Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M i N s obzirom na naprave za vuču TPV 127 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M i N s obzirom na naprave za vuču TPV 127 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2370

Na temelju članka 275.L108739 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M I N S OBZIROM NA NAPRAVE ZA VUČU TPV 127 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na naprave za vuču.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na naprave za vuču navedeni su u prilogu II., a postupak homologacije u prilogu I. ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji prema obrascu u dodatku 2. priloga I. za tip vozila s obzirom na naprave za vuču ako taj tip zadovoljava zahtjeve iz priloga II. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija ili uporaba vozila s obzirom na naprave za vuču ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom za ispitivanje navedeno u prilogu II. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme Vll/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metode ispitivanja iz priloga II. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/12
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr
. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 

___________
(1) Definicija vozila je određena u članku 4.L108741 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I.

OPĆE ODREDBE O HOMOLOGACIJI

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1.1. Zahtjev za homologaciju ili nacionalnu homologaciju u skladu s odredbama u članku 6. odnosno članku 7. Pravilnika o homologaciji tipa motornog vozila, za određeni tip vozila s obzirom na njegovu napravu za vuču mora podnijeti proizvođač.

1.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1. priloga l. ovog pravilnika.

1.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja mora biti dostavljeno:

1.3.1. vozilo koje je mjerodavni primjerak tipa vozila koji treba homologirati.

2. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE

2.1. Ako vozilo zadovoljava odgovarajuće zahtjeve, mora biti dodijeljena homologacija u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2.2. Obrazac za certifikat o homologaciji prikazan je u dodatku 2. priloga l. ovog pravilnika.

2.3. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj u skladu s prilogom Vll. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti broj homologacije ne smije se dodijeliti kakvomu drugom tipu vozila.

3. PREINAKE TIPA VOZILA I IZMJENA/DOPUNA HOMOLOGACIJE

3.1. Za preinake tipa vozila koji je homologiran u skladu s ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe iz članka 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

4. SUKLADNOST PROIZVODNJE

4.1. Opći zahtjevi za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje određeni su u člancima 29. do 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ….

prema prilogu l. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila*  (Smjernica 70/156/EEC) za homologaciju vozila s obzirom na napravu za vuču – Pravilnik TPV 127 (Smjernica 77/389/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC).

 

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip i trgovačka oznaka (oznake):...............

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (c):..................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.8. Adresa (adrese) tvornice (tvornica) za sklapanje:

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

2. MJERE I MASE VOZILA (e) (mm, kg) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.8. Najveća tehnički dopuštena ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.11.5. Vozilo je/nije(1) predviđeno za vuču tereta (točka 1.2 dodatka ll. pravilnika TPV 129)

4. RAZNO

12.3. Vučna spojnica(spojnice)

12.3.1. Sprijeda: kuka/uška/drugo (1)

12.3.2. Odostraga: kuka/uška/ništa (1)

12.3.3. Crtež ili fotografija podvozja/mjesta na nadogradnji koji prikazuju položaj, konstrukciju i ugradbu vučne spojnice (spojnica):

__________
* Broj točaka i napomene, upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenama navedenima u dodatku I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozilaL108743 (»NN« br. 115/04; Smjernica 70/156/EEC). Točke koje se ne primjenjuju u ovom pravilniku su ispuštene.
(
1) Nepotrebno prekrižiti

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

tipa vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice(1) – Smjernica 77/389/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice …/…/EC.

Broj homologacije:.................................................

Razlog izmjene/dopune:..........................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip i trgovačka oznaka:..............................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Položaj te oznake:.....................................

0.4. kategorija vozila (1) (3):..............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. Za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, mjesto i način postavljanja oznake homologacije:

0.8. Adresa (adrese) tvornice (tvornica) koja(e) sastavljaju vozilo:

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju.........................

5. Napomene: vidi dopunu

6. Mjesto......................................................

7. Datum:......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju za homologaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev.

DOPUNA

certifikatu o homologaciji br. …….

koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na Smjernicu 77/389/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC.

1. DODATNI PODACI

1.1. Mjesto postavljanja

1.2. Način pričvršćivanja:.................................

5. Napomene:...............................................

___________
(2) Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na koje se odnosi certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom ´?´ (npr. ABC??123???).
(3) Prema definicijama u prilogu II. Smjernice 70/156/EEC.

PRILOG II.

NAPRAVE ZA VUČU MOTORNIH VOZILA

1. Broj

1.1. Sva motorna vozila moraju imati na prednjem dijelu ugrađenu posebnu napravu za vuču, na koju se lako može pričvrstiti vezni dio, kao npr. šipka za vuču ili uže za vuču.

1.2. Vozila kategorije M1 – prema definiciji u prilogu II. A Pravilnika – osim vozila, koja nisu prikladna za vuču tereta, moraju imati vučnu napravu ugrađenu na stražnjem dijelu.

2. Čvrstoća (nosivost)

2.1. Svaka posebna naprava za vuču koja je ugrađena na vozilu mora moći izdržati vlačnu ili tlačnu statičku silu, koja je jednaka najmanje polovini najveće dopuštene ukupne mase vozila na kojem je ugrađena, bez vučenog tereta.

 
zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M i N s obzirom na naprave za vuču TPV 127 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !