Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije guma za motorna i priključna vozila i njihovu ugradbu TPV 146 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/08, XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije guma za motorna i priključna vozila i njihovu ugradbu TPV 146 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2374

Na temelju članka 275.L108757 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE GUMA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA I NJIHOVU UGRADBU TPV 146 (izdanje 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za gume za motorna i priključna vozila kategorije M, N i O1 i njihovu ugradbu na ta vozila. Naziv »guma« u smislu ovoga stavka označava nove gume namijenjene za prvu ugradbu, ili zamjenske gume za navedena vozila.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi sadržani su za:

– gume u točkama 3. i 6. i dodacima 2. do 5. priloga II.

– vozila s obzirom na ugradbu guma u točki 3. priloga III.

– gume s obzirom na emisiju buke od kotrljanja guma u točkama 3. i 4. priloga V.

Postupak homologacije provodi se prema točkama 1. do 5. priloga I. za gume te točkama 1. do 3. priloga III. za vozila s obzirom na ugradbu guma.

Zahtjevi za gume s obzirom na emisiju buke od kotrljanja guma ne primjenjuju se za:

– gume brzinske kategorije ispod 80 km/h

– gume nazivne širine naplatka koja ne prelazi 254 mm (kodna oznaka 10) ili iznosi 635 mm i više (oznaka 25).

– zamjenske gume za privremenu uporabu tipa T, prema definiciji u točki 2.3.6 priloga ll.

– gume namijenjene za ugradbu na vozila koja su bila prvi prvi put stavljena u uporabu prije 1. listopada 1980. godine.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju guma i vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnog dijela tipu guma ako te gume zadovoljavaju zahtjeve u točkama 3. i 6. i dodacima 2. do 5. priloga II., certifikat o homologaciji s obzirom na buku od kotrljanja guma ako te gume zadovoljavaju zahtjeve u točkama 3. i 4. priloga V. ili certifikat o homologaciji tipa vozila s obzirom na ugradbu guma, ako njihova ugradba zadovoljava zahtjeve u točki 3. priloga III.

Članak 5.

Dopušten je uvoz i stavljanje na tržište guma, ako te gume zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Zabranjen je uvoz, stavljanje na tržište, prva registracija ili uporaba novoga vozila ako gume i njihova ugradba na vozilo zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Iznimno je nakon 1. listopada 2009. godine, zabranjen uvoz i stavljanje na tržište guma za motorna vozila i njihove prikolice ako te gume ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga, osim guma kategorija C1d i C1e. Za gume kategorije C1d zahtjevi s obzirom na emisiju buke od kotrljanja guma primjenjuju se od 1. listopada 2010. godine, a za gume kategorije C1e od 1. listopada 2011. godine.

Članak 6.

Zavod može imenovati pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom potrebnom za provjeru zahtjeva iz priloga ll. i ispitnom opremom navedenom u prilogu V. ovoga pravilnika

– da raspolaže ispitnim poligonom prema zahtjevima u prilogu VI. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme Vll/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz dodataka 6. i 7. priloga II. i dodatka 1. priloga V. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaju vrijediti »Naredba o homologaciji guma za motorna vozila i njihove prikoliceL108759« (»Narodne novine« br. 58/99) i »Naredba o homologaciji guma za gospodarska vozila i njihove prikoliceL108760« (»Narodne novine« br. 58/99).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/10
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc.
Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

__________
1 Naziv »vozilo« je određen u članku 4.L108761 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija vozila u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I.

UPRAVNE ODREDBE ZA
HOMOLOGACIJU GUMA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA GUME

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa gume mora podnijeti proizvođač, u skladu s odredbama u članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

1.1.1. Zahtjev za homologaciju prema prilogu II. mora biti popraćen (sve u tri primjerka) opisom tipa gume, u skladu s opisnim dokumentom u dodatku 1. ovoga priloga.

1.1.1.1. Zahtjev mora biti popraćen (sve u tri primjerka) crtežom, ili odgovarajućom fotografijom koja prikazuje uzorak gaznog sloja gume i crtežom plašta napuhane gume ugrađene na mjerni naplatak prikazujući odgovarajuće dimenzije (vidi točke 6.1.1 i 6.1.2 priloga II.) tipa gume dostavljenog na homologaciju.

1.1.1.2. Također mora biti popraćen izvještajem o ispitivanju koji je izdala imenovana tehnička služba ili uzorcima tipa gume prema izboru tijela za homologaciju.

1.1.2. Zahtjev za homologaciju prema prilogu V. mora biti popraćen (sve u tri primjerka) opisom tipa gume, u skladu s opisnim dokumentom u dodatku 3. ovoga priloga.

1.1.2.1. Zahtjev mora biti popraćen (sve u tri primjerka) skicama, crtežima, ili fotografijama uzorka gaznog sloja (gaznih slojeva) koji je reprezentativan (su reprezentativni) za tip guma.

1.1.2.2. Također mora biti popraćen izvještajem o ispitivanju koji je izdala imenovana tehnička služba ili uzorcima tipa gume prema izboru tijela za homologaciju.

1.2. Proizvođač može zatražiti izmjene i dopune homologacije:

1.2.1. radi uključivanja preinačenih tipova guma u slučaju homologacije prema prilogu II. i/ili

1.2.2. radi uključivanja dodatnih oznaka za veličine guma i/ili preinaka trgovačkih naziva ili oznaka proizvođača i/ili uzorka gaznog sloja, u slučaju homologacije prema prilogu V.

1.3. Do 31. studenoga 2005. godine tijelo za homologaciju može prihvatiti laboratorij proizvođača guma kao ovlašteni laboratorij u skladu s člankom 33. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2. NATPISI

2.1. Uzorci tipa guma dostavljeni na homologaciju moraju nositi jasno vidljivu i neizbrisivu trgovačku oznaku ili naziv podnositelja zahtjeva i moraju imati dostatan prostor za postavljanje oznake homologacije, koja je propisana u dodatku 4. ovoga priloga.

3. HOMOLOGACIJA

3.1. Za svaki tip gume koji je podnesen na homologaciju prema točki 1.1.1 ovoga priloga, ako zadovoljava zahtjeve iz priloga ll. mora biti dodijeljena homologacija u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.1.1. Obavijest o homologaciji, izmjeni i dopuni, odbijanju ili povlačenju homologacije ili o potpunome prestanku proizvodnje za određeni tip gume prema prilogu ll. mora biti dostavljena državama članicama.

3.1.2. Za svaki tip gume koji je podnesen na homologaciju prema točki 1.1.2 ovoga priloga, ako zadovoljava zahtjeve iz priloga V. mora biti dodijeljena homologacija u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Obavijest o homologaciji, izmjeni/dopuni, odbijanju ili povlačenju homologacije ili o potpunome prestanku proizvodnje za određeni tip gume prema prilogu V. mora biti dostavljena državama članicama.

3.3. Svaki homologirani tip gume dobiva svoj broj homologacije. Isti broj ne smije se dodijeliti kakvom drugom tipu gume. Dodatno, brojevi homologacije dodijeljeni prema prilogu II. i homologije dodijeljeni prema prilogu V. moraju biti različiti.

4. OZNAKA HOMOLOGACIJE

4.1. Svaka guma koja odgovara tipu gume koji je homologiran prema ovom pravilniku mora nositi odgovarajuću oznaku homologacije.

4.2. Oznaka homologacije se sastoji od pravokutnika oko malog slova »e«, iza kojeg se nalazi broj ´25´ (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku). Broj homologacije se sastoji od broja homologacije koji je naveden na certifikatu za taj tip, ispred koga su dvije znamenke: ´00´ gume za gospodarska vozila i ´02´ za gume za osobne automobile.

4.2.1. Pravokutnik oznake homologacije mora imati osnovicu najmanje 12 mm i visinu najmanje 8 mm. Visina slova i brojeva mora biti najmanje 4 mm.

4.3. Oznake i brojevi homologacije, kao i dodatne oznake prema točki 3. prilog2a II. se sastoji od pravokutnika oko malog slova »e«, iza kojeg se nalazi ´25´ (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku). Broj homologacije se sastoji od broja homologacije koji je naveden na certifikatu za taj tip, ispred koga su dvije znamenke: ´00´ gume za gospodarska vozila i ´02´ gume za osobne automobile.

4.4. Iza homologacijskih brojeva, koji su dodijeljeni prema prilogu V., nalazi se slovo ´s´ koje označava kraticu za zvuk.

4.5. Primjer oznake homologacije je niže prikazan:

e 24

00479

e3

00687-s

Guma koja nosi gore prikazanu oznaku homologacije je guma za gospodarska vozila (00) koja zadovoljava zahtjeve homologacije (e), za koju je oznaka homologacije dodijeljena u Irskoj (24) pod homologacijskim brojem 479 prema prilogu II. i u Italiji (3) pod homologacijskim brojem 687 prema prilogu V.

Napomena: Brojevi ´479´ i ´687´ (homologacijski brojevi homologacije) i brojevi ´24´ i ´3´ (razlikovni brojevi država članica koje su dodijelile homologaciju) su navedeni kao primjer.

Homologacijski brojevi moraju biti postavljeni u blizini pravokutnika i mogu biti iznad ili ispod, lijevo ili desno. Znamenke homologacijskog broja moraju biti na istoj strani u odnosu na slovo »e« i usmjerene u istome smjeru.

5. PREINAKE TIPA GUMA

5.1. Za preinake tipa guma koji je homologiran u skladu s prilogom II. ili prilogom V. ovog pravilnika, moraju se primijeniti odredbe iz članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

5.2. Preinaka uzorka gaznog sloja gume, u slučaju homologacije prema prilogu II. ne iziskuje ponavljanje ispitivanja propisanih u prilogu II.

5.3. Ako se gumama koje su homologirane prema prilogu V. dodaju nove oznake veličine guma ili nove trgovačke oznake, tijelo za homologaciju mora odrediti zahtjeve za ponovno ispitivanje.

5.4. U slučaju preinake uzorka gaznog sloja na gumama koje su homologirane prema prilogu V., mora se ponovno ispitati reprezentativni broj guma, osim kad tijelo za homologaciju odluči da ta preinaka ne utječe na razinu buke od kotrljanja guma.

6. SUKLADNOST PROIZVODNJE

6.1. Opći zahtjevi za utvrđivanje sukladnosti proizvodnje određeni su u člancima 33. i 34. pravilnika.

6.2. Kad izmjerena razina buke, pri provjeri sukladnosti proizvodnje u skladu s dodatkom 1. priloga V., ne prekoračuje više od 1 dB(A) vrijednosti propisane u točki 4.2 priloga V., smatra se da proizvodnja zadovoljava zahtjeve iz točke 4. priloga V.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ..............

za homologaciju tipa gume

(Pavilnika TPV 146 – Smjernica 92/23/EEC)

 

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Trgovačka oznaka (oznake):.................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa (oznaka veličine gume):

............................................................

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.5. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:.....

0.7. Adresa (adrese) proizvodnog (proizvodnih) pogona:

............................................................

6. GUME

6.1. Vrsta uporabe:.....................................

6.2. Struktura:.............................................

6.3. Oznaka brzinske kategorije:..................

6.4. Indeks (indeksi) nosivosti:

za pojedinačnu ugradbu:.......................

za dvostruku (u paru) ugradbu:.............

6.5. Upotrebljava li se guma sa zračnicom ili bez nje:

6.7. Je li guma:

6.7.1. uobičajena, ojačana ili zamjenska guma za privremenu uporabu T-tipa za osobne automobile:

6.7.2. za gospodarska vozila, s mogućnošću obnavljanja

............................................................

6.8. Broj slojeva dijagonalnih guma (kad se primjenjuje):

............................................................

6.9. Vanjske mjere: ukupna širina gume i vanjski promjer:

6.10. Naplatak (naplatci) na koji (koje) se guma može ugraditi:

6.11. Mjerni i ispitni naplatak:........................

6.12. Tlak pri mjerenju (bar):.........................

6.13. Dodatne kombinacije nosivost/brzina u slučajevima kad se primjenjuje točka 6.2.5 priloga II.:

6.14. Ispitni tlak kad proizvođač zahtijeva primjenu točke 1.3 dodatka 7. dijela A priloga II.:

6.15. Faktor ´x´ prema točki 2.20 dodatka II. ili odgovarajućoj tablici dodatka 5. priloga II.:

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI
SASTAVNOG DIJELA

(gume)

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

– prestanku proizvodnje (1)

za sastavnog dijela s obzirom na Smjernicu 92/23/EEC za gume.

Broj homologacije sastavnog dijela: .......................

Broj izmjene/dopune: .............................................

DIO l.

0. Opći podaci.........................................

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Trgovačka oznaka (oznake):.................

0.3. Podaci za identifikaciju, postavljeni na sastavnom dijelu (gumi) (2):

0.4. Popis odgovarajućih priloga:.................

0.5. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:.....

0.6. Adresa (adrese) proizvodnih pogona:....

DIO II.

 1. Dodatni podaci

1.1. Popis naplataka na koje se mogu ugraditi gume:

 2. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

 3. Datum izvještaja o ispitivanju:...............

 4. Broj izvještaja o ispitivanju...................

 5. Razlozi za proširenje homologacije sastavnoga dijela (ako je primjenjivo):

 6. Bilješke:...............................................

 7. Mjesto.................................................

 8. Datum:.................................................

 9. Potpis:.................................................

10. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju za homologaciju sastavnoga dijela, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju i koji se mogu dobiti na zahtjev.

________

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Oznaka za identifikaciju tipa, ako se upotrebljava, mora biti postavljena na one gume na koje se odnosi određena homologacija. Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipova, na koje se odnosi certifikat o homologaciji sastavnoga dijela (npr. oznaka datuma proizvodnje), takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom ´?´ (npr. ABC??123???).

Oznake tipa moraju imati najmanje sljedeće podatke:

– oznaku veličine

– kategoriju uporabe

– indeks nosivosti

– brzinsku kategoriju

– može li se guma upotrebljavati bez zračnice

– je li guma ´ojačana´, ´zamjenska za privremenu uporabu T-tipa´, u slučaju guma za osobne automobile

–   je li guma namijenjena ´za obnavljanje´ ili je ´zamjenska za privremenu uporabu tipa T´, u slučaju guma za gospodarska vozila

–   dodatni ili dodatne indekse nosivosti i oznaku brzinske kategorije.

Dodatak 3.

OPISNI DOKUMENT br. ....................

za homologaciju tipa gume s obzirom na buku od kotrljanja

(Pravilnik TPV 146 – Smjernica 92/23/EEC))

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

 

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv proizvođača:...............................

1.2. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:.....

1.3. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

1.4. Prodajne ili trgovačke oznake koje se upotrebljavaju za određenu gumu u postupku homologacije:

2. GUME

2.1. Razred gume: (razred C1, razred C2 ili razred C3)

2.2. Vrsta uporabe: (obična/zimska/posebna)

2.3. Podaci o bitnom značajkama, s obzirom na utjecaj na buku od kotrljanja, uzorka (uzoraka) gaznoga sloja koji će biti upotrijebljeni i na označenom nizu veličina guma. Ti se podaci mogu prikazati na crtežima, fotografijama ili opisom, ali moraju biti dovoljni da omogućuju tijelu za homologaciju ili tehničkoj službi utvrđivanje hoće li kasnije preinake bitnih značajki štetno utjecati na buku od kotrljanja.

Napomena: Utjecaj manjih preinaka gaznoga sloja i građe gume na buku od kotrljanja prihvatljiv je pri provjeri sukladnosti proizvoda.

2.4. Građa guma

2.5. Popis oznaka gaznoga sloja:

(za svaku prodajnu ili trgovačku oznaku mora se navesti popis oznaka guma u skladu s točkom 2.17 priloga ll. Pravilnika TPV 146/Smjernice 93/23/EEC; za gume razreda C1 treba dodati oznaku ´ojačano´ ili ´dodatna nosivost´, kad je primjenjivo.

Dodatak 4.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

(buka od kotrljanja guma)

Obrazac

najveći format: A4 (210 x 297 mm)

          Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

– prestanku proizvodnje (1)

tipa guma prema prilogu V. Pravilnika TPV 146/Smjernici 92/23/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC s obzirom na buku od kotrljanja guma.

Broj homologacije: ................................................

Broj izmjene/dopune: .............................................

DIO I.

0. Opći podaci

0.1. Naziv proizvođača:...............................

0.2. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:.....

0.3. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

DIO II.

1. Dodatni podaci

1.1. Prodajna (e) ili trgovačka (e) oznake:....

1.2. Razredi guma (razred C1, razred C2 ili razred C3) (1)

1.3. Vrsta uporabe (obična/zimska/posebna) (1)

2. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:...............

4. Broj izvještaja o ispitivanju...................

5. Razlozi za proširenje homologacije (ako je primjenjivo):

6. Bilješke:...............................................

7. Datum i mjesto:....................................

8. Potpis:.................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju za homologaciju sastavnoga dijela, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev.

_________
________

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

 

PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA GUME

1. DEFINICIJE

2. U smislu ovog pravilnika:

2.1. »Tip gume« je kategorija guma koje se međusobno bitno ne razlikuju u ovim bitnim značajkama:

2.1.1. Naziv proizvođača ili njegov zaštitni znak

2.1.2. Oznaka veličine gume

2.1.3. Vrsta uporabe:

– uobičajena: guma za uobičajenu uporabu na cesti

– posebna: guma za posebnu, npr. za miješanu uporabu (na cesti i izvan ceste) i pri ograničenoj brzini

– guma za snijeg

– zamjenska guma za privremenu uporabu

2.1.4. Struktura (dijagonalna (bias-ply), s prekriženim pojasima, radijalna)

2.1.5. Oznaka brzinske kategorije

2.1.6. Indeks nosivosti

2.1.7. Poprečni presjek gume

2.2. »Guma za snijeg« je guma čija je gazna površina i struktura konstruirana za blato i suhi ili mokri snijeg sa svojstvima boljim od uobičajene gume za uporabu na cesti. Uzorak gazne površine kod guma za snijeg općenito se sastoji od urezanih (rebrastih) i/ili kompaktnih blok-elemenata više razmaknutih nego kod uobičajene gume za uporabu na cesti.

2.3. »Struktura« neke gume podrazumijeva značajke karkase gume. Razlikuju se sljedeće strukture:

2.3.1. »dijagonalna« (ili »bias-ply«) je struktura gume kojoj kordne niti dopiru do stope gume i koje su poredane tako da čine izmjenične kutove manje od 90o u odnosu na središnju crtu gaznog sloja

2.3.2. »struktura prekriženih pojasa« (»bias-belted«) je struktura gume dijagonalne strukture kod kojeg je karkasa ograničena pojasom sastavljenim od dvaju ili više slojeva gotovo nerastezljivih kordnih niti koje čine izmjenične kutove manje od onih što ih čine kordne niti karkase

2.3.3. »radijalna« je struktura gume kojoj kordne niti dopiru do stope gume i poredane su tako da oblikuju kutove od oko 90o u odnosu na središnju crtu gaznog sloja i kojem je karkasa stabilizirana kružnim, gotovo nerastezljivim pojasom

2.3.4. »pojačana« je struktura gume kod koje je karkasa otpornija u odnosu na karkasu uobičajene gume

2.3.5. »zamjenska guma za privremenu uporabu« je guma koja se razlikuje s obzirom na gumu koja je predviđena za ugradbu na bilo koje vozilo za uobičajene uvjete vožnje, i koja je namijenjena samo za privremenu uporabu za ograničene uvjete vožnje

2.3.6. »zamjenska guma za privremenu uporabu T tipa« tip je zamjenske gume za privremenu uporabu koja je konstruirana za uporabu s tlakom na koji je napuhana, većim od predviđenog za uobičajene i pojačane gume.

2.4. »Stopa« je dio gume čiji oblik i konstrukcija omogućuju da se guma prilagodi naplatku i da se na njemu održava.

2.5. »Kord« su niti od kojih su sastavljena platna slojeva u gumi.

2.6. »Sloj« je platno od usporednih gumiranih niti korda 1,

2.7. »Karkasa« je dio gume ispod gaznog sloja i boka gume, koji kad je guma napuhana nosi operećenje1.

2.8. »Gazna površina« je dio gume koji je u izravnome dodiru s tlom1.

2.9. »Bok« je dio gume koji se nalazi između gazne površine i stope1.

2.10. »Donja bočna stijenka« je područje koje obuhvaća dio između najveće širine presjeka gume i područja koje pokriva rub naplatka1.

2.11. »Žlijeb gazne površine« je prostor između dva susjedna rebra i/ili bloka u uzorku gazne površine.

2.12. »Širina gume« je linearna udaljenost između vanjskih površina stranica napuhane gume, ne računajući reljef koji čine natpisi, ukrasi, zaštitne vrpce ili rebra 1.

2.13. »Ukupna širina gume« je linearna udaljenost između vanjskih površina stranica napuhane gume, uključujući natpise, ukrase, zaštitne vrpce ili rebra 1.

2.14. »Visina presjeka gume« je razmak jednak polovini razlike vanjskoga promjera gume i nazivnoga promjera naplatka1.

2.15. »Nazivni odnos oblika (Ra)« je stostruka vrijednost broja dobivena dijeljenjem visine broja koji izražava visinu presjeka gume u mm s brojem koji izražava nazivnu širinu gume.

2.16.                    »Vanjski promjer gume« je najveći promjer nove napuhane gume 1.

 

1 Vidi sliku s objašnjenjima u dodatku 1.

 

2.17. »Oznaka veličine gume« je

2.17.1. oznaka koja prikazuje:

2.17.1.1. nazivnu širinu gume; ta širina mora se izražavati u milimetrima, osim u slučaju tipova guma za koje je oznaka veličine prikazana u prvome stupcu tablica iz dodatka 5.

2.17.1.2. nazivni odnos oblika, osim za određene tipove guma čije su oznake veličine dane u prvome stupcu tablica iz dodatka 5. ovoga pravilnika

2.17.1.3. odgovarajući broj ´d´ (simbol ´d´) koji označuje nazivni promjer naplatka i koji odgovara njegovu promjeru izraženu u palcima (brojevi ispod 100) ili u milimetrima (brojevi iznad 100)

2.17.1.3. odgovarajuću brojnu oznaku »d« (znak »d«) koja označuje nazivni promjer naplatka i odgovara mjeri njegovoga promjera izraženoj u palcima (brojevi ispod 100 – vidi tablicu) ili u milimetrima (brojevi iznad 100), ili ne oboje.

Cijelo područje vrijednosti prikazano je u ovoj tablici:

Nazivni promjer naplatka (“d” znak)

Izraženo u palcima

(oznaka ždž)

Vrijednost u mm

(vidi točku 6.1.2.1)

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

482

20

21

22

24

25

26

28

30

508

533

559

610

635

660

711

762

14.5

16,5

17,5

19,5

20,5

22.5

24.5

368

419

145

495

521

572

622

 

2.17.1.4. slovo »T« ispred nazivne širine gume u slučaju T-tipa gume za privremenu uporabu.

2.18. »Nazivni promjer naplatka (d)« je promjer naplatka na koji se postavlja guma.

2.19. »Naplatak« je nosač gume sa zračnicom, ili gume bez zračnice, na koji naliježu stope gume 1.

2.20. »Teoretski naplatak« je naplatak čija je širina jednaka umnošku koeficijenta »x« i nazivne širine gume; vrijednost »x« određuje proizvođač gume.

2.21. »Mjerni naplatak« je naplatak na koji se postavlja guma radi mjerenja dimenzija.

2.22. »Ispitni naplatak« je naplatak na koji se postavlja guma radi ispitivanja izdržljivosti u zavisnosti od opterećenja i brzine.

2.23. »Čupanje« je odvajanje kidanjem komada gume iz gaznog sloja.

2.24. »Odvajanje korda« je razdvajanje korda od sloja koji ga okružuje.

2.25. »Odvajanje platna« je razdvajanje susjednih slojeva platna.

2.26. »Odvajanje gaznog sloja« je odvajanje gaznog sloja od karkase.

2.27. »Pokazatelji istrošenosti« su izdanci u žljebovima gaznog sloja konstruirani da daju vidljivu sliku stupnja trošenja gaznog sloja.

2.28. »Indeks nosivosti« je jedan ili dva broja koji pokazuju opterećenje koje guma može nositi pri zasebnoj ili udvojenoj ugradbi pri brzini, koja odgovara određenoj brzinskoj kategoriji, kad se upotrebljava u skladu sa zahtjevima za ugradbu koje je odredio proizvođač. Popis tih indeksa i odgovarajućih opterećenja dani su u dodatku 2. priloga II.:

2.28.1. na gumama za osobne automobile može biti samo jedan indeks

2.28.2. na gumama za gospodarska vozila mogu biti jedan ili dva indeksa nosivosti, prvi za zasebnu ugradbu i drugi, ako postoji, za udvojenu ugradbu u kojem slučaju su ta dva indeksa odvojena kosom crtom (/)

2.28.3. tip gume može imati jedan ili dva para indeksa nosivosti, ovisno od toga primjenjuju li se ili ne primjenjuju odredbe iz točke 6.2.5

2.29. »Brzinska kategorija« izražena oznakom brzinske kategorije kako je prikazano u tablici u točki 2.29.3 označava:

2.29.1. najveću brzinu koju može podnijeti guma, u slučaju guma za osobne automobile

2.29.2. brzinu pri kojoj guma može podnijeti masu (opterećenje) koje odgovara indeksu opterećenja, u slučaju guma za gospodarska vozila.

2.29.3. Brzinske kategorije prikazane su u ovoj tablici:

Oznaka brzinske kategorije

Odgovarajuća brzina(km/h)

F

G

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

 

2.29.4. Gume prikladne za najveće brzine iznad 240 km/h označene su oznakom ´Z´ koja je postavljena u oznaci veličine gume.

2.29.5. tip gume može imati jednu ili dvije oznake brzinske kategorije, ovisno od toga primjenjuju li se, ili ne primjenjuju odredbe iz točke 6.2.5.

2.30. »Tablica: Promjene nosivosti u zavisnosti od brzine« je tablica iz dodatka 8. koja pokazuje, kako funkcija indeksa nosivosti i oznaka brzinske kategorije, promjene nosivosti koje guma može izdržati kada se upotrebljava pri brzinama različitim od onih koje odgovaraju njezinoj oznaci brzinske kategorije.

2.30.1. Odredbe o promjenama nosivosti ne primjenjuju se kod guma za osobne automobile niti, u slučaju guma za gospodarska vozila, na dodatne indekse nosivosti i oznaku brzinske kategorije kad se primjenjuju odredbe iz točke 6.2.5.

2.31. »Najveće opterećenje« je najveća masa koju guma može nositi:

2.31.1. za brzine koje nisu veće od 210 km/h najveće opterećenje ne smije prekoračiti vrijednost koja odgovara indeksu nosivosti na gumi

2.31.2. u slučaju guma za osobne automobile, za brzine veće od 210 km/h, ali koje ne prekoračuju 240 km/h (gume s oznakom brzinske kategorije »V«), najveće opterećenje ne smije prekoračiti postotak vrijednosti koja odgovara indeksu nosivosti na gumi (koji je dan u donjoj tablici), uzimajući u obzir brzinu koju može postići vozilo na koje je ugrađena guma:

Najveća brzina (km/h)

Opterećenje (%)

215

220

225

230

235

240

98,5

97,0

95,5

94,0

92,5

91,0

 

Linearne interpolacije najvećeg opterećenja dopuštene su za međuvrijednosti najvećih brzina.

2.31.3. Za brzine veće od 240 km/h (gume ´Z´) najveće opterećenje ne smije prekoračiti vrijednost koju navede proizvođač, uzimajući u obzir najveću brzinu koju može postići vozilo na koje je ugrađena guma.

2.31.4. U slučaju guma za gospodarska vozila, najveće opterećenje kod zasebne ili udvojene ugradbe ne smije prekoračiti postotak vrijednosti koja odgovara odgovarajućem indeksu nosivosti gume, kako je prikazano u tablici ´Promjene nosivosti u zavisnosti od brzine´ (vidi točku 2.30), uzimajući u obzir oznaku brzinske kategorije gume i najveću brzinu koju može postići vozilo na koje je ugrađena guma. Kad se primjenjuju dodatni indeksi nosivosti i oznake brzinske kategorije, to se također mora uzeti u obzir za određivanje najvećeg opterećenja gume.

2.32. ´Guma za osobne automobile´ označava gumu koja je primarno, ali ne isključivo, konstruirana za osobne automobile (motorna vozila kategorije M1) i njihove prikolice (O1 i O2).

2.33. »Guma za gospodarska vozila« označava gumu koja je primarno, ali ne isključivo, konstruirana za vozila koja nisu osobni automobili (motorna vozila kategorije M2, M3 i N) i njihove prikolice (O3 i O4).

2.34. »Tlak gume na podlogu (F/Ac)« označava prosječno opterećenje koje guma prenosi na površinu ceste, preko površine nalijeganja gume, izraženo kao omjer između uspravne sile (F) u statičkim uvjetima na osovini i dodirne površine gume (Ac) izmjerene kod tlaka hladne gume preporučenim za način uporabe gume. Izražava se u kN/m2.

2.35. »Površina nalijeganja gume« označava područje ravne površine koju određuje zamišljeni otisak gume. Izražava se u m2.

2.36. »Zamišljeni otisak gume« označava konveksnu krivulju u obliku poligona koja opisuje najmanju površinu koja sadarži sve točke dodira između gume i podloge.

2.37. »tlak hladne gume« označava unutarnji tlak gume na temperaturi okoline i koji ne uključuje tlak od uporabe gume. Izražava se u kPa.

3. OZNAČIVANJE

3.1. Gume moraju nositi:

3.1.1. naziv proizvođača ili njegov zaštitni znak

3.1.2. oznaku veličine gume prema točki 2.17

3.1.3. ovu oznaku strukture:

3.1.3.1. za dijagonalne gume, bez oznake ili slovo »D«

3.1.3.2. za radijalne gume, »R« ispred oznake nazivnoga promjera naplatka i možebitno riječ »RADIAL«

3.1.3.3. za gume sa strukturom prekriženih pojasa, slovo »B« ispred oznake nazivnoga promjera naplatka i, dodatno, riječi »BIAS-BELTED«

3.1.4. oznaku brzinske kategorije gume u obliku znaka propisanoga u točki 2.29; za gume predviđene za brzine veće od 240 km/h slovo oznake brzinske kategorije mora biti prikazano slovom »Z« postavljenim ispred oznake strukture (vidi točku 3.1.3)

3.1.5. natpis M+S (može i M.S. ili M&S) u slučaju gume za snijeg

3.1.6. indeks nosivosti kako je određeno u točki 2.28

3.1.6.1. međutim, za gume predviđene za brzine veće od 240 km/h oznaka indeksa nosivosti može biti izostavljena

3.1.7. natpis »TUBELESS« kad se radi o gumi namijenjenoj za uporabu bez zračnice

3.1.8. riječ »REINFORCED« ako je guma pojačana guma

3.1.9. oznaku datuma proizvodnje koja se sastoji od tri znamenke, gdje dvije prve pokazuju tjedan, a posljednja godinu proizvodnje.

3.1.10. u slučaju guma za gospodarska vozila, ispupčen ili izdubljen oznaku ´obrnuto W´ promjera najmanje 20 mm ili natpis ´REGROOVABLE´, kod kojih se gazni sloj može narezati na objema bočnim stijenkama.

3.1.11. u slučaju guma za gospodarska vozila, oznaku indeksa tlaka ´PSI´ (vidi dodatak 4.) ili tlaka puhanja koji se zahtijeva pri ispitivanju izdržljivosti (nosivost u zavisnosti od brzine), kako je opisano u dijelu B. dodatka 7.

3.1.12. dodatnim indeksom ili indeksima nosivosti i oznakom brzinske kategorije, kad se primjenjuju odredbe iz točke 6.2.5

3.2. U dodatku 3. dan je primjer rasporeda oznaka gume.

3.3. Na gumama mora biti oznaka homologacije sastavnoga dijela, čiji je izgled prikazan u točki 4.5 priloga l.

MJESTO OZNAKA

3.4. Oznake na koje se odnosi točka 3.1 i 3.3 moraju biti jasno i čitljivo ispupčene ili izdubljene na obje bočne stjenke i najmanje na jednoj donjoj bočnoj stjenki, na ovaj način:

3.4.1. u slučaju simetričnih guma, sve gore navedene oznake moraju biti postavljene na obje bočne stijenke, osim oznaka iz točaka 3.1.9, 3.1.11 i 3.3 koje mogu biti samo na jednoj bočnoj stijenki

3.4.2. u slučaju nesimetričnih guma, sve oznake moraju biti postavljene najmanje na vanjskom dijelu bočne stijenke.

(4.), (5.), (6)

6.1. Zahtjevi za dimenzije

6.1.1. Širina presjeka gume

6.1.1.1. Osim u slučaju iz točke 6.1.2.2, širina presjeka gume izračunava se s pomoću ove formule:

S = S1 + K (A -A1)

u kojoj je:

S = »širina gume« izražena u mm, mjerena na mjernome naplatku

S1 = »nazivna širina gume« u mm, koja je navedena na boku gume u propisanoj oznaci veličine gume

A = širina (izražena u mm) mjernog naplatka u milimetrima, koja je dana u opisnom dokumentu (vidi točku 6.11 dodatka 1, priloga l.)

A1 = širina (izražena u mm) teoretskog naplatka; jednaka je umnošku S1 i faktora »x« koji je odredio proizvođač (vidi točku 6.15 dodatka 1, priloga l.), dok se za K uzima vrijednost 0,4.

6.1.1.2. Međutim, kod tipova guma za koje je oznaka dana u prvome stupcu tablica u dodatku 5.A ili 5. B, širinom mjernoga naplatka (A) i širinom presjeka (S) se smatra ona širina koja se nalazi u tim tablicama nasuprot oznaci gume.

6.1.2. Vanjski promjer gume

6.1.2.1. Osim slučaja iz točke 6.1.2.2, vanjski promjer gume izračunava se s pomoću ove formule:

    D = d + 2H

u kojoj su:

D vanjski promjer u milimetrima

d brojčana oznaka određena u točki 2.17.1.3 u mm

H nazivna visina presjeka u milimetrima i iznosi: H = S1 x 0,01 Ra

pri čemu je:

    Ra nazivni odnos oblika

Sve te veličine prikazane su u oznaci na boku gume u skladu sa zahtjevima iz točke 3.

6.1.2.2. Međutim, kod tipova guma za koje je oznaka veličine dana u prvome stupcu tablica u dodatku 5. vanjskim promjerom smatra se promjer koji se nalazi u tim tablicama nasuprot oznaci gume.

6.1.3. Postupak mjerenja dimenzija gume

Određivanje stvarnih dimenzija guma mora se izvoditi prema postupku iz dodatka 6.

6.1.4. Zahtjevi za širinu gume

6.1.4.1. Ukupna širina gume može biti manja od širine presjeka gume određene prema točki 6.1.1 ili prikazane u dodatku 5.

6.1.4.2. Ona može prekoračiti tu vrijednost najviše za:

6.1.4.2.1. kod guma s dijagonalnom strukturom:

6% za gume za osobne automobile

8% za gume za gospodarska vozila

6.1.4.2.2. kod guma s radijalnom strukturom: 4%, i

6.1.4.2.3. navedena odstupanja mogu dodatno biti proširena za 8 mm ako guma ima poseban zaštitni pojas.

6.1.4.2.4. Međutim, kod guma čija širina poprečnoga presjeka prelazi 305 mm i koje su namijenjene za udvojenu ugradbu, nazivna vrijednost ne smije biti veća za više od 2 % radijalne gume i od 4 % za dijagonalne.

6.1.5. Zahtjevi za vanjski promjer gume

Vanjski promjer gume mora biti unutar vrijednosti Dmin i Dmaks dobivenih iz ove formule:

    Dmin = d + (2H x a)

    Dmaks = d + (2H x b)

6.1.5.1. za veličine guma navedene u dodatku 5.:

H = 0,5 (D-d) – za pojašnjenja vidi točku 6.1.2.1

6.1.5.2. za veličine guma koje nisu navedene u dodatku 5.:

»H« i »d« se određuju prema točki 6.1.2.1.

6.1.5.3. Koeficijenti »a« i »b« redom su:

6.1.5.3.1. koeficijent »a« = 0,97

6.1.5.3.2. koeficijent »b« za uobičajene, posebne, za snijeg ili zamjenske za privremenu uporabu gume.

Vrsta uporabe

Gume za osobne automobile

Gume za gospodarska vozila

Radijalne

Dijagonalne

Radijalne

Dijagonalne

Uobičajena

Posebna

Za snijeg

Za privremenu uporabu

1,04

-

1,04

1,04

1,08

-

1,08

1,08

1,04

1,06

1,04

-

1,07

1,09

1,07

-

 


6.1.5.4. Za gume za snijeg vanjski promjer (D
maks) određen u skladu s gore navedenim postupkom može biti veći za 1%.

6.2. Zahtjevi za ispitivanje izdržljivosti u zavisnosti od nosivosti i brzine

6.2.1. Svaki tip gume treba proći najmanje jedno ispitivanje izdržljivosti provedeno prema postupku opisanom u dodatku 7.

6.2.2. Ispitivanje izdržljivosti gume uspješno je ako poslije provedenog ispitivanja nema pojave odvajanja gaznog sloja, platna ili korda, čupanja (oštećenja gaznog sloja) ili kidanja niti korda.

6.2.3. Vanjski promjer gume izmjeren šest sati nakon ispitivanja izdržljivosti u zavisnosti od nosivosti i brzine ne smije biti veći za više od 3,5% od vanjskoga promjera mjerenog prije ispitivanja

6.2.4. Kad je podnesen zahtjev za homologaciju tipa gume za gospodarska vozila, upotrebljavaju se kombinacije opterećenje/brzina iz tablice u dodatku 8. te ispitivanje izdržljivosti opisano u točki 6.2.1 ne treba provoditi za vrijednosti opterećenja i brzine koji nisu nazivne vrijednosti.

6.2.5. Kad je podnesen zahtjev (vidi točku 6.13 dodatka 1. priloga l.) za homologaciju tipa gume za gospodarska vozila koja ima, pored vrijednosti za promjenu nosivosti ovisno o brzini navedene u dodatku 8., još neku drugu kombinaciju opterećenje/brzina, treba ispitivanje izdržljivosti opisano u točki 6.2.1, provesti na drugoj gumi istoga tipa za tu dodatnu kombinaciju opterećenje/brzina.

6.2.6. Kad proizvođač gume proizvodi niz guma, nije potrebno provoditi ispitivanje izdržljivosti (nosivost/brzina) svakoga tipa gume u tom nizu. Prema odluci tijela za homologaciju može se odabrati najnepovoljniji slučaj.

6.3. Pokazatelji istrošenosti

6.3.1. Gazni sloj guma za osobne automobile treba imati najmanje šest poprečnih redova pokazatelja istrošenosti, približno ravnomjerno raspoređenih i postavljenih u širokim žljebovima na središnjem dijelu gaznog sloja, tako da čine približno tri četvrtine širine gaznog sloja. Pokazatelji istrošenosti moraju biti takvi da se ne mogu zamijeniti s okrajcima gume između rebara i blokova u gaznom sloju.

6.3.2. Međutim, kod guma s dimenzijama koje su prilagođene za ugradbu na naplatke nazivnoga promjera 12« ili manjeg dopušteno je četiri reda pokazatelja istrošenosti.

6.3.3. Pokazatelji istrošenosti moraju s dopuštenim odstupanjem od + 0,60/– 0,00 mm vizualno upozoravati kada dubina odgovarajućih žljebova gaznog sloja nije veća od 1,6 mm.

Dodatak 1.

SLIKA S OBJAŠNJENJIMA

(vidi točke 2. i 6.1 priloga II.)

 

 

Dodatak 2

 

POPIS INDEKSA NOSIVOSTI I ODGOVARAJUĆIH NAJVEĆIH MASA

KOJE SE MOGU PREVOZITI

(vidi točku 2.28 priloga II.)

 

Indeks nosivosti

Najveća

masa

Indeks nosivosti

Najveća

masa

Indeks nosivosti

Najveća

masa

Indeks nosivosti

Najveća

masa

0

45

51

195

101

825

151

3450

1

46,2

52

200

102

850

152

3550

2

47,5

53

206

103

875

153

3650

3

48,7

54

212

104

900

154

3750

4

50

55

218

105

925

155

3875

5

51,5

56

224

106

950

156

4000

6

53

57

230

107

975

157

4125

7

54,5

58

236

108

1000

158

4250

8

56

59

240

109

1030

159

4375

9

58

60

250

110

1060

160

4500

10

60

61

257

111

1090

161

4625

11

61,5

62

265

112

1120

162

4750

12

63

63

272

113

1150

163

4875

13

65

64

280

114

1180

164

5000

14

67

65

290

115

1215

165

5150

15

69

66

300

116

1250

166

5300

16

71

67

307

117

1285

167

5450

17

73

68

315

118

1320

168

5600

18

75

69

325

119

1360

169

5800

19

77,5

70

335

120

1400

170

6000

20

80

71

345

121

1450

171

6150

21

82,5

72

355

122

1500

172

6300

22

85

73

365

123

1550

173

6500

23

87,5

74

375

124

1600

174

6700

24

90

75

387

125

1650

175

6900

25

92,5

76

400

126

1700

176

7100

26

95

77

412

127

1750

177

7300

27

97,5

78

425

128

1800

178

7500

28

100

79

437

129

1850

179

7750

29

103

80

450

130

1900

180

8000

30

106

81

462

131

1950

181

8250

31

109

82

475

132

2000

182

8500

32

112

83

487

133

2060

183

8750

33

115

84

500

134

2120

184

9000

34

118

85

515

135

2180

185

9250

35

121

86

530

136

2240

186

9500

36

125

87

545

137

2300

187

9750

37

128

88

560

138

2360

188

10000

38

132

89

580

139

2430

189

10300

39

136

90

600

140

2500

190

10600

40

140

91

615

141

2575

191

10900

41

145

92

630

142

2650

192

11200

42

150

93

650

143

2725

193

11500

43

155

94

670

144

2800

194

11800

44

160

95

690

145

2900

195

12150

45

165

96

710

146

3000

196

12500

46

170

97

730

147

3075

197

12850

47

175

98

750

148

3150

198

13200

48

180

99

775

149

3250

199

13600

49

185

100

800

150

3350

200

14000

50

190

     
 

Dodatak 3.

 

RASPORED OZNAKA NA GUMI

(vidi točku 6.2 priloga ll.)

DIO A: GUME ZA OSOBNE AUTOMOBILE

Primjer oznaka što ih moraju imati gume stavljene u promet nakon objave ovog pravilnika

 

b ³ 6 mm

c ³ 4 mm

Te oznake određuju gumu:

– kojoj je nazivna širina 185 mm

– kojoj je nazivni odnos oblika 70

– radijalne strukture (R)

– za koju je nazivni promjer naplatka 14

– kojoj je nosivost 580 kg, što odgovara koeficijentu nosivosti 89 u dodatku 2.

– brzinske kategorije T (najveća brzina 190 km/h)

– koja se može ugraditi bez zračnice (»tubeless«)

– koja pripada tipu za »snijeg« (M+S)

– koja je proizvedena u dvadeset petome tjednu 1973. godine.

Način postavljanja i redoslijed oznaka koje čine oznaku gume mora biti ovaj:

a) oznaka veličine, koja podrazumijeva nazivnu širinu, nazivni odnos oblika, oznaku tipa strukture (ako je potrebno) i nazivni promjer naplatka, mora biti poredana na način kako je to pokazano u gornjemu primjeru: 185/70 R 14

b) indeks nosivosti i oznaka brzinske kategorije moraju biti postavljeni zajedno u blizini oznake veličine. Mogu biti ispred, iza, iznad ili ispod oznake veličine.

c) oznake »tubeless«, »reinforced« i »M+S« mogu biti udaljene od oznake veličine.

 

DIO B: GUME ZA GOSPODARSKA VOZILA

 
 

NAJMANJE VISINE OZNAKA (mm)

Gume za promjer naplatka < 20 ² ili < 508 mm ili širine £ 235 mm ili £ 9 ²

Gume za promjer naplatka ³ 20 ² ili ³ 508 mm ili širine > 235 mm ili > 9 ²

b

6

9

c

4

d

6

 

Te oznake određuju gumu:

– kojoj je nazivna širina 250 mm

– kojoj je nazivni odnos oblika 70

– radijalne strukture (R)

– za koju je nazivni promjer naplatka 508 mm, čija je kodna oznaka 20

– kojoj je nosivost od 3 250 kg kad je zasebna, a 2 900 kg kad je u paru (udvojena), što odgovara redom indeksima nosivosti 149 odnosno 145 danim u dodatku 2

– koja pripada nazivnoj brzinskoj kategoriji J (referentna brzina 100 km/h)

– koja se može dopunski upotrijebiti u brzinskoj kategoriji L (referentna brzina 120 km/h) s nosivošću 3 000 kg kad je zasebna i 2 725 kg kad je u paru (udvojena), što odgovara redom indeksima nosivosti 146 odnosno 143 danim dodatku 2

– koja se može ugraditi bez unutarnje zračnice (»tubeless«)

– koja je tipa za »snijeg« (M+S)

– koja je proizvedena u dvadeset petom tjednu 1991. godine,

– koja mora biti napuhana na 620 kPa za ispitivanja izdržljivosti, što odgovara simbolu PSI 90.

Način postavljanja i redoslijed oznaka koje čine oznaku gume mora biti ovaj:

a) oznaka veličine, koja podrazumijeva nazivnu širinu, nazivni odnos oblika, oznaku tipa strukture (ako je potrebno) i nazivni promjer naplatka, mora biti poredana na način kako je to prikazano u gornjemu primjeru: 250/70 R 20.

b) indeksi nosivosti i oznaka brzinske kategorije moraju biti postavljeni zajedno u blizini oznake veličine. Oni mogu stajati ispred, iza, iznad, ili ispod te oznake.

c) oznake »TUBELESS«, »M+S« i »REGROOVABLE« mogu biti udaljene od oznake veličine.

d) ako su primijenjene odredbe točke 6.2.5 priloga II., dodatni indeksi nosivosti i oznaka brzinske kategorije moraju biti prikazani u krugu postavljenome blizu onih vrijednosti nazivnih indeksa nosivosti i oznake brzinske kategorije koje se nalaze na boku gume.

 

Dodatak 4.

ZAVISNOST IZMEĐU INDEKSA TLAKA I JEDINICA ZA TLAK

(vidi točku 1.3 dijela B dodatka 7. priloga II)

Indeks tlaka ("PSI")

bar

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,2

420

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1000

150

10,3

1030

 

Dodatak 5.

MJERNI NAPLATAK, VANJSKI

PROMJER I ŠIRINA GUMA ODREĐENIH

OZNAKA VELIČINE

(vidi točke 6.1.1.2 i 6.1.2.2 priloga II.)

DIO A: GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE

TABLICA 1.

Gume dijagonalne strukture

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Vanjski

promjer

(mm)

Širina

presjeka

1 (mm)

Niz uobičajenih guma (“Super balloon series”)

4,80–10

3,5

490

128

5,20–10

3,5

508

132

5,20–12

3,5

558

132

5,60–13

4

600

145

5,90–13

4

616

150

6,40–13

4,5

642

163

5,20–14

3,5

612

132

5,60–14

4

626

145

5,90–14

4

642

150

6,40–14

4,5

666

163

5,60–15

4

650

145

5,90–15

4

668

150

6,40–15

4,5

692

163

6,70–15

4,5

710

170

7,10–15

5

724

180

7,60–15

5,5

742

193

8,20–15

6

760

213

    

Niskoprofilne gume (“Low section series” )

5,50–12

4

552

142

6,00–12

4,5

574

156

7,00–13

5

644

178

7,00–14

5

668

178

7,50–14

5,5

688

190

8,00–14

6

702

203

6,00–15 L

4,5

650

156

    

Jako niskoprofilne gume (“Super low section series”)

155–13/6,15–13

4,5

582

157

165–13/6,45–13

4,5

600

167

175–13/6,95–13

5

610

178

155–14/6,15–14

4,5

608

157

165–14/6,45–14

4,5

626

167

175–14/6,95–14

5

638

178

185–14/7,35–14

5,5

654

188

195–14/7,75–14

5,5

670

198

    

Izrazito niskoprofilne gume (“Ultra low section”)

5,9–10

4,5

483

148

6,5–13

4,5

586

166

6,9–13

4,5

600

172

7,3–13

5

614

184

 

TABLICA 2

 

Gume radijalne strukture

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernoga naplatka

(u palcima)

Vanjski

promjer

(mm)

Širina

presjeka (mm)

    

5,60 R 13

4

606

145

5,90 R 13

4,5

626

155

6,40 R 13

4,5

640

170

7,00 R 13

5

644

178

7,25 R 13

5

654

184

    

5,90 R 14

4,5

654

155

    

5,60 R 15

4

656

145

6,40 R 15

4,5

690

170

6,70 R 15

5

710

180

    

140 R 12

4

538

138

150 R 12

4

554

150

    

150 R 13

4

580

149

160 R 13

4,5

596

158

170 R 13

5

608

173

    

150 R 14

4

606

149

    

180 R 15

5

676

174

 

1) Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 

TABLICA 3

 

Radijalne gume - Niz s milimetarskim mjerama

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer (mm)

Širina gume

(mm)

125 R 10

3,5

459

127

145 R 10

4

492

147

    

125 R 12

3,5

510

178

135 R 12

4

522

184

145 R 12

4

542

 

155 R 12

4,5

550

155

    

125 R 13

3,5

536

127

135 R 13

4

548

137

145 R 13

4

566

147

155 R 13

4,5

578

157

165 R 13

4,5

596

167

175 R 13

5

608

178

185 R 13

5,5

624

188

    

125 R 14

3,5

562

127

135 R 14

4

574

137

145 R 14

4

590

147

155 R 14

4,5

604

157

165 R 14

4,5

622

167

175 R 14

5

634

178

185 R 14

5,5

650

188

195 R 14

5,5

666

198

205 R 14

6

686

208

215 R 14

6

700

218

225 R 14

6,5

714

228

    

125 R 15

3,5

588

127

135 R 15

4

600

137

145 R 15

4

616

147

155 R 15

4,5

630

157

165 R 15

4,5

646

167

175 R 15

5

660

178

185 R 15

5,5

674

188

195 R 15

5,5

690

198

205 R 15

6

710

208

215 R 15

6

724

218

225 R 15

6,5

738

228

235 R 15

6,5

752

238

    

175 R 16

5

686

178

185 R 16

5,5

698

188

205 R 16

6

736

208

 

(1) Za dopuštena odstupanja vidi točke 6.1.4 i 6.1.5.

(2) Na nekim gumama promjer naplatka može se navesti u mm:

10² = 255, 12² = 305 , 13² = 330, 14² = 355, 10² = 255, 15² = 380, 16² = 405

(primjer: 125 R 255).

 

TABLICA 4

 

Niz 70 – radijalne*

  

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

1(mm)

Širina gume

(mm)

145/70 R 10

3,5

462

139

155/70 R 10

3,5

474

146

165/70 R 10

4,5

494

165

    

145/70 R 12

4

512

144

155/70 R 12

4

524

151

165/70 R 12

4,5

544

165

175/70 R 12

5

552

176

    

145/70 R 13

4

538

144

155/70 R 13

4

550

151

165/70 R 13

4,5

568

165

175/70 R 13

4,5

580

176

185/70 R 13

5

598

186

195/70 R 13

5,5

608

197

205/70 R 13

5,5

625

204

    

145/70 R 14

4

564

144

155/70 R 14

4

576

151

165/70 R 14

4,5

592

165

175/70 R 14

5

606

176

185/70 R 14

5

624

186

195/70 R 14

5,5

636

197

205/70 R 14

5,5

652

206

215/70 R 14

6

665

217

225/70 R 14

6

677

225

235/70 R 14

6,5

694

239

245/70 R 14

6,5

705

243

    

145/70 R 15

4

590

144

155/70 R 15

4

602

151

165/70 R 15

4,5

618

165

175/70 R 15

5

632

176

185/70 R 15

5

648

186

195/70 R 15

5,5

656

197

205/70 R 15

5,5

669

202

215/70 R 15

6

682

213

225/70 R 15

6

696

220

235/70 R 15

6,5

712

234

245/70 R 15

6,5

720

239

*) Podaci o dimenzijama koji se primjenjuju za neke postojeće gume. Za nove homologacije primjenjuju se dimenzije izračunane u skladu s točkama 6.1.1.1 i 6.1.2.1 priloga II.

(1) Za dopuštena odstupanja, vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

  

TABLICA 5

 

Niz 60 – radijalne

*

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer1 (mm)

Širina gume1

(mm)

165/60 R 12

5

504

167

    

165/60 R 13

5

530

167

175/60 R 13

5,5

536

178

!85/60 R 13

5,5

548

188

195/60 R 13

6

566

198

205/60 R 13

6

578

208

215/60 R 13

6

594

218

225/60 R 13

6,5

602

230

235/60 R 13

6,5

614

235

    

165/60 R 14

5

554

167

175/60 R 14

5,5

562

178

185/60 R 14

5,5

574

188

195/60 R 14

6

590

198

205/60 R 14

6

604

208

215/60 R 14

6

610

215

225/60 R 14

6

620

220

235/60 R 14

6,5

630

231

245/60 R 14

6,5

642

337

265/60 R 14

7

670

260

    

185/60 R 15

5,5

600

188

195/60 R 15

6

616

198

205/60 R 15

6

630

208

215/60 R 15

6

638

216

225/60 R 15

6,5

652

230

235/60 R 15

6,5

664

236

255/60 R 15

7

688

255

    

205/60 R 16

6

654

208

215/60 R 16

6

662

215

225/60 R 16

6

672

226

235/60 R 16

6,5

684

232

  

TABLICA 6

 

Gume s većom nosivosti (»High Flotation Tyres« ) – radijalne

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer 1 (mm)

Širina gume1

(mm)

27 x 8,50 R 14

7

674

218

30 x 9,50 R 15

7,5

750

240

31 x 10,50 R 15

8,5

775

268

31 x 11,50 R 15

9

775

290

32 x 11,50 R 15

9

801

290

33 x 12,50 R 15

10

826

318

(*) Podaci o dimenzijama koji se primjenjuju za neke postojeće gume. Za nove homologacije primjenjuju se dimenzije izračunane u skladu s točkama 6.1.1.1 i 6.1.2.1 priloga II.

(1) Za dopuštena odstupanja, vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 

DIO B: GUME ZA GOSPODARSKA VOZILA

 

TABLICA 1

 

Gume za gospodarska vozila

 

RADIJALNE

UOBIČAJENOGA PRESJEKA, UGRAĐENE NA 5 0 – STOŽASTE –
ILI RAVNE NAPLATKE

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

6,50 R 20

5,00

860

181

7,00 R 16

5,50

784

198

7,00 R 18

5,50

842

198

7,00 R 20

5,50

892

198

7,50 R 16 i/ili A16 ili 1–16

6,00

802

210

7,50 R 17 i/ili A17 ili 1–17

6,00

852

210

7,50 R 20 i/ili A20 ili 1–20

6,00

928

210

8,25 R 16 i/ili B16 ili 2–16

6,50

860

230

8,25 R 17 i/ili B17 ili 2–17

6,50

886

230

8,25 R 20 i/ili B20 ili 2–20

6,50

962

230

9,00 R 16 i/ili C16 ili 3–16

6,50

912

246

9,00 R 20 i/ili C20 ili 3–20

7,00

1018

258

10,00 R 20 i/ili D20 ili 4–20

7,50

1052

275

10,00 R 22 i/ili D22 ili 4–22

7,50

1102

275

11,00 R 16

6,50

980

279

11,00 R 20 i/ili E20 ili 5–20

8,00

1082

286

11,00 R 22 i/ili E22 ili 5–22

8,00

1132

286

11,00 R 24 i/ili E24 ili 5–24

8,00

1182

286

12,00 R 20 i/ili F20 ili 6–20

8,50

1122

313

12,00 R 22

8,50

1174

313

12,00 R 24 i/ili F24 ili 6–24

8,50

1226

313

13,00 R 20

9,00

1176

336

14,00 R 20 i/ili G20 ili 7–20

10.00

1238

370

14,00 R 22

10,00

1290

370

14,00 R 24

10,00

1340

370

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 
 

TABLICA 2

 

Gume za gospodarska vozila

 

DIJAGONALNE

UOBIČAJENOGA PRESJEKA, UGRAĐENE NA NAPLATKE
S NAGIBOM 5 0 ILI NAPLATKE S RAVNOM OSNOVOM

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

7,00–16

5,50

774

198

7,00–20

5,50

898

198

7,50–16 i/ili A16 ili 1–16

6,00

806

210

7,50–17 i/ili A17 ili 1–17

6,00

852

210

7,50–20 i/ili A20 ili 1–20

6,00

928

213

8,25–16 i/ili B16 ili 2–16

6,50

860

234

8,25–17 i/ili B17 ili 2–17

6,50

895

234

8,25–20 i/ili B20 ili 2–20

6,50

970

234

9,00–16

6,50

900

252

9,00–20 i/ili C20 ili 3–20

7,00

1012

256

9,00–24 i/ili C24 ili 3–24

7,00

1114

256

10,00–20 i/ili D20 ili 4–20

7,50

1050

275

10,00–22 i/ili D22 ili 4–22

7,50

1102

275

11,00–20 i/ili E20 ili 5–20

8,00

1080

291

11,00–22 i/ili E22 ili 5–22

8,00

1130

291

11,00–24 i/ili E24 ili 5–24

8,00

1180

291

12,00–18

8,50

1070

312

12,00–20 i/ili F20 ili 6–20

8,50

1120

312

12,00–22 i/ili F22 ili 6–22

8,50

1172

312

12,00–24 i/ili F24 ili 6–24

8,50

1222

312

13,00–20

9,00

1170

342

14,00–20 i/ili G20 ili 7–20

10,00

1238

375

14,00–22 i/ili G22 ili 7–22

10,00

1290

375

14,00–24 i/ili G24 ili 7–24

10,00

1340

375

15,00–20

11,25

1295

412

16,00–20

13,00

1370

446

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 
 

TABLICA 3

 

Gume za gospodarska vozila

 

RADIJALNE

UOBIČAJENOGA PRESJEKA, UGRAĐENE NA
UDUBLJENE NAPLATKE S NAGIBOM 15 0

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

8 R 17,5

6,00

784

208

8,5 R 17,5

6,00

802

215

9 R 17,5

6,75

820

230

9,5 R 17,5

6,75

842

240

10 R 17,5

7,50

858

254

11 R 17,5

8,25

900

279

7 R 19,5

5,25

800

185

8 R 19,5

6,00

856

208

8 R 22,5

6,00

936

208

9 R 19,5

6,75

894

230

9 R 22,5

6,75

970

230

9,5 R 19,5

6,75

916

240

10 R 19,5

7,50

936

254

10 R 22,5

7,50

1020

254

11 R 19,5

8,25

970

279

11 R 22,5

8,25

1050

279

11 R 24,5

8,25

1100

279

12 R 19,5

9,00

1008

300

12 R 22,5

9,00

1084

300

13 R 22,5

9,75

1124

320

  

TABLICA 4

 

DIJAGONALNE

UOBIČAJENOGA PRESJEKA, UGRAĐENE NA
UDUBLJENE NAPLATKE S NAGIBOM 15 0

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

8–19,5

6,00

856

208

9–19,5

6,75

894

230

9–22,5

6,75

970

230

10–22,5

7,50

1020

254

11–22,5

8,25

1054

279

11–24,5

8,25

1100

279

12–22,5

9,00

1084

300

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

TABLICA 5

Gume za gospodarska vozila

RADIJALNE

ŠIROKE GUME (»wide base«) UGRAĐENE NA
15
° – STOŽASTE NAPLATKE (S UPUŠTENOM SREDINOM)

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

14 R 19,5

10,50

962

349

15 R 19,5

11,75

998

387

15 R 22,5

11,75

1074

387

16,5 R 19,5

13,00

1046

425

16,5 R 22,5

13,00

1122

425

18 R 19,5

14,00

1082

457

18 R 22,5

14,00

1158

457

19,5 R 19,5

15,00

1134

495

21 R 22,5

16,50

1246

540

   

TABLICA 6.

DIJAGONALNE

ŠIROKE GUME (»wide base«) UGRAĐENE NA

15°– STOŽASTE NAPLATKE (S UPUŠTENOM SREDINOM)

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

15–19,5

11,75

1004

387

15–22,5

11,75

1080

387

16,5–19,5

13,00

1052

425

16,5–22,5

13,00

1128

425

18–19,5

14,00

1080

457

18–22,5

14,00

1156

457

19,5–19,5

15,00

1138

495

21–22,5

16,50

1246

540

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 

TABLICA 7

Gume za gospodarska vozila

RADIJALNE

NIZ 80, UGRAĐENE NA 15 0STOŽASTE –

ILI RAVNE NAPLATKE

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

12/80 R 20

8,50

1008

305

13/80 R 20

9,00

1048

326

14/80 R 20

10,00

1090

350

14/80 R 24

10,00

1192

350

14,75/80 R 20

10,00

1124

370

15,50/80 R 20

10,00

1158

384

   

TABLICA 8

 

RADIJALNE

VRSTA 70, UGRAĐENE NA 15 0 – STOŽASTE NAPLATKE
(S UPUŠTENOM SREDINOM)

  

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

9/70 R 22,5

6,75

892

229

10/70 R 22,5

7,50

928

254

11/70 R 22,5

8,25

962

279

12/70 R 22,5

9,00

999

305

13/70 R 22,5

9,75

1 033

305

  

TABLICA 9

 

RADIJALNE

NIZ 80, UGRAĐENE NA 15 0 – STOŽASTE NAPLATKE

(S UPUŠTENOM SREDINOM)

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

12/80 R 22,5

9,00

1046

305

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 

TABLICA 10

 

Gume za gospodarska vozila

 

RADIJALNE

GUME ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA UGRAĐENE NA

NAPLATKE PROMJERA 16”, ILI VEĆI

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

6,00 R 16 C

4,50

728

170

6,00 R 18 C

4,00

782

165

6,50 R 16 C

4,50

742

176

6,50 R 17 C

4,50

772

176

6,50 R 17 LC

4,50

726

166

6,50 R 20 C

5,00

860

181

7,00 R 16 C

5,50

778

198

7,50 R 16 C

6,00

802

210

7,50 R 17 C

6,00

852

210

  

TABLICA 11

 

DIJAGONALNE

GUME ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA, UGRAĐENE
NA NAPLATKE PROMJERA 16
,
ILI VEĆIM

  

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

6,00–16 C

4,50

730

170

6,00–18 C

4,00

786

165

6,00–20 C

5,00

842

172

6,50–20 C

4,50

748

176

6,50–17 LC

4,50

726

166

6,50–20 C

5,00

870

181

7,00–16 C

5,50

778

198

7,00–18 C

5,50

848

198

7,00–20 C

5,50

898

198

7,50–16 C

6,00

806

210

7,50–17 C

6,00

852

210

8,25–16 C

6,50

860

234

8,90–16 C

6,50

885

250

9,00–16 C

6,50

900

252

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

  

TABLICA 12

 

Gume za gospodarska vozila

 

RADIJALNE

GUME ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA,
UGRAĐENE NA
5 0 – STOŽASTE NAPLATKE
(S UPUŠTENOM SREDINOM)

 

Promjer naplatka 12”–15”

  

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

Niz uobičajenih guma (Super baloon series)

5,60 R 12 C

4,00

570

150

6,40 R 13 C

5,00

648

172

6,70 R 13 C

5,00

660

180

6,70 R 14 C

5,00

688

180

6,70 R 15 C

5,00

712

180

7,00 R 15 C

5,50

744

195

Niskoprofilne gume (Low section series)

6,50 R 14 C

5,00

640

170

7,00 R 14 C

5,00

650

180

7,50 R 14 C

5,50

686

195

    

GUME ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA,
UGRAĐENE NA
15 0 – STOŽASTE NAPLATKE

(S UPUŠTENOM SREDINOM)

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

7 R 17,5 C

5,25

752

185

8 R 17,5 C

6,00

784

208

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 

TABLICA 13

 

Gume za gospodarska vozila

 

DIJAGONALNE

GUME ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA,
UGRAĐENE NA 5 0STOŽASTE NAPLATKE

(S UPUŠTENOM SREDINOM)

  

Promjer naplatka 12´´–15´´

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

Niz uobičajenih guma (Super balloon series)

5,20–12 C

3,50

560

136

5,60–12 C

4,00

572

148

5,60–13 C

4,00

598

148

5,90–13 C

4,50

616

158

5,90–14 C

4,50

642

158

5,90–15 C

4,50

668

158

6,40–13 C

5,00

640

172

6,40–14 C

5,00

666

172

6,40–15 C

5,00

692

172

6,40–16 C

4,50

748

172

6,70–13 C

5,00

662

180

6,70–14 C

5,00

688

180

6,70–15 C

5,00

714

180

Niskoprofilne gume (Low section series)

5,50–12 C

4,00

552

142

6,00–12 C

4,50

574

158

6,00–14 C

4,50

626

158

6,50–14 C

5,00

650

172

6,50–15 C

5,00

676

172

7,00–14 C

5,00

668

182

7,50–14 C

5,50

692

192

Niz uobičajenih guma (Balloon series)

7,00-15 C

5,50

752

198

7,50-15 C

6,00

780

210

Milimetarski niz guma

125–12 C

3,50

514

127

165–15 C

4,50

652

167

185–14 C

5,50

654

188

195–14 C

5,50

670

198

245–16 C

7,00

798

248

17–15 C ili

5,00

678

178

17–380 C

5,00

678

178

17–400 C

19 x 400 mm

702

186

19–400 C

19 x 400 mm

736

200

21–400 C

19 x 400 mm

772

216

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

 

TABLICA 14

 

Gume za gospodarska vozila

 

RADIJALNE

GUME ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA

UGRAĐENE NA 5 0STOŽASTE NAPLATKE

(S UPUŠTENOM SREDINOM)

Milimetarski niz

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

125 R 12 C

3,50

510

127

125 R 13 C

3,50

536

127

125 R 14 C

3,00

562

127

125 R 15 C

3,50

588

127

135 R 12 C

4,00

522

137

135 R 13 C

4,00

548

137

135 R 14 C

4,00

574

137

135 R 15 C

4,00

600

137

145 R 10 C

4,00

492

147

145 R 12 C

4,00

542

147

145 R 13 C

4,00

566

147

145 R 14 C

4,00

590

147

145 R 15 C

4,00

616

147

155 R 12 C

4,50

550

157

155 R 13 C

4,50

578

157

155 R 14 C

4,50

604

157

155 R 15 C

4,50

630

157

155 R 16 C

4,50

656

157

165 R 13 C

4,50

596

167

165 R 14 C

4,50

622

167

165 R 15 C

4,50

646

167

165 R 16 C

4,50

672

167

175 R 13 C

5,00

608

178

175 R 14 C

5,00

634

178

175 R 15 C

5,00

660

178

175 R 16 C

5,00

684

178

185 R 13 C

5,50

624

188

185 R 14 C

5,50

650

188

185 R 15 C

5,50

674

188

185 R 16 C

5,50

700

188

195 R 14 C

5,50

666

198

195 R 15 C

5,50

690

198

195 R 16 C

5,50

716

198

205 R 14 C

6,00

686

208

205 R 15 C

6,00

710

208

205 R 16 C

6,00

736

208

215 R 14 C

6,00

700

218

215 R 15 C

6,00

724

218

215 R 16 C

6,00

750

218

225 R 14 C

6,50

714

228

225 R 15 C

6,50

738

228

225 R 16 C

6,50

764

228

235 R 14 C

6,50

728

238

235 R 15 C

6,50

752

238

235 R 16 C

6,50

778

238

17 R 15 C ili

5,00

678

178

17 R 380 C

5,00

678

178

17 R 400 C

19 x 400 mm

698

186

19 R 400 C

19 x 400 mm

728

200

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

  

TABLICA 15

Gume za gospodarska vozila

 

DIJAGONALNE

ŠIROKE GUME (Wide Base Tyres) ZA VIŠENAMJENSKE
CESTOVNE KAMIONE ZA TERENSKU I POLJOPRIVREDNU UPORABU

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

10,5–18 MPT

9

905

270

10,5–20 MPT

9

955

270

12,5–18 MPT

11

990

325

12,5–20 MPT

11

1040

325

14,5–20 MPT

11

1095

355

14,5–24 MPT

11

1195

355

7,50–18 MPT

5,50

885

208

   

TABLICA 16

 

RADIJALNE

ŠIROKE GUME ZA VIŠENAMJENSKE CESTOVNE KAMIONE
ZA TERENSKU I POLJOPRIVREDNU UPORABU

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

10,5 R 20 MPT

9

955

276

12,5 R 20 MPT

11

1040

330

14,5 R 20 MPT

11

1095

362

14,5 R 24 MPT

11

1195

362

 

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

TABLICA 17

Gume za gospodarska vozila

 

RADIJALNE

GUME ZA SLOBODNU OSOVINU ZA CESTOVNU UPORABU

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

5,00 R 8

3,00

467

132

6,00 R 9

4,00

540

160

7,00 R 12

5,00

672

192

7,50 R 15

6,00

772

212

8,25 R 15

6,50

836

234

10,00 R 15

7,50

918

275

   

TABLICA 18

 

DIJAGONALNE

GUME ZA ZA SLOBODNU OSOVINU ZA CESTOVNU UPORABU

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

6,00–9

4,00

540

160

7,00–12

5,00

672

192

7,00–15

5,00

746

192

7,50–15

6,00

772

212

8,25–15

6,50

836

234

10,00–15

7,50

918

275

200–15

6,50

730

205

   

TABLICA 19

 

DIJAGONALNE

GUME NIZA "75" UGRAĐENE NA 150 STOŽASTE
NAPLATKE

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

7,25/75–16,5 ili 7,25–16,5

5,25

695

182

8,00/75–16,5 ili 8,00–16,5

6,00

724

203

8,75/75–16,5 ili 8,75–16,5

6,75

752

224

9,50/75–16,5 ili 9,50–16,5

7,50

781

245

 

Odstupanje vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

TABLICA 20

Gume za gospodarska vozila

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA RAVNE ILI SASTAVLJENE NAPLATKE

 

DIJAGONALNE

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

3,00–4

2,10

255

81

4,00–4

2,50

312

107

4,00–8

2,50

414

107

5,00–8

3,00

467

132

6,50–10

5,00

588

177

7,00–9

5,00

562

174

7,50–10

5,50

645

207

8,25–10

6,50

698

240

10,50–13

6,00

889

275

10,50–16

6,00

965

275

11,00–16

6,00

952

272

14,00–16

10,00

1 139

375

15 x 4,5–2

3,25

385

122

16 x 6–8

4,33

425

152

18 x 7–81

4,33

462

173

21 x 4

2,32

565

113

21 x 8–9

6,00

535

200

23 x 9–10

6,50

595

225

22 x 4,5

3,11

595

132

23 x 5

3,75

635

155

25 x 6

3,75

680

170

27 x 6

4,33

758

188

27 x 10–12

8,00

690

255

28 x 6

3,75

760

170

28 x 9–15

7,00

707

216

(8,15–15)

7,00

707

216

29 x 7

5,00

809

211

29 x 8

6,00

809

243

9,00–15

6,00

840

249

2,50–15

7,50

735

250

3,00–15

8,00

840

300

1 Također označeno 18 x 7.

 

RADIJALNE

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka (u palcima)

Vanjski promjer

(mm)

Širina gume

(mm)

6,50 R 10

5,00

588

177

7,00 R 15

5,50

746

197

7,50 R 10

5,50

645

207

15 x 4,5 R 8

3,25

385

122

16 x 6 R 8

4,33

435

152

18 x 7 R 8

4,33

462

173

560 x 165 R 11

5,00

560

175

680 x 180 R 15

5,00

680

189

Odstupanje: vidi točke 6.1.4 i 6.1.5 priloga II.

TABLICA 21

 

Gume za kamione, autobuse, prikolice i višenamjenska osobna vozila za uobičajenu cestovnu uporabu

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA NAPLATKE S 15 0 – UPUŠTENOM SREDINOM ILI POLUUPUŠTENOM SREDINOM

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume

(mm)1

 

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm)2

Gume

M + S

(mm)2

6,00–16 LT

6,00 R 16 LT

4,50

173

732

743

6,50–16 LT

6,50 R 16 LT

4,50

182

755

767

6,70–15 LT

6,70 R 15 LT

5,00

191

722

733

7,00–13 LT

7,00 R 13 LT

5,00

187

647

658

7,00–14 LT

7,00 R 14 LT

5,00

187

670

681

7,00–15 LT

7,00 R 15 LT

5,50

202

752

763

7,00–16 LT

7,00 R 16 LT

5,50

202

778

788

7,10–15 LT

7,10 R 15 LT

5,00

199

738

749

7,50–15 LT

7,50 R 15 LT

6,00

220

782

794

7,50–16 LT

7,50 R 16 LT

6,00

220

808

819

8,25–16 LT

8,25 R 16 LT

6,50

241

859

869

9,00–16 LT

9,00 R 16 LT

6,50

257

890

903

D 78–14 LT

DR 78–14 LT

5,00

192

661

672

E 78–14 LT

ER 78–14 LT

5,50

199

667

678

C 78–15 LT

CR 78–15 LT

5,00

187

672

683

G 78–15 LT

GR 78–15 LT

6,00

212

711

722

H 78–15 LT

HR 78–15 LT

6,00

222

727

739

L 78–15 LT

LR 78–15 LT

6,50

236

749

760

F 78–16 LT

FR 78–16 LT

5,50

202

721

732

H 78–16 LT

HR 78–16 LT

6,00

222

753

764

L 78–16 LT

LR 78–16 LT

6,50

236

775

786

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 8 %.

2 Odstupanje + 8% razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

  

TABLICA 22

Gume za kamione, autobuse, prikolice i višenamjenska osobna vozila za uobičajenu cestovnu uporabu

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA NAPLATKE S 15 0 UPUŠTENOM SREDINOM

 

TABLICA 22.1

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume

(mm)

 

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm) 2

Gume

M + S

(mm)

7–14,5 LT

6,00

185

677

8–14,5 LT

6,00

203

707

9–14,5 LT

7,00

241

711

7–17,5 LT

7 R 17,5 LT

5,25

189

758

769

8–17,5 LT

8 R 17,5 LT

5,25

199

788

799

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 8 %.

2 Odstupanje + 8% razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

   

TABLICA 22.2

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume

(mm)1

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm) 2

Gume

M + S

(mm) 2

8,00–16,5 LT

8,00 R 16,5 LT

6,00

203

720

730

8,75–16,5 LT

8,75 R 16,5 LT

6,75

222

748

759

9,50–16,5 LT

9,50 R 16,5 LT

6,75

241

776

787

10–16,5 LT

10 R 16,5 LT

8,25

264

762

773

10–17,5 LT

10 R 17,5 LT

8,25

264

787

798

12–16,5 LT

12 R 16,5 LT

9,75

307

818

831

30 x 9,50–16,5 LT

30 x 9,50 R 16,5 LT

7,50

240

750

761

31 x 10,50–16,5 LT

31 x 10,50 R 16,5 LT

8,25

266

775

787

33 x 10,50–16,5 LT

33 x 12,50 R 16,5 LT

9,75

315

826

838

37 x 10,50–16,5 LT

37 x 14,50 R 16,5 LT

11,25

365

928

939

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 7 %.

2 Odstupanje + 8% razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

  

TABLICA 23

 

Gume za kamione, autobuse i prikolice za uobičajenu cestovnu uporabu

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA NAPLATKE S 15 0 UPUŠTENOM SREDINOM

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume (mm) 1

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm) 2

Terenske gume (mm) 2

Gume M + S (mm) 2

Gume s uobičajenim presjekom

7–22,5

7 R 22,5

5,25

178

878

894

8–19,5

8 R 19,5

6,00

203

859

876

8–22,5

8 R 22,5

6,00

203

935

952

9–22,5

9 R 22,5

6,75

229

974

982

992

10–22,5

10 R 22,5

7,50

254

1019

1031

1038

11–22,5

11 R 22,5

8,25

279

1054

1067

1037

11–24,5

11 R 24,5

8,25

279

1104

1118

1123

12–22,5

12 R 22,5

9,00

300

1085

1099

1104

12–24,5

12 R 24,5

9,00

300

1135

1150

1155

12,5–22,5

12,5 R 22,5

9,00

302

1085

1099

1104

12,5–22,5

12,5 R 24,5

9,00

302

1135

1150

1155

Široke gume

14–17,5

14 R 17,5

10,50

349

907

921

15–19,5

15 R 19,5

11,75

389

1005

1019

15–22,5

15 R 22,5

11,75

389

1082

1095

16,5–19,5

16,5 R 19,5

13,00

425

1052

1068

16,5–22,5

16,5 R 22,5

13,00

425

1128

1144

18–19,5

18 R 19,5

14,00

457

1080

1096

18–22,5

18 R 22,5

14,00

457

1158

1172

19,5–19,5

19,5 R 19,5

15,00

495

1138

1156

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 6 %.

2 Odstupanje + 5% razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

 

TABLICA 24

 

Gume za kamione, autobuse i prikolice za uobičajenu cestovnu uporabu

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA NAPLATKE S 15 0 UPUŠTENOM SREDINOM

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume (mm) 1

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm) 2

Terenske gume (mm) 2

Gume M + S (mm) 2

8R14LT

7,00

216

667

9–15LT

8,00

254

744

755

10–15LT

10R15LT

8,00

264

773

783

10–16LT

8,00

264

798

809

11–14LT

8,00

279

752

763

11–15LT

11R15LT

8,00

279

777

788

11–16LT

8,00

279

803

813

12–15LT

10,00

318

823

834

9R15LT

8,00

254

744

755

752

24 x 7,50–13LT

24 x 7,50R13LT

6,00

191

597

609

604

27 x 8,50–14LT

27 x 8,50–14LT

7,00

218

674

685

680

28 x 8,50–15LT

28 x 8,50–15LT

7,00

218

699

711

705

29 x 9,50–15LT

29 x 9,50–15LT

7,50

240

724

736

731

30 x 9,50–15LT

30 x 9,50–15LT

7,50

240

750

761

756

31 x 10,50–15LT

31 x 10,50–15LT

8,50

268

775

787

781

31 x 11,50–15LT

31 x 11,50–15LT

9,00

290

775

787

781

32 x 11,50–15LT

32 x 11,50–15LT

9,00

290

801

812

807

33 x 12,50–15LT

33 x 12,50–15LT

10,00

318

826

838

832

35 x 12,50–15LT

35 x 12,50–15LT

10,00

318

877

888

883

37 x 12,50–15LT

37 x 12,50–15LT

10,00

318

928

939

934

31 x 13,50–15LT

31 x 13,50–15LT

11,00

345

775

787

781

37 x 14,50–15LT

37 x 14,50–15LT

12,00

372

928

939

934

31 x 15,50–15LT

31 x 15,50–15LT

12,00

390

775

787

781

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 6 %.

2 Odstupanje + 6% razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

TABLICA 25

 

Gume za kamione, autobuse i prikolice za uobičajenu cestovnu uporabu

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA VIŠEDIJELNE NAPLATKE

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume (mm) 1

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm) 2

Terenske gume (mm) 2

Gume M + S (mm) 2

6,50–20

6,50R20

5,00

184

878

1049

7,00–15TR

7,00R15TR

5,50

199

777

962

7,00–17

7,00R17

5,50

199

828

843

7,00–18

7,00R18

5,50

199

853

868

7,00–20

7,00R20

5,50

199

904

919

7,50–15 TR

7,50R15TR

6,00

215

808

825

7,50–17

7,50R17

6,00

215

859

876

7,50–18

7,50R18

6,00

215

884

981

7,50–20

7,50R20

6,00

215

935

952

8,25–15TR

8,25R15TR

6,50

236

847

855

865

8,25–17

8,25R17

6,50

236

898

906

915

8,25–20

8,25R20

6,50

236

974

982

992

9,00–15TR

9,00R15TR

7,00

259

891

904

911

9,00–20

9,00R20

7,00

259

1019

1031

1038

10,00–15TR

10,00R15TR

7,50

278

927

940

946

10,00–20

10,00R20

7,50

278

1054

1067

1073

10,00–22

10,50R22

7,50

278

1104

1118

1123

11,00–15TR

11,00R15TR

8,00

293

958

972

977

11,00–20

11,00R20

8,00

293

1085

1099

1104

11,00–22

11,00R22

8,00

293

1135

1150

1155

11,00–24

11,00R24

8,00

293

1186

1201

1206

11,50–20

11,50R20

8,00

296

1085

1099

1104

11,50–22

11,50R22

8,00

296

1135

1150

1155

12,50–20

12,00R20

8,50

315

1125

1146

12,50–24

12,00R24

8,50

315

1226

1247

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 6 %.

2 Odstupanje + 6% razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

 

TABLICA 26

 

Gume za kamione i prikolice za cestovnu uporabu pri ograničenij brzini

 

DIJAGONALNE I RADIJALNE GUME

UGRAĐENE NA VIŠEDIJELNE NAPLATKE

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume (mm) 1

Vanjski promjer

Dijagonalne

Radijalne

Cestovne gume (mm) 2

Gume

M + S

(mm)

13,00–20

13,00R20

9,00

340

1117

1200

14,00–20

14,00R20

10,00

375

1241

1266

14,00–24

14,00R24

10,00

375

1343

1368

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 6 %.

2 Odstupanje + 6 % razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

   

TABLICA 27

Gume za motorna vozila za stanovanje

 

DIJAGONALNE

 

Oznaka veličine gume

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume

(mm) 1

Vanjski promjer (mm) 2

Gume ugrađene na udubljene naplatke s nagibom15 0

7–14,5 MH

6,00

185

677

8–14,5 MH

6,00

203

707

9–14,5 MH

7,00

241

711

Gume ugrađene na udubljene i srednje udubljene naplatke s nagibom 5 0

7,00–15 MH

5,50

202

752

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine gume za 8 %.

2 Odstupanje + 8 % razlike izmedu gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

  

TABLICA 28

 

Gume za uporabu u rudarstvu i šumarstvu i za povremenu cestovnu uporabu

DIJAGONALNE

Oznaka veličine gume1

Širina mjernog naplatka

(u palcima)

Širina gume

(mm) 1

Vanjski promjer

Gazni sloj za pogonske kotače (mm) 2

Poseban gazni sloj

(mm)2

Gume ugrađene na udubljene naplatke s nagibom15 0

7,00–20 ML

5,50

199

919

7,50–20 ML

6,00

215

952

8,25–20 ML

6,50

236

992

9,00–20 ML

7,00

259

1038

1063

10,00–20 ML

7,50

278

1073

1099

10,00–22 ML

7,50

278

1123

1150

10,00–20 ML

7,50

278

1174

1200

11,00–20 ML

8,00

293

1104

1131

11,00–22 ML

8,00

293

1155

1182

11,00–24 ML

8,00

293

1206

1233

12,00–20 ML

8,50

315

1146

1173

12,00–24 ML

8,50

315

1247

1275

13,00–20 ML

9,00

340

1200

13,00–24 ML

9,00

340

1302

14,00–20 ML

10,00

375

1266

14,00–24 ML

10,00

375

1368

Gume ugrađene na naplatke sa stožastim sjedištem

11,00–25 ML

8,50

298

1206

1233

12,00–21 ML

8,50

315

1146

1175

12,00–25 ML

8,50

315

1247

1275

13,00–25 ML

10,00

351

1302

14,00–21 ML

10,00

375

1266

14,00–25 ML

10,00

375

1368

     

Gume ugrađene na udubljene naplatke s nagibom15 0

9–22,5 ML

6,75

229

992

10–22,5 ML

7,50

254

1038

11–22,5 ML

8,25

279

1073

11–24,5 ML

8,25

279

1123

12–22,5 ML

9,00

300

1104

Gume ugrađene na udubljene naplatke s nagibom15 0

14–17,5 ML

10,50

349

921

15–19,5 ML

11,75

389

1019

15–22,5 ML

11,75

389

1095

16,5–19,5 ML

13,00

425

1068

16,5–22,5 ML

13,00

425

1144

18–19,5 ML

14,00

457

1096

18–22,5 ML

14,00

457

1172

19,5–19,5 ML

15,00

495

1156

23–23,5 ML

17,00

584

1320

 

1 Ukupne širine gume mogu prijeći gornje širine za 8%.

2 Odstupanje + 6 % razlike gornjega vanjskog promjera i nazivnog promjera naplatka.

  

POSTUPAK MJERENJA DIMENZIJA GUME

(vidi točku 6.1.3 priloga II.)

DIO A: GUME ZA OSOBNE AUTOMOBILE

1. Postaviti gumu na mjerni naplatak koji je proizvođač naveo u skladu s točkom 6.11 dodatka 1. priloga l.

1.2. Nakon toga namjestite tlak u gumi prema sljedećem:

1.2.1. za uobičajene gume s prekriženim pojasima (bias-belted) na: 1,7 bara

1.2.2. za dijagonalne (bias-ply) gume na tlak prikazan u sljedećoj tablici:

Broj pojasa

Brzinska kategorija

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

6

8

1,7

2,1

2,5

2,0

2,4

2,8

-

2,6

3,0

 

1.2.3. za uobičajene radijalne gume na: 1,8 bara

1.2.4. za pojačane gume na: 2,3 bara i

1.2.5. za zamjenske gume za privremenu uporabu T-tipa na: 4,2 bara.

2. Gumu koja je postavljena na mjerni naplatak treba držati na sobnoj temperaturi najmanje 24 sata, osim ako nije drukčije propisano u točki 6.2.3 priloga II.

3. Namjestite ponovno tlak na vrijednost određenu u gornjoj točki 1.2.

4. Izmjerite ukupnu širinu mjernim satom u šest jednako razmaknutih točaka, uzimajući u obzir debljinu zaštitnih rebara ili zaštitnih vrpca. Najveća tako dobivena izmjera uzima se za ukupnu širinu.

5. Vanjski promjer određuje se tako da se izmjeri najveći opseg te tako dobivena vrijednost podijeli s brojem P (3,1416).

DIO B: GUME ZA GOSPODARSKA VOZILA

1. Postaviti gumu na mjerni naplatak koji je proizvođač naveo u skladu s točkom 6.11 dodatka 1. priloga I. i napuhati je do tlaka koji je proizvođač naveo u skladu s točkom 6.12 dodatka 1. priloga I.

2. Gumu koja je stavljena na mjerni naplatak treba držati na temperaturi koja vlada u laboratoriju namanje 24 sata.

3. Nakon toga namjestiti tlak na vrijednost navedenu u točki 1.

4. Izmjeriti ukupnu širinu mjernim satom u šest jednako razmaknutih točaka, uzimajući u obzir debljinu zaštitnih rebara ili zaštitnih vrpca. Najveća tako dobivena izmjera uzima se za ukupnu širinu.

5. Vanjski promjer određuje se tako da se izmjeri najveći opseg te tako dobivena vrijednost podijeli s brojem P (3,1416).

Dodatak 7.

POSTUPAK ISPITIVANJA IZDRŽLJIVOSTI U ZAVISNOSTI OD NOSIVOSTI I BRZINE

(vidi točku 6.2 priloga ll.)

DIO A: GUME ZA OSOBNE AUTOMOBILE

1. Priprema gume

1.1. Postaviti novu gumu na mjerni naplatak koji je proizvođač naveo u skladu s točkom 6.11 dodatka 1. priloga I.

1.2. Napuhati gumu do tlaka koji je dan u donjoj tablici:

Brzinska kategorija

Dijagonalne (bias-ply)

gume

Radijalne gume

Gume s prekriženim pojasima

Broj slojeva

Uobičajene

Pojačane

Uobičajene

4

5

6

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H

V

2.3

2,6

2,8

3,0

2.7

3,0

3,2

3,4

3,0

3,3

3,5

3,7

2,4

2.6

2,8

3,0

-

3,0

3,2

-

-

2.6

2,8

-

Zamjenske gume za privremenu uporabu T-tipa: 4,2 bara.

 

1.3. Proizvođač može uz obrazloženje zahtijevati primjenu ispitnoga tlaka različita od onoga koji je dan u točki 1.2. Guma u takvome slučaju mora biti napuhana na taj tlak (vidi točku 6.14 dodatka 1. priloga l.).

1.4. Kondicionirajte sklop guma – kotač na temperaturi koja vlada u ispitnome laboratoriju najmanje 3 sata.

1.5. Ponovno namjestiti tlak u gumi na vrijednost navedenu u točki 1.2 ili 1.3.

2. Postupak ispitivanja

2.1. Postavite sklop guma – naplatak na ispitnu osovinu i naslonite ga na vanjsku površinu glatkoga kola promjera 1,70 m ± 1% ili 2 m ± 1%.

2.2. Opteretite ispitnu osovinu opterećenjem koje iznosi 80% od:

2.2.1. najvećeg opterećenja koje odgovara indeksu nosivosti za gume sa oznakama brzinske kategorije L do uključivo H

2.2.2. najvećeg opterećenja koje odgovara najvećoj brzini od 240 km/h za gume sa oznakom brzinske kategorije V (vidi točku 2.31.2 priloga II.).

2.3. Tlak u gumi ne smije se namještati tijekom ispitivanja i ispitno opterećenje mora se držati stalnim.

2.4. Za vrijeme ispitivanja temperatura u ispitnome prostoru mora se održavati između 20 0C i 30 0C ili na većoj temperaturi, ako proizvođač to dopusti.

2.5. Program ispitivanja izdržljivosti mora se provesti bez prekida i u skladu s ovim pojedinostima:

2.5.1. vrijeme porasta brzine od ništice do početne ispitne brzine: 10 minuta

2.5.2. početna ispitna brzina: najveća propisana brzina za tip gume umanjena za 40 km/h u slučaju glatkoga kola promjera 1,70 m ± 1% ili umanjena za 30 km/h u slučaju glatkoga kola promjera 2 m ± 1%.

2.5.3. postupni porasti brzine: 10 km/h

2.5.4. trajanje ispitivanja za svaku brzinu osim kod posljednje faze: 10 minuta

2.5.5. trajanje ispitivanja za brzinu u posljednjoj fazi: 20 minuta

2.5.6. najveća ispitna brzina: najveća propisana brzina za tip gume, umanjena za 10 km/h u slučaju glatkoga kola promjera 1,70 m ± 1% ili jednaka najvećoj propisanoj ispitnoj brzini u slučaju glatkoga kola promjera 2 m ± 1%

3. Istovrijedni postupci ispitivanja

Ako se primjenjuje koji drugi postupak ispitivanja različit od opisanog u točki 2., istovrijednost toga postupka mora biti dokazana.

DIO B: GUME ZA GOSPODARSKA VOZILA

1. Priprema gume

1.1. Postaviti novu gumu na mjerni naplatak koji je proizvođač naveo u skladu s točkom 6.11 dodatka 1. priloga l.

1.2. Upotrijebiti novu zračnicu ili kombinaciju zračnice, ventila i čepa (ako je potreban) kad se ispituju gume sa zračnicama.

1.3. Napuhati gumu do tlaka koji odgovara indeksu tlaka koji je naveo proizvođač u skladu s točkom 6.14 dodatka 1. priloga l.

1.4. Držati sklop guma – naplatak na temperaturi koja vlada u ispitnome laboratoriju najmanje 3 sata.

1.5. Ponovno namjestiti tlak u gumi na vrijednost navedenu u točki 1.3.

2. Postupak ispitivanja

2.1. Postavite sklop guma – naplatak na ispitnu osovinu i naslonite ga na vanjsku površinu pogonjenog glatkoga bubnja promjera 1,70 m ± 1%, čija je površina najmanje široka kao gazni sloj gume.

2.2. Opteretiti ispitnu osovinu nizom ispitnih opterećenja, izraženih u postocima opterećenja danog u dodatku 2., nasuprot indeksu nosivosti koji je utisnut na boku gume, u skladu s programom prikazanim u tablici ispod. Ako guma ima indekse nosivosti za uporabu zasebno i u paru, referentnu nosivost za uporabu zasebno treba uzeti kao osnovu za ispitna opterećenja.

2.3. Tlak u gumi ne smije se namještati tijekom ispitivanja i ispitno opterećenje mora se držati stalnim u sve tri faze ispitivanja.

2.4. Za vrijeme ispitivanja, temperatura u ispitnome prostoru mora se održavati između 20 0C i 30 0C ili na većoj temperaturi, ako proizvođač to dopusti.

2.5. Program ispitivanja izdržljivosti mora se provesti bez prekida.

3. Istovrijedni postupci ispitivanja

Ako se primjenjuje koji drugi postupak ispitivanja različit od opisanog u točki 2., istovrijednost toga postupka mora biti dokazana.

 

PROGRAM ISPITIVANJA IZDRŽLJIVOSTI

Indeks nosivosti

Brzinska kategorija gume

Brzina ispitnog bubnja

(okr/min) 1

Opterećenje na kotaču kao postotak opterećenja koje odgovara indeksu opterećenja

Radijalne gume

Dijagonalne gume

7 h

16 h

24 h

122 ili veći

F

G

J

K

L

M

100

125

150

175

200

225

100

100

125

150

-

-

66 %

84 %

101 %

121 ili manji

F

G

J

K

100

125

150

175

100

100

125

150

L

 

M

N

P

200

 

250

275

300

175

 

200

-

-

70%

4 h

75%

75%

75%

88%

6 h

97%

97%

97%

106%

 

114%

114%

114%

(1) Gume za posebnu uporabu (vidi točku 2.1.3 priloga ll.) trebaju se ispitati na brzini koja iznosi 85% brzine koja je propisana za istovrijedne uobičajene gume.

 

Dodatak 8.

PROMJENA NOSIVOSTI U ZAVISNOSTI OD BRZINE

Gume za gospodarska vozila

RADIJALNE I DIJAGONALNE

(vidi točke 2.30, 2.31 in 6.2.4 priloga II.)

 

Promjena nosivosti (u postocima )

Brzina (km/h)

Svi indeksi nosivosti

Indeksi nosivosti ³ 1221

Indeksi nosivosti £ 1212

Oznaka brzinske kategorije

Oznaka brzinske kategorije

Oznaka brzinske kategorije

F

G

J

K

L

M

L

M

N

P2

0

+150

+150

+150

+150

+150

+150

+110

+110

+110

+110

5

+110

+110

+110

+110

+110

+110

+90

+90

+90

+90

10

+80

+80

+80

+80

+80

+80

+75

+75

+75

+75

15

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

+60

+60

20

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

25

+35

+35

+35

+35

+35

+35

+42

+42

+42

+42

30

+25

+25

+25

+25

+25

+25

+35

+35

+35

+35

35

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+29

+29

+29

+29

40

+15

+15

+15

+15

+15

+15

+25

+25

+25

+25

45

+13

+13

+13

+13

+13

+13

+22

+22

+22

+22

50

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+20

+20

+20

+20

55

+11

+11

+11

+11

+11

+11

+17.5

+17.5

+17.5

+17.5

60

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+15.0

+15.0

+15.0

+15.0

65

+7.5

+8.5

+8.5

+8.5

+8.5

+8.5

+13.5

+13.5

+13.5

+13.5

70

+5.0

+7.0

+7.0

+7.0

+7.0

+7.0

+12.5

+12.5

+12.5

+12.5

75

+2.5

+5.5

+5.5

+5.5

+5.5

+5.5

+11.0

+11.0

+11.0

+11.0

80

0

+4.0

+4.0

+4.0

+4.0

+4.0

+10.0

+10.0

+10.0

+10.0

85

-3

+2.0

+3.0

+3.0

+3.0

+3.0

+8.5

+8.5

+8.5

+8.5

90

-6

0

+2.0

+2.0

+2.0

+2.0

+7.5

+7.5

+7.5

+7.5

95

-10

-2.5

+1.0

+1.0

+1.0

+1.0

+6.5

+6.5

+6.5

+6.5

100

-15

-5

0

0

0

0

+5.0

+5.0

+5.0

+5.0

105

 

-8

-2

0

0

0

+3.75

+3.75

+3.75

+3.75

110

 

-13

-4

0

0

0

+2.5

+2.5

+2.5

+2.5

115

  

-7

-3

0

0

+1.25

+1.25

+1.25

+1.25

120

  

-12

-7

0

0

0

0

0

0

125

     

0

-2.5

0

0

0

130

     

0

-5.0

0

0

0

135

      

-7.5

-2.5

0

0

140

      

-10

-5

0

0

145

       

-7.5

-2.5

0

150

       

-10.0

-5.0

0

155

        

-7.5

-2.5

160

        

-10.0

-5.0

1 Indeksi nosivosti odnose se na pojedinačnu gumu.

 2 Promjena nosivosti nije dopuštena za brzine veće od 160 km/h. Za oznaku brzinske kategorije »Q« i iznad brzinske kategorije koja odgovara oznaci brzinske kategorije (vidi točku 2.28.2) koja određuje najveću dopuštenu brzinu za gumu.

 

PRILOG III.

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU VOZILA S OBZIROM NA UGRADBU NIJHOVIH GUMA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA

1.2. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na ugradbu njegovih guma mora podnijeti proizvođač vozila ili njegov ovlašteni zastupnik.

1.2. Zahtjev mora biti popraćen, u tri primjerka, opisom tipa vozila i njegovih guma, koji se odnosi na veličinu guma, brzinsku kategoriju ili indeks zajedno sa svim zamjenskim gumama za privremenu uporabu, s kojima vozilo može biti opremljeno u skladu s opisom u opisnom dokumentu u dodatku 1.

1.3. Vozilo koje predstavlja tip vozila za homologaciju treba dopremiti tehničkoj službi koja je odgovorna za provođenje homologacijskih ispitivanja.

1.4. Proizvođač vozila ili njegov ovlašteni zastupnik može zatražiti proširenje homologacije, tako da uključi gume s dodatnim oznakama veličine, brzinskim kategorijama ili indeksima nosivosti, ili dodatnu (dodatne) zamjensku (zamjenske) gumu (gume) za privremenu uporabu.

2. HOMOLOGACIJA

2.1. Za svaki tip vozila koji je dostavljen prema točki 1. i zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika, mora biti dodijeljena homologacija i dodijeljen broj homologacije.

2.2. Obavijest o homologaciji, izmjeni/dopuni ili odbijanju homologacije tipa vozila prema ovom pravilniku mora biti dostavljena državama članicama na formularu čiji je izgled dan u dodatku 2.

2.3. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj broj homologacije. Isti broj ne smije se dodijeliti kakvom drugom tipu vozila.

3. PREINAKE TIPA VOZILA

3.1. Svaka preinaka tipa vozila mora biti prijavljena tijelu za homologaciju koje je homologiralo taj tip vozila. To tijelo za homologaciju može tada:

3.1.1. ili smatrati da nije vjerojatno da će učinjene preinake imati znatne nepovoljne učinke te da u svakome slučaju vozilo još uvijek zadovoljava zahtjeve

3.1.2. ili uskratiti homologaciju preinake.

3.2. O potvrđivanju ili odbijanju homologacije, uz navođenje opisa preinaka, treba obavijestiti druge države članice prema postupku u točki 2.2.

4. SUKLADNOST PROIZVODNJE

4.1. Svako proizvedeno vozilo na koje se primjenjuje ovaj pravilnik mora biti izrađeno tako da zadovoljava sve zahtjeve ovog pravilnika.

4.2. Radi provjere jesu li ispunjeni zahtjevi iz točke 4.1, moraju se provoditi odgovarajući nadzori proizvodnje.

4.3. Posjednik homologacije mora posebice osigurati postojanje i primjenu postupka za djelotvoran nadzor nad usklađenosti značajki vozila sa značajkama guma ugrađenih na vozilo, kako je određeno u ovom pravilniku.

4.4. Tijelo za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju može u bilo koje vrijeme provjeriti metode nadzora nad sukladnošću koje se primjenjuju u svakoj proizvodnoj jedinici.

4.4.1. Prilikom svakog nadzora, knjige ispitivanja i zapisi s pregleda proizvodnje moraju biti pokazani osobi koja vrši nadzor.

4.5. Uobičajena je učestalost nadzora koju odobrava tijelo za homologaciju najmanje jednom godišnje. U slučaju kad su zabilježeni negativni rezultati u jednomu od tih nadzora, tijelo za homologaciju mora osigurati poduzimanje svih potrebnih koraka za ponovno uspostavljanje sukladnosti proizvodnje što je brže moguće.

5. POTPUNA OBUSTAVA PROIZVODNJE

Ako posjednik homologacije potpuno prestane proizvoditi tip vozila koji je homologiran u skladu s ovim pravilnikom, on mora o tome obavijestiti tijelo za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju. Po primitku odgovarajuće obavijesti, to tijelo za homologaciju mora obavijestiti o tome druga tijela za homologaciju, s primjerkom obrasca za homologaciju koji na dnu nosi ispis velikim slovima »POTPUNA OBUSTAVA PROIZVODNJE«, s potpisom i datumom.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ................

u skladu s prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa
motornih vozila (Smjernica 70/156/EEC)

za homologaciju vozila s obzirom na ugradbu njegovih guma

(Pravilnik TPV 146 (Smjernica 92/23/EEC))

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Tip i trgovačka oznaka:........................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (c):.............................

0.5. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:.....

0.6. Mjesto i način postavljanja propisanih pločica i natpisa:

0.6.1. Na podvozju:.......................................

0.6.2. Na nadogradnji:...................................

0.7. Adresa (adrese) proizvodnog (proizvodnih) pogona:

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.3. Broj osovina i kotača:...........................

1.3.1. Broj i položaj osovina s dvostrukim gumama:

1.3.2. Broj i položaj upravljanih osovina:.........

1.3.3. Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.4. Najveća konstrukcijska (za svaku inačicu, ako postoji):

2. MASE I DIMENZIJE (e) (u kg i mm) (po potrebi vidi crtež)

2.9. Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj osovini:

6. OVJES

6.2. Gume i kotači koji su uobičajeno ugrađeni:

6.2.1. Priložen je popis, koji je priredio proizvođač vozila, svih odgovarajućih inačica (ako ih ima) tipa vozila i odgovarajućih guma koje se ugrađuju na njima. Opis guma sadržavat sljedeće podatke:

– oznaku veličine gume

– najmanji indeks nosivosti koji odgovara najvećoj nosivosti osovine (svaka osovina se navodi posebno, ako je na vozilo ugrađeno više od jedne veličine gume)

– oznaku najmanje brzinske kategorije koja odgovara najvećoj konstrukcijskoj brzini.

6.2.4. Tlak u gumama, prema preporuci proizvođača vozila:……………………………. kPa

6.2.5. Kombinacija (kombinacije) guma/naplatak:

6.2.6. Kratak opis zamjenske gume za privremenu uporabu (ako postoji):

 

Napomena: Vidi napomene u prilogu Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (Smjernica 70/156EEC, s izmjenama i dopunama zaključno sa Smjernicom 87/403/EEC).

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI VOZILA

(Vozilo)

Obrazac

najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

tipa vozila s obzirom na Direktivu 92/23/EEC

Broj homologacije: ................... Broj izmjene/dopune: .................

DIO I.

0. Opći podaci

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Trgovački naziv (nazivi):.......................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (c):.............................

0.5. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:.....

0.6. Mjesto i način postavljanja propisanih pločica i natpisa:

0.6.1. Na podvozju:.......................................

0.6.2. Na nadogradnji:...................................

7.7. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

DIO II.

1. Dodatni podaci

1.1. Priložen je popis, koji je priredio proizvođač vozila, svih odgovarajućih inačica (ako ih ima), tipa vozila i odgovarajućih guma koje se ugrađuju na njima. Opis guma mora sadržavati sljedeće podatke:

– oznaku veličine gume

– najmanji indeks nosivosti koji odgovara najvećoj nosivosti osovine (podatak se navodi za svaku osovinu posebno, ako je na vozilo ugrađeno više od jedne veličine gume)

– oznaku najmanje brzinske kategorije koja odgovara najvećoj konstrukcijskoj brzini.

1.2. Kratak opis zamjenske gume za privremenu uporabu (po potrebi):

1.2.1. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

1.2.2. Datum izvještaja o ispitivanju:...............

1.2.3. Broj izvještaja o ispitivanju...................

1.2.4. Razlozi za izmjenu i/ili dopunu homoloagcije sastavnoga dijela (ako je primjenjivo):

1.2.5. Bilješke (po potrebi):............................

1.2.6. Mjesto.................................................

1.2.7. Datum:.................................................

1.2.8. Potpis:.................................................

1.2.9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju za homologaciju sastavnoga dijela, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju i koji se mogu dobiti na zahtjev.

__________
1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

Vidi napomene u prilogu Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (Smjernica 70/156/EEC, s izmjenama i dopunama zaključno sa Smjernicom 87/403/EEC).

PRILOG IV.

ZAHTJEVI ZA VOZILA S OBZIROM NA UGRADBU NJIHOVIH GUMA

1. DEFINICIJE

2. U smislu ovog pravilnika:

2.1. »Homologacija vozila« označava homologaciju tipa vozila s obzirom na njegove gume, uključujući zamjenske gume za privremenu uporabu.

2.2. »Tip vozila« označava niz vozila koja se međusobno bitno ne razlikuju, za svaku inačicu tipa vozila, u onim bitnim značajkama koje bi mogle utjecati na oznaku veličine gume, oznaku brzinske kategorije ili na indeks nosivosti.

2.3. »Kotač« označava cjeloviti kotač koji se sastoji od naplatka i diska kotača.

2.4. »Zamjenski kotač za privremenu uporabu« označava kotač koji se razlikuje od uobičajenih kotača na tipu vozila.

2.5. »Jedinica« označava sklop kotača i gume.

2.6. »Uobičajena jedinica« označava jedinicu koja se može ugraditi na vozilo za uobičajenu uporabu.

2.7. »Zamjenska jedinica« označava jedinicu koja je namijenjena kao zamjena za uobičajenu jedinicu u slučaju njezine neispravnosti. Zamjenska jedinica može biti jedna od ovih:

2.7.0. »uobičajena zamjenska jedinica« koja označava jedinicu koja odgovara uobičajenoj jedinici tipa vozila

2.7.1. »zamjenska jedinica za privremenu uporabu« koja označava jedinicu koja se razlikuje od uobičajenih jedinica tipa vozila s obzirom na njihove osnovne značajke (npr. oznaku veličine guma, funkcionalne dimenzije, uvjete uoprabe i strukture). Namijenjena je za privremenu uporabu pod ograničavajućim uvjetima. Zamjenska jedinica za privremenu uporabu može biti jedna od ovih kategorija:

2.7.1.1. kategorija 1

jedinica koja se sastoji od kotača, koji je sukladan s kotačem uobičajene jedinice, i gume koja se od uobičajene gume razlikuje po osnovnim značajkama (npr. dimenzije, struktura)

2.7.1.2. kategorija 2

jedinica koja se sastoji od kotača i gume, oboje kojih se po osnovnim značajkama razlikuju od uobičajene jedinice, i koji se stavlja u vozilo s napuhanom gumom do tlaka određenoga za privremenu uporabu

2.7.1.3. kategorija 3

jedinica koja se sastoji od uobičajenog kotača i gume, koja se po osnovnim značajkama razlikuju od uobičajene gume, i koja se stavlja u vozilo s presavijenom gumom koja nije napuhana

2.7.1.4. kategorija 4

jedinica koja se sastoji od kotača i gume, koja se po osnovnim značajkama razlikuje od uobičajene gume, i koji se stavlja u vozilo s presavijenom gumom koja nije napuhana.

2.8. »Najveća masa« označava najveću vrijednost koju je proizvođač odredio kao najveću tehničku masu vozila.

2.9. »Najveće opterećenje osovine« označava najveću vrijednost koju je proizvođač odredio kao tehnički dopuštenu za ukupnu uspravnu silu između površina dodira guma odgovarajuće osovine i podloge, i rezultat je dijela mase vozila koju nosi ta osovina. Zbir opterećenja osovina može biti veći od vrijednosti koja odgovara najvećoj masi vozila.

2.10. »Funkcionalne dimenzije« označava dimenzije koje proizlaze iz oznake veličine kotača i/ili guma (npr. promjer, širina, odnos oblika) i ugradbe kotača na vozilo (npr. dubina nalijeganja).

2.11. »Najveća konstrukcijska brzina« označava najveću brzinu dopuštenu za tip vozila, uključujući dopuštena odstupanja za provjeru sukladnosti serijske prozvodnje.

3. ZAHTJEVI ZA VOZILA S OBZIROM NA UGRADBU NJIHOVIH GUMA

1.1. Opći zahtjevi

3.1.1. U skladu s odredbama točke 3.7.4, svaka guma ugrađena na vozilo, uključujući zamjensku gumu, kad je primjenjivo, mora nositi oznaku homologacije sastavnog dijela, kako je određeno u točki 4. priloga l. ili oznaku homologacije koja pokazuje sukladnost s UN/ECE pravilnicima br. 30 ili 54. Homologacijske oznake prema UN/ECE ppravilnicima smatraju se istovrijednima samo oznakama homologacije dodijeljenima prema prilogu II.

3.2. Ugradba guma

3.2.1. Sve gume ugrađene na vozilo, osim svih vrsta zamjenskih guma za privremenu uporabu, moraju biti iste strukture (vidi točku 2.3 priloga II.).

3.2.2.1. Sve gume ugrađene na istu osovinu moraju biti istoga tipa (vidi točku 2.1 priloga II.).

3.2.3. Prostor u kojemu se okreće kotač mora omogućavati nesmetano gibanje s gumama najveće dopuštene veličine unutar graničnih položaja ovjesa i mehanizma za upravljanje koje je odredio proizvođač.

3.3. Nosivost

3.3.1. U skladu s odredbama u točki 3.7, najveća je nosivost (vidi točku 2.31) svake gume, uključujući zamjensku gumu (ako postoji), s kojima je opremljeno vozilo:

3.3.1.1. u slučaju vozila s gumama istoga tipa pojedinačne ugradbe: barem jednaka polovini najvećega osovinskoga opterećenja (vidi točku 2.9 ) najopterećenije osovine prema podacima proizvođača vozila za odgovarajuću osovinu.

3.3.1.2. u slučaju vozila s gumama različitih tipova pojedinačne ugradbe: barem jednaka polovini najvećega osovinskoga opterećenja (vidi točku 2.9 ), prema podacima proizvođača vozila, najopterećenije osovine

3.3.1.3. u slučaju vozila s gumama za osobne automobile udvojene ugradbe: barem jednaka 0,27 puta najveće opterećenje osovine (vidi točku 2.9 ), prema podacima proizvođača vozila, za odgovarajuću osovinu

3.3.1.4. u slučaju vozila s gumama za gospodarska vozila udvojene ugradbe: barem jednaka 0,25 puta najveće opterećenje osovine (s obzirom na indeks nosivosti za udvojenu ugradbu), prema podacima proizvođača vozila, za odgovarajuću osovinu.

3.4. Moguća brzina

3.4.1. Svaka guma s kojom je uobičajeno opremljeno vozilo mora imati oznaku brzinske kategorije (vidi točku 2.29 priloga II.), koja odgovara najvećoj brzini vozila (prema podacima proizvođača vozila) ili primijenjenoj kombinaciji opterećenja i brzine (vidi točku 2.30 priloga II.).

3.4.2. Prethodna odredba se ne primjenjuje za:

3.4.2.1. zamjenske kotače za privremenu uporabu na koje se odnosi točka 3.8

3.4.2.2. vozila koja su uobičajeno opremljena uobičajenim gumama i povremeno s gumama za snijeg.

U tom slučaju oznaka brzinske kategorije za gume za snijeg mora odgovarati brzini koja je veća od najveće konstrukcijske brzine vozila (prema podacima proizvođača vozila) ili nije manja od 160 km/h (ili oboje).

Međutim, ako je najveća brzina vozila (prema podacima proizvođača vozila) veća od brzine koja odgovara oznaci brzinske kategorije guma za snijeg, mora biti na uočljivom mjestu u vozilu postavljen za vozača jasno vidljiv natpis s upozorenjem o najvećoj mogućoj brzini guma za snijeg.

3.5. Zamjenska guma

3.4.1. U slučaju kad je vozilo opremljeno zamjenskim kotačem, njegova guma mora biti:

3.5.1.1. istoga tipa kao jedna od guma ugrađenih ili homologiranih za vozilo, ili

3.5.1.2. zamjenska guma za privremenu uporabu pogodna za uporabu na vozilu u bilo kojem položaju. Međutim, sa zamjenskom gumom za privremenu uporabu ne smije biti opremljeno ni jedno drugo vozilo osim vozila kategorije M1.

3.5.2. Svako vozilo opremljeno zamjenskim kotačem za privremenu uporabu mora biti opskrbljeno dodatnim podacima koji su jasno i trajno postavljeni na zamjenskom kotaču za privremenu uporabu ili na vozilu u blizini zamjenskoga kotača ili u priručniku za vozača. Najmanje moraju sadržavati sljedeće podatke:

3.5.2.1. uputu da treba pažljivo voziti s ugrađenim kotačem za privremenu uporabu i čim prije ugraditi uobičajeni kotač

3.5.2.2. izjavu da vozilo ne smije voziti s istovremeno ugrađenim više od jednoga zamjenskog kotača za privremenu uporabu

3.5.2.3. jasnu oznaku tlaka u gumi zamjenskog kotača za privremenu uporabu, koji je odredio proizvođač vozila

3.5.2.4. za vozila koja su opremljena zamjenskim jedinicama za privremenu uporabu kategorije 3 ili kategorije 4, opis postupka puhanja gume na tlak, koji je određen za privremenu uporabu, s napravom, koja je navedena u točki 3.6.

3.6. Naprava za puhanje zamjenske gume za privremenu uporabu

3.6.1. ako je vozilo opremljeno zamjenskim kotačem za privremenu uporabu kategorije 3. ili 4., u vozilu mora biti naprava s kojom se može guma napuhati najviše za pet minuta na tlak koji je određen za privremenu uporabu.

3.7. Posebni slučajevi

3.7.1. U slučaju prikolica kategorija O1 i O2 čija je putna brzina ograničena na 100 km/h ili manje, opremljenih pojedinačno ugrađenim gumama za osobne automobile, najveća nosivost svake gume mora biti barem jednaka umnošku faktora 0,45 i najveća masa najopterećenije osovine prema podacima proizvođača prikolice. Za udvojenu ugradbu guma, taj faktor je 0,24.

3.7.2. U slučaju kakvih posebnih vozila koja su opremljena gumama za gospodarska vozila, ne primjenjuje se tablica »Promjena nosivosti u zavisnosti od brzine« (vidi točku 2.30 i dodatak 8 priloga II.). U tim slučajevima se najveća nosivost, koja se provjerava prema najvećim opterećenjima osovine (vidi točke 3.3.1.2 i 3.3 1.4 ovoga priloga), određuju iz umnoška nosivosti, koja odgovara indeksu nosivosti, i odgovarajućega koeficijenta koji odgovara tipu vozila za uobičajenu uporabu, ali ne s najvećom konstrukcijskom brzinom vozila. U tim se slučajevima točka 3.4.1 ovoga priloga ne primjenjuje. Odgovarajući koeficijenti su:

3.7.2.1. 1,10 u slučaju vozila kategorije M3, kad se u vozilu voze putnici koji stoje i radna mu brzina ne prelazi 60 km/h. Države članice mogu radi rada vozila dopustiti povećanje brzine na 80 km/h

3.7.2.2. 1,15 za takva vozila (M3), kad su namijenjena za uporabu na cestama u naseljima s čestim zaustavljanjima

3.7.2.3. 1,10 za komunalna vozila kategorije N, koja se upotrebljavaju pri malim brzinama na kratkim razdaljinama na gradskim i prigradskim cestama, poput vozila za čišćenje ceste ili odvoz otpadaka.

3.7.3. Kad motorno vozilo M1 vuče prikolicu, može biti prekoračena najveća nosivost zbog dodatnoga opterećenja na vučnoj spojnici, ali ne više od 15 %, pod uvjetom da je radna brzina ograničena na 100 km/h, ili manje i da je tlak u gumama povećan najmanje za 0,2 bara.

3.7.4. U slučaju vozila koje je opremljeno gumama, koje nisu gume za osobne automobile i zbog posebnih uvjeta uporabe (npr. gume za poljoprivredne strojeve, gume za industrijska teretna vozila, gume za motocikle) ne primjenjuju se odredbe priloga II. ako tijelo za homologaciju smatra da ugrađene gume mogu zadovoljavati za takve uvjete uporabe vozila.

3.8. Specifikacije za zamjenske kotače za privremenu uporabu

3.8.1. Brzinska kategorija svake zamjenske gume za privremenu uporabu mora barem biti 120 km/h. (oznaka brzinske kategorije L).

3.8.2. Kad je na vozilo ugrađen kotač za privremenu uporabu, na njegovoj vanjskoj strani mora biti posebna boja ili obojeni uzorak, koji se jasno razlikuje od boje (boja) uobičajenih jedinica. Kad je moguće postaviti poklopac na zamjensku jedinicu privremenu uporabu, to ne smije zaklanjati posebnu boju ili obojeni uzorak

3.8.3. Upozorna oznaka za najveću brzinu mora biti trajno postavljena na vidno mjesto na vanjskoj strani kotača u skladu sa sljedećim prikazom:

 

 

PRILOG V.

EMISIJA BUKE OD KOTRLJANJA GUMA

1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj prilog primjenjuje se na homologaciju guma, kao sastavnih dijelova, s obzirom na emisiju buke od kotrljanja guma.

2. DEFINICIJE

Za potrebe ovoga priloga primjenjuju se definicije iz priloga II., osim definicije iz točke 2.1 koja glasi:

2.1. »Tip gume« označava, u svezi s homologacijom prema ovom prilogu (emisija buke od kotrljanja guma), niz guma koji se sastoji od popisa oznaka veličine gume (vidi točku 2.17 priloga II.), zaštitnih znakova i trgovačkih oznaka koji se ne razlikuju u ovim bitnim značajkama:

– imenu proizvođača

– kategorizaciji guma (vidi točku 2.4 ovoga priloga)

– strukturi gume (vidi točku 2.1.4 ovoga priloga)

– kategoriji uporabe (vidi točku 2.1.4 ovoga priloga)

– za razred C1 guma: ojačane ili povišene nosivosti

– uzorku gaznog sloja (vidi točku 2.3 opisnog dokumenta u dodatku 3. priloga l.).

Napomena: Utjecaj izmjena manjih pojedinosti gaznog sloja i konstrukcije gume na emisiju buke od kotrljanja treba odrediti pri provjeri sukladnosti proizvodnje.

Dodatno, primjenjuju se sljedeće definicije:

2.2. »Zaštitni znak ili trgovačka oznaka« označava oznaku gume, kako je odredio proizvođač gume. Zaštitni znak može biti jednak imenu proizvođača i trgovačka oznaka trgovačkom znaku.

2.3. »Emisija buke od kotrljanja« označava buku koja nastaje pri kotrljanju guma na mjestu dodira s tlom.

2.4. Za potrebe ovoga priloga primjenjuje se sljedeća razredba:

gume razreda C1 gume za osobne automobile (vidi točku 2.32 priloga II.)

gume razreda C2 gume za gospodarska vozila (vidi točku 2.33 priloga II.) s indeksom nosivosti pri pojedinačnoj ugradbi £ 121 i oznaci brzinske kategorije »N« (vidi točku 2.29.3 priloga II.)

gume razreda C3 gume za gospodarska vozila (vidi točku 2.33 priloga II.) s indeksom nosivosti pri pojedinačnoj ugradbi £ 121 i oznaci brzinske kategorije »M« (vidi točku 2.29.3 priloga II.) ili gume za gospodarska vozila (vidi točku 2.33 priloga II.) s indeksom nosivosti pri pojedinačnoj ugradbi ³ 122.

3. OZNAČIVANJE

3.1. Osim oznaka koje su propisane u točki 4. priloga l. i točki 3. priloga II., gume moraju imati ove oznake:

3.1.1. naziv proizvođača ili trgovačku oznaku; zaštitni znak, trgovački naziv ili trgovačku oznaku.

4. ZAHTJEVI ZA EMISIJU BUKE OD KOTRLJANJA GUMA

4.1. Opći zahtjevi

Komplet od četiri gume iste oznake veličine i istog desena gaznog sloja koji predstavlja određeni niz guma mora se dostaviti za ispitivanje razine emisije buke od guma pri kotrljanju, postupkom koji je propisan u dodatku 1.

4.2. Vrijednosti razine buke određene u skladu s točkom 4.5 dodatka 1. ne smiju prijeći ove granice:

4.2.1. Gume razreda C1, prema nazivnoj širini gume (vidi točku 2.17.1.1 priloga II.) s kojom je provedeno ispitivanje:

 

Granične vrijednosti u dB(A)

Razred gume

Nazivna širina

(mm)

A

B (1)

C (1) (2)

C1a

? 145

72 (*)

71 (*)

70

C1b

> 145 ? 165

73 (*)

72 (*)

71

C1c

> 165 ? 185

74 (*)

73 (*)

72

C1d

> 185 ? 215

75 (**)

74 (**)

74

C1e

> 215

76 (***)

75 (***)

75

(*) Granične vrijednosti u stupcu A vrijede do 30. 2007;

Granične vrijednosti u stupcu B vrijede od 1. 2007;

(**) Granične vrijednosti u stupcu A vrijede do 30. lipnja 2008;

Granične vrijednosti u stupcu B vrijede od 1. srpnja 2008;

(***) Granične vrijednosti u stupcu A vrijede do 30. srpnja 2009;

Granične vrijednosti u stupcu B vrijede od 1. srpnja 2009;

(1) Samo indikativne vrijednosti.

(2) Granične vrijednosti u stupcu C bit će još preispitane.

 

4.2.1.1. Za ojačane (ili povišene nosivosti) gume (vidi točku 3.1.8 priloga II.), granične vrijednosti iz točke 4.2.1 moraju biti uvećane za 1 dB(A).

4.2.1.2. Za gume koje su po vrsti uporabe »posebne« (vidi točku 2.1.3 priloga II.), granične vrijednosti iz točke 4.2.1 moraju biti uvećane za 2 dB(A):

Vrsta uporabe

Granična vrijednost, izražena u dB(A)

uobičajena

za snijeg

posebna

75

77

78

 

4.2.2. Gume razreda C2, prema vrsti uporabe (vidi točku 2.1.3 priloga ll.) niza guma:

Vrsta uporabe

Granična vrijednost, izražena u dB(A)

uobičajena

za snijeg

posebna

76

78

79

 

Dodatak 1.

POSTUPAK MJERENJA RAZINE BUKE
METODOM »PRAZNOG HODA«

0. Uvod

Ovaj postupak sadrži specifikacije za mjerne instrumente, uvjete mjerenja i mjernu metodu, sa svrhom određivanja razine buke koju proizvodi komplet guma ugrađenih na ispitno vozilo koje vozi velikom brzinom po cesti propisane površine. Najveća razina zvučnog tlaka se mjeri s mikrofonima postavljenim uz ispitnu stazu, kad vozilo prolazi s isključenim motorom; konačni rezultat za referentnu brzinu dobije se iz analize linearnom regresijom. Tako dobiveni rezultati ne mogu se povezati s bukom guma izmjerenom pri ubrzanju (kod dodavanja gasa) ili usporenju (kod kočenja).

1. Mjerni instrumenti

1.1. Mjerenje zvuka

Mjerilo zvuka ili istovrijedni mjerni sustav, uključujući zaštitu protiv vjetra koju je preporučio proizvođač, moraju barem zadovoljavati zahtjeve za mjerila tipa 1. u skladu sa publikacijom IEC 60651, drugo izdanje.

Mjerenje se mora provesti uporabom frekvencijskoga filtra A ili vremenskoga filtra F.

Kad se upotrebljava mjerni sustav s periodičnim pokazivanjem razine zvuka filtrom A, mjerenja treba provoditi u vremenskim razmacima koji nisu veći od 30 ms.

1.1.1. Umjeravanje

Na početku i na kraju svakog niza mjerenja, cijeli mjerni sustav treba provjeriti kalibratorom zvuka koji ispunjava zahtjeve za kalibratore zvuka barem razreda točnosti 1 u skladu s publikacijom IEC 942:1988. Razlika između očitanih vrijednosti dviju uzastopnih provjera, bez ikakvoga dodatnog namještanja, mora biti jednaka ili manja od 0,5 dB(A). Ako je ta vrijednost prekoračena, rezultati mjerenja dobiveni nakon prethodne provjere koja je zadovoljavala, moraju se odbaciti.

1.1.2. Usklađenost sa zahtjevima

Usklađenost uređaja za umjeravanje zvuka sa zahtjevima norme IEC 60942:1988 mora se provjeravati jednom godišnje, a usklađenost cijeloga mjernog sustava sa zahtjevima norme IEC 60651:1979/A1:1993, drugo izdanje, mora se provjeravati najmanje dva puta godišnje u laboratoriju koji je ovlašten za provođenje umjeravanja sljediva do odgovarajućih etalona.

1.1.3. Položaj mikrofona

Mikrofon (ili mikrofoni) mora biti postavljen na razmaku 7,5 ± 0,05 m od referentne crte ispitne staze CC´´ (slika 1.) i 1,2 ± 0,02 m iznad podloge. Njegova os najveće osjetljivosti mora biti vodoravna i okomita na putanju vozila (crta CC´).

1.2. Mjerenja brzine

Brzina vozila mora se mjeriti s mjerilima točnosti ± 1 km/h, ili bolje kad prednji kraj vozila priđe do crte PP´ (slika 1.).

1.3. Mjerenja temperature

Mjerenja temperature zraka i površine ispitne staze su obvezna. Točnost uređaja za mjerenja temperature mora biti ± 1 0C.

1.3.1. Mjerenja temperature površine ispitne staze

Osjetilo temperature treba postaviti na mjesto koje nije u sjeni, blizu mikrofona, tako da je izloženo strujanju zraka i zaštićeno od izravnog sunčanoga zračenja. Ta zaštita može se postići postavljanjem zaslona koji pravi sjenu ili slične naprave. Osjetilo se mora postaviti po visini 1,2 ± 0,1 m iznad površine ispitne staze, na način da se na najmanju mjeru svede utjecaj toplinskog zračenja ispitne površine pri slabom strujanju zraka.

1.3.2. Mjerenja temperature površine ispitne staze

Osjetilo temperature treba postaviti na mjesto gdje je izmjerena temperatura reprezentativna za temperaturu ispitne staze, na kojem ne proizvodi smetnje pri mjerenju zvuka.

Ako se upotrebljava mjerilo s kontaktnim osjetilom temperature, treba između površine i osjetila nanijeti masu koja provodi toplinu kako bi se osigurao odgovarajući toplinski dodir.

Ako se upotrebljava termometar na bazi isijavanja (pirometar), visinu treba odabrati tako da se osigura pokrivanje mjernog područja s promjerom ³ 0,1 m.

1.4. Mjerenje vjetra

Naprava mora moći mjeriti brzinu vjetra s dopuštenim odstupanjem ± 0,1 m/s. Mjerenje treba izvršiti na visini mikrofona. Treba zapisati smjer vjetra u odnosu na smjer vožnje.

2. UVJETI MJERENJA

2.1. Ispitni poligon

Ispitni poligon mora biti sastavljen iz središnje staze koju okružuje gotovo ravna ispitna površina. Dio za mjerenje mora biti potpuno ravan; ispitna površina mora biti suha i čista za sva mjerenja. Ispitna površina ne smije biti umjetno hlađena između ili prije ispitivanja.

Na ispitnom poligonu moraju biti ostvareni takvi uvjeti da slobodno zvučno polje između izvora zvuka i mikrofona ima prigušenje unutar 1 dB(A). Smatra se da su ti uvjeti zadovoljeni ako na udaljenosti 50 m od središta dijela za mjerenja nema velikih objekata koji odbijaju zvuk, kao što su ograde, stijene, mostovi ili zgrade. Površina ispitne staze i dimenzije ispitnoga poligona moraju biti sukladne s dodatkom 2. ovoga priloga.

Na središnjem dijelu, s polumjerom najmanje 10 m, ne smije biti prhkog snijega, visoke trave, rasute zemlje, pepela ili sličnog materijala. U blizini mikrofona ne smije biti nikakvih zapreka koje bi mogle utjecati na zvučno polje i ne smije biti osoba između mikrofona i izvora zvuka. Mjeritelj koji provodi mjerenje i osobe koje sudjeluju u mjerenju moraju biti u takvom položaju da ne utječu na pokazivanja mjernih uređaja.

2.2. Vremenski uvjeti

Mjerenja se ne smiju provoditi pri lošem vremenu. Treba isključiti mogućnost utjecaja udara vjetra na rezultate. Ispitivanje se ne smije provoditi kad brzina vjetra, na visini mikrofona, prelazi 5 m/s.

Mjerenja se ne smiju provoditi kad je temperatura zraka ispod 5°C ili iznad 40°C, ili ako je temperatura površine ispitne površine ispod 5°C ili iznad 50°C.

2.3. Buka okoliša

Razina buke okoliša (uključujući možebitnu buku vjetra) mora biti barem 10 dB(A) ispod razine izmjerene buke od kotrljanja guma. Na mikrofon se može postaviti odgovarajuća zaštita protiv vjetra, pod uvjetom da se uzme u obzir njezin utjecaj na osjetljivost i značajke usmjerenosti mikrofona.

Mjerenja, na koja utječe vršna vrijednost zvuka, koja nije povezana sa značajkama opće razine buke guma, ne uzimaju se u obzir.

2.4. Zahtjevi za ispitno vozilo

2.4.1. Općenito

Ispitno vozilo mora biti motorno vozilo koje je opremljeno s četiri pojedinačne gume na dvjema osovinama.

2.4.2. Opterećenje vozila

Vozilo mora biti opterećeno tako, da su opterećenja ispitnih guma sukladna sa zahtjevima točke 2.5.2. motorno vozilo koje je opremljeno s četiri pojedinačne gume na dvjema osovinama.

2.4.3. Razmak osovina

Razmak osovina između dvije osovine na kojima su ugrađene ispitne gume razreda C1 mora biti manji od 3,50 m i za gume razreda C2 i C3 manji od 5 m.

2.4.4. Mjere za smanjivanje utjecaja vozila na mjerenja razine zvuka

Radi osiguranja da konstrukcija ispitnog vozila nema bitan utjecaj na buku guma, treba poštivati sljedeće zahtjeve i preporuke.

Zahtjevi:

(a) Ne smiju biti ugrađene zavjesice ili druge posebne naprave za sprječavanje prskanja ispod kotača.

(b) U neposrednoj blizini guma i naplataka nije dopušteno dodavanje ili zadržavanje dijelova koji bi mogli zaslanjati emitiranu buku.

(c) Namještenost kotača (usmjerenost, bočni nagib i uzdužni nagib) mora biti u potpunosti u skladu s preporukama proizvođača vozila.

(d) Materijali koji dodatno upijaju zvuk ne smiju biti ugrađeni u kućištima kotača ili na donjoj strani nadogradnje.

(e) Ovjes mora biti u takvom stanju da ne može prouzročiti neuobičajeno smanjenje razmaka od tla kad je vozilo opterećeno u skladu s ispitnim zahtjevima. Sustav za namještanje razine vozila, ako je ugrađen, mora biti namješten tako, da razmak od tla tijekom ispitivanja odgovara razmaku od tla neopterećenog vozila.

Preporuke za izbjegavanje ometajućega zvuka:

(a) Preporučuje se skidanje ili preinaka dijelova vozila koji bi mogli pridonositi smetnjama zvuka vozila. Takva skidanja ili preinake moraju biti zapisane u izvještaju o ispitivanju.

(b) Za vrijeme ispitivanja treba utvrditi jesu li kočnice potpuno otpuštene, da ne bi prouzročile buku od kočenja.

(c) Treba utvrditi da električni ventilatori ne rade.

(d) Stakla i pomični krov vozila moraju biti zatvoreni.

2.5. Gume

2.5.1. Općenito

Na ispitno vozilo treba ugraditi četiri istovrsne gume istoga tipa i iste skupine. U slučaju guma s indeksom nosivosti većim od 121 i koje nisu predviđene za dvojnu ugradbu, dvije od tih guma istoga tipa i iste skupine moraju se ugraditi na stražnju osovinu ispitnoga vozila; na prednju osovinu moraju se ugraditi gume veličine koja odgovara opterećenju osovine i koje su obrađene na najmanju dopuštenu dubinu profila, kako bi se, uz očuvanje dostatne razine sigurnosti, čim bolje smanjio utjecaj buke od kotrljanja guma. Zimske gume, koje u nekim državama članicama radi boljega prianjanja mogu biti opremljene s čavlima, moraju se ispitati bez tih čavala. Gume s posebnim zahtjevima za ugradbu moraju biti ispitane sukladno tim zahtjevima (npr. smjer vrtnje). Prije početka vožnje, gume moraju imati punu dubinu žljebova gaznog sloja.

Gume treba ispitati na naplatcima koje dopušta proizvođač gume.

2.5.2. Opterećenja guma

Ispitno opterećenje Qt mora za svaku gumu na ispitnom vozilu iznositi 50% do 90% referentnog opterećenja Qr, dok prosječno ispitno opterećenje Qt,avr mora za sve gume iznositi 75% ± 5% referentnog opterećenja Qr.

Opterećenje Qr odgovara za sve gume referentnoj najvećoj masi, koja je određena s indeksom nosivosti gume. Kad se indeks nosivosti sastoji od dva broja, odijeljena kosom crtom (/), treba poštivati prvi broj.

2.5.3. Tlak u gumama

Svaka guma, ugrađena na ispitnom vozilu, mora imati ispitni tlak Pt, koji nije veći od referentnoga tlaka Pr i koji je unutar sljedećih graničnih vrijednosti:

gdje je Pr tlak, koji odgovara indeksu tlaka, označenom na bočnoj stijenci gume.

Kod guma razreda C1 je referentni tlak Pr za »uobičajene« gume 250 kPa, za »ojačane« gume pa 290 kPa; najmanji ispitni tlak Pt mora iznositi 150 kPa.

2.5.4. Pripreme prije ispitivanja

Prije ispitivanja gume moraju biti »izvožene« radi odstranjivanja nakupljenoga materijala ili ostataka oblikovanja s gazne površine. Za to je uobičajeno potrebno približno 100 km uobičajene uporabe na cesti.

Gume treba ugraditi na ispitno vozilo u istom smjeru kotrljanja, koji su imale pri »izvoženju«.

Prije ispitivanja, gume treba zagrijati vožnjom pod ispitnim uvjetima.

3. POSTUPAK ISPITIVANJA

3.1. Opći uvjeti

Pri svim mjerenjima vozilo treba voditi po ispitnoj stazi (AA´ do BB´) tako, da je uzdužna središnja ravnina vozila čim bliže crti CC´.

Kad prednji dio ispitnog vozila dođe do crte AA´, vozač mora postaviti ručicu mjenjača u neutralni položaj i isključiti motor. Ako ispitno vozilo proizvodi neuobičajenu buku (npr. ventilator, samozapaljenje), ispitivanje treba ponoviti.

3.2. Vrsta i broj mjerenja

Najvišu razinu zvuka, izražena u decibelima i utvrđena s frekventnim filtrom A (dB(A)), treba mjeriti do prve decimale pri gibanju vozila u praznom hodu između crta AA´ i BB´ (slika 1 – prednji dio vozila na crti AA´, zadnji dio vozila na crti BB´). Ta je vrijednost rezultat mjerenja.

Na svakoj strani ispitnog vozila treba izvršiti sva četiri mjerenja pri ispitnim brzinama manjim od referentne brzine, propisane u točki 4.1 i sva četiri mjerenja pri ispitnim brzinama većim od referentne brzine. Brzine moraju biti približno ravnomjerno raspoređene u rasponu brzina, određenom u točki 3.3.

3.3. Ispitne brzine

Brzine ispitnog vozila moraju biti u sljedećem rasponu:

(i) od 70 km/h do 90 km/h za gume razreda C1 i C2;

(ii) od 60 km/h do 80 km/h za gume razreda C3.

4. Tumačenje rezultata

Mjerenje ne vrijedi ako je između najveće vrijednosti i ostalih vrijednosti zabilježena neuobičajena razlika.

4.1. Određivanje rezultata ispitivanja

Referentna brzina Vref upotrijebljena za određivanje konačnoga rezultata je:

(i) 80 km/h za gume razreda C1 i C2;

(ii) 70 km/h za gume C3.

4.2. Regresijska analiza mjerenja buke

Razina buke guma pri kotrljanju (bez ispravka temperature) LR u dB(A) određuje se sa regresijskom analizom prema sljedećoj formuli:

gdje je:

= srednja vrijednost izmjerenih razina buke Li

u dB(A):


n = broj mjerenja (n
³ 16),

je srednja vrijednost logaritama brzine vi:

               

s

vi = Ig (vi/vref)

a = nagib regresijske crte u dB(A):

4.3. Ispravak temperature

Za gume razreda C2, konačni rezultat treba svesti na referentnu temperaturu ispitne površine href primjenom ispravljene temperature prema sljedećoj formuli:

gdje je izmjerena temperatura ispitne površine,

° C.

Za gume razreda C1, koeficijent K iznosi – 0,03 dB(A)/°C ako je i – 0,06 dB(A)/°C ako je .

Za gume razreda C2 koeficijent K iznosi – 0,02 dB(A)°C.

Ako odstupanja izmjerene temperature ispitne površine pri svim mjerenjima, potrebnim za određivanje razine buke jednoga kompleta guma, nisu veća od 5°C, ispravak temperature prema opisanom postupku može se izvršiti samo na zadnju zabilježenu vrijednost razine buke od kotrljanja guma, pri čemu treba upotrijebiti aritmetičku sredinu izmjerenih temperatura. U protivnom, treba ispraviti svaku izmjerenu vrijednost buke Li uporabom temperature izmjerene za vrijeme mjerenja buke.

Za gume razreda C3 ne vrši se ispravak temperature.

4.4. Radi uzimanja u obzir možebitne netočnosti mjerila, treba rezultate iz točke 4.3 umanjiti za 1 dB(A).

4.5. Konačni rezultat razine buke guma s ispravkom temperature u dB(A) treba zaokružiti na najmanju cijelu nižu vrijednost.

 

Slika 1.
P
oložaj mikrofona pri mjerenju

Dodatak 2.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izvještaj o ispitivanju mora uključivati sljedeće podatke:

(a)  vremenske uvjete, uključujući temperaturu zraka i ispitne površine za svako ispitivanje

(b) datum i postupak provjere sukladnosti ispitne površine s normom ISO 10844:1994,

(c) širinu ispitnog naplatka

(d) podatke o gumi: proizvođač, zaštitni znak, trgovačka oznaka, veličina, indeks nosivosti, referentni tlak

(e) opis ispitnoga vozila i razmak osovina

(f) ispitno opterećenje gume Qt, izraženo u N i postotak referentnog opterećenja Qr za svaku ispitanu gumu, poprečno ispitno opterećenje Qt,avr izraženo u N i u postocima referentnog opterećenja Qr

(g) tlak u hladnim gumama u kPa za svaku ispitanu gumu

(h) ispitne brzine, kad vozilo prelazi crtu PP´

(i) najviše razine buke, određene s filtrom A za svaki ispitni ciklus i za svaki mikrofon

(j) rezultat ispitivanja LR: razina buke, s ispravkom temperature (kad je promjenjivo), određena s filtrom A u decibelima, pri referentnoj brzini, zaokroženo na najbliži niži cijeli broj

(k) nagib pravca regresije.

PRILOG VI.

SPECIFIKACIJE ZA ISPITNI POLIGON

1. UVOD

Ovaj prilog opisuje zahtjeve za fizikalne značajke i geometriju staze za ispitivanje. Ovi zahtjevi, koji se temelje na posebnoj normi2, opisuju zahtijevane fizikalne značajke i postupke ispitivanja tih značajka.

_________
2 ISO 10844: 1994 Ako ISO bude definirao drukčiju ispitnu površinu, odgovarajuća norma bit će u skladu s tim izmijenjena.

 

2. ZAHTIJEVANE ZNAČAJKE POVRŠINE

Smatra se da je površina sukladna toj normi ako su tekstura i sadržaj šupljina ili izmjereni koeficijent apsorpcije zvuka zadovoljavali sve zahtjeve iz točaka 2.1 do 2.4 i ako su zadovoljeni projektni zahtjevi iz točke 3.2.

2.1. Sadržaj zaostalih šupljina

Sadržaj zaostalih šupljina (VC) u asfaltnom sloju ne smije biti veći od 8%. Za postupak mjerenja vidi, točku 4.1.

2.2. Koeficijent apsorpcije zvuka

Ako površina ne zadovolji s obzirom na sadržaj zaostalih šupljina, ista se može prihvatiti samo ako je koeficijent apsorbcije zvuka a £ 0,10. Za postupak mjerenja, vidjeti točku 4.2. Zahtjevi iz točaka 2.1. i 2.2. zadovoljeni su, također, ako je izmjeren samo koeficijent apsorbcije zvuka i ako iznosi a £ 0,10.

Napomena: Najvažnija je značajka apsorpcija zvuka iako graditelji cesta kao najvažniju značajku prihvaćaju sadržaj zaostalih šupljina. Međutim, apsorpcija zvuka iziskuje mjerenje samo ako površina ne zadovoljava zahtjeve s obzirom na sadržaj zaostalih šupljina. To je opravdano zato što je sadržaj zaostalih šupljina povezan s visokom nesigurnošću u smislu mjerenja i relevantnosti te bi površine mogle biti odbijene kao nekvalitetne ako se mjerenje izvodi samo u smislu sadržaja zaostalih šupljina.

2.3. Dubina teksture

Dubina teksture površine (TD ) mjerena volumetrijskom metodom (vidjeti točku 4.3) treba biti:

TD ³ 0,4 mm.

2.4. Homogenost površine

Potrebno je poduzeti sve moguće mjere za osiguravanje što bolje homogenosti površine u zoni staze za ispitivanje. U navedeno su svakako uključeni hrapavost i sadržaj šupljina, ali treba imati u vidu da ako je prilikom procesa izvedbe završne obrade završnog sloja valjanjem došlo do neujednačenosti na površini, tekstura površina može biti drukčija i neujednačena što može izazvati neželjeni udarni zvuk.

2.5. Periodičnost ispitivanja

U cilju provjere zadržava li površina sukladnost s obzirom na zahtjeve hrapavosti i sadržaj šupljina navedenih u ovom dodatku, mora se provoditi periodično ispitivanja površine u ovim vremenskim razmacima:

a)Za sadržaj zaostalih šupljina (VC) ili apsorpcije  zvuka:

• kad je površina nova,

ako površina zadovoljava zahtjeve kao kad je nova, nije potrebno daljnje ispitivanje. Ako ne zadovoljava kao kad je nova, ono se može provesti kasnije s obzirom da površine s vremenom stvrdnjavaju i postaju kompaktnije.

b) Za hrapavost (TD)

• kad je površina nova,

• kad se buka počne ispitivati (napomena: ne prije četiri tjedna nakon nanošenja završnog sloja)

• nakon toga, svakih dvanaest mjeseci.

3. PROJEKTIRANJE ISPITNE POVRŠINE

3.1. Površina

Pri projektiranju staze za ispitivanje važno je, kao najmanje što se zahtijeva, osigurati da područje staze za ispitivanje po kojem voze vozila bude završno obrađeno propisanim materijalom i s prihvatljivim dimenzijama staze, koje omogućavaju sigurnu i primjenjivu vožnju. Zbog toga se zahtijeva da širina pristupnog puta bude barem 3,00 m i da se pristupni put produljuje po 10,00 m s obje strane poligona, tj. iza crta označenih s AA i BB. Na slici 1. tlocrtno su prikazani geometrija i dimenzije odgovarajućeg ispitnog poligona sa označenom najmanjom površinom koja se mora završno obraditi s materijalom propisanim za stazu za ispitivanje. U skladu s točkom 3.2 dodatka 1. priloga V., mjerenja razine buke provodi se sa obje strane vozila. To se može izvesti tako da se postave dva mikrofona (po jedan sa svake strane staze) te da pri mjerenju vozilo vozi u jednom smjeru, ili da se postavi samo jedan mikrofon na jednoj strani staze, dok vozilo vozi u dva smjera. Ukoliko se primijeni druga metoda mjerenja, tada se ne postavljaju posebni zahtjevi za stranu ispitne staze na kojoj nema mikrofona.

Slika 1.
Z
ahtjevi za ispitni poligon

3.2. Projekt i izvedba površine

3.2.1. Osnovni projektni zahtjevi

Ispitna površina mora ispunjavati četiri zahtjeva pri projektiranju:

3.2.1.1. Ona se mora izvesti asfalt betonom.

3.2.1.2. Najveće zrno granulometrijskog sastava mora biti 8 mm (dopušteno odstupanje je od 6,3 mm do 10,00 mm).

3.2.1.3. Najmanja debljina sloja asfalt betona mora biti ³ 30 mm.

3.2.1.4. Vezivo se mora izvesti čistim nemodificiranim bitumenom.

3.2.2. Smjernice za projektiranje

Kao smjernica za izvoditelja površine, krivulja granulometrijskog sastava agregata koja može dati tražene značajke prikazane na slici 2. U tablici br.1 dodatno su prikazane neke smjernice koje omogućavaju postizavanje poželjne teksture i trajnosti. Krivulja granulometrijskog sastava izražena je ovom formulom:

P (% prolaza) = 100 x ( d/dmax )1/2

u kojoj je:

d = kvadratni otvor sita izražen u mm

dmax= 8 mm za srednju krivulju

dmax = 10 mm za krivulju s gornjom granicom odstupanja

dmax= 6,3 mm za krivulju s donjom granicom odstupanja


Slika br. 2
Krivulja granulometrijskog sastava agregata u mješavini asfalt betona s odstupanjima

Uz navedeno, daju se još sljedeće preporuke:

a)  Frakcija pijeska (0,063 mm < veličina kvadratnog otvora sita < 2 mm) mora sadržavati ne više od 45% prirodnog pijeska i barem 45% drobljenog pijeska.

b) Nosivi sloj mora osigurati dobru stabilnost i ujednačenost u skladu s dobrim pravilima graditelja cesta.

c) Kameni dio agregata (100% drobljen) mora biti od materijala otpornog na drobljenje.

d) Kameni dio agregata koji se upotrebljava u mješavini mora se isprati.

e) Na završnu površinu ne smije se dodavati pijesak.

f) Tvrdoća veziva izražena kroz PEN-vrijednost mora biti 40–60, 60 – 80 ili čak 80 – 100 ovisno o lokalnim klimatskim uvjetima. Pravilo je da se mora upotrijebljavati što tvrđe vezivo prema pravilu struke.

g) Temperaturu smjese prije valjanja treba izabrati tako da se valjanjem tijekom izvedbe postigne zahtijevana poroznost (sadržaj šupljina). U nastojanju za povećanjem vjerojatnosti zadovoljavanja zahtjeva iz točaka 2.1 do 2.4, mora se analizirati kompaktnost ne samo kroz ispravan izbor temperature mješavine, već i kroz odgovarajući broj prolazaka valjka te kroz izbor valjka.

 

Tablica br. 1: Smjernice za projektiranje

 

Preporučene vrijednosti

Dopuštena odstupanja

 

U ukupnoj masi mješavine

U masi agregata

Masa kamena, kvadratni otvor sita (SM) >2mm

47,6%

50,5%

± 5

Masa pijeska 0,063< SM <2mm

38,0%

40,2%

± 5

Masa punila (filera) SM <0,063mm

8,8%

9,3%

± 2

Masa bitumena

5,8%

/

± 0,5

Najveća veličina zrna agregata

8 mm

6,3 - 10

Tvrdoća veziva

( vidi stavak3.2.2. f.)

/

Vrijednost poliranosti VPK

>50

/

Zgušnjavanje prema metodi zgušnjavanja po Marshallu

98%

/

 

4. POSTUPAK ISPITIVANJA

4.1. Mjerenje sadržaja zaostalih šupljina

Za potrebe ovoga mjerenja treba uzeti uzorke jezgre sloja asfalta iz četiri različita mjesta na stazi za ispitivanje, jednako raspoređena u zoni ispitivanja između crta AA i BB (vidi sliku 1.). Radi izbjegavanja nehomogenosti i neravnina na putanji kotača, uzorke ne bi trebalo uzimati u zoni putanja kotača već u njezinoj blizini. Najmanje dva uzorka treba uzeti u blizini putanje kotača i jedan uzorak (najmanje) na sredini razmaka između putanja kotača i položaja obaju mikrofona.

Ako postoji sumnja da nisu ispunjeni uvjeti homogenosti površine (vidi točku 2.4), uzorci se moraju uzeti iz više mjesta na ispitnoj površini.

Sadržaj zaostalih šupljina treba odrediti za svaki uzorak, zatim se mora izračunati srednja vrijednost svih uzoraka i usporediti sa zahtjevima iz točke 2.1. Osim toga, nijedan pojedinačni uzorak ne smije imati sadržaj šupljina veći od 10%.

Projektant ispitne površine treba imati u vidu problem koji se može javiti ako se ispitna površina zagrijava cijevima ili žičanim električnim grijačima, i ako uzorke treba uzeti iz toga dijela površine. Takve instalacije treba pažljivo projektirati s obzirom na mjesta budućih uzimanja uzoraka. Preporučuje se ostaviti nekoliko mjesta površina 200 x 300 mm na kojima nema cijevi niti električnih grijača ili na kojima su oni postavljeni dovoljno duboko da se ne mogu oštetiti pri uzimanju uzoraka iz završnog sloja.

4.2. Koeficijent apsorpcije zvuka

Koeficijent apsorpcije zvuka (uobičajeno rasprostiranje) mora se mjeriti metodom određivanja impedance s cijevi prema postupku koji je dan u ISO 10534-1: »Akustika – Određivanje koeficijenta apsorpcije zvuka i impedance metodom s cijevi«

Isti zahtjevi za uzorke za ispitivanja vrijede kao i kod određivanja sadržaja zaostalih šupljina (vidi točku 4.1). Apsorpciju zvuka treba mjeriti u rasponu između 400 Hz i 800 Hz i u rasponu između 800 Hz i 1 600 Hz (najmanje u sredini frekvencija pojasa treće oktave) te treba odrediti najveće vrijednosti kod oba raspona tih frekvencija. Nakon toga, treba za konačan rezultat izračunati srednju vrijednost tih vrijednosti na svim uzorcima.

4.3. Volumetrijsko mjerenje makroteksture

Za potrebe navedene norme, mjerenja dubine teksture moraju se provesti najmanje na 10 mjesta nasumce raspoređenih duž putanje kotača te dobivenu srednju vrijednost usporediti s propisanom najmanjom dubinom teksture. Za opis postupka, vidi normu

ISO 10844 : 1994.

5. OTPORNOST NA STARENJE I ODRŽAVANJE

5.1. Utjecaj starenja

Slično kao kod drugih cestovnih površina, treba očekivati da se razina buke od kotrljanja guma izmjerena na ispitnoj površini može lagano povećati u razdoblju od prvih 6 do 12 mjeseci nakon izrade.

Površina neće postići propisane značajke prije četiri mjeseca od njezine izrade. Utjecaj starenja na buku pri vožnji od teretnih vozila općenito je manji nego od osobnih automobila.

Otpornost na starenje uglavnom je određena s poliranjem i sabijanjem koje prave vozila vožnjom po toj površini. To se mora redovno provjeravati u skladu s točkom 2.5.

5.2. Održavanje ispitne površine

S površine staze moraju se odstraniti kamenčići ili prašina koji bi mogli značajno smanjiti stvarnu hrapavost. U državama sa zimskim podnebljem se za odstranjivanje leda često upotrebljava sol za posipavanje. Sol može privremeno ili čak trajno izmijeniti površinu tako da poveća buku, i zato nije preporučljiva.

5.3. Popravljanje ispitne površine

Kad treba popraviti ispitnu površino, u pravilu je potrebno popravljati samo stazu za ispitivanje (širine 3 m, vidi sliku br. 1.) po kojoj voze vozila, pod uvjetom da preostala ispitna površina zadovoljava zahtjeve za sadržaj zaostalih šupljina ili apsorpcije zvuka, kad se izvrši njihovo mjerenje.

6.1. DOKUMENTACIJA O STAZI ZA ISPITIVANJE

Sljedeći podaci moraju biti navedeni u dokumentu koji opisuje ispitnu površinu:

6.1.1. položaj (lokacija) ispitne površine

6.1.2. tip veziva, tvrdoća veziva, tip agregata, najveća teorijska gustoća asfalt betona (DR), debljina nosivog sloja i krivulja granulacije određeni na uzorcima iz ispitne staze

6.1.3. postupak valjanja (npr. tip valjka, masa valjka, broj prolaza)

6.1.4. temperatura mješavine, temperatura okolnog zraka i brzina vjetra za vrijeme asfaltiranja

6.1.5. datum kada je nanesen i uvaljan završni sloj.

6.1.6. Svi ili najmanje posljednji rezultat ispitivanja koji sadrži:

6.1.6.1. sadržaj šupljina svakog pojedinog uzorka

6.1.6.2. mjesta na ispitnoj površini iz kojih su uzeti uzorci za mjerenje šupljina

6.1.6.3. koeficijent apsorpcije zvuka svakog uzorka (ako je mjeren). Navesti rezultate za svaki uzorak i za svaki raspon frekvencija te ukupnu srednju vrijednost.

6.1.6.4. mjesta na ispitnoj površini iz kojih su uzeti uzorci za mjerenje apsorpcije zvuka

6.1.6.5. dubinu teksture, uključujući broj ispitivanja i standardno odstupanje

6.1.6.6. ustanovu odgovornu za ispitivanja prema točkama 6.1.6.1 i 6.1.6.2 i tip ispitne opreme

6.1.6.7. datum ispitivanja i datum kada su uzeti uzorci iz staze za ispitivanje

6.2. dokumentaciju o ispitivanjima buke vozila provedenih na ispitnoj stazi

U dokumentaciji koja opisuje ispitivanja buke vozila mora se navesti jesu li zadovoljeni svi zahtjevi ove norme, ili nisu. Pritom se mora pozvati na dokument u skladu s točkom 6.1, u kojem su opisani rezultati koji to potvrđuju.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije guma za motorna i priključna vozila i njihovu ugradbu TPV 146 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !