Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari TPV 156 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari TPV 156 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2376

Na temelju članka 275.L108772 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 115/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI TPV 156 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za motorna vozila kategorije N i priključna vozila kategorije O(1 ) koja su namijenjena za prijevoz opasnih tvari(2 ).

Prijevoz u smislu ovog pravilnika je svaki prijevoz koji se obavlja dijelom ili u cijelosti na javnim cestama, uključujući utovarivanje i istovarivanje. On ne uključuje prijevoz koji se obavlja isključivo u unutarnjim zatvorenim prostorima.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na prijevoz opasnih tvari navedeni su u točki 4. priloga I., a postupak homologacije u točkama 1., 2. i 3. priloga II. ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji prema obrascu u prilogu II, dodatak 2. ovoga pravilnika za tip vozila s obzirom na prijevoz opasnih tvari ako taj tip zadovoljava zahtjeve iz točke 4. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija ili uporaba vozila s obzirom na prijevoz opasnih tvari ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom potrebnom za izvođenje ispitivanja navedenih u točki 4. priloga I. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII./1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja navedenih u točki 4. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji vozila za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove posebne konstrukcijske značajkeL108774« (»Narodne novine« br. 58/00, 123/00 i 103/01).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/11
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc.
Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

__________
1 Definicija vozila je određena u članku 4.L108775 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

 2 Opasna tvar je tvar prema definiciji u članku 2.L108777 Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93 i 151/03).

PRILOG I.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE, RAZREDBA I ZAHTJEVI

1. PODRUČJE PRIMJENE

1.1. Ovaj se pravilnik odnosi na sva vozila, bilo potpuna (npr. u jednom stupnju proizvedena dostavna vozila, teretna vozila, prikolice), nepotpuna (npr. podvozje s kabinom, podvozje prikolice) ili dovršena vozila (npr. podvozje s kabinom opremljeno s nadogradnjom) koja su namijenjena za prijevoz opasnih tvari.

2. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika:

2.1. »tip vozila« označava vozila koje se ne razlikuju po:

– proizvođaču

– proizvođačevoj oznaci tipa

– kategoriji

– bitnim elementima izrade i konstrukcije s obzirom na »tehničke odredbe« iz Dopune B.2 Dodatka B Sporazuma ADR.

3. RAZREDBA VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

3.1. Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari razvrstavana su u skladu s rubnim brojem 220 301 priloga B. Sporazuma ADR u sljedeće tipove:

3.1.1. EX/II za vozila namijenjena za prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta tipa II.

3.1.2. EX/III za vozila namijenjena za prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta tipa III.

3.1.3. FL za vozila namijenjena za prijevoz tekućina čija točka paljenja ne prelazi 61 0C ili zapaljivih plinova u kontejnerskim spremnicima kapaciteta većeg od 3 000 litara, učvršćenim spremnicima ili izgradivim spremnicima i za baterijska vozila kapaciteta većeg od 1 000 litara namijenjena za prijevoz zapaljivih plinova.

3.1.4. OX za vozila namijenjena za prijevoz tvari razreda 5.1, rubni broj 2501, točka 1(a), u kontejnerskim spremnicima kapaciteta većeg od 3 000 litara, učvršćenim spremnicima ili izgradivim spremnicima

3.1.5. AT za vozila, osim tipova FL i OX, namijenjena za prijevoz opasnih tvari razreda u kontejnerskim spremnicima kapaciteta većeg od 3 000 litara, učvršćenim spremnicima ili izgradivim spremnicima i za baterijska vozila kapaciteta većeg od 1 000 litara, osim tipa FL.

4. ZAHTJEVI

Zahtjevi koji se odnose na izradu vozila namijenjenih za cestovni prijevoz opasnih tvari, uključujući tu odredbe za njihovu homologaciju, po potrebi, i koji su određeni u rubnim brojevima 220 500 do 220 540 priloga B. Sporazuma ADR, moraju biti ispunjeni.

PRILOG II.

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila koje je namijenjeno za prijevoz opasnih tvari u skladu s odredbama u članku 6., odnosno članku 7. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila mora podnijeti proizvođač vozila.

1.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1. priloga I.

1.3. Vozilo ili vozila, sa značajkama opisanima u prilogu II. dodatak 1. ovoga pravilnika, izabrana uz suglasnost tehničke službe odgovorne za provedbu homologacijskih ispitivanja ili provjera da predstavljaju tip vozila koji treba homologirati, mora biti dostavljeno toj tehničkoj službi.

2. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE

2.1. Ako vozilo zadovoljava ogovarajuće zahtjeve, mora biti dodijeljena homologacija u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2.2. Obrazac za certifikat o homologaciji prikazan je u dodatku 2. priloga I.

2.3. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj sukladno dodatku VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti homologacijski broj ne smije se dodijeliti kakvomu drugom tipu vozila.

3. PREINAKE TIPA VOZILA I IZMJENE/DOPUNE HOMOLOGACIJE

3.1. Za preinake tipa vozila koji je homologiran sukladno s ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe iz članka 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Može se provesti djelomično ispitivanje u svezi s preinakama, o čemu odlučuje tehnička služba.

4. SUKLADNOST PROIZVODNJE

4.1. Opći zahtjevi za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje određeni su u člancima 29. do 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. .................

prema prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila*  (Smjernica 70/156/EEC ) za homologaciju tipa vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari cestama

 

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):...

0.2. Tip:......................................................

0.2.1. Trgovački naziv(nazivi) (ako je primjenjivo):

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b) (1):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (c):.............................

0.4.1. Razredba s obzirom na opasnost tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno:

0.5. Naziv i adresa proizvođača:..................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.6. Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (e) (kg, mm)

2.8. Najveća tehnički dopuštena ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.9. Najveća tehnički dopuštena masa na svakoj osovini:

2.10. Najveća tehnički dopušteno opterećenje/masa na svakoj grupi osovina:

3. POGONSKI MOTOR (q)

3.2. Motor s unutarnjim izgaranjem

3.2.2. Gorivo: dizelsko gorivo/benzin/ukapljeni naftni plin/prirodni plin/etanol ()

3.2.3.1. Glavni spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.1.2. Crteži i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje:............................................................

3.2.3.1.3. Crteži koji jasno prikazuju položaj spremnika u vozilu:

3.2.3.2. Dodatni spremnik (spremnici) goriva

3.2.3.2.2. Crteži i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje:............................................................

3.2.3.2.3. Crteži koji jasno prikazuju položaj spremnika u vozilu:

8. SUSTAV KOČENJA

8.5. Protublokirajući kočni sustav: da/ne/po izboru (1)

8.5.1. Za vozila opremljena protublokirajućim kočnim sustavom, opis rada sustava (uključujući elektroničke dijelove), električna blok shema, crtež hidrauličnog i zračnog razvoda:.............

8.9. Kratak opis sustava kočenja (sukladno točki 1.6 dopune dodatka 1. priloga lX. Pravilnika TPV 109):

8.11. Podaci o tipu sustava trajnog kočenja:..

9. NADOGRADNJA

9.1. Tip nadogradnje:..................................

9.2. Materijali i konstrukcija:.......................

12. RAZNO

12.6. Ograničivači brzine (Pravilnik TPV 147)

12.6.1. Proizvođač(proizvođači):......................

12.6.2. Tip(tipovi):...........................................

12.6.3. Broj(brojevi) europske homologacije, ako postoji:

14. POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA
NAMIJENJENA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

14.1. Električna oprema sukladno ADR-Sporazumu

14.1.1. Zaštita električnih vodova od pregrijavanja:

14.1.2. Tip prekidača strujnog kruga:...............

14.1.3. Tip i način rada glavne sklopke akumulatora:

14.1.4. Opis i položaj sigurnosne pregrade za tahograf:

14.1.5. Opis električne instalacije koja je stalno pod naponom. Treba navesti primijenjenu normu

14.1.6. Izvedba i zaštita električne instalacije iza prostora za vozača:

14.2. Zaštita od opasnosti požara

14.2.1. Tip teško zapaljivih materijala u prostoru za vozača:

14.2.2. Tip toplinske zaštite iza prostora za vozača (ako postoji):

14.2.3. Smještaj i toplinska zaštita motora:........

14.2.4. Smještaj i toplinska zaštita ispušnog sustava:

14.2.5. Tip i konstrukcija toplinske zaštite sustava trajnog kočenja:

14.2.6. Tip, konstrukcija i položaj grijača s vlastitim unutarnjim izgaranjem:

14.3. Posebni zahtjevi za nadogradnju, ako postoji, sukladno ADR-Sporazumu

14.3.1. Opis primijenjenih mjera radi sukladnosti sa zahtjevima za vozila tipova EX/II i EX/III:

14.3.2. U slučaju vozila tipa EX/III, otpornost protiv topline izvana:

_________
* Broj točaka i napomene, upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenama navedenima u prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozilaL108779 (»NN« br. 115/04; Smjernica 70/156/EEC). Točke koje se ne primjenjuju u ovom pravilniku su ispuštene.

 1 Prekrižiti što se ne primjenjuje

 

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

najveći format: A4 (210 x 297 mm)

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:                   

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela /zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 98/91/EC o motornim vozilima namijenjenima za cestovni prijevoz opasnih tvari

Broj homologacije:.................................................

Razlog za izmjenu/dopunu:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Tip:......................................................

0.2.1. Trgovački naziv(nazivi) (ako je primjenjivo):

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/ zasebnoj tehničkoj jedinici (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (3):.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:..................

............................................................

Naziv i adresa proizvođača završne proizvodne faze vozila:

............................................................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:...............

4. Broj izvještaja o ispitivanju...................

5. Možebitne napomene: vidi dopunu

6. Mjesto.................................................

7. Datum:.................................................

8. Potpis:.................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev.

 

Dopuna

certifikatu o homologaciji br. ................

za vozilo namijenjeno za cestovni prijevoz opasnih tvari koji
se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na Smjernicu
98/91/EC

1. DODATNI PODACI

1.1. Razredba u skladu s točkom 3. priloga l.:

1.2. Kratak opis tipa vozila s obzirom na njegovu konstrukciju, dimenzije i upotrijebljene materijale:

............................................................

............................................................

............................................................

1.3. Mjesto ugradbe pogonskog motora (za tipove EX/II i EX/III uključujući položaj ispred prostora za teret ili ispod prostora za teret):

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

5. Napomene:..........................................

............................................................

............................................................

............................................................

_________
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2)  Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom ´?´ (npr. ABC??123???).

(3) Prema definiciji u prilogu II. A Smjernice 70/156/EEC.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari TPV 156 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !