciju,

– zapise o kakvoći, na primjer izvještaje o unutrašnjem i vanjskom nezavisnom nadzoru te podatke o provjeravanju i umjeravanju, izvještaje o kvalificiranosti uključenog osoblja itd.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora u redovitim razmacima dolaziti u nadzorne posjete kako bi se uvjerilo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće; ono mora proizvođaču dostavljati izvještaj o nadzoru.

Povrh toga, tijelo za ocjenu sukladnosti smije obavljati posjete proizvođaču i izvan utvrđenog rasporeda. Tijekom takvih posjeta, tijelo za ocjenu sukladnosti smije provesti puni ili djelomični nadzorni postupak. Ono mora proizvođaču dostaviti izvještaj o takvoj posjeti i ako je potrebno, izvještaj o nadzoru.

2.4.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora osigurati da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kakvoće.

3. Ovjeravanje

3.1. Ovjeravanje je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik utvrđuje i izjavljuje da su mjerila koja su bila provjerena suglasno točki 3.3. pri primjeni, u sukladnosti s onim tipom koji je opisan u potvrdi o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju one zahtjeve Pravilnika koji se na njih odnose.

3.2. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi proces proizvodnje osiguravao sukladnost vaga, pri primjeni, s onim tipom kakav je opisan u potvrdi o ispitivanju tipa, kao i sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih odnose. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju na svaku vagu staviti oznake sukladnosti i sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

3.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora provoditi odgovarajuće provjere i ispitivanja kako bi provjerilo sukladnost proizvoda sa zahtjevima ovoga Pravilnika, provjeravanjem i ispitivanjem svake vage, kako je to pobliže određeno u točki 3.5.

3.4. Za vage koje ne podliježu odobravanju tipa, tijelu za ocjenu sukladnosti moraju biti dostupni, ako ono to zatraži, dokumenti koji se odnose na projektiranje takve vage, kao što je izloženo u Dodatku III.

3.5. Ovjeravanje provjerom i ispitivanjem svake vage

3.5.1. Sve vage moraju biti pojedinačno provjerene i odgovarajuće ispitane, tako kako je izloženo u relevantnoj(im) normi(ama) na koje se upućuje u članku 7, ili se pak moraju provesti ekvivalentna ispitivanja, kako bi se ovjerila njihova sukladnost, pri primjeni, s onim tipom kakav je opisan u potvrdi o ispitivanju tipa i s onim zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih odnose.

3.5.2. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti, ili osigurati da bude stavljen, svoj identifikacijski broj na svaku vagu čija je sukladnost sa zahtjevima bila utvrđena, te sastaviti pisanu potvrdu o sukladnosti s obzirom na provedene provjere.

3.5.3. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju osigurati da budu u stanju na zahtjev predočiti rečene potvrde o sukladnosti koje je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti.

4. Pojedinačno ovjeravanje

4.1. Pojedinačno ovjeravanje je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik utvrđuje i izjavljuje da je dotična vaga, najčešće projektirana za određenu namjenu, a uz koju je izdana potvrda navedena u točki 4.2. u sukladnosti s onim zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njega odnose. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju na vagu staviti oznake sukladnosti i moraju sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

4.2. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora provjeriti vagu i provesti odgovarajuća ispitivanja, kako je navedeno u odgovarajućoj(im) normi(ama) na koju(e) se upućuje u članku 7. ili njima ekvivalentna ispitivanja, kako bi utvrdili njegovu sukladnost s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na onu vagu za koju je utvrđena sukladnost sa zahtjevima i mora sastaviti pisanu potvrdu o sukladnosti koja se odnosi na provedena ispitivanja.

4.3. Svrha tehničke dokumentacije koja se odnosi na projektiranje vage, kako je navedena u Dodatku III, jest omogućiti sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika koju valja ocijeniti, kao i razumijevanje projekta, izrade i rada vage. Ona mora biti dostupna tijelu za ocjenu sukladnosti.

4.4. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju osigurati da su na zahtjev u stanju predočiti potvrde o sukladnosti koje je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti.

5. Zajedničke odredbe

5.1 Izjavu sukladnosti s tipom (jamstvo sustava kakvoće proizvodnje), ovjeravanje i pojedinačno ovjeravanje dopušteno je izvesti u pogonima proizvođača ili na bilo kojem drugom mjestu ukoliko prijevoz do mjesta korištenja ne zahtijeva rasklapanje mjerila, ako puštanje u uporabu na mjestu korištenja ne zahtijeva sklapanje mjerila ili neki drugi zahvat tehničkog instaliranja koji bi mogao utjecati na radne značajke mjerila, kao i ako je vrijednost sile teže na mjestu puštanja u uporabu već uzeta u obzir ili ako su radne značajke vage neosjetljive na male promjene sile teže. U svim ostalim slučajevima, ovi se postupci moraju provesti na mjestu uporabe mjerila.

5.2. Ako pak radne značajke vage jesu osjetljive na male promjene sile teže, postupke navedene u 5.1. dopušteno je provesti u dva koraka, pri čemu drugi korak mora obuhvaćati sva ona ispitivanja i provjere čiji je ishod ovisan o vrijednosti sile teže, a prvi korak sva ostala ispitivanja i provjere. Drugi korak mora se provesti na mjestu korištenja mjerila.

5.2.1 Ukoliko je proizvođač za jedan od postupaka spomenutih u 5.1. odabrao provođenje u dva koraka, te ako će ta dva koraka provoditi različiti izvoditelji, vaga koja je bila podvrgnuta prvom koraku dotičnog postupka mora nositi identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti uključenog u taj korak.

5.2.2. Izvoditelj koji je proveo prvi korak postupka mora za svaku od vaga izdati potvrdu (certifikat) koja sadrži podatke potrebne za identifikaciju te vage i specificira obavljene provjere i ispitivanja.

Izvoditelj koji provodi drugi korak postupka mora provesti one provjere i ispitivanja koja još nisu bila obavljena.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju osigurati da su na zahtjev u stanju predočiti potvrde o sukladnosti koje je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti.

5.3.3. Proizvođač koji je odabrao da se izjava sukladnosti s tipom (jamstvo sustava kakvoće proizvodnje) provede u sklopu prvog koraka, smije u drugom koraku koristiti taj isti postupak ili pak odlučiti da se u drugom koraku nastavi s ovjeravanjem.

5.3.4. Nakon obavljenog drugog koraka na mjerilu mora biti stavljene oznake sukladnosti, zajedno s identifikacijskim brojem onog tijela za ocjenu sukladnosti koje je u drugom koraku sudjelovalo.

DODATAK III

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Tehnička dokumentacija mora jasno prikazivati projektiranje, izradu i način rada dotičnog proizvoda i mora omogućiti ocjenjivanje njegove sukladnosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Dokumentacija mora uključivati, do mjere do koje je to važno za ocjenjivanje:

– opći opis dotičnog tipa,

– idejne projekte, izradbene crteže i sklopne prikaze sastavnih dijelova, podsklopova, električnih krugova itd.,

– opise i objašnjenja neophodne za razumijevanje gore navedenog, uključujući funkcioniranje dotične vage,

– popis normi na koje se upućuje u članku 7., a primijenjenih u potpunosti ili djelomično, te opis rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili tehnički zahtjevi tamo gdje norme na koje se upućuje u članku 7. nisu bile primijenjene,

– rezultate projektnih izračuna provedenih radi provjere itd.,

– izvještaje s ispitivanja,

– potvrde o odobrenju tipa i rezultate relevantnih ispitivanja na vagama koje sadrže dijelove identične onima kakvi su predviđeni projektom.

DODATAK IV

OZNAČIVANJE SUKLADNOSTI

1. Oznake sukladnosti i natpisi

1.1. U smislu odredaba ovog Pravilnika vage moraju nositi:

(a) – oznaku sukladnosti prema posebnom propisu

– identifikacijski(e) broj(eve) tijela za ocjenu sukladnosti (ili više njih) koja su provodila mjere nadzora ili ovjeravanje.

Gore navedena oznaka i natpisi moraju biti stavljeni na vagu tako da je jasno da pripadaju zajedno;

(b) zelenu četvrtastu naljepnicu veličine najmanje 12,5 mm x 12,5 mm s otisnutim velikim crnim slovom »M«;

(c) sljedeće natpise:

– broj potvrde (certifikata) o odobrenju tipa, ako je prikladno,

– oznaku ili naziv proizvođača,

– razred točnosti, obrubljen ovalnom crtom ili dvjema vodoravnim crtama spojenim s dva polukruga,

– najveću sposobnost vaganja u obliku Max ...,

– najmanju sposobnost vaganja u obliku Min ...,

– vrijednost ispitnog podjeljka ljestvice u obliku e = ...,

– posljednje dvije znamenke godine u kojoj su bile stavljene oznake sukladnosti,

kao i, kad je izvedivo:

– serijski broj,

– za vage koje se sastoje od pojedinih, ali međusobno spojenih jedinica: identifikacijsku oznaku svake jedinice,

– vrijednost podjeljka ako je različita od e, u obliku d = ...,

– najveći utjecaj dodane tare, u obliku T = + ...,

– najveći utjecaj oduzete tare, ako je različit od Max, u obliku T = - ...,

– vrijednost podjeljka tare, ako je različita od d, u obliku dT = ...,

– najveće još sigurno opterećenje, ako je različito od Max, u obliku Lim//Gran ...,

– posebne temperaturne granice, u obliku ... oC/... oC,

– omjer prihvatnika tereta i tereta.

1.2. Vage moraju imati prikladne pogodnosti za stavljanje oznaka sukladnosti i/ili natpisa. One moraju biti takve da bude onemogućeno uklanjanje oznake i natpisa bez njihovog oštećivanja, kao i da oznaka i natpisi budu vidljivi kad je vaga u svom pravilnom radnom položaju.

1.3. Ukoliko se za podatke koristi pločica, mora biti moguće zapečatiti pločicu, osim u slučaju da ju je nemoguće ukloniti a da je se ne uništi. Ako je pločica pečativa, na nju mora biti moguće staviti oznaku obavljenog nadzora.

1.4. Natpisi Max, Min, e, d, moraju se također nalaziti i u blizini pokazivača rezultata, ukoliko nisu ondje već smješteni.

1.5. Svaki uređaj za mjerenje tereta koji je priključen ili se može priključiti na jedan ili više prihvatnika tereta mora nositi odgovarajuće natpise koji ga povezuju s dotičnim prihvatnicima tereta.

2. Ostale vage

Ostale vage moraju nositi:

– oznaku ili naziv proizvođača,

– najveću sposobnost vaganja u obliku Max ...

Takve vage ne smiju nositi naljepnice predviđene u 1.1.(b).

3. Znak ograničenja uporabe naveden u članku 14

Taj znak mora se sastojati od velikog slova »M« otisnutog crno na crvenoj četvrtastoj pozadini veličine najmanje 25 mm x 25 mm, s dvije dijagonalne crte koje se presijecaju tvoreći križ.

DODATAK V

TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Minimalni kriteriji kojima mora udovoljiti tijelo za provedbu zadaća koje se tiču postupaka navedenih u članku 8 su:

1. tijelo mora raspolagati nužnim osobljem, financijskim sredstvima i opremom,

2. osoblje mora posjedovati tehničku osposobljenost i profesionalni integritet,

3. tijelo mora raditi neovisno o bilo kojim krugovima, skupinama ili osobama koje imaju izravni ili neizravni interes za neautomatske vage u pogledu provođenja ispitivanja, pripreme izvještaja, izdavanja potvrda, kao i mjera nadzora koje zahtijeva ovaj Pravilnik,

4. osoblje mora poštivati profesionalnu tajnu,

5. tijelo mora imati policu osiguranja od građanske odgovornosti, osim ako je tijelo u sastavu državne uprave.

Državni zavod za mjeriteljstvo mora periodički provjeravati ispunjavanje uvjeta iz točaka 1. i 2.

  

DODATAK VI

POPIS HRVATSKIH NORMA U VEZI SA ČLANKOM 7 .

Izvornik

Naslov

Oznaka norme

Naslov

HRN EN 45501:2004

Mjeriteljski aspekti

EN 45501:1992

Metrological aspects

 

neautomatskih vaga

EN 5501:1992/AC:1993

of nonautomatic

 

(EN 45501:1992+AC:1993)

 

weighing instruments

  

POPIS HRVATSKIH NORMA U VEZI SA ČLANKOM 11.

 

Oznaka norme

Naslov

Izvornik

Naslov

HRN EN 45004:1998

Opći kriteriji za rad različitih

EN 45004:1995

General criteria for the

 

vrsta ustanova koje provode

 

operation of various

 

nadzor (EN 45004:1995)

 

types of bodies

   

performing inspection

HRN EN 45011:1998

Opći kriteriji za potvrdbene

EN 45011:1995

General criteria for the

 

ustanove koje provode

 

certification bodies

 

potvrđivanje proizvoda

 

operating product

 

(EN 45011:1995)

 

certification

HRN EN 45012:1998

Opći kriteriji za potvrdbene

EN 45012:1995

General criteria for

 

ustanove koje provode

 

certification bodies

 

potvrđivanje sustava

 

operating quality

 

kakvoće (EN 45012:1995)

 

system certification

  
zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !