Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
142 14.10.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2520

Na temelju članka 275.L109550 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE PREDNJIH SVJETALA ZA MAGLU ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 126
(
Izdanje 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije prednjih svjetala za maglu za vozila kategorije M i N1.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za prednja svjetla za maglu dani su u točkama 5., 6., 8. i 9. priloga II., a postupak homologacije u točkama 1. – 5. priloga I. ovoga pravilnika. Prilozi I. i II. čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela za tip prednjih svjetala za maglu ako taj tip svjetala zadovoljava zahtjeve iz točka 5., 6., 8. i 9. priloga II. ovoga pravilnika.

Obrazac certifikata o homologaciji tipa prednjih svjetala za maglu dan je u dodatku 2. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Prednja svjetla za maglu mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, prednja svjetla za maglu koja ne zadovoljavaju odredbe ovoga pravilnika mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako su kao zamjenski dijelovi namijenjeni za ugradbu na vozila homologirana prema prije važećim propisima.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ona ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 o osposobljenosti ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu II. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji prednjih svjetala za magluL109552 (»Narodne novine« br. 147/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet e se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/27

Urbroj: 558-04/13-04-1

Zagreb, 21. rujna 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

____________
[1] Definicija vozila dana je u članku 4.L109553 Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila (“Narodne novine” br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

 

PRILOG I.

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOG DIJELA

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela u skladu s odredbama članka 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za određeni tipa prednjeg svjetla za maglu podnosi proizvođač.

1.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1.

1.3. Tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu ispitivanja za homologaciju tipa mora se dostaviti sljedeće:

1.3.1. dva uzorka opremljena preporučenom žaruljom ili žaruljama

1.3.2. za ispitivanje plastičnoga materijala od kojih su leće izrađene:

1.3.2.1. trinaest leća

1.3.2.1.1. šest od tih leća može se zamijeniti sa šest uzoraka materijala veličine najmanje 60 mm ´ 80 mm, koji imaju ravnu ili izbočenu vanjsku površinu i u sredini uglavnom ravnu površinu (polumjer zakrivljenosti ne manji od 300 mm) veličine najmanje 15 mm ´ 15 mm;

1.3.2.1.2. svaka takva leća ili uzorak materijala treba se proizvesti postupkom koji se upotrebljava u serijskoj proizvodnji;

1.3.2.2. reflektor na koji se leće mogu postaviti u skladu s uputama proizvođača.

1.3.3. Uz značajke materijala od kojih se sastoje leće i premazi, ako ih ima, treba priložiti izvještaj o ispitivanju tih materijala i premaza ako su oni već ispitani.

2. OZNAKE

2.1. Uređaji dostavljeni za homologaciju tipa sastavnog dijela moraju biti označeni:

2.1.1. trgovačkim nazivom ili znakom proizvođača

2.1.2. u slučaju svjetala sa izmjenjivim svjetlosnim izvorima: tipom (tipovima) propisane žarulje sa žarnom niti

2.1.3. u slučaju svjetala s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima: oznakom nazivnoga napona u voltima i snage u vatima.

2.2. Te oznake trebaju biti jasno čitljive i neizbrisive te trebaju biti postavljene na osvjetljavajuću površinu ili na jednu od osvjetljavajućih površina uređaja. One se trebaju vidjeti izvana kad je uređaj ugrađen na vozilo.

2.3. Svaki uređaj treba imati dovoljno prostora za oznaku homologacije tipa sastavnog dijela. Taj se prostor treba označiti na nacrtima navedenim u dodatku 1.

3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOG DIJELA

3.1. Ako su zadovoljeni odgovarajući zahtjevi, dodjeljuje se homologacija tipa u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Napomena: pravilnik ne sadrži odredbe koje bi sprečavale zabranjivanje kombinacije glavnog svjetla koje sadrži leću od plastičnog materijala homologiranu prema ovom pravilniku s mehaničkim uređajem za čišćenje glavnog svjetla (s brisačima).

3.2. Obrazac za certifikat o homologaciji tipa prikazan je u dodatku 2.

3.3. Svaki homologirani tip prednjeg svjetla za maglu dobiva svoj broj homologacije u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj homologacije kakvomu drugom tipu prednjeg svjetla za maglu.

3.4. Kad je homologacija tipa sastavnoga dijela zatražena za određeni tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji uključuje prednje svjetlo za maglu i druga svjetla, može se dodijeliti samo jedan broj homologacije tipa sastavnoga dijela pod uvjetom da prednje svjetlo za maglu zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika te da je svako od drugih svjetala koja su dio uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za koji je zatražena homologacija tipa sastavnoga dijela u skladu s pojedinačnim posebnim pravilnikom koji se na njega primjenjuje.

4. OZNAKA HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOG DIJELA

4.1. Osim oznaka navedenih u točki 2.1., svako prednje svjetlo za maglu koje je sukladno tipu homologiranu prema ovomu pravilniku treba biti označeno oznakom homologacije tipa sastavnog dijela.

4.2. Ta se oznaka sastoji od:

4.2.1. pravokutnika oko malog slova »e« i broja 25 (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku)

4.2.2 u blizini pravokutnika, »osnovnoga broja homologacije« iz 4. dijela broja homologacije tipa određenoga u prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, ispred koga je dvoznamenkasti redoslijedni broj koji se dodjeljuje najnovijim većim tehničkim izmjenama i dopunama Smjernice 76/762/EEC na dan kad je homologacija tipa dodijeljena. Za ovaj pravilnik taj je redoslijedni broj »00«

4.2.3. dodatnih simbola kako slijedi:

4.2.3.1. slova »B«

4.2.3.2. na prednjim svjetlima za maglu koja sadrže leću od plastičnog materijala treba blizu simbola propisana u točki 4.2.3.1. naviše postaviti skupinu slova »PL«;

4.2.3.3. u svakome pojedinom slučaju odgovarajući način rada upotrijebljen tijekom postupka ispitivanja u skladu s točkom 1.1.1.1. dodatka 4. priloga II. i dopušteni napon u voltima u skladu s točkom 1.1.1.2. dodatka 4. priloga II. trebaju se odrediti na certifikatu o homologaciji tipa navedenu u točki 3.2.

U odgovarajućim slučajevima uređaj se treba označiti kako slijedi:

Na uređajima koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i koji su tako konstruirani da žarna nit (žarne niti) jedne funkcije ne treba (trebaju) svijetliti istodobno sa žarnom niti neke druge funkcije, s kojom ona može biti uzajamno povezana, treba staviti kosu crtu () iza simbola u homologacijskoj oznaci takve funkcije.

Međutim, ako samo prednje svjetlo za maglu i kratko glavno svjetlo ne trebaju svijetliti istodobno, kosu crtu treba staviti iza simbola svjetla za maglu; taj je simbol smješten zasebno ili na kraju kombinacije simbola.

Na uređajima koji zadovoljavaju zahtjeve iz dodatka 4. priloga II. samo kad su napajane naponom od 6 V ili 12 V, simbol koji se sastoji od broja 24 precrtanog kosim križem (X) treba smjestiti blizu držača žarulje sa žarnom niti. Uzajamna povezanost kratkoga glavnog svjetla i prednjeg svjetla za maglu moguća je ako je to u skladu s Pravilnikom TPV 120.

4.3. Oznaka homologacije tipa sastavnog dijela treba se postaviti na leću svjetla ili na jednu od leća tako da bude neizbrisiva i jasno čitljiva, čak i kad su svjetla ugrađena na vozilo.

4.4. Raspored oznake homologacije

4.4.1 Neovisna svjetla:

Primjeri oznake homologacije tipa sastavnog dijela prikazani su na slici 1. u dodatku 3.

4.4.2. Udružena, spojena ili uzajamno povezana svjetla:

4.4.2.1. Kad je dodijeljen samo jedan broj homologacije sastavnoga dijela, prema gornjoj točki 3.4. za određeni tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća prednje svjetlo za maglu i druga svjetla može se postaviti jedna oznaka homologacije tipa sastavnoga dijela koja se sastoji od:

4.4.2.1.1.pravokutnika oko malog slova »e« i broja 25 (vidi točku 4.2.1.)

4.4.2.1.2.osnovnoga broja homologacije (vidi prvu polovicu rečenice u točki 4.2.2.)

4.4.2.1.3.ako je potrebno, zahtijevane strelice, ukoliko se ona odnosi na sklop svjetala kao cjelinu.

4.4.2.2. Ova se oznaka može postaviti bilo gdje na svjetlima koja su udružena, spojena ili uzajamno povezana, pod uvjetom:

4.4.2.2.1.je vidljiva nakon ugradbe svjetala;

4.4.2.2.2.nijedan sastavni dio koji propušta svjetlost udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala nije moguće odstraniti bez istodobnoga odstranjivanja oznake homologacije.

4.4.2.3. Svako svjetlo treba označiti identifikacijskim simbolom koji odgovara posebnomu pravilniku prema kojemu je bila dodijeljena homologacija sastavnoga dijela, zajedno s redoslijednim brojem (vidi točku 4.2.2) i, gdje je potrebno, slovom »D« i zahtijevanom strelicom:

4.4.2.3.1.na odgovarajućoj osvjetljavajućoj površini

4.4.2.3.2.ili u skupini, na način da je moguće jasno prepoznati svako udruženo, spojeno ili uzajamno povezano svjetlo.

4.4.2.4. Dimenzije sastavnih dijelova te oznake ne smiju biti manje od najmanjih dimenzija određenih za pojedinačne oznake u različitim pravilnicima prema kojima su dodijeljene homologacije tipa sastavnoga dijela.

4.4.2.5. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnoga dijela za svjetlo koje je udruženo, spojeno ili uzajamno povezano s drugim svjetlima prikazani su na slici 2. u dodatku 3. ovoga priloga.

4.4.3. Na svjetla uzajamno povezana s drugim svjetlima, čija se leća može upotrijebiti i za druge tipove glavnih svjetala:

4.4.3.1. primjenjuju se odredbe navedene u točki 4.4.2;

4.4.3.2. osim toga, ako je upotrijebljena ista leća, ona mogu biti označena različitim homologacijskim oznakama koje se odnose na različite tipove glavnih svjetala ili sklopova svjetala pod uvjetom da tijelo glavnog svjetla, čak ako se i ne može razdvojiti od leća, obuhvaća prostor opisan u točki 2.3. naviše i da nosi homologacijske oznake stvarnih funkcija;

4.4.3.3. ako različiti tipovi glavnih svjetala sadržavaju isto tijelo, ono može biti označeno različitim homologacijskim oznakama.

4.4.3.4. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnog dijela za svjetla uzajamno povezana s glavnim svjetlom prikazani su na slici 3. u dodatku 3.

5. PREINAKE TIPA I IZMJENE ILI DOPUNE HOMOLOGACIJA

5.1. U slučaju preinaka tipa koji je homologiran prema ovomu pravilniku primjenjuju se odredbe članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6. SUKLADNOST PROIZVODNJE

6.1. Opće je pravilo da treba poduzeti mjere za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje u skladu s odredbama članaka 29. i 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6.2. Posebno, ispitivanja koja treba obaviti u skladu s točkom 2.3.5. priloga X. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila ona su koja su propisana u točki 3. iz dodataka 5. i 6. priloga II., a kriteriji koje treba upotrijebiti pri odabiru uzoraka za ispitivanja navedena u točkama 2.4.2. i 2.4.3. iz priloga X. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila su oni iz dodatka 7. priloga II. ovoga pravilnika.

6.3. Uobičajena učestalost nadzora odobrena od tijela za homologaciju treba biti jednom svake druge godine.

 

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT BR. .......................

koji se odnosi na homologaciju tipa prednjih svjetala za maglu kao sastavnog dijela

(Pravilnik TPV 126 – Smjernica 76/762/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ..../..../EC)

 

Sljedeći podaci, ako se primjenjuju, moraju se dostaviti u tri primjerka s popisom priloženih dokumenata. Svi nacrti moraju se dostaviti u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, one moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, moraju se dostaviti podaci o njihovim značajkama.

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .......

0.2. Tip: ..........................................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača: ......................

0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: .......

1. OPIS UREĐAJA

1.1. Tip uređaja: ..............................................

1.1.1. Funkcija (funkcije) uređaja: .......................

1.1.2. Kategorija ili razred uređaja: .....................

1.1.3. Boja emitiranog ili reflektiranog svjetla: ......

1.2. Nacrt (nacrti) dovoljno podrobni da omogućavaju identifikaciju tipa uređaja i da prikazuju:

1.2.1. u koji se geometrijski položaj uređaj treba ugraditi na vozilo (ne primjenjuje se na svjetla stražnje registarske pločice): ...................................................

1.2.2. os promatranja koju treba uzeti kao referentnu os pri ispitivanjima (vodoravni kut H = 0°, uspravni kut V = 0°) i točku koju treba uzeti kao referentno središte pri navedenim ispitivanjima (ne primjenjuje se na katadiopterske uređaje i svjetla stražnje registarske pločice):

1.2.3. položaj namijenjen za oznaku homologacije tipa sastavnog dijela:

1.2.4. za svjetla stražnje registarske pločice, geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti u odnosu na prostor koji zauzima registarska pločica, te obris površine odgovarajući osvijetljene:

1.2.5. za glavna svjetla i prednja svjetla za maglu, pogled sprijeda na svjetla s pojedinostima orebrenja leće, ako postoji, te poprečni presjek: ......................................

1.3. Sažet tehnički opis s navođenjem pojedinosti, uz iznimku svjetala s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima, kategorije ili kategorija propisanih izvora svjetlosti kojih će biti jedno ili više od onih navedenih u Pravilniku TPV 125 - Smjernici 76/761/EEC (ne primjenjuje se na katadiopterske uređaje):

1.4. Posebni podaci

1.4.1. Za svjetla stražnje registarske pločice, izjava je li uređaj namijenjen za osvjetljavanje široke/visoke/široke i visoke pločice: ....................................................

1.4.2. Za glavna svjetla,

1.4.2.1. podaci o tome je li svjetlo namijenjeno za davanje kratkoga i dugoga glavnog svjetla ili samo jednoga od tih svjetala:

1.4.2.2. podaci o tome je li, u slučaju da je glavno svjetlo namijenjeno za davanje kratkoga glavnog svjetla, ono oblikovano i izvedeno za promet i lijevom i desnom stranom ili samo za promet lijevom ili desnom stranom:

1.4.2.3. ako je glavno svjetlo opremljeno reflektorom koji se može namještati, oznaka položaja ugradbe glavnog svjetla u odnosu na tlo i uzdužnu srednju ravninu vozila, ako je glavno svjetlo samo za uporabu na tome položaju (tim položajima): ..............................................

1.4.3. Za pozicijska svjetla, kočna svjetla i pokazivače smjera,

1.4.3.1. ako se uređaj može upotrebljavati i u sklopu od dva svjetla iste kategorije:

1.4.3.2. u slučaju uređaja s dvije razine jakosti (kočna svjetla i pokazivači smjera kategorije 2.b) grafički prikaz rasporeda i specifikacija značajka sustava kojim se osiguravaju dvije razine jakosti:

1.4.4. Za katadiopterske uređaje, sažet opis s tehničkim specifikacijama materijala katadiopterske optičke jedinice:

1.4.5. Za svjetla za vožnju unatrag, izjava je li uređaj namijenjen za ugradbu na vozilo isključivo u paru uređaja:

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju 

Izjava se odnosi na

– homologaciju tipa (1)

– izmjenu/dopunu homologacije tipa (1)

– odbijanje homologacije tipa (1)

– povlačenje homologacije tipa (1)

tipa vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 76/762/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice .../.../EC.

Broj homologacije tipa: ..........................................

Razlog za izmjenu/dopunu: .....................................

Dio I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .......

0.2. Tip: ..........................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/ /zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake: .....................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3): ..............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača: ......................

0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: .......

Dio II.

1. Dodatni podaci (kada je primjenjivo): vidi dopunu

2. Tehnička služba koja je odgovorna za provedbu ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju: ....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju: ...................... .

5. Napomene (ako ih ima): vidi dopunu

6. Mjesto: ....................................................

7. Datum: .....................................................

8. Potpis: ..................................................... .

9. Priložen je popis opisne dokumentacije pohranjene u tijelu za homologaciju koja se može dobiti na zahtjev.

 

_________
(1) Prekriži što se ne primjenjuje.

(2) Ako identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji su obuhvaćeni ovom potvrdom o homologaciji tipa, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom"?" (npr. ABC??123??).

(3) Kako je određeno u prilogu II. A Smjernice 70/156/EEC.

 

Dopuna certifikatu o homologaciji tipa br. .................

koji se odnosi na homologaciju tipa uređaja za osvjetljavanje i/ili svjetlosnu signalizaciju kao sastavnog dijela s obzirom na Smjernicu (smjernice) 76/757/EEC; 76/758/EEC; 76/759/EEC; 76/760/EEC; 76/761/EEC; 76/762/EEC; 77/538/EEC; 77/539/EEC i 77/540/EEC (1) prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice (smjernica) .......................

1. DODATNI PODACI

1.1. Kad je primjenjivo, navesti za svako svjetlo

1.1.1. Kategoriju (kategorije) uređaja: ................

1.1.2. Broj i kategoriju izvora svjetlosti (ne primjenjuje se na katadioptere) (2):

1.1.3. Boju emitiranog ili reflektiranog svjetla: ......

1.1.4. Homologacija dodijeljena isključivo za uporabu kao zamjenski dio na vozilima već u uporabi: da/ne (1)

1.2. Posebni podaci za određene tipove uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju:

1.2.1. Za katadiopterske uređaje: izdvojen/dio sklopa uređaja (1)

1.2.2. Za svjetla stražnje registarske pločice: uređaj za osvjetljavanje visoke pločice/široke pločice (1)

1.2.3. Za glavna svjetla: ako su opremljena reflektorom koji se može namještati, položaj (položaje) ugradbe glavnog svjetla u odnosu na tlo i uzdužnu srednju ravninu vozila, ako je glavno svjetlo samo za uporabu na tom položaju (tim položajima): ..............................................

1.2.4. Za svjetla za vožnju unatrag: taj uređaj bit će ugrađen na vozilo samo kao dio para uređaja: da/ne (1)

5. NAPOMENE

5.1. Nacrti

5.1.1. Za svjetla stražnje registarske pločice: priloženi nacrt br. ........... prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti u odnosu na prostor koji zauzima registarska pločica, te obris površine odgovarajući osvijetljene.

5.1.2. Za katadiopterske uređaje: priloženi nacrt br. .............. prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti na vozilo.

5.1.3. Za sve druge uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: priloženi nacrt br. .......... prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti na vozilo te referentnu os i referentno središte uređaja.

5.2. Za glavna svjetla: način rada upotrijebljen tijekom ispitivanja (točka 5.2.3.9. priloga I. Smjernice 76/761/EEC):

__________
(1) Prekriži što se ne primjenjuje.

(2) Za svjetla s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima, navesti broj i ukupnu snagu svjetlosnih izvora. u vatima.

 

Dodatak 3.

PRIMJERI OZNAKE HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOG DIJELA


Slika 1.a

 

Slika 1.b

 

Uređaj koji nosi gornju oznaku homologacije tipa sastavnog dijela prednje je svjetlo za maglu tipno homologirano u Njemačkoj (e1) u skladu sa Smjernicom 76/762/EEC (02) pod osnovnim homologacijskim brojem 1471.

Slika 1.a naznačuje da prednje svjetlo za maglu sadrži leću od plastičnog materijala i da ne može istodobno svijetliti s bilo kojim drugim svjetlom s kojim smije biti uzajamno povezano.

Slika 1.b naznačuje da prednje svjetlo za maglu može istodobno svijetliti s bilo kojim drugim svjetlom s kojim smije biti uzajamno povezano.

Slika 2.

Pojednostavnjeno oznaČivanje udruŽenih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala kad su dva ili viŠe svjetala dio istog sklopa

(Uspravne i vodoravne crte shematski prikazuju oblik uređaja za svjetlosnu signalizaciju. One nisu dio oznake homologacije)

 

PRIMJER A

 

PRIMJER B

 

PRIMJER C

 

PRIMJER D

 

Napomena:

Četiri primjera homologacijskih oznaka, primjeri A, B, C i D, predstavljaju četiri moguće inačice označivanja uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju kad su dva ili više svjetala dio iste jedinice (sklopa) udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala. Ove homologacijske oznake pokazuju da je uređaj homologiran u Njemačkoj (e1) pod osnovnim brojem homologacije 7120 i da obuhvaća:

prednje pozicijsko svjetlo A homologirano u skladu s prilogom II. Smjernice 76/758/EEC, čiji je redoslijedni 02, za ugradbu na lijevu stranu;

Glavno svjetlo (HCR) s kratkim glavnim svjetlom oblikovanim i izvedenim za promet desnom i lijevom stranom te s dugim glavnim svjetlom najveće jakosti između uključivo 86250 i 101250 kandela (kako je naznačeno brojem 30), homologirano u skladu s prilogom V. Smjernice 76/761/EEC, čiji je redoslijedni 02, koje sadrži leću od plastičnog materijala (PL).

Prednje svjetlo za maglu (B) homologirano u skladu sa Smjernicom 76/762/EEC, čiji je redoslijedni 02, koje sadržava leću od plastičnog materijala (PL);

Prednji pokazivač smjera kategorije 1a homologiran u skladu sa Smjernicom 76/759/EEC, čiji je redoslijedni 01.

Slika 3.
SVJETLO UZAJAMNO POVEZANO ILI UDRUŽENO S GLAVNIM SVJETLOM

Gornji primjer odgovara označivanju leće namijenjene za uporabu u različitim tipovima glavnih svjetala i to za:

glavno svjetlo, s kratkim glavnim svjetlom konstruiranim za oba sustava prometa te s dugim glavnim svjetlom najveće svjetlosne jakosti između uključivo 86250 i 101250 kandela (kako je naznačeno brojem 30), homologirano u Njemačkoj (e1) pod osnovnim brojem homologacije 7120 u skladu sa zahtjevima iz priloga IV. Smjernice 76/761/EEC, redni broj izmjena i dopuna 04, koje je uzajamno povezano s prednjim svjetlom za maglu homologiranim u skladu sa Smjernicom 76/762/EEC, redni broj izmjena i dopuna 02 ili

glavno svjetlo s kratkim glavnim i dugim glavnim svjetlom, koje je oblikovano i izvedeno za oba sustava prometa i homologirano u Njemačkoj (e1) pod osnovnim brojem homologacije 7122 u skladu sa zahtjevima iz priloga II. Smjernice 76/761/EEC, redni broj izmjena i dopuna 01, koje je uzajamno povezano s istim prednjim svjetlom za maglu kao i naviše, ili

gore spomenuta glavna svjetla homologirana kao pojedinačno svjetlo.

Tijelo glavnog svjetla treba nositi samo vrijedeći broj homologacije, na primjer:

 
 

 

ili

 

ili

 
 

 

  

PRILOG II.

TEHNIČKI ZAHTJEVI *

1. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika,

1.1. »Prednje svjetlo za maglu« označava svjetlo na vozilu koje poboljšava osvjetljenje ceste u uvjetima magle, snježne oborine, jake kiše ili oblaka prašine.

1.2. »Leća« označava krajnji vanjski sastavni dio prednjega svjetla za maglu (jedinice) koji prenosi svjetlo kroz osvjetljavajuću površinu.

1.3. »Premaz« označava bilo koji proizvod ili proizvode koji su u jednome ili više slojeva naneseni na vanjsku površinu leće.

1.4. »Prednja svjetla za maglu različitih tipova« prednja su svjetla za maglu koja se razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:

1.4.1. trgovački naziv ili oznaka

1.4.2. značajke optičkog sustava

1.4.3. uključenje sastavnih dijelova koji su, tijekom rada, sposobni mijenjati optičke učinke s pomoću refleksije (odbijanja), refrakcije (loma), apsorpcije (upijanja) i/ili deformacije (izobličenja);

1.4.4. kategoriju žarulje sa žarnom niti;

1.4.5. materijali koji tvore leće i premaz, ako ga ima.

(2.), (3.), (4.)

_________

* Tekst ovoga priloga istovjetan je odgovarajućemu tekstu UN-ECE Pravilnika br. 19, s tim da su 'dodaci' toga pravilnika istovjetni 'dodacima ovoga priloga'. Ispuštene točke i dodaci UN-ECE Pravilnika br. 19 radi prepoznavanja navedeni su u zagradama.

 

5. OPĆI ZAHTJEVI

5.1. Svaki uzorak dostavljen u skladu s točkom 1.3.1. priloga l. ovoga pravilnika treba zadovoljavati zahtjeve navedene u točkama 6. i 7.

5.2. Prednja se svjetla za maglu trebaju tako konstruirati i izvesti da u uobičajenim uvjetima uporabe, usprkos vibracijama kojima mogu biti izložena, njihov zadovoljavajući rad ostaje očuvan i da zadrže značajke propisane ovim pravilnikom. Ispravan položaj leće treba jasno označiti, a leću i reflektor treba tako osigurati da se spriječi bilo kakvo zakretanje tijekom uporabe. Sukladnost sa zahtjevima iz ove točke treba provjeriti vizualnim pregledom i, prema potrebi, pokusnim postavljanjem.

5.2.1. Prednja se svjetla za maglu trebaju opremiti uređajem koji omogućuje takvo njihovo namještanje na vozilu da ona zadovoljavaju propise koji se na njih odnose. Takav se uređaj ne treba postavljati na jedinice kod kojih se reflektor i difuzna leća ne mogu razdvojiti, pod uvjetom da je uporaba takvih jedinica ograničena na vozila na kojima se namještanje prednjeg svjetla za maglu može obaviti na drugi način. Kad su prednje svjetlo za maglu i drugo prednje svjetlo, svako opremljeno svojom vlastitom žaruljom sa žarnom niti, sklopljeni da tvore sastavljenu jedinicu, uređaj za namještanje treba omogućiti da se svaki optički sustav može posebno propisno namjestiti.

5.2.2. Međutim, te se odredbe ne trebaju primijeniti na sklopove prednjih svjetala čiji su reflektori nedjeljivi. Za takav tip sklopa treba primijeniti zahtjeve iz točke 6.6. ovoga pravilnika.

5.3. Dopunska se ispitivanja trebaju obaviti u skladu sa zahtjevima iz dodatka 4. kako bi se osiguralo da u uporabi neće nastupiti prekomjerne promjene u fotometrijskoj sposobnosti.

5.4. Ako je leća prednjega svjetla za maglu od plastičnog materijala, ispitivanja treba obaviti u skladu sa zahtjevima iz dodatka 5.

6. OSVJETLJENJE

6.1. Prednja svjetla za maglu trebaju se tako konstruirati da daju osvjetljenje s ograničenim bliještanjem.

6.2. Osvjetljenje proizvedeno od prednjeg svjetla za maglu treba se odrediti s pomoću uspravnoga zaslona postavljenog 25 m ispred leće prednjeg svjetla za maglu. Točka HV osnovica je okomice kroz središta svjetla na zaslon. Crta hh vodoravna je kroz HV (vidi dodatak 3.).

6.3. Etalon žarulju sa žarnom niti s bezbojnim balonom, kategorije koju je odredio proizvođač, konstruiranu za nazivni napon od 12 V treba dostaviti proizvođač za provedbu ispitivanja.

Tijekom provjera prednjega svjetla za maglu napon na priključcima (polovima) žarulje sa žarnom niti treba tako namjestiti da se dobiju sljedeće značajke:

Kategorija žarulje

Približan napon

Svjetlosni tok

sa žarnom niti

napajanja u

u lumenima

 

voltima (V)

(lm)

 

za mjerenje

 

H1

12

1150

H2

12

1300

H3

12

1100

H4

12

750(*)

H7

12

1100

H8

12

600

HB3

12

1300

HB4

12

825

H27 W/1

12

350

H27 W/2

12

350

H10

12

600

HB11

12

1000

HB12

12

775

 

 

Prednje svjetlo za maglu treba smatrati zadovoljavajućim ako su zadovoljeni fotometrijski zahtjevi najmanje jedne normirane 12 V žarulje sa žarnom niti.

___________
(*) 55 W žarna nit

 

6.4. Svjetlosni snop treba na zaslonu, na širini ne manjoj od 2,25 m s obje strane crte VV, proizvesti simetričnu crtu »svijetlo-tamno« koja je dovoljno vodoravna da namještanje s pomoću nje bude moguće.

6.5. Prednje svjetlo za maglu treba tako usmjeriti da crta »svijetlo-tamno« bude na zaslonu 50 cm ispod crte hh.

6.6. Kad je tako namješteno, prednje svjetlo za maglu treba zadovoljiti zahtjev naveden u točki 6.7. niže.

6.7. Osvjetljenje proizvedeno na zaslonu (vidi dodatak 3.) treba zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

Položaj na mjernome zaslonu

Zahtijevano

Pojas

Granice pojasa

osvjetljenje u

  

luksima (lx)

A

225 cm na obje strane crte

³ 0,15 i £ 1

 

VV i 75 cm iznad hh

 

B

1250 cm na obje strane crte

£ 1

 

VV i 150 cm iznad hh,

 
 

uključujući hh (osim pojasa A)

 

C

1250 cm na obje strane crte

£ 0,5

 

VV, a počevši od 150 cm

 
 

iznad hh. Svjetlosna jakost

 
 

prednjeg svjetla za maglu u

 
 

bilo kojemu smjeru koji čini

 
 

kut veći od 15° iznad

 
 

vodoravnice, treba se ograničiti

 
 

na 200 cd.

 

D

450 cm na obje strane crte

Na svakoj

 

VV i između usporednica sa

uspravnoj crti u

 

hh smještenih 75 cm odnosno

ovome pojasu

 

150 cm ispod hh

treba biti

  

najmanje jedna

  

točka (a, b, c)

  

gdje je

  

osvjetljenje ³ 1,5

E

Od 450 cm do 1000 cm na

Na svakoj

 

obje strane pojasa D i između

uspravnoj crti u

 

usporednica sa hh smještenih

ovome pojasu

 

75 cm odnosno 150 cm

treba biti

 

ispod hh

najmanje jedna točka gdje je osvjetljenje ³ 0,5

   

Napomena: Specifikacije osvjetljenja primjenjuju se također i na pravce koji čine granice pojasa. Strožu specifikaciju treba primijeniti na pravce koji su granica dvaju susjednih pojasa.

 
  

Osvjetljenje treba mjeriti s bijelim ili obojenim svjetlom kako je propisao proizvođač za uobičajenu uporabu prednjega svjetla za maglu. U pojasima B i C ne smiju postojati nikakve promjene u osvjetljenju koje su štetne za dobru vidljivost.

6.8. Osvjetljenje zaslona navedeno u točki 6.7. naviše treba mjeriti s pomoću fotoelektričnog članka ćelije čija se korisna površina nalazi unutar kvadrata veličine stranice 65 mm.

7. BOJA

Homologacija se može dobiti za tip prednjeg svjetla za maglu koje emitira bijelo ili žuto (4) svjetlo. Obojenost, ako postoji, svjetlosnog snopa može se dobiti s pomoću staklenoga tijela žarulje sa žarnom niti, s pomoću leće prednjeg svjetla za maglu ili na neki drugi prikladan način.

8. ODREĐIVANJE NEUGODNOSTI (ZASLJEPLJIVANJE)

Treba se odrediti neugodno zasljepljivanje izazvano prednjim svjetlom za maglu.(5)

(9.), (10.), (11.), (12.), (13.), (14), (15.)

(Dodatak 1.), (Dodatak 2.)

___________
(4) Ista definicija kao za "selektivno žuto", ali s različitim faktorom čistoće: granica prema bijelom bit će:

y ³ - x + 0,940 i y ³ 0,440, umjesto: y ³ - x + 0,966, kao za selektivno žuto.

(5) Ta odluka bit će predmet preporuke tijelu za homologaciju.

 

Dodatak 3.
MJERNI ZASLON

Dodatak 4.

ISPITIVANJA POSTOJANOSTI FOTOMETRIJSKE ZNAČAJKE GLAVNIH SVJETALA U RADU

ISPITIVANJA NA POTPUNIM GLAVNIM SVJETLIMA

Nakon što se fotometrijske vrijednosti izmjere u skladu s propisima ovoga pravilnika, u točki najvećeg osvjetljenja u pojasu D (Emaks) i u točki HV, uzorak potpunoga glavnog svjetla treba ispitati na postojanost fotometrijske značajke u radu. »Potpuno glavno svjetlo« treba shvatiti kao potpuno svjetlo samo za sebe, uključujući one okolne dijelove karoserije i okolna svjetla koji mogu utjecati na njegovo toplinsko rasipanje.

1. ISPITIVANJE POSTOJANOSTI FOTOMETRIJSKE ZNAČAJKE

Ispitivanja treba obaviti u suhoj i mirnoj atmosferi pri okolnoj temperaturi od 23 °C ± 5 °C, pri čemu je potpuno glavno svjetlo ugrađeno na napravu koja odgovara ispravnoj ugradbi na vozilo.

1.1. Čisto glavno svjetlo

Glavno svjetlo treba raditi 12 sati kako je opisano u točki 1.1.1. a potom ga treba provjeriti kako je opisano u točki 1.1.2.

1.1.1. Postupak ispitivanja

Glavno svjetlo treba raditi određeno vrijeme tako da (1):

1.1.1.1. (a) u slučaju kad se samo prednje svjetlo za maglu homologira, odgovarajuća žarulja (žarulje) sa žarnom niti svijetli (svijetle) propisano vrijeme;

(b) u slučaju prednjega svjetla za maglu uzajamno povezanog s drugom funkcijom:

Ako podnositelj zahtjeva izjavljuje da će glavno svjetlo biti upotrebljavano samo s pojedinom žaruljom sa žarnom niti (1) koja svijetli bez prekida, ispitivanje

treba obaviti u skladu s tim uvjetom, uzastopnim uključivanjem svake određene funkcije u trajanju polovice vremena određene u točki 1.1.

U svim ostalim slučajevima (1) glavno svjetlo treba podvrgnuti sljedećem ciklusu dok se ne dosegne propisano vrijeme:

15 minuta, svijetli žarulja (žarulje) sa žarnom niti prednjega svjetla za maglu;

5 minuta, svijetle sve žarulje sa žarnom niti (koje mogu istodobno svijetliti);

(c)  u slučaju udruženih funkcija osvjetljavanja sve pojedinačne funkcije trebaju svijetliti istodobno u trajanju vremena određenog za pojedinu funkciju

osvjetljavanja (a), pri čemu treba uzeti u obzir uporabu uzajamno povezanih funkcija osvjetljavanja u skladu sa specifikacijama proizvođača.

1.1.1.2. Napon ispitivanja

Napon žarulje sa žarnom niti treba tako namjestiti da se postigne napajanje od 90 % najveće snage u vatima određene u prilogu VII. Pravilnika TPV 125.

Dovedena snaga u vatima treba u svim slučajevima biti u skladu s odgovarajućom vrijednosti žarulje sa žarnom niti s nazivnim naponom od 12 V, osim ako podnositelj zahtjeva posebno ne navede da se glavno svjetlo može upotrebljavati pri različitim naponima. U potonjemu slučaju ispitivanje treba obaviti sa žaruljom sa žarnom niti čija je snaga u vatima najveća koja se može upotrijebiti.

1.1.2. Rezultati ispitivanja

1.1.2.1. Vizualni pregled

Nakon što se glavno svjetlo ustali na temperaturi okoline, leću glavnog svjetla i vanjsku leću, ako postoji, treba očistiti čistom vlažnom pamučnom tkaninom. Potom ga treba vizualno pregledati; nikakvo izobličenje, deformacija, pukotina ili promjena boje leće glavnog svjetla ili vanjske leće, ako postoji, ne smije se zamijetiti.

1.1.2.2. Fotometrijsko ispitivanje

Za zadovoljavanje zahtjeva ovoga pravilnika treba provjeriti sljedeće fotometrijske vrijednosti u sljedećim točkama:

HV i točka Emaks u pojasu D.

Može se ispuniti i druga svrha da bi se uzelo u obzir bilo kakvo izobličenje osnovice glavnog svjetla zbog topline (promjena položaja crte »svijetlo-tamno« obuhvaćena je u točki 2.).

Dopušteno je 10 %-tno neslaganje između fotometrijskih značajka i prije ispitivanja izmjerenih vrijednosti, uključujući dopuštena odstupanja fotometrijskoga postupka.

1.2. Prljavo glavno svjetlo

Nakon što se ispita kako je određeno u točki 1.1. naviše nakon što se pripremi kako je propisano u točki 1.2.1. glavno svjetlo treba staviti u rad jedan sat kako je opisano u točki 1.1.1. i potom ga treba provjeriti kako je propisano u točki 1.1.2.

1.2.1. Priprema glavnog svjetla

1.2.1.1. Ispitna mješavina

1.2.1.1.1.Za glavno svjetlo s vanjskom lećom od stakla:

Mješavina vode i sredstava onečišćenja koja se stavlja na glavno svjetlo treba se sastojati od:

9 težinskih dijelova kremenoga pijeska veličine zrnca od 0 mm do 100 mm

1 težinskoga dijela biljne ugljene prašine (od bukovine) veličine zrnca od 0 mm do 100 mm

0,2 težinska dijela NaCMC (2) i

primjerene količine destilirane vode koja ima vodljivost £ 1 mS/m.

Mješavina ne smije biti starija od 14 dana.

1.2.1.1.2.Za glavno svjetlo s vanjskom lećom od plastičnog materijala:

Mješavina vode i sredstava onečišćenja koja se stavlja na glavno svjetlo treba se sastojati od:

9 težinskih dijelova kremenoga pijeska veličine zrnca od 0 mm do 100 mm

1 težinskoga dijela biljne ugljene prašine (od bukovine) veličine zrnca od 0 mm do 100 mm

0,2 težinska dijela NaCMC (2)

13 težinskih dijelova destilirane vode koja ima vodljivost £ 1 mS/m i

2 ± 1 težinska dijela sredstva za uklanjanje površinske napetosti (3).

Mješavina ne smije biti starija od 14 dana.

1.2.1.2. Stavljanje ispitne mješavine na glavno svjetlo

Ispitnu mješavinu treba jednoliko nanijeti na cijelu površinu emitiranja svjetla glavnog svjetla i potom je ostaviti da se osuši. Taj postupak treba ponoviti sve dok vrijednost osvjetljenja ne padne na 15 % do 20 % vrijednosti izmjerenih za sljedeću točku pod uvjetima opisanim u ovome dodatku:

točka Emaks u pojasu D.

1.2.1.3. Mjerna oprema

Mjerna oprema treba biti istovrijedna onoj upotrijebljenoj tijekom homologacijskih ispitivanja glavnog svjetla. Za fotometrijsku provjeru treba upotrijebiti etalon žarulju sa žarnom niti.

2. ISPITIVANJE PROMJENE USPRAVNOGA POLOŽAJA CRTE »SVIJETLO-TAMNO« POD UTJECAJEM TOPLINE

Ovo se ispitivanje sastoji od provjere da uspravno pomicanje crte »svijetlo-tamno« pod utjecajem topline ne prekoračuje određenu vrijednost za prednje svjetlo za maglu kad je uključeno.

Glavno svjetlo ispitano u skladu sa stavkom 1. treba podvrgnuti ispitivanju opisanu u točki 2.1, bez skidanja s ispitne naprave ili ponovnog namještanja na njoj u odnosu na ispitni položaj.

2.1. Ispitivanje

Ispitivanje treba obaviti u suhoj i mirnoj atmosferi pri okolnoj temperaturi od 23 °C ± 5 °C.

Uporabom serijski proizvedene žarulje sa žarnom niti koja je već bila u radu najmanje jedan sat, glavno svjetlo treba staviti u djelovanje bez skidanja s ispitne naprave ili ponovnog namještanja na njoj u odnosu na ispitni položaj. (Za potrebe ovoga ispitivanja napon treba namjestiti kako je određeno u točki 1.1.1.2.). Položaj crte »svijetlo-tamno« između točke smještene 2,25 m lijevo i točke smještene 2,25 m desno od crte VV (vidi točku 6.4. ovoga pravilnika) treba provjeriti nakon tri minute (r3) odnosno šezdeset minuta (r60) djelovanja.

Mjerenje položaja crte »svijetlo-tamno« kako je opisano naviše treba obaviti bilo kojom metodom koja daje prihvatljivu točnost i ponovljive rezultate.

2.2. Rezultati ispitivanja

2.2.1. Rezultat izražen u miliradijanima (mrad) treba smatrati prihvatljivim ako apsolutna vrijednost DrI = | r3 - r60 | utvrđena na tome glavnom svjetlu nije veća od 2 mrad (DrI £ 2 mrad).

2.2.2. Međutim, ako je ta vrijednost veća od 2 mrad, ali ne veća od 3 mrad (2 mrad < DrI £ 3 mrad), treba ispitati drugo glavno svjetlo kako je opisano u točki 2.1. nakon što se tri puta uzastopno izloži ciklusu opisanu niže, da bi se ustalio položaj mehaničkih dijelova glavnog svjetla na podnožju koje predstavlja ispravnu ugradbu na vozilu:

– djelovanje prednjega svjetla za maglu u trajanju od 1 sata (napon treba namjestiti kako je određeno u točki 1.1.1.2.).

– razdoblje mirovanja u trajanju od 1 sata.

Tip glavnog svjetla treba smatrati prihvatljivim ako srednja vrijednost apsolutnih vrijednosti DrI izmjerenih na prvome uzorku i DrII izmjerenih na drugome uzorku nije veća od 2 mrad:

DrI + DrII

––––––––– £ 2 mrad

2

_________

(1) Trebaju li dvije ili više žarnih niti svijetliti istodobno s glavnim svjetlom kad se ono upotrebljava za upozoravanje žmiganjem, to se neće smatrati kao uobičajena istodobna uporaba žarnih niti.

Ako su ispitivana glavna svjetla udružena i/ili uzajamno povezana sa signalnim svjetlima, potonja trebaju svijetliti tijekom cijelog trajanja ispitivanja. U slučaju pokazivača smjera, on mora svijetliti žmigajući s omjerom vremena uključen/isključen približno jedan prema jedan.

(2) Na CMC predstavlja natrijevu sol ugljikometilne celuloze, uobičajeno označene kao CMC. NaCMC upotrijebljena u prljavoj mješavini treba imati stupanj izmjenjivosti od 0,6 - 0,7 i viskoznost od 200 - 300 cP za 2 %-tnu otopinu pri 20 °C.

(3) Dopušteno je odstupanje količine zbog potrebe dobivanja prljavštine koja se dobro raspodjeljuje po cijeloj plastičnoj leći."

 

Dodatak 5.

ZAHTJEVI ZA SVJETLA KOJA SADRŽAVAJU LEĆE OD PLASTIČNOG MATERIJALA

Ispitivanje uzoraka leća ili materijala i potpunih svjetala

1. OPĆE SPECIFIKACIJE

1.1. Uzorci dostavljeni u skladu s točkom 1.3.2. priloga I. ovoga pravilnika trebaju zadovoljavati specifikacije navedene u točkama 2.1. – 2.5. niže.

1.2. Dva uzorka potpunih svjetala dostavljena u skladu s točkom 1.3.1. dodatka I. ovoga pravilnika koja sadržavaju leće od plastičnog materijala trebaju, s obzirom na materijal leće, zadovoljavati specifikacije navedene u točki 2.6. niže.

1.3. Uzorke leća od plastičnog materijala ili uzorke materijala, zajedno s reflektorom na koji je predviđeno njihovo postavljanje (kad je primjenjivo), treba podvrgnuti homologacijskim ispitivanjima u vremenskome redoslijedu navedenu u tablici A dopune 2. ovoga dodatka.

1.4. Međutim, ako proizvođač svjetala može dokazati da je proizvod već prošao ispitivanja propisana u točkama 2.1. – 2.5. niže, ili istovrijedna ispitivanja sukladna drugim pravilnicima, takva ispitivanja ne treba ponavljati; obvezna su samo ispitivanja propisana u tablici B. dopune 1. ovoga dodatka.

2. ISPITIVANJA

2.1. Otpornost na promjene temperature

2.1.1. Ispitivanja

Na tri nova uzorka (leća) treba primijeniti pet ciklusa promjene temperature i vlažnosti (RH = relativna vlažnost) u skladu sa sljedećim programom:

3 sata pri 40 °C ± 2 °C i 85 %-95 % RH

1 sat pri 23 °C ± 5 °C i 60 %-75 % RH

15 sati pri -30 °C ± 2 °C

1 sat pri 23 °C ± 5 °C i 60 %-75 % RH

3 sata pri 80 °C ± 2 °C

1 sat pri 23 °C ± 5 °C i 60 %-75 % RH.

Prije toga ispitivanja uzorke treba najmanje četiri sata držati na temperaturi 23 °C ± 5 °C i 60 %-75 % RH.

Napomena:

Vremenska razdoblja od 1 sata pri 23 °C ± 5 °C trebaju uključivati razdoblja prijelaza s jedne temperature na drugu koja su potrebna radi izbjegavanja učinaka toplinskog udara.

2.1.2. Fotometrijska mjerenja

2.1.2.1. Metoda

Fotometrijska se mjerenja trebaju obaviti na uzorcima prije i poslije ispitivanja.

Ta mjerenja treba obaviti uporabom normirane žarulje na sljedećim točkama:

HV i Emaks pojasa D.

2.1.2.2. Rezultati

Odstupanja između fotometrijskih vrijednosti izmjerenih na svakome uzorku prije i poslije ispitivanja ne smiju prekoračiti 10 %, dopuštena odstupanja fotometrijskog postupka.

2.2. Otpornost na atmosferske utjecaje i kemijska sredstva

2.2.1. Otpornost na atmosferske utjecaje

Tri nova uzorka (leća ili uzoraka materijala) treba izložiti zračenju iz izvora koji ima spektralnu raspodjelu energije sličnu onoj crnoga tijela pri temperaturi između 5500 K i 6000 K. Između izvora i uzoraka treba postaviti prikladne filtre tako da se što je više moguće smanji zračenja valnih dužina manjih od 295 nm i većih od 2500 nm. Uzorke treba izložiti energetskomu osvjetljenju od 1200 W/m2 ± 200 W/m2 u tolikom trajanju da svjetlosna energija koju prime bude jednaka 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Unutar obloge ispitne naprave temperatura izmjerena na crnome zaslonu postavljenu na razini s uzorcima treba biti 50 °C ± 5 °C. Da bi se osigurala jednolika izloženost, uzorci se trebaju okretati oko izvora zračenja brzinom između 1 min-1 i 5 min-1.

Uzorke treba prskati destiliranom vodom koja ima vodljivost manju od 1 mS/m pri temperaturi od 23 °C ± 5 °C u skladu sa sljedećim ciklusom:

prskanje: 5 minuta;

sušenje: 25 minuta.

2.2.2. Otpornost na kemijska sredstva

Nakon što se obavi ispitivanje opisano u točki 2.2.1. naviše i mjerenje opisano u točki 2.2.3.1. niže, vanjsku površinu navedena tri uzorka treba premazati kako je opisano u točki 2.2.2.2. mješavinom određenom u točki 2.2.2.1. niže.

2.2.2.1. Ispitna mješavina

Ispitna se mješavina treba sastojati od 61,5 % n-heptana, 12,5 % toluena, 7,5 % etilnoga tetraklorida, 12,5 % trikloretilena i 6 % ksilena (obujamski postotak).

2.2.2.2. Stavljanje ispitne mješavine

Komad pamučne tkanine (prema ISO 105) treba do zasićenja namočiti mješavinom određenom u točki 2.2.2.1. naviše i, unutar 10 sekunda, staviti i držati 10 minuta na vanjskoj površini uzorka s pritiskom od 50 N/cm2, koji odgovara sili od 100 N primijenjenoj na ispitnu površinu veličine 14 mm ´ 14 mm.

Tijekom toga 10-minutnog razdoblja oblogu od pamučne tkanine treba ponovno namočiti mješavinom tako da sastav tekućine koji se neprekidno stavlja bude istovjetan onomu propisane ispitne mješavine.

Tijekom razdoblja stavljanja mješavine dopušteno je izjednačavati pritisak na uzorak radi sprječavanja stvaranja pukotina na njemu.

2.2.2.3. Čišćenje

Na kraju stavljanja ispitne mješavine uzorke treba osušiti na otvorenome zraku i potom oprati otopinom opisanom u točki 2.3. (Otpornost na deterdžente) pri 23 °C ± 5 °C.

Nakon toga uzorke treba pažljivo isprati destiliranom vodom koja ne sadrži više od 0,2 % nečistoća pri 23 °C ± 5 °C, a zatim obrisati mekanom tkaninom.

2.2.3. Rezultati

2.2.3.1. Nakon ispitivanja otpornosti na atmosferske utjecaje vanjske površine uzoraka ne smiju imati pukotine, ogrebotine, krhotine i izobličenje, a srednja vrijednost promjene prijenosa

 T2 – T3

Dt = –––––––– ,

 T2

izmjerena na tri uzorka u skladu s postupkom opisanim u dodatku 2. ovoga priloga ne smije prekoračiti 0,020, dakle (Dtm £ 0,020).

2.2.3.2. Nakon ispitivanja otpornosti na kemijska sredstva, uzorci ne smiju imati bilo kakve tragove kemijskog bojenja (promjene boje) koje bi moglo prouzročiti promjene raspršivanja svjetlosnoga toka, čija srednja vrijednost promjene

  T5 – T4

Dd = –––––––– ,

  T2

izmjerena na tri uzorka u skladu s postupkom opisanim u dodatku 2. ovoga priloga ne smije prekoračiti 0,020, dakle (Ddm £ 0,020).

2.3. Otpornost na deterdžente i ugljikovodike

2.3.1. Otpornost na deterdžente

Vanjske površine triju uzoraka (leća ili uzoraka materijala) treba zagrijati na 50 °C ± 5 °C i potom pet minuta uroniti u mješavinu čija se temperatura održava na 23 °C ± 5 °C, a koja se sastoji od 99 dijelova destilirane vode koja ne sadrži više od 0,02 % nečistoća i jednoga dijela alkil-aril sulfonata.

Na kraju ispitivanja uzorke treba osušiti pri 50 °C ± 5 °C. Površine uzoraka treba očistiti vlažnom tkaninom.

2.3.2. Otpornost na ugljikovodike

Vanjske površine tih triju uzoraka treba potom jednu minutu lagano trljati pamučnom tkaninom namočenom u mješavinu sastavljenu od 70 % n-heptana i 30 % toluena (obujamski postotak) i nakon toga ih treba osušiti na otvorenome zraku.

2.3.3. Rezultati

Nakon što se gornja dva ispitivanja obave jedno za drugim, srednja vrijednost promjene prijenosa

T2 – T3

Dt = –––––––– ,

T2

izmjerena na tri uzorka u skladu s postupkom opisanim u dodatku 2. ovoga priloga ne smije prekoračiti 0,010, dakle (Dtm £ 0,010).

2.4. Otpornost na mehaničko oštećivanje

2.4.1. Metoda mehaničkog oštećivanja

Vanjsku površinu triju novih uzoraka (leća) treba podvrgnuti ispitivanju jednolikoga mehaničkog oštećivanja metodom opisanom u dodatku 3. ovoga priloga.

2.4.2. Rezultati

Nakon toga ispitivanja promjene:

T2 – T3

u prijenosu: Dt = –––––––– ,

T2

  T5 – T4

u raspršivanju: Dd = –––––––– ,

 T2

trebaju se izmjeriti u skladu s postupkom opisanim u dodatku 2. u području određenu u točki 2.2.4.1.1. naviše. Srednja vrijednost triju uzoraka treba biti takva da je:

Dtm £ 0,100;

Ddm £ 0,050.

2.5. Ispitivanje prianjanja premaza, ako postoji

2.5.1. Priprema uzorka

Površinu veličine 20 mm ´ 20 mm u području premaza leće treba nožićem za brijanje ili iglom za šivanje narezati u obliku mreže s veličinom oka približno 2 mm ´ 2 mm. Pritisak na nožić ili iglu treba biti dovoljan da se izreže najmanje premaz.

2.5.2. Opis ispitivanja

Treba upotrijebiti ljepljivu vrpcu sa silom prianjanja od 2 N/(cm širine) ± 20 % izmjerenom pod normiranim uvjetima određenim u dodatku 4. ovoga priloga. Tu ljepljivu vrpcu, koja treba biti široka najmanje 25 mm, treba najmanje 5 minuta držati pritisnutom na površinu pripremljenu kako je propisano u točki 2.5.1.

Zatim kraj ljepljive vrpce treba opteretiti na način da sila prianjanja za dotičnu površinu bude izjednačena sa silom koja djeluje okomito na tu površinu. U toj fazi vrpcu treba strgati stalnom brzinom od 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3. Rezultati

Na području s iscrtanom mrežom ne smije biti znatnijih oštećenja. Oštećenja na sjecištima između kvadrata ili na rubovima ogrebotina dopuštena su pod uvjetom da oštećeno područje ne prekoračuje 15 % površine područja s mrežom.

2.6. Ispitivanja potpunog svjetla koje sadržava leću od plastičnog materijala

2.6.1. Otpornost na mehaničko oštećivanje površine leće

2.6.1.1. Ispitivanja

Leću uzorka svjetla broj 1 treba podvrgnuti ispitivanju opisanu u točki 2.4.1. naviše.

2.6.1.2. Nakon ispitivanja rezultati fotometrijskih mjerenja obavljenih na svjetlu u skladu s ovim pravilnikom ne smiju prekoračiti za više od 30 % najveće vrijednosti propisane u pojasovima A i B.

2.6.2. Ispitivanje prianjanja premaza, ako postoji

Leću uzorka svjetla broj 2 treba podvrgnuti ispitivanju opisanu u točki 2.5. naviše.

3. PROVJERA SUKLADNOSTI PROIZVODNJE

3.1. S obzirom na materijal upotrijebljen za izradbu leća svjetla jednog niza treba priznati kao sukladna ovomu pravilniku:

3.1.1. ako nakon ispitivanja otpornosti na kemijska sredstva i ispitivanja otpornosti na deterdžente i ugljikovodike na vanjskoj površini uzoraka nema pukotina, krhotina i izobličenja vidljivih golim okom (vidi točke 2.2.2., 2.3.1. i 2.3.2.), te

3.1.2. ako nakon ispitivanja opisanog u točki 2.6.1.1. fotometrijske vrijednosti u točkama mjerenja razmatranih u točki 2.6.1.2. leže unutar granica propisanih ovim pravilnikom za sukladnost proizvodnje.

3.2. Ako rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju zahtjeve, ispitivanja treba ponoviti na drugome uzorku glavnih svjetala određenu slučajnim odabirom.

Dodatak 5 – Dopuna 1.

VREMENSKI REDOSLIJED HOMOLOGACIJSKIH ISPITIVANJA

A. Ispitivanja na plastičnim materijalima (leće ili uzorci materijala dostavljeni u skladu sa stavkom 1.3.2. priloga I. ovoga pravilnika).«

Uzorci

Leće ili uzorci materijala

Leće

Ispitivanja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Ograničena fotometrija

             
 

(točka 2.1.1.)

         

x

x

x

 

1.1.1.

Promjena temperature

             
 

(točka 2.1.1.)

         

x

x

x

 

1.2.

Ograničena fotometrija

             
 

(točka 2.1.2.)

         

x

x

x

 

1.2.1.

Mjerenje prijenosa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

    

1.2.2.

Mjerenje raspršivanja

x

x

x

   

x

x

x

    

1.3.

Atmosferski utjecaji

             
 

(točka 2.2.1.)

x

x

x

          

1.3.1.

Mjerenje prijenosa

x

x

x

          

1.4.

Kemijska sredstva

             
 

(točka 2.2.2.)

x

x

x

          

1.4.1.

Mjerenje raspršivanja

x

x

x

          

1.5.

Deterdženti (točka 2.3.1.)

   

x

x

x

       

1.6.

Ugljikovodici (točka 2.3.2.)

   

x

x

x

       

1.6.1.

Mjerenje prijenosa

   

x

x

x

       

1.7.

Oštećivanje (točka 2.4.1.)

      

x

x

x

    

1.7.1.

Mjerenje prijenosa

      

x

x

x

    

1.7.2.

Mjerenje raspršivanja

      

x

x

x

    

1.8.

Prianjanje (točka 2.5.)

            

x

 

B. Ispitivanja na potpunim svjetlima (dostavljenim u skladu sa stavkom 2.2.3. priloga I. ovoga pravilnika).«

Ispitivanja

Potpuna glavna svjetla

Uzorak broj

1

2

2.1.

Oštećivanje (točka 2.6.1.1.)

x

 

2.2.

Fotometrija (točka 2.6.1.2.)

x

 

2.3.

Prianjanje (točka 2.6.2.)

 

x

 

Dodatak 5 – Dopuna 2.

METODA MJERENJA RASPRŠIVANJA
I PRIJENOSA SVJETLA

1. OPREMA (vidi sliku)

Svjetlosni snop akromatične sabirne leće (kolimatora) K s polovicom divergencije b/2 = 17,4 ´ 10-4 rd je ograničen s blendom DT s otvorom od 6 mm do koje je smješteno postolje uzorka.

Konvergentna (sabirna) bezbojna leća L2, ispravljena za sfernu aberaciju, spaja blendu DT s prijamnikom R; promjer leće L2 treba biti takav da ne zaslanja svjetlo raspršeno od uzorka u stošcu s polovinom vršnoga kuta od b/2 = 14°.

Prstenasta blenda DD s kutovima a0/2 = 1° i amaks/2 = 12° smještena je u ravnini žarišne slike leće L2.

Neprozirni središnji dio blende potreban je da bi se isključilo svjetlo koje dolazi izravno iz svjetlosnog izvora. Treba biti moguće ukloniti središnji dio blende iz svjetlosnog snopa na takav način da se on vraća točno u svoj prvotni položaj.

Udaljenost L2DT i žarišna duljina F2 (1) leće L2 trebaju se tako odabrati da slika DT potpuno pokriva prijamnik R.

Ako je početni upadni svjetlosni tok pretpostavljeno 1000 jedinica, apsolutna točnost svakoga očitavanja treba biti bolja od 1 jedinice.

2. MJERENJA

Trebaju se dobiti sljedeća očitavanja:

Očita-

s uzorkom

sa sre-

Predstavljena veličina

vanje

 

dišnjim

 
  

dijelom

 
  

od DD

 

T1

ne

ne

Upadni svjetlosni tok

   

pri početnome

   

očitavanju

T2

da

ne

Svjetlosni tok prenesen

 

(prije ispitivanja)

 

novim materijalom u

   

polju od 24°

T3

da

ne

Svjetlosni tok prenesen

 

(poslije ispitivanja)

 

ispitanim materijalom u

   

polju od 24°

T4

da

da

Svjetlosni tok raspršen

 

(prije ispitivanja)

 

novim materijalom

T5

da

da

Svjetlosni tok raspršen

 

(poslije ispitivanja)

 

ispitanim materijalom

 

________
(1) Za L2 preporučuje se upotrijebiti žarišnu duljinu od oko 80 mm.

Dodatak 5 - Dopuna 3.

METODA ISPITIVANJA PRSKANJEM

1. Ispitna oprema

1.1. Prskalica

Upotrijebljena prskalica treba biti opremljena sapnicom promjera 1,3 mm koja dopušta količinu protoka tekućine od 0,24 l/min ± 0,02 l/min pri radnome tlaku od 6,0 bar - 0 bar, + 0,5 bar.

Pod tim radnim uvjetima dobiveni lepezasti mlaz treba biti promjera od 170 mm ± 50 mm na površini izloženoj oštećivanju, koja je na udaljenosti od 380 mm ± 10 mm od sapnice.

1.2. Ispitna mješavina

Ispitna se mješavina treba sastojati od:

– kremenoga pijeska tvrdoće 7 na Mohsovoj ljestvici s veličinom zrnca između 0 mm i 0,2 mm i gotovo normalnom raspodjelom pri kutnome faktoru od 1,8 do 2

– vode tvrdoće koja ne prekoračuje 205 g/m3 za mješavinu koja sadržava 25 g pijeska po litri vode.

2. Ispitivanje

Vanjsku površinu leća svjetla treba podvrgnuti jednomu ili više od jednom djelovanju mlaza pijeska dobivena kako je opisano naviše. Mlaz treba prskati gotovo okomito na površinu koja se ispituje.

Oštećivanje se treba provjeriti s pomoću jednoga ili više uzoraka stakla smještenih kao referencija blizu leća koje se ispituju. Mješavinu treba prskati sve dok promjena u raspršivanju svjetla na uzorku ili uzorcima izmjerena metodom opisanom u dodatku 2. ne bude takva da je:

T5 – T4

Dd = ––––––––––– = 0,0250 ± 0,0025

T2

Nekoliko se referentnih uzoraka može upotrijebiti da bi se provjerilo je li cijela površina koja se ispituje oštećena jednoliko.

Dodatak 5 – Dopuna 4.

ISPITIVANJE PRIANJANJA LJEPLJIVE VRPCE

1. SVRHA

Ta metoda omogućuje pod normiranim određivanje uvjetima linearne sile prianjanja ljepljive vrpce na staklenu ploču.

2. NAČELO

Mjerenje sile potrebne za odljepljivanje ljepljive vrpce sa staklene ploče pod kutom od 90°.

3. UTVRĐENI ATMOSFERSKI UVJETI

Uvjeti okoline trebaju biti 23 °C ± 5 °C i 65 % ± 15 % relativna vlažnost (RH).

4. ISPITNI KOMADI

Prije ispitivanja uzorak smotka ljepljive vrpce treba 24 sata držati u utvrđenoj atmosferi (vidi točku 3. naviše) radi prilagodbe na uvjete okoline.

Iz svakog smotka treba ispitati pet ispitnih komada duljine 400 mm svaki. Te ispitne komade treba uzeti iz svitka nakon što se prva tri namotaja skinu i odbace.

5. POSTUPAK

Ispitivanje treba obaviti pod utvrđenim uvjetima okoline navedenim u točki 3.

Pet ispitnih komada treba uzeti iz smotka tijekom odmatanja vrpce radijalno brzinom od približno 300 mm/s, a potom ih, unutar 15 sekunda, treba upotrijebiti na sljedeći način:

Vrpcu treba staviti na staklenu ploču postupno s laganim trljanjem po duljini pomicanjem prsta bez pretjerana pritiska, tako da između vrpce i staklene ploče ne ostane ni jedan zračni mjehurić.

Staklenu ploču s postavljenom vrpcom treba ostaviti 10 minuta u utvrđenim atmosferskim uvjetima.

Približno 25 mm ispitnog komada treba odlijepiti sa staklene ploče u ravnini okomitoj na os ispitnoga komada.

Ploču treba učvrstiti, a slobodan kraj vrpce presaviti prema natrag pod kutom od 90°. Silu treba primijeniti tako da je crta odvajanja između vrpce i staklene ploče okomita na tu silu i okomita na ploču.

Vrpcu treba povući brzinom od 300 mm/s ± 30 mm/s da se odlijepi i pritom treba zapisati zahtijevanu silu.

6. REZULTATI

Pet dobivenih vrijednosti treba poredati u niz, a srednju uzeti kao rezultat mjerenja. Tu vrijednost treba izraziti u njutnima po centimetru širine vrpce.

Dodatak 6.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POSTUPKE NADZORA NAD SUKLADNOŠĆU PROIZVODNJE

1. OPĆENITO

1.1. Zahtjeve se sukladnošću treba smatrati zadovoljenim s mehaničkog i geometrijskog stajališta ako razlike ne premašuju neizbježna proizvodna odstupanja unutar zahtjeva ovoga pravilnika.

1.2. U odnosu na fotometrijske značajke sukladnost serijski proizvedenih prednjih svjetala za maglu ne treba osporavati ako pri ispitivanju fotometrijskih značajka bilo kojega prednjeg svjetla za maglu određenog slučajnim odabirom i opremljenog normiranom žaruljom sa žarnom niti ni jedna izmjerena vrijednost ne odstupa u najnepovoljnijemu slučaju za više od 20 % od vrijednosti propisanih ovim pravilnikom (točke B 50 te lijevi i desni donji kut pojasa D).

Ako rezultati naviše opisanih ispitivanja ne zadovoljavaju zahtjeve, ispitivanja prednjeg svjetla za maglu treba ponoviti uporabom druge normirane žarulje sa žarnom niti.

1.3. U odnosu na provjeru promjene uspravnoga položaja crte »svijetlo-tamno« pod utjecajem topline treba primijeniti sljedeći postupak:

Jedno od za uzorak određenih prednjih svjetala za maglu treba ispitati u skladu s postupkom opisanim u točki 2.1. dodatka 4. nakon što se ono tri puta uzastopno izloži ciklusu opisanu u točki 2.2.2. iz dodatka 4.

Prednje svjetlo za maglu treba smatrati prihvatljivim ako Dr ne prekoračuje 3,0 mrad.

Ako je ta vrijednost veća od 3,0 mrad, ali ne veća od 4,0 mrad, drugo prednje svjetlo za maglu treba podvrgnuti ispitivanju poslije kojega srednja vrijednost apsolutnih vrijednosti utvrđenih na oba uzorka ne smije prekoračiti 3,0 mrad.

1.4. Kromatske koordinate trebaju zadovoljavati zahtjeve ako je prednje svjetlo za maglu opremljeno normiranom žaruljom sa žarnom niti koja odgovara normi A temperature boje.

Fotometrijska značajka prednjeg svjetla za maglu koje emitira pojačano selektivno žuto svjetlo kad je opremljeno bezbojnom žaruljom sa žarnom niti imat će vrijednost propisanu u ovome pravilniku pomnoženu s 0,84.

2. MINIMALNI ZAHTJEVI ZA PROVJERU SUKLADNOSTI KOJU PROVODI PROIZVOĐAČ

Za svaki tip prednjeg svjetla za maglu posjednik homologacijske oznake treba, u primjerenim vremenskim razmacima obaviti najmanje sljedeća ispitivanja. Ispitivanja treba obaviti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Ako bilo koji uzorak pokaže nesukladnost s obzirom na vrstu dotičnog ispitivanja, treba odabrati i ispitati druge uzorke. Proizvođač treba poduzeti korake za osiguranje sukladnosti dotične proizvodnje.

2.1. Vrsta ispitivanja

Ispitivanja sukladnosti u ovome pravilniku trebaju obuhvatiti fotometrijske značajke i provjeru promjene uspravnoga položaja crte »svijetlo-tamno« pod utjecajem topline.

2.2. Metode upotrijebljene u ispitivanjima

2.2.1. Ispitivanja se općenito trebaju obavljati u skladu s metodama navedenim u ovome pravilniku.

2.2.2. Pri svakome ispitivanju sukladnosti proizvodnje koje obavlja proizvođač mogu se uz odobrenje nadležnog tijela odgovornog za homologacijska ispitivanja, upotrebljavati istovrijedne metode. Proizvođač je odgovoran za dokazivanje da su primijenjene metode istovrijedne onima utvrđenim u ovome pravilniku.

2.2.3. Primjena točaka 2.2.1. i 2.2.2. zahtijeva redovito umjeravanje ispitne naprave i njezinu korelaciju s mjerenjima koja obavlja nadležno tijelo.

2.2.4. U svim slučajevima referentne metode trebaju biti one iz ovoga pravilnika, posebno u svrhu upravnog nadzora i uzorkovanja.

2.3. Vrsta uzorkovanja

Uzorke prednjih svjetala za maglu treba uzeti slučajnim odabirom iz proizvodnje ujednačene partije. Ujednačena partija znači niz prednjih svjetala za maglu istoga tipa, određen u skladu s proizvodnim postupcima proizvođača.

Ocjena općenito treba obuhvatiti serijsku proizvodnju iz pojedinih tvornica. Međutim, proizvođač može skupiti zajedno zapisnike o ispitivanju iz nekoliko tvornica, koji se odnose na isti tip prednjega svjetla za maglu pod uvjetom da se u njima primjenjuje isti sustav kvalitete i upravljanja kvalitetom.

2.4. Izmjerene i zapisane fotometrijske značajke

Odabrano prednje svjetlo za maglu treba podvrgnuti fotometrijskim mjerenjima u točkama predviđenim u ovome pravilniku; očitavanja su ograničena na točke B 50 te lijevi i desni donji kut pojasa D (vidi sliku u dodatku 3.).

2.5. Kriteriji koji određuju prihvatljivost

Proizvođač je odgovoran za provedbu statističkog istraživanja rezultata ispitivanja te za određivanje, u dogovoru s nadležnim tijelom, kriterija koji određuju prihvatljivost njegovih proizvoda radi zadovoljavanja specifikacija utvrđenih za provjeru sukladnosti proizvodnje u točki 2.1. priloga X. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Kriteriji koji određuju prihvatljivost trebaju biti takvi da s razinom pouzdanosti od 95 % najmanja vjerojatnost prolaza provjere nasumce u skladu s dodatkom 7. (prvo uzorkovanje) bude 0,95.

Dodatak 7.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA UZORKOVANJE OD STRANE OSOBE KOJA PROVODI NADZOR

1. OPĆENITO

1.1. Zahtjeve sukladnosti u skladu s zahtjevima ovoga pravilnika, treba smatrati zadovoljenim s mehaničkog i geometrijskog stajališta ako ih ima, ako razlike ne premašuju neizbježna proizvodna odstupanja.

1.2. S obzirom na fotometrijske značajke sukladnost serijski proizvedenih prednjih svjetala za maglu ne treba osporavati ako pri ispitivanju fotometrijskih značajka bilo kojega prednjeg svjetla za maglu određenog slučajnim odabirom i opremljenog normiranom žaruljom sa žarnom niti ni jedna izmjerena vrijednost ne odstupa u najnepovoljnijemu slučaju za više od 20 % od vrijednosti propisanih ovim pravilnikom (točke B 50 te lijevi i desni donji kut pojasa D).

1.2.1. Ako rezultati naviše opisanih ispitivanja ne zadovoljavaju zahtjeve, ispitivanja prednjeg svjetla za maglu treba ponoviti uporabom druge normirane žarulje sa žarnom niti.

1.2.2. Zanemaruju se prednja svjetla za maglu s očitim pogreškama.

1.3. Kromatske koordinate trebaju zadovoljavati zahtjeve ako je prednje svjetlo za maglu opremljeno normiranom žaruljom sa žarnom niti koja odgovara normi temperature boje.

Fotometrijska značajka prednjeg svjetla za maglu koje emitira pojačano selektivno žuto svjetlo kad je opremljeno bezbojnom žaruljom sa žarnom niti treba se pomnožiti s 0,84.

2. PRVO UZORKOVANJE

U prvome uzorkovanju četiri su prednja svjetla za maglu određena slučajnim odabirom. Prvi uzorak od dva označen je s A, drugi uzorak od dva označen je s B.

2.1. Sukladnost nije sporna

2.1.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1. u ovome dodatku, sukladnost serijski proizvedenih prednjih svjetala za maglu ne treba osporavati ako odstupanja izmjerenih vrijednosti prednjih svjetala za maglu u najnepovoljnijim smjerovima iznose:

2.1.1.1. uzorak A

A1: jedno prednje svjetlo za maglu 0 %

jedno prednje svjetlo za maglu

ne više od 20 %

A2: oba prednja svjetla za maglu više od 0 %

ali ne više od 20 %

prijelaz na uzorak B

2.1.1.2. uzorak B

B1: oba prednja svjetla za maglu 0 %

2.2. Sukladnost je sporna

2.2.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1. u ovome dodatku, sukladnost serijski proizvedenih prednjih svjetala za maglu treba osporavati i od proizvođača treba zahtijevati da svoju proizvodnju dovede u sukladnost s zahtjevima ako odstupanja izmjerenih vrijednosti prednjih svjetala za maglu iznose:

2.2.1.1. uzorak A

A3: jedno prednje svjetlo za maglu

ne više od 20 %

jedno prednje svjetlo za maglu

više od 20 %

ali ne više od 30 %

2.2.1.2. uzorak B

B2: u slučaju A2

jedno prednje svjetlo za maglu

više od 0 %

ali ne više od 20 %

jedno prednje svjetlo za maglu

ne više od 20 %

B3: u slučaju A2

jedno prednje svjetlo za maglu 0 %

jedno prednje svjetlo za maglu više od 20 %

ali ne više od 30 %

2.3. Povlačenje homologacije

Sukladnost treba osporavati i primijeniti točku 12. ako, sljedeći postupak uzorkovanja sa slike 1. u ovome dodatku, odstupanja izmjerenih vrijednosti prednjih svjetala za maglu iznose:

2.3.1. uzorak A

A4: jedno prednje svjetlo za maglu ne

više od 20 %

jedno prednje svjetlo za maglu

više od 30 %

A5: oba prednja svjetla za maglu više od 20 %

2.3.2. uzorak B

B4: u slučaju A2

jedno prednje svjetlo za maglu

više od 0 %

ali ne više od 20 %

jedno prednje svjetlo za maglu više od 20 %

B5: u slučaju A2

oba prednja svjetla za maglu više od 20 %

B6: u slučaju A2

jedno prednje svjetlo za maglu 0 %

jedno prednje svjetlo za maglu više od 30 %

3. PONOVLJENO UZORKOVANJE

U slučajevima A3, B2 i B3 potrebno je ponovljeno uzorkovanje unutar razdoblja od dva mjeseca nakon obavijesti, pri čemu se treći uzorak C od dva prednja svjetla za maglu i četvrti uzorak D od dva prednja svjetla za maglu odabiru iz zalihe proizvedene nakon ponovne uspostave sukladnosti sa zahtjevima.

3.1. Sukladnost nije sporna

3.1.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1. u ovome dodatku, sukladnost serijski proizvedenih prednjih svjetala za maglu ne treba osporavati ako odstupanja izmjerenih vrijednosti prednjih svjetala za maglu iznose:

3.1.1.1. uzorak C

C1: jedno prednje svjetlo za maglu 0 %

jedno prednje svjetlo za maglu

ne više od 20 %

C2: oba prednja svjetla za maglu više od 0 %

ali ne više od 20 %

prijelaz na uzorak D

3.1.1.2. uzorak D

D1: u slučaju C2

oba prednja svjetla za maglu 0 %

3.2. Sukladnost je sporna

3.2.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1. u ovome dodatku, sukladnost serijski proizvedenih prednjih svjetala za maglu treba osporavati i od proizvođača treba zahtijevati da svoju proizvodnju dovede u sukladnost sa zahtjevima ako odstupanja izmjerenih vrijednosti prednjih svjetala za maglu iznose:

uzorak D

D2: u slučaju C2

jedno prednje svjetlo za maglu više od 0 %

ali ne više od 20 %

jedno prednje svjetlo za maglu

ne više od 20 %

3.3. Povlačenje homologacije

Sukladnost treba osporavati i primijeniti točku 12. ako, sljedeći postupak uzorkovanja sa slike 1. u ovome dodatku, odstupanja izmjerenih vrijednosti prednjih svjetala za maglu iznose:

3.3.1. uzorak C

C3: jedno prednje svjetlo za maglu ne

više od 20 %

jedno prednje svjetlo za maglu

više od 20 %

C4: oba prednja svjetla za maglu više od 20 %

3.3.2. uzorak D

D3: u slučaju C2

jedno prednje svjetlo za maglu 0 %
ili više od 0 %

jedno prednje svjetlo za maglu

više od 20 %

4. PROMJENA USPRAVNOGA POLOŽAJA CRTE »SVIJETLO-TAMNO«

S obzirom na provjeru promjene uspravnih položaja crte »svijetlo-tamno« pod utjecajem topline treba primijeniti sljedeći postupak:

Jedno od prednjih svjetala za maglu iz uzorka A poslije postupka uzorkovanja prema slici 1. u ovome dodatku treba se ispitati u skladu s postupkom opisanim u točki 2.1. iz dodatka 4. nakon što se tri puta uzastopno izloži ciklusu opisanom u točki 2.2.2. iz dodatka 4.

Prednje svjetlo za maglu treba smatrati prihvatljivim ako Dr ne prekoračuje 3,0 mrad.

Ako je ta vrijednost veća od 3,0 mrad, ali ne veća od 4,0 mrad, drugo prednje svjetlo za maglu iz uzorka A treba podvrgnuti ispitivanju poslije kojega srednja vrijednost apsolutnih vrijednosti utvrđenih na oba uzorka ne smije prekoračiti 3,0 mrad.

Međutim, ako vrijednost od 3,0 mrad na uzorku A nije zadovoljena, dva prednja svjetla za maglu iz uzorka B treba podvrgnuti istomu postupku i vrijednost Dr ni za jedno od njih ne smije prekoračiti 3,0 mrad.

 

Slika 1.

  
zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !