Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihove mase i dimenzije TPV 144 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
161 19.11.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihove mase i dimenzije TPV 144 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2829

Na temelju članka 275.L111251 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA NJIHOVE MASE I DIMENZIJE TPV 144
(
Izdanje 00) *

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije motornih vozila kategorije M1 s obzirom na njihove mase i dimenzije1.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za homologaciju tipa vozila prema zahtjevima ovoga pravilnika dani su u točki 3. priloga II., a postupak homologacije u prilogu I. ovoga pravilnika.

Prilozi I. i II. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipa vozila prema obrascu u dodatku 2. priloga I. ovoga pravilnika ako to vozilo zadovoljava zahtjeve iz točke 3. priloga II. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Vozila kategorije M1 mogu se homologirati, registrirati i stavljati u uporabu ako s obzirom na mase i dimenzije zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima iz ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme Vll/1 strojarskog smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz priloga II. ovoga pravilnika.

__________

* Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Smjernice Vijeća o masama i dimenzijama motornih vozila kategorije M1 92/21/EEC s uključenim izmjenama i dopunama u Smjernici Komisije 95/48/EC.

(1) Definicija vozila dana je u članku 4.L111253 Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila (“Narodne novine” br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II.A istoga pravilnika.

  

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/39

Urbroj: 558-04/13-04-1

Zagreb, 5. studenoga 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

OPĆI ZAHTJEVI ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa u skladu s člankom 6. Pravilnika o homologaciji tipa vozila za tip vozila kategorije M1 s obzirom na njegovu masu i dimenzije podnosi proizvođač vozila.

1.2. Obrazac za opisni dokument dan je u prilogu 1.

1.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja potrebno je dostaviti sljedeće:

1.3.1. vozilo uzorak koje predstavlja tip za koji je zatražena homologacija

2. Dodjeljivanje homologacije tipa vozila

2.1. Ako su zadovoljeni postavljeni zahtjevi, dodjeljuje se homologacija tipa u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2.2. Obrazac za certifikat o homologaciji tipa dan je u dodatku 2. priloga I.

2.3. Svakomu homologiranom tipu vozila dodjeljuje se homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ista država članica ne može dodijeliti isti homologacijski broj kojemu drugom tipu vozila.

3. Preinake tipa i izmjene/dopune homologacije

3.1. U slučaju preinaka tipa homologirana u skladu s ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

4. Sukladnost proizvodnje

4.1. Kao opće pravilo za uspostavljanje sukladnosti primjenjuju se odredbe navedene u člancima 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

 

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT(2) br. ...............

prema prilogu I. Smjernice Vijeća 70/156/EEZ o homologaciji tipa vozila s obzirom na mase i dimenzije

(Pravilnik TPV 144 - Smjernica 92/21/EEC prema
zadnjim izmjenama i dopunama

Smjernice 95/48/EC)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, moraju se dodati podaci o njihovim značajkama.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača)::...

0.2. Tip i trgovački naziv (nazivi):......................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (c):...................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.6. Mjesto i način postavljanja propisanih pločica proizvođača i mjesto VIN oznake:

0.6.1. Na podvozju:............................................

0.6.2. Na nadogradnji:.........................................

8.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila uzorka:.............

1.2. Crtež s dimenzijama cijelog vozila:..............

1.3. Broj osovina i kotača:................................

1.3.2. Broj i položaj upravljanih osovina:..............

1.3.3. Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.6. Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (e) (kg, mm) (po
potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1. Razmak/razmaci između osovina (pri punome opterećenju)(f):

_______

(2) Brojevi točaka i napomena upotrijebljenih u ovome opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenema navedenima u prilogu l. Smjernice 70/156/EEC. Ispuštene su točke koje se ne primjenjuju u ovome dokumentu.

 

2.3. Razmak (razmaci) između kotača i širina (širine) osovina

2.3.1. Razmak između kotača svake upravljane osovine (i):

2.3.2. Razmak između kotača ostalih osovina (i):...

2.4. Vanjske dimenzije vozila

2.4.1. Podvozje bez nadogradnje

2.4.1.1. Duljina (j):..................................................

2.4.1.2. Širina (k):....................................................

2.4.1.2.1Najveća dopuštena širina:.........................

2.4.1.3. Visina (u položaju vozila za vožnju) (l):........
(kod vozila s namještanjem razine navesti uobičajeni položaj za vožnju)

2.4.1.4. Prednji prepust (m):.....................................

2.4.1.5. Stražnji prepust (n):.....................................

2.4.1.5.1. Najveći dopušteni prepust na vučnoj spojnici (nd):

2.4.1.6. Zračnost od tla(prema definiciji u točki 4.5 dijela A. priloga II. Smjernice 70/156/EEZ)

2.4.1.6.1Između osovina:.......................................

2.4.2. Podvozje s nadogradnjom

2.4.2.1. Duljina (j):..................................................

2.4.2.2. Širina (k):....................................................

2.4.2.3. Visina (u položaju vozila za vožnju) (l):........

(kod vozila


s namještanjem razine navesti uobičajeni položaj za vožnju)

2.4.2.4. Prednji prepust (m):.....................................

2.4.2.5. Stražnji prepust (n):.....................................

2.4.2.5.1. Najveći dopušteni prepust na vučnoj spojnici (nb):

2.4.2.6. Razmak od tla (prema definiciji u točki 4.5. dijela A. priloga II. Smjernice 70/156/EEZ)

2.4.2.6.1. Između osovina:.....................................

2.6. Masa vozila s nadogradnjom ili masa podvozja s kabinom ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju (uključujući rashladne tekućine, maziva, gorivo, alat, zamjenski kotač, ako je ugrađen, i vozača (o) (najveća i najmanja):

2.6.1. Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici (najveća i najmanja):.................................................

2.8. Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.8.1. Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici(*):

2.9. Tehnički dopuštena najveća masa na svakoj osovini/skupini osovina i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnici prema podacima proizvođača:

2.11. Tehnički dopuštena najveća vučena masa prikolice za:

2.11.1. prikolicu s rudom:......................................

2.11.3. prikolicu sa središnjom osovinom:..............

2.11.4. Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila (*):

2.11.6. Najveća masa prikolice bez kočnice:..........

2.12. Tehnički dopušteno najveće statičko uspravno opterećenje/masa na spojnici vučnog vozila:

9. NADOGRADNJA

9.10.3. Sjedala

9.10.3.1. Broj:.......................................................

9.17. Obvezne oznake na vozilu

9.17.1. Fotografije i/ili crteži položaja propisanih natpisnih pločica i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.2. Fotografije i/ili crteži položaja službenoga dijela natpisnih pločica i natpisa (ispunjen primjer s dimenzijama):

11. VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA I PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1. Razred i tip vučne spojnice:........................

11.4. Upute za pričvršćivanje tipa vučne spojnice na vozilo i fotografije ili crteži točaka za učvršćenje na vozilu prema podacima proizvođača; dodatno objašnjenje ako je uporaba tipa vučne spojnice ograničena na određene inačice ili izvedbe tipa vozila:

11.5. Uputa za ugradbu posebnih vučnih naprava ili ugradbenih ploča(l):

Dodatni podaci za terenska vozila

2.4.1. Za podvozje bez nadogradnje

2.4.1.4.1. Kut prednjega prepusta (na):..... stupnjeva

2.4.1.5.1. Kut stražnjega prepusta (nb):..... stupnjeva

2.4.1.6. Zračnost od tla (prema definiciji u točki 4.5 dijela A. priloga II. Smjernice/156/EEZ)

2.4.1.6.2. Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.1.6.3. Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.1.7. Kut kosine (nc):............................ stupnjeva

2.4.2. Za podvozje s nadogradnjom:....................

2.4.2.4.1. Kut prednjega prepusta (na):..... stupnjeva

2.4.2.5.1. Kut stražnjega prepusta (nb):..... stupnjeva

2.4.2.6. Razmak od tla (prema definiciji u točki 4.5 dijela A. priloga II.)

2.4.2.6.2. Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.2.6.3. Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.2.7. Kut kosine (nc):............................ stupnjeva

2.15. Sposobnost pokretanja na usponu (samo za vozilo) (+++): %

4.9. Blokiranje diferencijala: da/ne/po izboru (1)

 

________
(1) Precrtati ako se ne primjenjuje.

 

Dodatak 2.

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Pečat tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela /zasebne tehničke jedinice(1) s obzirom na Smjernicu .../.../EC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC).

Broj homologacije:.................................................

Razlog za izmjene/dopune:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača)::...

0.2. Tip i trgovački naziv (nazivi):......................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (1) (2):...............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica (1)(2) mjesto i način postavljanja oznake homologacije:

0.9. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene (ako postoje): vidi dopunu

6. Mjesto......................................................

7. Datum:......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev.

________

(1)Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

(3) Prema definiciji u prilogu II. A Smjernice 70/156/EEC.

 

Dopuna Certifikatu o homologaciji br. …….

koji se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na Smjernicu 92/61/EEZ prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice 95/48/EZ.

1. DODATNI PODACI

1.1. Duljina:.............................................................................. (mm)

1.2. Širina:................................................................................ (mm)

1.3. Visina:............................................................................... (mm)

1.4. Masa vozila spremnog za vožnju:.......................................... (kg)

1.5. Najveća tehnički dopuštena masa:........................................ (kg)

1.6. Najveća tehnički dopuštena osovinska opterećenja

1.6.1. 1. osovine:........................................................................... (kg)

2. osovine:........................................................................... (kg)

3. osovine:........................................................................... (kg)

1.7. Broj sjedala za putnike (bez vozača):.........

1.7.1. Broj sklopivih sjedala, ako je primjenjivo:

1.8. Vučene mase

1.8.1. Nekočene prikolice:............................................................. (kg)

1.8.2. Kočene prikolice:................................................................ (kg)

1.8.3. Tehnički dopušteno uspravno opterećenje na spojnici:.......... (kg)

1.8.4. Stražnji prevjes spojnice:.................................................... (mm)

1.8.5. Fotografije ili crteži točaka za učvršćenje spojnice na vozilo:.........

5. Napomene

PRILOG II.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE, ZAHTJEVI

1. Područje primjene

Ova se smjernica primjenjuje na mase i dimenzije motornih vozila kategorije M1 kako je definirano u članku 1.

2. Definicije

2.1. Definicije i pojmovi upotrijebljeni u prilogu I. (uključujući i napomene) te u prilogu II. Smjernice 70/156/EEZ primjenjuju se i u ovom pravilniku.

2.2. »Masa uobičajenog opterećenja« označava masu od 75 kg pomnoženu brojem sjedala za putnike (uključujući i sklopiva sjedala) prema podacima proizvođača.

2.3. »Masa opterećenja koje prelazi uobičajeno« označava razliku između tehnički najveće dopuštene mase i mase vozila spremnog za vožnju uvećane za masu uobičajenog opterećenja. Masa opterećenja koje prelazi uobičajeno može uključivati mase dodatne opreme, kao npr. pomični krov, klimatizacijski uređaj, vučnu spojnicu, itd.

2.4. »Masa vučne spojnice« označava vlastitu masu vučne spojnice i dijelova za pričvršćenje prema podacima proizvođača vozila.

2.5. »Najveće statičko uspravno opterećenje na vučnoj spojnici vozila« označava najveće tehnički dopušteno opterećenje preneseno kad je vozilo u mirovanju s rude prikolice na spojnicu vozila i koje djeluje kroz središte vučne spojnice. To opterećenje mora navesti proizvođač.

2.6. »Vučena masa« označava masu vučene prikolice bez uspravnog opterećenja na vučnoj spojnici vučnog vozila.

2.7. »Sklopivo sjedalo« označava pomoćno sjedalo namijenjeno za povremenu uporabu, a koje je uobičajeno sklopljeno kada se ne upotrebljava.

3. Zahtjevi

3.1. Dimenzije

3.1.1. Najveće dopuštene dimenzije vozila su sljedeće:

3.1.1.1. Duljina:  12000 mm

3.1.1.2. Širina:  2500 mm

3.1.1.3. Visina: 4000 mm

3.2. Mase i osovinska opterećenja

3.2.1. Zbroj najvećih tehnički dopuštenih osovinskih opterećenja ne smije biti manji od najveće tehnički dopuštene mase vozila.

Najveća tehnički dopuštena masa vozila ne smije biti manja od mase vozila spremnog za vožnju uvećane za masu uobičajenog opterećenja.

Kada je vozilo opterećeno do najveće tehnički dopuštene mase u skladu s točkama 3.2.2 i 3.2.3, opterećenje na svakoj osovini ne smije biti veće od najvećega tehnički dopuštenog osovinskog opterećenja za razmatranu osovinu.

Kada su vozilo i njegova stražnja osovina istodobno opterećeni do najveće tehnički dopuštene mase, masa koju nosi prednja osovina ne smije biti manja od 30% najveće tehnički dopuštene mase vozila.

3.2.2. Za provjeru zahtjeva navedenih u trećemu stavku točke 3.2.1 mase putnika, prtljage i opterećenje koje prelazi uobičajeno moraju biti raspoređene kako je propisano u prilogu. Postupak za provjeru masa opisan je u prilogu. U slučaju kada je vozilo opremljeno odvojivim sjedalima, postupak provjere ograničava se na uvjete s najvećim brojem postavljenih sjedala.

3.2.3. Ako je vozilo namijenjeno za vuču prikolice, izvode se dvije dodatne provjere u skladu s točkom 3.2.1, stavkom trećim, i 3.2.2:

(a) uključujući najveću masu vučne spojnice, i

(b) uključujući najveću masu vučne spojnice i masu kod najvećeg uspravnog statičkog opterećenja na vučnoj spojnici. Za svrhu ove provjere:

3.2.3.1. najveće tehnički dopušteno opterećenje stražnje osovine ne smije se prekoračiti za više od 15 %, a najveća tehnički dopuštena masa vozila ne smije se prekoračiti za više od 10 % ili 100 kg, ovisno o tome što je manje; to se primjenjuje samo u ovome posebnom slučaju vodeći računa da je brzina vozila ograničena na 100 km/h ili manje;

3.2.3.2. prekoračenje opterećenja i masa iz prethodne točke ne uzima se u obzir kod homologacije prema drugim specifikacijama već samo u svrhu ovog pravilnika, ako drugačije nije izričito navedeno u pojedinačnom pravilniku;

3.2.3.3. u naputku za uporabu vozila proizvođač mora navesti sva ograničenja brzine prema točki 3.2.3.1 ili druge uvjete uporabe.

3.2.4. Ako proizvođač vozila oprema vozilo vučnom spojnicom, mora naznačiti na njoj ili u njezinoj neposrednoj blizini na vozilu najveće dopušteno statičko uspravno opterećenje.

3.3. Vučene mase i statičko uspravno opterećenje na vučnoj spojnici

3.3.1. Najveću tehnički dopuštenu vučenu masu određuje proizvođač.

3.3.1.1. Vučena masa vozila namijenjena za vuču prikolice opremljene sustavom radne kočnice (za potrebe izračuna vučene mase bilo kakvo prekoračenje opterećenja iznad najveće tehnički dopuštene mase vozila, kao i u prethodno navedenoj točki 3.2.3.1, ne uzima se u obzir)

3.3.1.1.1. Najveća dopuštena vučena masa za vozilo manja je od donje dvije vrijednosti:

(a) najveće tehnički dopuštene vučene mase na osnovu konstrukcije vozila i/ili čvrstoće vučne spojnice, ili

(b) najveće tehnički dopuštene mase vučnog (motornog) vozila ili, za terenska vozila prema definiciji u Smjernici 70/156/EEZ, 1,5 puta ta masa.

3.3.1.1.2. U svakome slučaju najveća tehnički dopuštena masa prikolice ne smije prijeći 3500 kg.

3.3.1.2. Vučena masa vozila namijenjena za vuču prikolice bez sustava radne kočnice

3.3.1.2.1. Dopuštena vučena masa manja je vrijednost od najveće tehnički dopuštene vučene mase ili polovice mase vučnog vozila spremnog za vožnju.

3.3.1.2.2. Najveća tehnički dopuštena masa prikolice ni u kojemu slučaju ne smije prijeći 750 kg.

3.3.2. Tehnički dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnici vozila određuje proizvođač; to opterećenje ne smije biti manje od 4% od najveće dopuštene vučene mase niti manje od 25 kg. Proizvođač mora navesti u naputku za uporabu najveće dopušteno statičko uspravno opterećenje na spojnici vozila, točke za pričvršćenje vučne spojnice na motorno vozilo i najveći dopušteni prepust na vučnoj spojnici.

3.3.3. Motorno vozilo koje vuče prikolicu mora biti sposobno pokrenuti skup vozila opterećen do njegove najveće mase pet puta unutar pet minuta na usponu s nagibom od najmanje 12 %.

3.4. Najveći broj sjedala za putnike prema podacima proizvođača ne smije ovisiti o tome je li vozilo vuče prikolicu ili ne vuče.

Dodatak

Postupak za provjeru masa i osovinskih opterećenja motornih vozila kategorije M1

1. Masa vozila provjerava se kako slijedi:

1.1. na prazno, tj. spremno za vožnju kako je određeno u točki 2.6. priloga 1. dodatka I., ali bez vozača

U slučaju vozila za stanovanje uključuju se i mase spremnika pripadajuće svježe vode i gorivoga plina napunjenih do 90 % njihova kapaciteta.

1.2. potpuno opterećeno (pod uvjetima navedenima u točkama 3.2.1. – 3.2.3. dodatka II.) u smislu izračuna, uzimajući u obzir sljedeće:

– sjedalo, ako je namjestivo, pomiče se u krajnji stražnji uobičajeni položaj za vožnju ili sjedenje kako navodi proizvođač, uzimajući u obzir samo namještanje sjedala u uzdužnome smjeru; ne uzimaju se u obzir ostali položaji sjedala koji nisu uobičajeni položaji za vožnju ili sjedenje. Ako sjedalo ima i druge mogućnosti namještanja (po visini, nagib, naslon sjedala itd.), postavlja se u položaj prema podacima proizvođača. U slučaju sjedala s ovjesom sjedalo mora biti zabravljeno u uobičajenu položaju za vožnju prema podacima proizvođača,

– mase koje se uzimaju u izračun su sljedeće:

– masa od 68 kg za svakoga putnika (uključujući vozača)

– masa prtljage od 7 kg za svakoga putnika (uključujući vozača),

– masa svakog putnika primjenjuje se okomito u točki koja se nalazi 100 mm ispred R-točke(3) za sjedišta s uzdužnim namještanjem odnosno 50 mm ispred R-točke(3) za sva ostala sjedišta. Masa prtljage svakoga putnika predstavlja se okomitom silom koja djeluje kroz sredinu projekcije na vodoravnu ravninu najveće korisne dužine prostora za prtljagu, a koja se nalazi u srednjoj uzdužnoj ravnini vozila.

U slučaju vozila za posebne namjene masa prtljage postavlja se u dogovoru s tehničkom službom prema naputcima proizvođača.

– bilo kakvo prekoračenje mase iznad uobičajenog opterećenja potrebno je raspodijeliti u dogovoru s tehničkom službom prema naputcima proizvođača, uzimajući u obzir različitu opremu, njezinu masu i mjesto ugradbe na vozilu;

– u slučaju vozila za stanovanje masa kod opterećenja koje prelazi uobičajeno mora biti najmanje jednaka (10 kg x N) + (10 kg x L), pri čemu je »L« ukupna dužina vozila za stanovanje, a »N« broj putnika, uključujući i vozača, prema podacima proizvođača.

Masu kod opterećenja iznad uobičajenog potrebno je rasporediti u dogovoru s tehničkom službom u svim prostorima za prtljagu prema uputama proizvođača.

1.3. Navedene mase i osovinska opterećenja određuju se u skladu sa sljedećom tablicom:

 

STANJE VOZILA

Mase i osovinska

opterećenja

(a)

prazno

(mjereno)

(b)

potpuno opterećeno(1)

(izračunano)

(c)

potpuno opterećeno s opterećenjem na spojnici

(izračunano)

(d)

najveće dopušteno osovinsko opterećenje

(e)

najveće dopušteno osovinsko opterećenje s

opterećenjem na spojnici

Prednja osovina

     

Stražnja osovina

     

Ukupno

mjereno/ izračunano

   

^ ^

izjava

proizvođača

    

(1) Uključujući masu spojnice ako je vozilo namijenjeno za vuču prikolice

                 

2. Rezultati provjere

(Ako je u točkama 2.8. i 2.9. opisnoga dokumenta navedeno više od jedne vrijednosti, rezultati moraju biti provjereni za svaku vrijednost.)

Rezultati se smatraju zadovoljavajućima:

– ako mase i osovinska opterećenja praznog vozila (stupac (a)) ne odstupaju za više od ± 5 % od onih koje navodi proizvođač (u tom slučaju vrijednosti za masu prema podacima proizvođača uzimaju se za proračun masa u stupcima (b) i (c))

– ako mase i osovinska opterećenja provjerena za uvjete na koje se odnose stupci (b) i (c) nisu veća od najveće dopuštene mase prema podacima proizvođača,

– ako su ispunjeni zahtjevi navedeni u točki 3.2.1. stavku trećem priloga II.

ako su mase i osovinska opterećenja prema podacima proizvođača primjerene nosivosti guma propisanih za motorno vozilo, uzimajući u obzir svako eventualno ograničenje brzine za vučno vozilo u skladu s točkom 3.7.3. priloga IV. Smjernice 92/23/EEZ.

   
zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihove mase i dimenzije TPV 144 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !